BLAUW GERUITE KIEL ECOLOGISCHE STRANDREINIGING VLISSINGEN NIEUWSPAGINA VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE VLISSINGEN MORGENRAAO 12 MEI: MOLENDAG WERK IN UITVOERING KOM OOK WINKELEN! VRAAGBAAK WOENSDAG 9 MEI 2007 G E M E E N T E O Redactie: afdeling Communicatie postbus 3000, 4380 GV Vlissingen telefoon: (0118) 487100 communicatie@vlissingen.nl www.vlissingen.nl/gemeente Fotografie: Ruben Oreel KALENDER Vr 11 t/m zo 13 mei Weekend Amateurkunst Kunsteducatie Walcheren diverse locaties in Vlissin gen en Oost-Souburg Za 12 mei 19.30 uur -r\ Sheherazade :y en de vertellingen uit 1001 Nacht Frank Groothof Arsenaaltheater Za 12 mei 21.30 uur Bob Marley Tribute Optredens van The Ruff- crew featuring Sista Yanna, Ras Guily en Zion Cliff De Piek www.vlissingen.nl/ uitgaansagenda In 2006 heeft de gemeente Vlis singen een proef gedaan om de stranden op een ecologische ma nier te reinigen. In het verleden werd alles wat op het strand aan spoelde, verzameld en afgevoerd naar de milieustraat. Dat hield in dat ook zand en organisch materiaal werd verwerkt, terwijl dat niet nodig is. Zeewier is daar een goed voorbeeld van. Het is biologisch afbreekbaar en hoeft dus niet bij de milieustraat inge leverd te worden. Zeewier blijft liggen Alles wat op het strand ligt halen de medewerkers van de strandrei- niging met een strandreiniger óf handmatig uit het zand. Nadat eventuele dode dieren eruit zijn gehaald, wordt al het materiaal op een stil stuk strand neerge legd. Met de hand wordt het overige afval (plastic, hout, etc.) uit het zeewier gehaald en afgevoerd. Het zeewier blijft liggen op het strand, droogt uit en vergaat op natuurlijke wijze. Informatiebord Met deze nieuwe manier van strandreiniging geeft de gemeen te het goede voorbeeld om afval te scheiden. Bovendien bespaart deze methode veel kosten, door dat het natte zeewier nu te dro gen wordt gelegd. Het aantal ki lo's afval dat de strandwachten bij de milieustraat aanbieden is aanzienlijk gedaald. De proef die in 2006 is uitgevoerd, is zo goed verlopen dat besloten is om deze manier van werken in 2007 voort te zetten. Op de plek waar het zee wier wordt verzameld komt een informatiebord met uitleg over de ecologische strandreiniging. www.vlissingen.nl/strand Morgen, donderdag 10 mei 2007, vergadert in het stadhuis de ge meenteraad om 19.30 uur. De vergadering is openbaar en er is spreekrecht voor bezoekers. Op de agenda staat de behandeling van de kadernota 2008 met de uitgangspunten voor de begro ting van volgend jaar. De behan deling wordt vervolg op dinsdag 15 mei. De volledige agenda staat op de zwart/wit informatiepagina van de gemeente hiernaast. www.vlissingen.nl/ gemeenteraad Aanstaande zaterdag is het Na tionale Molendag. Bovendien is 2007 uitgeroepen tot het Jaar van de Molens, omdat het precies 600 jaar geleden is dat in Alkmaar de eerste poldermolen in Holland werd gebouwd. Molen 'De Pere' in Oost-Souburg en de 'Oranje molen' in Vlissingen zijn op 12 mei open voor bezoekers. De mo lenaars zijn die dag van 9.00 tot ca. 16.00 uur aanwezig om uitleg te geven. Bij voldoende wind zul len de molens ook draaien. www.jaarvandemolens.nl In de tijd waarin Michiel leefde was er sprake van de grote visserij (haring vangst) en de kleine visserij (walvisvangst). De poging van de Engelsen om met geweld het monopolie van de walvisvangst bij Spits bergen op te eisen, leidde in 1614 