GEMEENTE VLISSINGEN BEKENDMAKINGEN VLISSINGEN 3X EXTRA OPEN BEZOEK UIT ZUID-AFRIKA HISTORISCH WEEKEND FORT RAMMEKENS VERGADERINGEN GEMEENTERAAD ALS VIP BIJ RAADSVERGADE RING CONTACT SERVICETEAM VACATURES GEME ENTE INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE VLISSINGEN Ingediende aanvragen A) Lichte bouwvergunning: 1. plaatsen 2 dakkapellen Hercules Segherslaan 41 2. aanbouwen woning Ravelijn 16 B) Reguliere bouwvergunning: 1plaatsen reclame Badhuisstraat 152 2. plaatsen container met ombouw Boulevard de Ruijter 1 3. aanbrengen loopbruggen en liften Bellamypark 35 4. bouwen portiersgebouw Ritthemsestraat 500 5. bouwen portiersgebouw Ritthemsestraat 500 6. verbouwen bedrijfspand tot wo ning Nieuwendijk 37 7. bouwen vrijstaande woning Schans 5 C) Monumentenvergunning: 1. veranderen achtergevel t.b.v. aan sluiting bmg Bellamypark 35 2. schilderen gevel Nieuwstraat 25 De publicatie van de ingediende aanvragen heeft een informatief ka rakter. Tegen deze aanvragen kun nen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de in gediende aanvraag. Verleende bouw-, s|oop- en gebruiksvergunningen 1. gebruiken kantoor Lange Zelke 1 25-04-2007 2. gebruiken kantine Spuistraat 82 25-04-2007 3. gebruiken kamerverhuurpand V. Quakkëlaarstraat 149 25-04-2007 4. gebruiken kamerverhuurpand Walstraat 85 25-04-2006 5. gebruiken kamerverhuurpand Kasteelstraat 150 25-04-2007 6. gebruiken cafe Vlissingsestraat 49 25-04-2007 7. gebruiken kerk Kanaalstraat 8 25-04-2007 8. gebruiken cafe Nieuwendijk 9 25-04-2007 9. bouwen vrijstaande woning berging Schans 7 25-04-2007 10. plaatsen reclameobject Walstraat 74 25-04-2007 11. verbouwen woning tot appartementen Glacisstraat 15 25-04-2007 12. verbouwen woning Dreesstraat 33 26-04-2007 13. vervangen deuren Edisonweg 51 26-04-2007 14. verbouwen bedrijfspand Beursplein 7 26-04-2007 15. uitbreiden woning Cirkel 3 02-05-2007 16. plaatsen tuinhuisje Vlissingsestraat(K)27 volkstuin complex "Levenslust" tuin nr 95 02-05-2007 17. plaatsen ponton Ritthemsestraat 497 02-05-2007 Verleende monumentenvergunning In de afgelopen periode is de volgen de vergunning verleend voor: 1het verbouwen van een bedrijfs pand Beursplein 9 26-04-2007 2. het plaatsen van een kozijn in de achtergevel Stenenbeer 9 02-05- 2007 Tegen deze besluiten (vergunningen) kan door een rechtstreeks belang hebbende binnen de termijn van 6 weken na de dag van verzending van de vergunning (dus niet de datum van publicatie), schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij ons college. De verleende vergunningen met bijbe horende tekeningen kunnen na een telefonische afspraak met de mede werker Publiekszaken (487339) wor den ingezien-. Vrijstellingen Wet op de Ruimte lijke Ordening Wij willen positief beslissen op het verzoek om vrijstelling in combina tie met een ingediende bouwaan- vraag voor het plaatsen van 7 garages op de kavels Ambachtsveld 7 t/ml3 te Oost-Souburg. Artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening opent daartoe de mogelijkheid. Voordat wij een beslissing nemen op deze aanvraag, liggen de bouw en situatietekeningen gedurende zes weken, ingaande 10 mei 2007 t/m 20 juni 2007 ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk en/ of mondeling zijn zienswijze bij ons college indienen (ter attentie van Afd. Strategie,beleid en projecten, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN). Voor een mondelinge zienswijze dient u vooraf een afspraak te maken met dhr. Huige (0118-487339). Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert in het openbaar eens in de veertien dagen op een donderdag. De stukken ter behandeling moeten uiterlijk één week voor de vergadering (woensdag middag uiterlijk 17.00 uur) bij bouw en woningtoezicht ingediend zijn. U kunt de behandelde bouwplannen vanaf dinsdag voorafgaand aan de vergadering, raadplegen op www. vlissingen.nl/welstandscommissie. De agenda is dan ook in te zien in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1De data van de volgende welstandsvergade ringen zijn 24 mei en 7 juni 2007. Inspraak voorontwerp bestem mingsplan le herziening Groot- Lammerenburg; Tuindorp-Oost Wij maken bekend dat gedurende 6 weken, van 10 mei 2007 