Toren Oostkapelle staat in de steigers Openingsexpositie van Het Beeldenhuis €6; 95 sprintphoto.nl Tulv/'w'iT&TiilDe Faam Dromen In het kort door de regio Cheque voor het Palazzoli Huis Japanse kunst te zien Nieuwe cd Rob Meijer Loodsenlezing Anthony Hopkins in Film by the sea Van tent tot kantoor Rommelmarkt Majoraat Mandala's tekenen Bingo in De Zwaan Bingo in Regenboog afdrukservice www.sprintphoto.nl 4 KLEUREN-PASFOTO'S MET ACCEPTATIEGARANTIE Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 33 OOSTKAPELLE - De monu mentale toren van de Oostka- pelse protestantse kerk staat het komende jaar in de steigers. Als de gemeenteraad groen licht- heeft kan de restauratie eer daags beginnen. De klus kost 438.790 euro en duurt maxi maal een jaar. De toren krijgt nieuwe dakbe dekking en het voegwerk wordt grotendeels opnieuw uitge voerd. Ook worden slechte ste nen opnieuw vastgezet of ver vangen. Activiteiten in de toren, zoals de beklimming, kunnen tijdens de restauratie niet door gaan. Ook vervallen een aantal parkeerplaatsen rond de kerk, omdat daar bouwspullen moe ten staan. De toren dateert uit de laatste helft van de 14e eeuw en is eigendom van de gemeen te Veere. De kerk is eigendom van de kerkelijke gemeente. Dat gebouw is nog in goede staat. De toren is voor het laatst in 1954 gerestaureerd. Veere heeft vorig jaar een onderhoudsplan gemaakt voor het onderhoud van haar monumenten voor de komende tien jaar. De Oostka- pelse toren stond bovenaan vanwege de slechte staat van het bouwwerk, geeft wethouder Jaap Melse aan. Melse: "Er zijn al een aantal stenen uit de muur gevallen. Dit is heel hard nodig. We zijn met een inhaalslag be zig voor wat betreft onderhoud van onze monumenten. Ook de molens staan in ons plan." VLISSINGEN - Achter de monu mentale gevel van Het Beelden huis aan de Hendrikstraat 25 in Vlissingen is vanaf zondag 20 mei veel kunst te zien en te bele ven. Publicist Alex de Vries ver richt het openingswoord, ge volgd door een korte monoloog van schrijver en acteur Jos de Jonge. Els Dominicus, eigenaar van Het Beeldenhuis en beel dend kunstenaar, wil zowel kunstenaars als kunstliefheb bers een plek bieden waar klein schalige, bijzondere projecten kunnen plaatsvinden. "Inspire ren en geïnspireerd worden is daarbij het credo. Ik wil een fris se, eigenzinnige aanvulling bie den op het culturele aanbod van Vlissingen", legt Dominicus uit. Het beeldenhuis opent met de veelzijdige expositie Mijn beel denhuis van zes Brabantse en twee Zeeuwse kunstenaars. On afhankelijk van elkaar, maar in voortdurend onderling overleg, kwamen zij tot zeer uiteenlo pende creaties. Te zien zijn film projecties en installaties, maar ook schilderwerk en grafiek.De expositie wordt op zaterdag 30 juni om 20.00 uur afgesloten met een poëtische voordracht door Liesbeth Verhoeven. Het Beeldenhüis is open van vrijdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Paarden zoeken hulp door bo van scheyen Ritthem - Evelien Martijn (23), studente aquatische ecotechnologie aan de Ho geschool Zeeland en voor zitter van stichting Paar denrusthuis Amon luidt de noodklok. De stichting die bijna tien jaar bestaat wordt bedreigd met stopzetting doordat er te weinig geld is. Aan de rand van Ritthem, vind je Stal Geertse. Prachtige, groe ne weilanden, een mooie bin nen- en buitenbak en goed on derhouden stallen vallen me teen op. Er logeren zon dertig particuliere pensionpaarden. Ook verblijven Amon (32), Ciska en Bonita er. Drie paarden op leeftijd die hier de kans krijgen om in alle rust van een mooie oude dag te genieten. Stichting Amon werkt kleinschalig en persoonlijk. Onder de bevlogen leiding van Evelien Martijn wor den deze paarden met hart en ziel verzorgd. Evelien vertelt: "Vorig jaar heb ik het stokje overgenomen van Kim Hooge- steeger, acht jaar heeft ze sa men met haar zusje Claudia en vrijwilligers, waarvan ik er ook één werd, de paarden verzorgd. Het werd voor haar tijd om naar iets anders uit te kijken. Ik wilde heel graag hun initiatief voort zetten. In het verzorgen zit on geveer drie a vier uur per dag. We gaan elke dag met de paar den wandelen, mesten de stal len uitgeven speciaal op het paard afgestemde voeding en persoonlijke aandacht en vriendschap. We hebben zes vrijwilligers die elk een dag of een onderdeel van de zorg op zich nemen". De kosten voor stalling zijn ongeveer 250 euro per maand. Tot nu toe kan de stichting de eigen bijdrage op ongeveer 80 euro per maand per paard houden. Het paar denrusthuis kan rekenen op een korting van de staleigenaar en op donaties. "Hierdoor kun nen we de kosten vrij laag hou den", zegt Martijn. "Helaas ra ken we ook wel eens sponsors en donateurs kwijt. Daarom wil ik graag een beroep doen op het Zeeuwse bedrijfsleven om do nateur of eventueel hoofdspon sor te worden van onze stich ting. Zodat we kumien door gaan met het verzorgen van ou de en/of geblesseerde, dus afge schreven, paarden. Een eige naar van