tot de oprichting van de Noordsche Com pagnie in de Republiek. Ook in Zeeland ontstaan er kamers in Veere, Mid delburg en Vlissingen. In 1633 monstert Michiel aan op het schip "De Groene Leeuw" van schipper Jo- chem Jansen voor een tocht naar Jan Mayen. In hetzelfde jaar komen we de naam 'Ruyter' voor het eerst tegen in een scheeps journaal. www.400jaarmichielde- ruyter.nl Een gedeelte van de Rubenslaan wordt bouwrijp gemaakt. Op 11 mei starten de asfalteringswerk- zaamheden. De uitgang van de parkeergarages van het appartementencomplex wordt hierdoor gestremd. Houdt u er rekening mee dat onvoorziene (weers)omstandigheden de werk zaamheden kunnen vertragen. Op dezelfde dag wordt het asfalt van de Bedrijfsweg ter hoogte van nrs 19 en 21 hersteld. Tijdens nieuwjaarsnacht is het wegdek daar beschadigd door vuur(werk). De totale herstelkosten worden geraamd op 5500 excl. btw. Deze reparatiewerkzaamheden maken het noodzakelijk dat de Bedrijfsweg, tussen Logistiekweg en Distributieweg wordt afgeslo ten voor het verkeer. Er wordt geen routeomleiding ingesteld. Verder wordt er gewerkt op en na bij het aansluitpunt van de Sloe- weg, Hercules Segherslaan en de Govert Flinkclaan. Weggebruikers en met name gebruikers van het fietspad langs deze wegen dienen rekening te houden met een om leidingroute, bouwverkeer, bouw werkzaamheden e.d. www.vlissingen.nl/ werkinuitvoering Het project De Fonteyne in de binnenstad van Vlissingen is bijna klaar. Dit project van Bam Vastgoed omvat 6.300 m2 winkel ruimte, 9 penthouses, 44 appar tementen en een parkeergarage voor 400 auto's. De garage is al sinds eind vorig jaar open en.de woningen worden binnenkort opgeleverd. Vorige week ging de eerste winkel open. Deze week openen nog meer zaken. Kom ook winkelen! www.vlissingen.nl/centrumplan Vorige week donderdag is het standbeeld van Frans Naere- bout in alle vroegte van zijn sokkel gelicht. Het beeld van deze beroemde mensenredder komt niet meer terug op het Bella- mypark. De inspraakperiode over een nieuwe locatie voor het beeld is inmiddels afgelopen. Binnenkort neemt het college van B&W een besluit over de nieuwe definitieve standplaats voor het beeld. Tot die tijd logeert Frans op het terrein van de ge meente aan de Vredehoflaan. Wethouder Conny Seijbel heeft sinds twee weken een eigen weblog. Via de web site kunt u lezen wat haar zoal bezighoudt. U kunt er ook een reactie achterlaten. De wethouder hoort graag uw mening! Kijk eens op: www.vlissingen.nl/ connyseijbel 'Waarom wordt er niets gedaan tegen de overlast van brommers en mo toren (geluid en snelheid) op de boulevards? Als handhaving niet mogelijk lijkt,moet dan de boulevard niet afgesloten worden voor dit verkeer?' Nee, het gemeentebestuur wil in het algemeen de boulevards niet afsluiten voor een bepaalde categorie verkeersdeelne mers. Gemotoriseerd verkeer mag gebruik maken van de bou levards, behalve op zondagmiddagen in de zomer. Dan zijn de boulevards afgesloten voor alle verkeer en daarmee het domein van de voetgangers. De komende afsluitingen van de boulevards voor verkeer van 13.00 - 17.00 uur zijn zondag 13 mei, donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag), zondag 20 mei, zondag 27 mei (Ie Pinksterdag) en maandag 28 mei (2e Pinksterdag). Wethouder Ton Croné Heeft u ook een vraag? Ga dan snel naar www.vlissingen.nl/vraagbaken

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 11