VAN DE dé Weekkrant De Faam INFORMATIE VAN DE GEMEENTE MIDDELBURG I VEERE Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 38 INFORMATIE OVERHEID gemeente Middelburg AANVRAAG DRANK- EN HORE- CAVERGUNNING Ter voorbereiding op een beslissing van de Stichting Welzijn Middelburg tot verlening van een drank- en hore- cavergunnina op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor een horecabedrijf gevestigd aan de Beddewijkstraat 15, ligt de aanvraag en de oniwerpvergunning gedurende zes weken, van 11 mei tot en met 21 juni 2007, ter inzage bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de dienst Ruimte, Kanaalweg 3. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mon deling zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burge meester en wethouders van Middel burg, Postbus 6000, 4330 LA Middel burg. BOUWAAN VRAGEN (bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: Bessie Smithstraat 7: bouw stenen berging en ommuring. Bluesroute 77: plaatsen berging. Generaal Hakewill Smitfilaan 3: uit breiden school. Kinderdijk 76: plaatsen tuinhuis. Kleverskerkseweg 65: plaatsen weegbrug. Kuipers-Rietbergkwartier 33: uit breiden school. Leliestraat 42: verbouwen garage. Londensekaai 39: aanbrengen reclame. Noordweg 245: renoveren en uit breiden woning Noordweg 398: uitbreiden woning. President RoosevelHaan, ong.: plaat sen tijdelijke (5 jaar) nevenbrand weerpost. President RoosevelHaan, ong.: plaat sen nevenbrandweerpost. Sint Barbaragang 15: realiseren nooduitgang. Van Borssefenlaan 12A: vernieuwen bestaande tuinschuur. Volkstuincomplex Nadorst: plaatsen tuinkas. Informatie over deze bouwplannen is verkrijgbaar bij de vakbalie van de dienst Ruimte, Kanaalweg 3, telefoon 67 50 00. De publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen aanvra gen om een bouwvergunning kunnen geen bezwaarschriften worden inge diend. NB.: Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke in het kader van de aan vraag kunnen worden ingezien. VERLEENDE VERGUNNINGEN De volgende bouw-, monumenten-, gebruiks- en/of sloopvergunningen zijn verleend (tussen haakjes staat de datum van verzending): Nieuwe Burg 39: wijziging op een eerder verleende bouwvergunning d.d. 29 januari 2007 (2-5). Noordweg 139: sloop woning en bijgebouwen (1-5). Vrijlandstraat 77 79: vergroten winkelruimte (1-5). Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrok ken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Middel burg, Postbus 6000, 4330 LA Middel burg. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening vra gen aan de Voorzieningenrechter. bij de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een dergelijk ver zoek is griffierecht verschuldigd. ONTWERP MONUMENTENVER GUNNING Gedurende zes weken, van 11 mei tot en met 21 juni 2007 ligt bij de vakba lie van de dienst Ruimte het ontwerp van een vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 ter inzage voor: Gortstraat 47: intern verbouwen woning tot kantoor; Langeviele 47: ged. veranderen binnenindeling, herstel plafonds en stucwerk en herbouwen fuinmuur. Voor mondelinge zienswijze telefoon nummer 67 52 27. 2007 vastgesteld. Aangezien er geen zienswijzen tegen het plan zijn inge diend, is goedkeuring door Gedepu teerde Saten van Zeeland niet noodza kelijk. Het wijzigingsplan betreft de vergro ting van burgerwoning in het buitenge bied naar een bewoonbaar vloerop- hooa: een inhoud van ten hoogste 750m2. pervlak van ten hoogste 225 m2 en, Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze omtrent de ontwerpbe sluiten kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het geven van een mondelinge zienswijze oinnen de genoemde perio de is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken op het aangegeven telefoonnummer. Belanghebbenden lopen het risico niet- ontvankelijk te worden verklaard in hun bezwaren bij het verantwoordelijk bestuursorgaan en/of in beroep bij de administratieve rechter als redelijker wijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit qeen ziens wijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht. ONHERROEPPELIJK WIJZI GINGSPLAN EX ARTIKEL 11 WRO Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat het wij zigingsplan Zaagmolenpolder 1, Nieuw- en Sint Joosland onherroeppe- lijk is geworden. Het plan is door bur gemeester en wethouders op 24 april op- i/of Dit houdt in dat het wijzigingsplan in werking treedt. Het betreffende wijzi gingsplan ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage bij de vakbalie van de dienst Ruimte, Kanaalweg 3. UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 3, 2e HERZIENING De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat het ontwerpbesluit tot uitwerking van het bestemmings plan "Mortiere1 ex artikel 11 van de Wet op de ruimtelijke ordening ten behoeve van de realisatie van de derde ■fase van het woongebied, 2e herzie ning, vanaf 11 mei 2007 gedurende twee weken ter inzage ligt bij de vak balie van de dienst Ruimte, Kanaalweg 3. Het uitwerkingsplan, dat eveneens ter inzage ligt, betreft de 2e herziening van net Uitwerkingsplan Mörtiere, fase 3 en omvat de bestemmingen 'Woondoeleinden I', 'Park', 'Verkeers- doeleinden' en 'Groen en Water'. De 2e herziening behelsf. een verruiming van het plangebied van de 1 e fase van het Uitwerkingsplan Mortiere fase 3, alsmede een aanduiding van de voor tuinen op de plankaart. