A Officiële Mededelingen Een andere kijk op kwaliteit uit Duitsland Zo komt u niet voor niets 0 'KAKELI m KUIKENFILET VERSE VARKENSSCHNITZELS iiMIMm&i w 1/2KILO 2.50 1/2 KILO 2.50 MAGERE BLANKE VARKENSLAPP. 1 kilo 2.50 IA/GYROS WOKREEPJES im 2.50 1 KILO 2.50 r natuur en landschap milieu dé Weekkrant De Faam van de Provincie Zeeland Provincie Zeeland Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeetand.nl CWI is gesloten op donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei BARBECUE ZIE: WWW.MAROS.NL Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 13 Ontdek het landschap op zaterdag 12 mei Op zaterdag 12 mei wordt de eerste publieksdag van het Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland gehou den. In het Nationaal Landschap, dat bestaat uit de Z.ak van Zuid-Beveland, Walcheren en West Zeeuws- Vlaanderen kunt u meedoen aan ver schillende activiteiten. Om meer te leren over natuur en land schap in Zeeland, krijgt u op 12 mei 50% korting op de entreeprijs van het natuur en landschapsmuseum van Walcheren, Terra Maris aan de Duinvlietweg 6 in Oostkapelle (naast kasteel Westhove). Hier vindt u ook informatie over het Nationaal Landschap en excursiemogelijkheden. Het kasteetpark, het strand en de Manteling zijn ideaal om een korte wandeling te maken. Vanuit Zoutelande vertrekt om 10.00 uur een IVN gids vanaf het speeltuintje aan de Duinweg bij de opgang 't Martgat die alle mooie plekjes van Walcheren laat zien in een anderhalf uur durende excursie. Via het fiets- knooppuntensysteem kunt u vanuit Zoutelande een fietstocht van ruim 35 km maken die dwars door het Nationaal Landschap loopt. Voor meer informatie over de publieksdag en het Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland kunt u kijken op de website www.zeeland.nl/nationaatlandschap. Vergunning ontgronding waterpartij Landgoed Buiten Pekelinge. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verleend aan Landgoed Buiten Pekelinge te Oostkapelle. Het betreft hier het uitvoeren van ont grondingswerkzaamheden ten behoe ve van de aanleg van een waterpartij op het terrein van het te realiseren Landgoed Buiten Pekelinge aan de Landmetersweg ten zuiden van Oostkapelle. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen. Naar aanleiding van de ontwerp-ver- gunning zijn zienswijzen naar voren gebracht. De vergunning, de aanvraag en overige stukken liggen van 10 mei tot en met 20 juni 2007 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren (voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot G. Beckers, tel. 0118-631786) en in het gemeentehuis van Veere, Traverse 1 te Domburg, op werkdagen van 9-12 en 14-16 uur en op donderdagavond van 17.30-19 uur. Tot en met 21 juni 2007 kunnen belang hebbenden tegen het verlenen van de vergunning beroep instellen bij de afde ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de vergunninghouder voor zover betreft de aan de vergunning ver bonden voorschriften. De vergunning wordt op 22 juni 2007 van kracht, tenzij overeenkomstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het tref fen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ontwerp-vergunningen voor de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben-aanvragen ontvangen om vergun ningen Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. te Terneuzen voor het in werking hebben van een milieustraat aan de Poortersweg 30 te Vlissingen. Gedeputeerde Staten willen de vergun ning verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu. De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en het Waterschap Zeeuwse Eilanden wil len de vergunningen verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu. De ontwerp-vergunningen liggen van 10 mei 2007 tot en met 20 juni 2007 ter inzage bij: de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren; de receptie van het Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1 te Middelburg, op werkdagen van 9-12 en 13- 16 uur en (na telefonische afspraak 0118-621000) van 18.00 - 21.00 uur en; in het stadhuis van de gemeente Vlissingen aan de Paul Krügerstraal 1 te Vlissingen, op werkdagen van 9.00-16.00 en op donderdag van 9.00-19.00 uur. Daarna, tot het einde van de beroeps termijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Een ieder kan tot en met 21 juni 2007, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over de ontwerp-vergunning Wet milieubeheer indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, post bus 165, 4330 AD Middelburg. Schriftelijke zienswijzen over de ont werp-vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren dienen te worden gericht aan het Waterschap Zeeuwse Eilanden, doch te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. Hierbij kan worden verzocht om per soonlijke gegevens niét bekend ta maken. Enkel belanghebbenden die zienswij zen hebben ingediend of belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp- vergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp- vergunning(en) kunnen later beroep instellen. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot E de Smidt, lel. 0118- 631986. ALNO LIFESTYLE, keukens die uitnodigen tot koken en genieten. Die de professionele eisen van haar gebruikers beantwoorden met helder design en moderne vormen. Kijk voor meer informatie op: www.alno.nl Meer informatie over CWI vindt u op www.werk.nl CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN 25H www.alno.nl O) co <o Van Belle Keukens Pres. Rooseveltlaan 772 Vlissingen 0118-431278 www.alno.nl nuio ...wereldklasse in keukens !0%, bij afname van 3 kg per vers vleessooi Reclames geldig Tzaterdag GROOTHANDELSKORTING 10 a 20%, bij afname van 3 kg per vers vleessoort exci. reclames BREDA-TUINZIGT Cypresstr. 7 w.centrum Tuinzigt WAALWIJK Grotestr. 309 MADE Den Deel 4 C0ES-00ST Kamperfoeliestr. 85 SCHIJNDEL Hoofdstr.166 ROOSENDAAL-OOST Voltastr. 9 OOSTERHOUT-ZUID wieentrum Zuiderhout 13

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 13