5.79 SHOPPING Center Nieuw: Riooltechniek Zeeland DE KAPPERSWINKEL p age Bestel R°)/ MIDDELBURG I VEERE Vooral Uw rioolproblemen Q118 - 21 72 55 Ziezo haarcosmetica IS VERHUISD van de St. Janstraat 22 naar PLEIN 1940 - nr. 5 in Middelburg Telefoon 0118 - 67 48 81 Witte Reus Color Reus Page Plus Oost-Souburg, Kanaalstraat 59 Always Alldays Voordeelpakken ScminEuropa Vervolg van pagina 38. Westkapelle - het vergroten van een woning Noordkerkepad 19 (art. 19, lid 3 Wet De bouwplannen zijn (gedeeltelijk) in strijd met het geldende bestemmings plan. Wij zijn van plan vrijstelling c.q. vergunning te verlenen door toepas sing van genoemd artikel. In verband hiermee liggen de ontwerp vrijstellings- besluiten en de relevante stukken van het plan in Aagtekerke van 10 t/m 23 mei 2007 en van het plan in Koude- kerke en Westkapelle van 10 mei t/m 20 juni 2007 ter inzage. Gedurende de genoemde periode Kunt u monde ling of schriftelijk een zienswijze tegen een bouwplan bij het college indienen. BOUW/SLOOP/AANVRAGEN (bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet) Aanvragen om bouw-/sloopvergun ning zijn ingekomen voor: Aagtekerke - het slopen van asbesthoudende stro ken Schoolstraat 8; Domburg - het veranderen van een strandpavil joen Schelpweg 30; Gapinge - het tijdelijk plaatsen van een 'unit' voor 5 jaar Dorpsstraat 11 a; - het plaatsen van een schuur Nieuwe Wei 5; Grijpskerke - het plaatsen van een vrijstaande woning met garage Mariekerkseweg 41 (le fase); - het uitbreiden van een woning met berging/kantoor Singelweg 28; Koudekerke - het plaatsen van een garage Dishoekseweg 30; - het vergroten van een bestaande bij keuken Drakensteynlaan 28; - het plaatsen van een deurkozijn in de zijgevel Evertsenstraat 41 Oostkapelle - het bouwen van een blokhut Vroonweg 10a; - het plaatsen van een voorgevel schuif pui en etalageruiten Dorpsstraat 46; - het veranderen van de voorgevel Dunoweg 14; - het plaatsen van een dunne paal met energiebal Blauwe Reiger 10; Serooskerke - het vernieuwen van het dak en plaat sen van 2 dakkapellen Vrouwen- polderseweg 59; Vrouwenpolder - het plaatsen van een dakkapel met deurkozijn Dorpsdijk 29; Wij wijzen u erop dat tegen deze aan vraag om een bouw-/sloopvergunning géén bezwaarschrift ingediend kan worden. Dat kan pas nadat op de aan vraag is beslist (in principe binnen 12 weken). VERLEENDE (BOUW/SLOOP/ AANLEG) VERGUNNINGEN/ MONUMENTENVERGUNNIN GEN De volgende vergunningen zijn ver leend: (tussen haakjes staat de datum van verzending) Aagtekerke - het bouwen van een vrijstaande woning met garage Het Baantje 15;(25-4) - het bouwen van een woning met garage Het Baantje 17;(25-4) - het bouwen van een vrijstaande woning Het Baantje 19;(25-4) Domburg - het plaatsen van een duinkoepel Badhuisweg l;(25-4) Meliskerke - het plaatsen van een kap op een woonhuis Krommenhoekseweg 5;(25- 4) Grijpskerke - het bouwen van een woning Baentje 10;(25-4) Veere - het veranderen van een woning tot hotelkamers Markt 29;(25-4) Westkapelle - het bouwen van een garage en een tuinmuur Utrechtsestraat 8;(25-4) - het bouwen van een garage en 2 ber- qinqen Molenwei 16.(25-4) Zoutelande - het vergroten van een berging Jan van Gent 11 ;(25-4) Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na de tussen haakjes staande datum bezwaar maken tegen de verleende vergunningen en verleende vrijstellin gen. (Zie: bezwaar, beroep en voorlo pige voorzieningen) U kunt de stukken inzien op het gemeentehuis te Dom burg. UITGIFTE BOUWGROND Wij maken bekend dat op 19 april 2007 de inschrijving is gestart voor de uitgifte van kavels bouwgrond in: Aagtekerke (Plan 'Bouwlust III Fase 11') Maximaal 5 kavels bouwgrond waar van 2 kavels voor 1 twee-onder-één- kap woning en 3 kavels voor 3 vrij staande woningen. Meliskerke (plan 'Molenwerf II') Maximaal 4 kavels