t/m 20 juni 2007 ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan le herziening Groot-Lammerenburg; Tuindorp- Oost. Dit voorontwerp voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de toekomstige ruimtelijke ont wikkeling van de locatie Tuindorp- Oost, zijnde het voormalige kassen- bedrijf van Van Soelen, gelegen aan de Vrijburgstraat. De locatie wordt begrensd door de Vrijburgstraat, be drijventerrein Vrijburg en de Nieuwe Vlissingseweg. Dit bestemmingsplan regelt de ontwikkeling van woning bouw op dezè locatie. Het bestem mingsplan le herziening Groot- Lammerenburg; Tuindorp:Oost, ligt vanaf 10 mei 2007 met bijbehorende stukken ter inzage in de publiekshal van hét stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen, en in de bibliotheek, Kanaalstraat 56, Oost-Souburg. Op grond van de vigerende Inspraakver ordening Vlissingen kan gedurende de hiervoor genoemde termijn een ieder schriftelijk of mondeling zijn gemotiveerde inspraakreactie ten aanzien van het bestemmingsplan indienen bij burgemeester en wet houders van Vlissingen, Afdeling Strategie, Beleid en Projecten, Post bus 3000, 4380 GV Vlissingen. Mon delinge inspraakreacties kunnen worden ingediend tijdens de kan tooruren na telefonische afspraak via het nummer 0118-487367 (afd. Stra tegie, Beleid en Projecten). Kapvergunningen Wij maken bekend dat er aanvragen om kapvergunningen ingevolge art. 4.3.2. van de Algemene Plaatselijke Verorde-ining Vlissingen zijn ont vangen voor het verwijderen van 1 wilg Verdilaan 84,1 wilg Schuitvaart- gracht, 1 berk Spaamestraat 74 en 2 essen en 2 esdoorns op de bouwlo catie Zaaihoekweg te Vlissingen en Oost-Souburg. Wij zijn voornemens deze vergunningen te verlenen. Na dere informatie over de kapaanvra- gen kunt u krijgen bij de afdeling Be heer Leefomgeving telefoon 487373. Vlissingen, 9 mei 2007 B&W van Vlissingen Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN Gemeenteraadsleden hebben verschillende mogelijkhe den om zakecvaan de kaak te stellen en' om zaken op de agenda van de gemeenteraadsvergadering en de commis sievergadering te plaatsen. Wij kunnen moties, amende menten en initiatiefvoorstellen indienen. U kunt als burger alleen inspreken tijdens de commissievergadering en de raadsvergadering. Inspreken tijdens de raadsvergadering mag echter alleen gaan over onderwerpen die op de agenda staan en niet over zaken die u op dat moment belangrijk vindt. Een amendement van de SP-fractie om dit mogelijk te maken kreeg te weinig steun dus blijft voor u alleen de mogelijk heid om een kleine groep raadsleden tijdens een commissievergadering toe te spreken. En toch blijven alle partijen roepen dat de burgers meer bij de politiek betrokken moeten worden... Maar goed, nu iets heel anders. Onlangs heb ik samen met de fractie en SP Tweede Kamerlid Nathalie de Rooij een werkbezoek gebracht aan de Raven- steinschool. Het hoofd van de school had een zeer aangrijpend relaas dat ik u niet wil onthouden. "Het werk wordt steeds zwaarder omdat er een grotere en bredere proble matiek is. Het gaat niet alleen om achterstandsleerlingen maar ook om ver schillende culturele achtergronden (veelal traditioneel),.lage inkomens, werk loosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, verslavingsproblematiek, analfabetisme van de ouders, schuldenproblematiek en uit-huis-zettingen. Het schoolbudget wordt gebruikt voor dingen die er niet uitbetaald zouden hoeven te worden. Dit budget zou besteed moeten worden voor de extra dingen, maar wordt gebruikt voor noodzakelijke dingen. Regelmatig wordt er door de leerkrachten uit eigen zak voor iets betaald. Er wordt kleding inge zameld, zodat er altijd kleren zijn voor kinderen die dat niet hebben." En zo kan ik nog even doorgaan, het wordt tijd dat onze wethouder Croné zich hierover eens druk gaat maken. Ik had het graag nog even gehad over de sloop van 576 sociale huurwonin gen maar daar is geen ruimte meer voor. Raadslid Trix de Roos, fractie SP e-mail: brs@vlissingen.nl, telefoon: 41 23 06, www.vlissingen.sp.nl Met het oog op de aanstaande vakantieperiode biedt de gemeente Vlissin gen extra service aan inwoners die hun reisdocument of rijbewijs moeten vernieuwen. Het