Opknapbeurt voor Sasterrein Baggerwerken in Middelburgse vesten Stichting Recreatiesport zoekt bestuursleden dé Weekkrant De Faam Woensdag 21 maart 2007 - Pagina 9 Onlangs is voor iedere Middel burgse wijk een wijkplan ver schenen. Samen met de be woners zijn op de wijktafel voor stellen voor dit jaar gemaakt. De voorstellen, die volgens de wijk tafel de meeste prioriteit hebben, zijn opgenomen in het wijkplan. Op deze pagina leest u iedere week over een ander wijkplan. De derde wijk in een reeks van tien is Middelburg-Zuid. De verkeersveiligheid in Zuid moet verbeteren. Dat blijkt uit de drie pun ten die volgens de bewoners het belangrijkst zijn: maatregelen tegen hardrijders in de Torentrans, nieuwe bestrating voor wegen met een slecht wegdek en de illegale door gangen bij de McDonalds moeten dicht. De snelheid op de Torentrans wordt momenteel gemeten. Naar aanlei ding van die metingen worden maat regelen genomen. De Baljuwlaan wordt in 2008 herstraat. De Prinsenlaan komt later aan bod. De illegale doorgangen bij de McDonalds zijn inmiddels dichtgemaakt. Kinderen praten mee De kinderen van de Leeuwenburch en Cypressenhof hebben plannen gemaakt om de omgeving rond de Brede School aantrekkelijker te maken. Kleine struikjes rond de school, zodat de voetbal niet de straat op rolt. Een beveiligde fietsen stalling met afdak. Voetbaldoeltjes, basketbalnetjes, een groot klimrek op het schoolplein. De kinderen heb ben flink wat wensen. Onlangs zaten de leerlingen, de wijkwethouder en de wijkmanager om de tafel om de plannen te bespreken. De struikjes rond de school worden in ieder geval in het voorjaar geplaatst. Ook komen er enkele nieuwe speelvoorzienin- gen. Overlast Enkele jongeren zorgden vroeger voor overlast rond de Brede School en Parkstaete. Dankzij gesprekken tussen opbouwwerker Saniye Cetin en de jongeren is het nu een stuk rustiger. De opbouwwerker en de jon- gerenopbouwwerker van de Stichting Welzijn Middelburg zetten in 2007 extra in op de groep 13- en 14-jari- gen die in Zuid sterk groeit. De deel nemers van de wijktafel vinden het belangrijk dat bewoners en jongeren met elkaar blijven praten om het onderlinge begrip te vergroten. Niet alle punten uit het wijkplan wor den uitgevoerd. Zo is korfbalmand aan de Amnestylaan geweigerd; er zijn genoeg andere speelvoorzienin- gen in de buurt. Bewoners van de JH Huyssenstraat hebben gevraagd om het plein bij de molen te herstraten. Voor herstrating is dit jaar geen geld beschikbaar. Wel is op verzoek van de bewoners de glasbak verwijderd en wordt het struikgewas verlaagd. Ook de plannen van Woongoed Middelburg, de politie en Stichting Welzijn Middelburg staan beschre ven. Het wijkplan Middelburg Zuid is te lezen in de informatiehoek van het stadskantoor en te bekijken op middelburg.nl. Wijkmanager van Zuid is Harry Siebelink, Albert de Vries is wijkwethouder. Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door communicatie. Reacties zijn welkom! Per e-rrïail naar info@middelburg.nl of per telefoon op (0118) 67 50 00. Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3. Meer info: www.middelburg.nl Maximaal Text: vanaf pagina 830 Sportverenigingen willen dat hun leden zo goed mogelijk preste ren. Maar er is ook een grote groep mensen die op een andere manier sport wil beoefenen. Voor deze groep sporters is de gemeente van plan om een stich ting Recreatiesport op te richten. Deze stichting gaat zelf activitei ten organiseren en sportvereni gingen stimuleren om het recre atieve aanbod te vergroten. Gemeente Middelburg is op zoek naar bestuursleden voor deze nieuwe stichting. Redenen om niet in competitiever band te willen sporten zijn divers. Voor sommigen is het lichamelijk onmogelijk, anderen willen geen ver plichtingen of zij zoeken een afwisse lend aanbod met verschillende spor ten. Voor velen is het sociale aspect van sport erg belangrijk. Gelukkig zijn er ook sportverenigin gen