Inspraak ontwerp-peilbesluit/ MER Veerse Meer I MAGAZIJN MEUBEL OUTLET rMTimmTiïTrnTïïiTi dé Weekkrant Noord-Beveland Walcheren Zuid-Beveland r Inspraakpunt KIJK VOOR HET ACTUELE ASSORTIMENT OP WWW.MAGAZIJN07.NL De Faam Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 30 Oosterschelde Kamperland Veere DoorlaatrMddoi Katse Haute Van 10 mei tot en met 20 juni 2007 liggen het ontwerp-peilbesluit en het milieueffectrapport (MER) Veerse Meer ter inzage. Het ontwerp-peilbesluit en MER doorlopen een procedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. Op grond daarvan kunt u tot en met 20 juni 2007 uw mening geven over de inhoud van het ontwerp-peilbesluit/ MER Veerse Meer. Achtergrond Het peilbeheer van het Veerse Meer is sinds de jaren 60 afgestemd op de landbouwfunctie van de omliggende landbouwpolders en op de recreatieve functie van het meer in het zomerseizoen. In de zomer wordt een hoog waterpeil van NAP -0,1 m ingesteld en in de winter wordt het waterpeil verlaagd tot NAP -0,6 m. Bij het verlagen van het winterpeil vallen de oevers en platen droog, dit veroorzaakt stankoverlast en het bodem- en plantenleven in deze zone verdwijnt. Ook is het Veerse Meer in de winter minder aantrekkelijk voor de recreatievaart door de geringe vaardiepte en de beperkte bereikbaarheid van jachthavens en aanlegvoorzieningen. In juni 2004 is het doorlaatmiddel Katse Heule in gebruik genomen dat zorgt voor wateruitwisse ling tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer. Deze wateruitwisseling heeft een positief effect op de waterkwaliteit en het ecologische evenwicht van het meer, maar lost het probleem van het onnatuurlijke peilverloop niet op. Het ontwerp-peilbesluit/MER Om de ecologische en recreatieve mogelijkheden van het Veerse Meer volledig te benutten en aan te sluiten bij de functies van het gebied, worden mogelijkheden onderzocht om de huidige peilen te wijzigen. Voor een peilverandering van meer dan 16 cm is het verplicht een Milieu effectrapport (MER) op te stellen. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft begin 2006 het voornemen bekendgemaakt om een MER op te stellen, de startnotitie. De initiatiefnemers zijn Rijkswaterstaat Zeeland en de Provincie Zeeland. In het MER zijn nu de (milieu)effecten van vier peilalternatieven onderzocht en is op basis daarvan een voorkeurs alternatief, het ontwerp-peilbesluit, opgesteld. Het ontwerp-peilbesluit is een meerpeil dat in de zomerperiode zal fluctueren tussen NAP 0,0 m en NAP -0,10 m. Dit is gelijk aan het huidige zomerpeil. Het winterpeil wordt stapsgewijs verhoogd naar NAP -0,30 m en zal fluctueren tussen NAP -0,20 m en NAP -0,40 m. In periodes van hevige regenval is er de mogelijkheid om een noodpeil in te stellen van NAP -0,50 m. Waar kunt u het ontwerp-peilbesluit/MER inzien? Het ontwerp-peilbesluit/MER Veerse Meer kunt u van 10 mei tot en met 20 juni 2007 tijdens de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties: - de gemeentehuizen van Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere; - de openbare bibliotheken in Goes en Middelburg; - het waterschap Zeeuwse Eilanden in Middelburg; - de bibliotheek van Rijkswaterstaat Zeeland in Middelburg; - het informatiecentrum van de provincie Zeeland in Middelburg; - de bibliotheken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide in Den Haag. U kunt het ontwerp-peilbesluit/MER Veerse Meer ook downloaden via www.inspraakvenw.nl en www.zeeland.nl/rondomhetveersemeer of aanvragen bij het afdelingssecretariaat van Rijkswaterstaat Zeeland, telefoon 0118 622 633. Hoe kunt u inspreken? U kunt zowel schriftelijk als mondeling reageren op het ontwerp-peilbesluit Veerse Meer en op het MER. Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met 20 juni 2007 sturen naar: Inspraakpunt Ontwerp-peilbesluit/MER Veerse Meer Postbus 30316 2500 GH Den Haag Uw inspraakreactie kunt u ook via internet versturen: www.inspraakvenw.nl. Hoorzitting Uw mondelinge reactie kunt u kenbaar maken tijdens een openbare hoorzitting die plaatsvindt op: woensdag 30 mei 2007 Rijkswaterstaat Zeeland Poelendaelesingel 18 Middelburg De hoorzitting begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Als u tijdens de hoorzitting mondeling wilt inspreken, wordt u vriendelijk verzocht dit voor 29 mei 2007 aan het Inspraakpunt kenbaar te maken, telefoon 070 351 96 02. Wat gebeurt er met uw reactie? Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de staatssecretaris van VenW, de minister van VROM en de Commissie voor de milieu-effectrapportage. Deze commissie toetst of het onderzoek aan de gestelde eisen - de richtlijnen - heeft voldaan. Mede op basis van de inspraakreacties en de adviezen van betrokken overheden en andere adviseurs, zal de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een peilbesluit vaststellen. Tegen het peilbesluit kan te zijner tijd beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden die hun zienswijze al bij het ontwerp-peilbesluit naar voren hebben gebracht. Nadere informatie Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat Zeeland, de heer J.W. Slager, telefoonnummer op maandag t/m woensdag is 0118 622 271 Op donderdag en vrijdag kunt u contact opnemen met het afdelingssecretariaat, telefoon 0118 622 633. U wordt dan teruggebeld. Voor informatie over de inspraakprocedure kunt u zich wenden tot het Inspraakpunt, telefoon 070 351 96 02. Rondom het Veerse Meer Een gebied met toekomst OP=OP! Magazijn 07 biedt een steeds wisselend aanbod artikelen, bestaande uit: partijen die uit ons brede scala van leveranciers wordt aangeboden i.v.m. overproductie uiteenlopende artikelen grote partijen actieproductie, soms speciaal geproduceerd showmodellen uit het Woonboulevard Poortvliet assortiment WOONBOULEVARD POORTVLIET, PAASDÜKWEG 33, POORTVLIET, INFOLIJN; 0166-619100. OPENINGSTIJDEN; DINSDAG T/M DONDERDAG VAN 10.00 TOT 17.30 UUR. VRIJDAG KOOPAVOND VAN 10.00 TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.30 TOT 17.00 UUR. ZONDAG GESLOTEN!

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 30