stadhuis is drie extra avonden open voor het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. De extra avondopenstellingen sluiten aan op de normale openingstijden. De extra openingsuren zijn: dinsdag 15 mei 16.00 - 20.00 uur dinsdag 22 mei 16.00 - 20.00 uur dinsdag 5 juni 16.00-20.00 uur Op 29 mei 3e Pinksterdag is de gemeente GESLOTEN www.vlissingen.nl/Ioket Van 11 t/m 25 mei 2007 brengt de burgemeester van onze zusterstad Govan Mbeki in Zuid-Afrika Mr. Sipho Nkosi, met een vierkoppige delegatie een bezoek aan Vlissingen. De delegatie bestaat naast de burgemeester uit stads planner Kamesh Rohan, huisvestingsambtenaar King Silahi en onroerend goed medewerkster Zi de Klerk. Zij volgen bij de gemeente Vlissingen ge richte trainingen. U kunt teruggaan in de tijd tijdens het Historisch weekend van 17 t/m 20 mei in fort Rammekens. Vanaf Hemelvaartsdag tot en met het weekend erna is er een unieke mogelijkheid om te beleven hoe het er omstreeks 1815 in fort Rammekens aan toeging. De mannen van het "7e Bataljon Infanterie van Linie" zetten de klok dan namelijk 200 jaar terug. Soldaten die op stro slapen in de kazematten en wachtdiensten draaien, fuseliers die maaltijden koken in authentieke potten op een houtvuurtje en na gezonde kost genieten van een pijpje en sterke ver halen over heldendaden in verre landen. Een chirurgijn die zieke en gewonde soldaten verzorgt. Verwonder u over het dagelijkse leven van de militair aan hét einde van de Franse tijd, in het jaar van de Slag van Waterloo. Het fort is geopend van dinsdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur. Voor meer informatie künt u bellen naar 41 24 98. www.muzeeum.nl PARKEERVERBOD KENAU HASSELAARSTRAAT Het parkeerverbod in de Kenau Hasselaarstraat wordt sinds kort strikt ge handhaafd. De straat is aangewezen als noodroute voor hulpverleners tijdens evenementen in de stad en tijdens drukke dagen op de boulevards. Zowel parkeercontroleurs van de gemeente als de politie controleren streng of de parkeerregels worden nageleefd. In de evaluatie van evenementen, zoals de Paasmarkt, komt de verkeersdoor- stroming op de Kenau Hasselaarstraat regelmatig ter sprake. In overleg met de politie heeft de gemeente de verkeersmaatregelen nog eens bekeken. De gele strepen op de stoepen hebben nu een nieuw laagje verf gekregen en er zijn extra verkeersborden geplaatst, zodat duidelijk is waar niet geparkeerd mag worden. Er wordt streng gecontroleerd! WOENSDAG 9 MEI 2007 Redactie: afdeling Communicatie postbus 3000, 4380 GV Vlissingen telefoon: (0118) 487100 www.vlissingen.nl/gemeente Stadhuis ingang Stadhuisplein 2 Aanvang: 19.30 uur Donderdag 10 mei 2007 Agenda 1. Opening 2. Spreekrecht publiek 3. Ie termijn behandeling Kadernota 2008 4. Schorsing Dinsdag 15 mei 2007 Agenda 5. Heropening vergadering 10 mei 6. Raadsdebat (2e termijn) 7. Besluiten Raadsvoorstel Kadernota 2008 8. Rondvraag en sluiting www.vlissingen.nl/ gemeenteraad Wilt u als VIP aanwezig zijn bij de raadsvergadering op donderdag 31 mei 2007? Dan wordt u om 18.45 uur op het stadhuis gastvrij ontvangen door enkele raads leden en de burgemeester. Zij vertellen hoe de gemeenteraad werkt. Aansluitend kunt u de raadsvergadering bijwonen. Na afloop is er een drankje. U kunt zich aanmelden via www.vlissingen.nl/vlp Burgemeester A. van Dok - van Weele houdt élke week een contac tuur. Inwoners van de gemeente Vlissingen kunnen op maandagen tussen 13.30 en 14.30 uur met haar van gedachten wisselen. Wanneer u de burgemeester wilt spreken; kunt u een afspraak maken bij haar secretaresse, telefoon 48 72 98. Een put in de straat? Graffiti ge zien op banken, afvalbakken of verkeersborden? Bel dan het Ser viceteam Openbare Ruimte (SOR). Deze ploeg werklieden van de ge meente handelt snel klachten aan wegen, straten en plantsoenen af. Bel naar 48 74 64. De gemeente Vlissingen stelt weer vacatures open. Er worden ge vraagd: voorman groenvoorzienin gen, civieltechnisch tekenaar/werk voorbereider, handhaver bouw- en woningtoezicht, technisch mede werker accommodaties en project leider wegbeheer. Zie voor meer informatie: www.vlisslngen.nl/vacatures ,7-2007 DE^V

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 10