die wel een recreatief aanbod hebben of een aangepast program ma voor specifieke doelgroepen. Dit aanbod is echter nog beperkt en de vraag ernaar neemt toe. Daarom wordt een stichting in het leven geroepen om in samenwerking met sportverenigingen het aanbod te ver groten. Ook de galm- en scala-groepen zullen bij de op te richten stichting worden ondergebracht. Met een galm-groep worden inactieve ouderen (55+) opnieuw naar een sportvereniging of een sportgroep toe geleid. Een scala-groep doet dat voor mensen met een chronische aandoening of lichamelijke handicap. Het is de bedoeling dat de nieuwe stichting vanaf 1 augustus 2007 gaat draaien en stadsgewestelijk gaat opereren. Middelburg en Vlissingen zullen de stichting advise ren en op het administratieve vlak faciliteren. Gemeente Middelburg is nu op zoek naar kandidaten om als vrijwilliger in het bestuur van de stichting plaats te nemen. Heeft u belangstelling of wilt u nadere informatie, dan kunt u con tact opnemen met Otto Recourt, telefoon 67 53 73 of per e-mail o.recourt@middelburg.nl. Fotografie: Mieke Wijnen Het gymlokaal op het Sasterrein en het gedeelte rondom het lokaal worden opgeknapt. Vanwege het monumentale karakter van het gebouw is ervoor gekozen om alleen natuurlijke materialen te gebruiken voor de renovatie van het terrein. De overige bebouwing, betonnen platen langs de kademuren en beplanting rondom het gebouw wor den verwijderd. De bestaande fiet- senstaling wordt hergebruikt en krijgt een glazen gevel. Bij de herin richting van het plein wordt gebruik gemaakt van de bestaande hoogte verschillen. Hierdoor onstaat er een mogelijkheid om twee parkeerterrei nen met ieder een eigen toegang te maken. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongeveer gelijk. Voor het gebouw komt er een plein te liggen. Het gebouw wordt voor vijf jaar ver huurd als kantoor aan de Bouwwinkel Zeeland. In een informatiebijeenkomst op 15 februari 2007 zijn de plannen toege licht aan de bewoners en andere geïnteresseerden. De opmerkingen van deze avond worden meegeno- Hët gymlokaal op het Sasterrein en het gedeelte rondom het lokaal krijgen een opknapbeurt. men in de verdere uitwerking van het plan. De BV Monumentenbeheer knapt het gedeelte rondom het gym lokaal op. Het resterende gedeelte neemt de gemeente voor haar reke ning. Het is de bedoeling om binnen drie maanden te beginnen met de werkzaamheden. In oktober/novem ber 2007 is de renovatie dan afge rond. Samen met het waterschap heeft de gemeente de afgelopen twee jaar baggerwerken in de water gangen en vesten van Middel burg uitgevoerd. Tot half mei wordt er nog gebaggerd in de Langevielevest en de Poelen daelevest. Begin 2008 is het laatste stukje aan de beurt: de Seisvest en het water in Dauwendaele. In februari is een aannemer begon nen met de voorbereidingen voor de aanleg van een persleiding. Deze lei ding loopt vanaf de Langevielevest/ Poelendaelevest via de Vlissingse watergang naar een opjaagstation bij Toorenvliedt. Van daar loopt de pers leiding verder via de Stromenweg naar de Vlissingseweg. Dan onder het Kanaal door Walcheren door en zo naar het baggerdepot aan de Torenweg. Nadat eerst een gedeelte van de rietkragen is weggehaald, begint de cutterzuiger met de baggerwerk- zaamheden. Deze zuigt het slib op en pompt het via het leidingenstelsel naar de Mortiere. Op sommige plaatsen in de vest was het water nog maar twintig centime ter diep. Dat geeft op den duur stank overlast en vervuild water. Door het uitdiepen van de vesten wordt deze overlast weggenomen. Op sommige plaatsen wordt wel één meter slib weggezogen, Voor meer informatie kunt u terecht bij Harm ten Klooster. Hij is bereik baar op telefoonnummer 67 55 91. Ook is in het stadskantoor een folder over baggeren verkrijgbaar. Tot half mei wordt er gebaggerd in de Langevielevest en Poelendaelevest.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2007 | | pagina 9