bouwgrond voor 4 vrijstaande woningen. Vrouwenpolder $an 'Noorddijk') 1 kavel bouwgrond voor 1 vrijstaande woning. Inschrijven Er kan alleen ingeschreven worden met een inschrijfformulier dat onder deel uitmaakt van een informatiebro chure. Deze brochure kunt u ophalen bij de balie in het gemeentehuis te Domburg. De inschrijving eindigt op 16 mei 2007. Bii de uitgifte van de kavels bouwgrond worden strikte bin- dingseisen gehanteerd. Dit houdt in dat in eerste instantie bouwgrond wordt toegewezen aan gegadigden die een sociale of economische binding hebben met de kern respec tievelijk Aagtekerke, Meliskerke en Vrouwenpolder. Loting De loting van de bouwkavels in res pectievelijk Aagtekerke, Meliskerke en Vrouwenpolder vindt plaats op 30 mei 2007 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Domburg. Grondprijzen De gemeenteraad heeft voor de bouwgrond in heel de gemeente Veere eenheidsprijzen vastgesteld. De grondprijs 2007 voor vrijstaande woningen is vastgesteld op 187,00 per m2 (excl. BTW) en voor twee-onder-één-kap woningen op 167,00 per m2 (excl. BTW) kosten koper. TER INZAGE Stukken die ter inzage liggen, kunt u tijdens openingstijden inzien bij de centrale publieksbalie van het ge meentehuis, Traverse 1 te Domburg. Openingstijden van de balie zijn van maandag t/m vrijdag dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Op donderdag tot 19.00 uur (met uit zondering van Burgerlijke Stand zaken). Kijk ook eens op onze websi te www.veere.nl. BEZWAAR/BEROEP/VOORLO PIGE VOORZIENING Tegen een groot aantal besluiten die door de gemeente worden genomen kan een bezwaarschrift worden inge diend. Dat moet schriftelijk, gemoti veerd, ondertekend en binnen 6 weken gebeuren. U moet uw bezwa ren richten aan het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen: het college van B W, de burgemeester of de gemeenteraad. De gemeente moet de zaak opnieuw bekijken aan de hand van de argumenten die in het bezwaarschrift worden genoemd en dan een nieuw besluit nemen. Niet iedereen kan tegen elk besluit een bezwaarschrift indienen. Iemand moet rechtstreeks gevolgen van dat besluit ondervinden. Als er sprake is van spoed kan naast het indienen van een bezwaarschrift ook een voorzie ning gevraagd worden bij de Rechtbank. Hiervoor zijn griffierech ten verschuldigd. Rechtbank Middel burg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor informatie kunt u bellen: (0118) 555 444. Domburg, 9 mei 2007 Burgemeester en wethouders van Veere http://www.riooltechniekzeeiand.ni mailadres: rioot-zeeiand@zeelandnet.nl UW VERHUIZING VERDIENT DE GROOTSTE ZORG GERARD BOUWENSE Voert uw verhuizing correct uit onder garantie tegen een betaalbare prijs. Verhuur - verkoop verhuisdozen. Ladderlift. TEVENS MEUBELOPSLAG TEGEN SCHERPE PRIJZE IN SCHONE DROGE BOXEN 0118-626919 Fax 0118-627880 ELEKTRAWEG 5 MIDDELBURG kijk op www.gerardbouwense.nl Onze winkel is nu 2x zo groot! Ruim opgezet, groot assortiment Poeder of gel 54 scoops of 4 liter diverse soorten tü .^iiP 1 MSaBaw Toiletpapier 24 rollen 7.53 diverse vanaf soorten 6,78 l eenvoudig Unieke I in het ScrVICB bestel via Internet: www.SCHLECKER.com bestel via telefoon: 0900 7777444 0.20 p/min) SCHLECKER brengt het naar uw huisadres mff naar uw SCHLECKER filiaal f|||P of naar een ander gewensl adres Makkelijker kan het niet: Natuurlijk betaalt u O.-Euro* verzendkosten minimaal beslelbedrag slechts 15.- ËSHrnSl Zo blijven uw groentes en kruiden langer vers. De spullen worden vacuum getrokken. Een hoogwaardig folieapparaat met een afzuigmechanisme en dubbele lasnaat. Met 2 controle lampjes voor het afzuigen en lasvoortgang en een praktische kabelopwikkeling. Vermogen: 150 Watt. Incl. 1 folierol. Advertentie geldig vanaf 09.05.2007 t/m 15.05.2007 zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 39