een paard hoeft dan niet voor de keuze te staan om het vroegtijdig te laten afmaken, maar gunt zijn metgezel nog een mooie herfst." Momenteel is er plaats voor een nieuw paard. Evelien Martijn wil langzaam groei en en wellicht kan ze in de toekomst van haar hobby haar werk maken. "Dromen genoeg, maar alles op zijn tijd", zegt ze. De stichting probeert ook met allerlei ac tiviteiten geld in te zamelen. Zo staan ze met Koningin nedag op de vrijmarkt in Vlissingen, spulletjes zijn welkom. Er wordt op 10 juni een puzzeltocht georgani seerd voor iedereen die mee wil doen of dit nu wande lend is, te fiets of te paard het mag allemaal en alleen al de omgeving maakt het de moeite waard om mee te doen. Info: www.paarden- rustliuisamon.nl Evelien Martijn met Amon. Nieuwe donateurs zijn heel hard nodig om met het paardenrusthuis door te kunnen gaan. foto: bo van scheyen OOST-SOUBURG - Het Palaz zoli Huis in Oost-Souburg krijgt op zaterdag 12 mei van Monuta Charity Fund en Sas Assuran tiën BV een cheque ter waarde van duizend euro uitgereikt. Het Monuta Charity Fund is een fonds dat geld uitreikt aan ver enigingen en stichtingen met vrijwilligers. Het thema voor dit jaar is net als voorgaande jaren Geef het leven kleur.De cheque uitreiking is op de open dag van Monuta om 10.30 uur door Sas- kia van de Wege van Sas Assu rantiën BV in de aula van het uit vaartcentrum. MIDDELBURG - Het echtpaar Yoko Ebina en Toshihiro Hatto- ri tonen tot 20 mei hun verstilde Japanse kunst in Caesuur in Middelburg. De titel is Meta morfose: Boom, Vezel, Papier. Er is een Japanse papiersoort, washi, voor gebruikt. MIDDELBURG - Hoewel de Middelburgse muzikant en beeldend kunstenaar Rob Me ijer momenteel als de ware folk- legende in Berlijn hernieuwd fu rore maakt onder de naam Rob bert Steijl, blijft hij actief in 'zijn' Middelburg. Vorige week gaf hij een nieuwe cd uit met Neder landstalige eigen nummers. De cd bevat - slechts - twee nummers. Voor zijn muzikale gedichten zocht en vond de 61- jarige Meijer teksten in zijn stamcafé De Reutel aan de Ka naalstraat. Hij bewierookt er twee vrienden in 'Jij bent er nog steeds' en in het tweede num mer signaleert hij hangouderen onder dé titel 'Waar de neurosen woekeren'. Rob Meijer begeleidt zichzelf op een aantal instru menten. De cd is in beperkte op lage geproduceerd en is onder meer te koop bij De Reutel voor vier euro. OOST-SOUBURG - In het dien stencentrum De Kwikstaart aan de Nagelenburgsingel in Oost- Souburg houdt de ANBO dins dag 15 mei een lezing. De heer Roelse van het loodswezen ver telt vanaf 14.00 uur over het werk van de loodsen. Ook laat hij daarvan een korte film zién. VLISSINGEN - Op het moment dat Ted Crawford (Anthony Hopkins) ontdekt dat zijn jonge vrouw vreemd gaat, plant hij haar moord... de perfecte moord. Crawford bekent direct dat hij zijn vrouw vermoord heeft en na zijn arrestatie krijgt assistent-aanklager Willy Be- achum (Ryan Gosling) de schijnbaar eenvoudige taak de veroordeling te regelen. Maar niets is zo simpel als het lijkt voor hotshot Willy. De film is dinsdag 15 mei vanaf 19.30 uur te zien in bioscoop CineCity in Vlissingen als onderdeel van Film by The Sea. MIDDELBURG - Onder de titel A shady place under the trees presenteert Nanda Runge uit Middelburg haar meest recente schilderijen in De Kabinetten van de Middelburgse Vleeshal. Zij schildert architectonische objecten, variërend van tenten tot kantoorpanden. De tentoon stelling is tot en met 17 juni te bekijken van dinsdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. VLISSINGEN - Een leuke rom melmarkt bezoeken kan op za terdag 12 mei bij de Stichting Majoraat aan de van Hogen- dorpweg in Vlissingen. De markt is van 9.00 tot 14.00 uur en de entree is gratis. WEST-SOUBURG - Cirkels en handen houdt op maandag 21 mei de workshop mandala teke nen. Het is van 13.30 tot 16.30 uur in West-Souburg. Tekener varing is niet nodig en de mate rialen zijn aanwezig. Aanmel den kan via 0646496345 of cir- kelsenlianden@zeelandnet.nl. OOST-SOUBURG - In wijkcen trum De Zwaan in Oost-Sou burg is op dinsdag 15 mei een bingo. Er worden acht rondes gespeeld en drie superrondes. Deelname kost zes euro en het begint om 19.30 uur. OOST-SOUBURG - Meedoen aan een bingo kan op zaterdag 12 mei in wijkcentrum de Re genboog in Oost-Souburg. De hoofdprijs is een tas met bood schappen. De bingo begint om 20.00 uur. van voor Digitale albums en lijsten Foto's op posterformaat en canvas Foto's op mousepads, t-shirts, wenskaarten en mokken etc. Dired-klaar foto's ook van mobiele telefoon Geheugenkaarten altijd voor de laagste prijs Spaar voor leuke foto-kado's Foto printers voor thuis Pasfoto als miniportret Foto's ook online te bestellen IDEEËNWINKEL Middelburg, Markt 29 Goes, Lange Vorststraat 36 Bergen op Zoom, Van der Rijtstraat 1 Roosendaal, Nieuwe Markt 64 Etten-Leur, Hof van den Houte 115/117 (WC Etten-Leur)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 33