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling bedenkingen tegen het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wet houders, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. VERZOEK OM (BINNENPLAN- SE) VRIJSTELLING EX ARTIKEL 15 WRO Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat er een aanvraag om een vrijstelling van de voorschriften van het ter plaatse vige rende bestemmingsplan "Zuid" is ingekomen om de woning Weerhaan 9 behalve voor woondoeleinden, ook te gebruiken voor kantoordoeleinden. Het college is voornemens om vrijstel ling te verlenen van het bestemmings plan met gebruikmaking van de daar toe in het bestemmingsplan opgeno men mogelijkheid. In verband hiermee ligt het ontwerpbe sluit gedurende twee weken, van 11 mei tot en met 24 mei 2007, voor een ieder ter inzage bij de vakbalie van de dienst Ruimte, Kanaalweg 3. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk beden kingen tegen het verlenen van de gevraagde vrijstelling indienden bij het college van burgemeester en wethou ders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. VRUSTELUNG EX ARTIKEL 17 WRO Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 17 van de Wet op de ruimtelijke ordening vrijstelling te verlenen van net bestemmingsplan 'Zuid', ten behoeve van het tijdelijk (tot 1 januari 2009) plaatsen van een tuinhuisje op het ter rein van praktijkschool 'Het Bolwerk' aan de Teresastraat 2a. Het tuinhuisje zal gebruikt worden als verkooppunt voor op de school door de leerlingen gemaakte producten. De tijdelijke plaatsing is in strijd met de voorschriften van genoemd bestem mingsplan. Het ontwerp-vrijstellingsbesluit met de relevante stukken ligt gedurende zes weken, van 11 mei tot en met 21 juni 2007, ter inzage bij de vakbalie van de dienst Ruimte, Kanaalweg 3. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze omtrent het ontwerp besluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mon delinge zienswijze binnen de genoem de periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via tele foonnummer 67 52 25. VRIJSTELLING EX ARTIKEL 19, LID 2 WRO Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening vrijstelling te verle nen van: het bestemmingsplan 'Noordweg' tbv. Noordweg 505: bouw twee onder-één-kap woning; Het ontwerp-vrijstellingsbesluit met de relevante stukken ligt gedurende zes weken, van 11 mei tot en met 21 juni 2007, ter inzage bij de vakbalie van de dienst Ruimte, Kanaalweg 3. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze omtrent het ontwerp besluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mon delinge zienswijze binnen de genoem de periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via tele foonnummer 67 52 36. VRIJSTELLINGEN EX ARTIKEL 19, LID 3 WRO Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening onder voor waarden vrijstelling te verlenen van: het bestemmingsplan 'Hofplein- Lange Delft' ten behoeve van Lange Noordstraat 16: het starten van het vestigen van een oosters specialitei tenrestaurant; het bestemmingsplan 'Brakenburg III' ten behoeve van Klaverakker 32, Arnemuiden: het starten van een nagelstudio in een (klein) gedeelte van het pand. De ontwerp-vrijstellingsbesluiten met de relevante stukken liggen gedurende zes weken, van 11 mei tot en met 21 juni 2007, ter inzage bij de vakbalie van de dienst Ruimte, Kanaalweg 3. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze omtrent de ontwerpbe sluiten kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mon delinge zienswijze binnen de genoem de periode is het noodzakelijk vooraf een afspraak te maken via telefoon nummer 67 52 25. VRIJSTELLINGSPROCEDURE EX ARTIKEL 19, LID 3 WRO Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de ruimtelijke ordening vrijstelling te verle nen van: het bestemmingsplan "Uitbreidings plan in hoofdzaak 1959, plan in onderdelen 1959" ten behoeve van Vogelstraat 34: plaatsen tuinhuisje. Voor mondelinge zienswijze, telefoon nummer 67 52 84. het bestemmingsplan "Mortiere, uit werkingsplan lose 2B" ten behoeve van Bessie Smithstraat 7: bouwen berging. Voor mondelinge zienswijze, telefoon nummer 67 52 41 De ontwerp-vrijstellingsbesluiten met de relevante stukken liggen gedurende zes weken, van 11 mei tot en met 21 juni 2007 ter inzage bij de vakbalie van de dienst Ruimte, Kanaalweg 3. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze omtrent de ontwerpbe sluiten kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het geven van een mondelinge zienswijze"binnen de genoemde perio de is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken op het aangegeven telefoonnummer. Belanghebbenden lopen het risico niet- ontvankelijk te worden verklaard in hun bezwaren bij het verantwoordelijk bestuursorgaan en/of in beroep bij de administratieve rechter als redelijker wijs aan hen kan worden verweten dat zi j tegen het ontwerpbesluit qeen ziens wijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht. Kijk voor meer informatie van de gemeente Middelburg op de gemeentelijke informatie pagina's elders in de Faam, www.middelburg.nl en Maxi maal Teletekstpagina 830. BESTEMMINGSPLAN "RIJKSWEG N57/RONDWEG SEROOSKERKE" Op 7 juli 2004 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Rijksweg N57 en rondweg Serooskerke" vastgesteld. Vervolgens hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland het bestemmings plan op 8 februari 2005 goedgekeurd. Op 17 mei 2006 heeft de Raad van State het qoedkeurinqsbesluit voor zover het betreft de oestemmingen Verkeersdoeleinden en Waterstaats werken vernietigd. De vernietiging had betrekking op de onderdelen luchtk ina op liteit en de hooqte van de qeluidswal bij de begraafplaats Seroodcerke. De srctek hooqte van de qel safpfaats Serood<e overige onderdelen zijn onherroepelijk geworden. Als gevolg van de (gedeel telijke) vernietiging van het goedkeu ringsbesluit van 8 februari 2005 heb ben Gedeputeerde Staten van Zeeland op 24 april 2007 een nieuw besluit genomen. Voor zover de goedkeuring nog niet onherroepelijk is, hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland het bestemmingsplan Rijksweg N57 en rondweg Serooskerke Noord nu gedeeltelijk goedgekeurd. Goed keuring is onthouden aan artikel 6, lid 1sub d, onder 1 voor wat betreft de hoogtemaat van 3,5 meter voor de qeluidsafschermende voorziening bij ae begraafplaats Serooskerke. Mede gelet op het bepaalde in artikel 28, lid 4 van de Wet op de ruimtelijke orde ning, hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland daarom besloten een aanlegvergunningstelsel op te nemen ter bescherminq van de windvang van de molen. Dit besluit met de bijbeho rende stukken ligt van 10 mei t/m 20 juni 2007 ter inzage. Gedurende de genoemde termijn kan beroep ingesteld worden en kan even tueel een verzoek om voorlopige voor ziening worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag door: - diegene die tijdig zijn bedenkingen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland kenbaar heeft gemaakt; - 'iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tij dig zijn bedenkingen bij Gedeputeerde Staten kenbaar te maken. Ook kan iedereen gedurende deze ter mijn tegen de onthouding van goed keuring beroep instellen en eventueel een verzoek om voorlopige voorzie ning indienen. Dit besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na de afloop van de beroepstermijn. Als binnen deze termijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voor lopige voorziening wordt ingediend treedt het besluit niet in werking voor dat op dat verzoek is beslist. Het goed gekeurde bestemmingsplan is ook in te zien op de gemeentelijke website, www.veere.nl.. onder "visie en beleid, bestemmingsplannen". ARTIKEL 11 VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING T.B.V. VROUWENPOLDERSEWEG 59 TE SEROOSKERKE Er is een aanvraag om bouwvergun ning ingediend voor het verbouwen van de woning Vrouwenpolderseweg 59 te Serooskerke t.b.v. permanente bewoning. In het geldende bestem mingsplan Buitengebied en de in pro cedure zijnde 2e herziening bestem mingsplan Buitengebied heeft dit pand de bestemming "Woondoeleinden (W)" met subbestemming "recreatief (r)". In het bestemmingsplan is een bevoegdheid opgenomen voor het col lege om de bestemming "Woondoel einden" met subbestemming "recrea tief" te wijzigen in de bestemming "Woondoeleinden (W)" zonder subbe- stemmina. De aanvraag voldoet aan de in hetbestemmingsplan opgenomen criteria voor het toepassen van deze bevoegdheid. Wij willen daarom van deze bevoegdheid gebruik maken. Het verzoekligt van 10 mei t/m 20 juni 2007 ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze bij het colle ge indienen. VRIJSTELLINGSPROCEDURE Aagtekerke - het bouwen van een woonzorgcom plex Rei aersberg (art. 15 Wet RO); Koudekerke - het vergroten van een woning Langeweegje 19 (art. 19, lid 3 Wet RO); Lees verder op pagina 39.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 38