V Scholieren in actie voor Gewoon 30 Raadsvergadering in stadskantoor HET WOORD AAN RAADSLID JAN ZWEMER Vlag uit voor Europa Informatiebijeenkomst woonservice- zone Quarleshavenstraat Telefonische bereikbaarheid sociale dienst Subsidie aanvragen voor 2008 Parkeerterrein Hof van Tange afgesloten TT^ma'rvftlillDe Faam Woensdag 21 maart 2007 - Pagina 8 De verkeersveiligheidscampagne 'Gewoon 30' loopt op zijn einde. Op verschillende plekken in de gemeente houden Middelburgse scholen staandehoudacties in 30km-zones. Samen met politie en Veilig Verkeer Ne-derland controleren zij de snelheid van automobilisten. Er is een pluim voor bestuurders die zich aan de snelheid houden en een standje voor automobilisten die te hard rijden. Wie het echt te bont maakt, krijgt een bekeuring. In de Sir Winston Churchillaan kwamen vorige week de kinderen van De Dolfijnenburch in actie. Frank Streng (wethouder ver keer, links op foto) hielp mee. Deze week controleren de scholieren van De Beverburch. De gemeenteraad van Middel burg komt op maandag 26 maart bij elkaar voor haar maandelijkse vergadering. Die begint om 19.30 uur in het stadskantoor. 1. Opening en vaststelling agenda 2. Vaststelling notulen raadsvergade ring 26 februari 2007 3. Mededelingen en ingekomen stuk ken 4. Nazorgonderzoek subsidiebeleid van de rekenkamer 5. Aankoop AZZ Gerbrandylaan 6. Vaststellen voorbereidingsbesluit Clasinastraat 7. Vaststellen voorbereidingsbesluit Ramsburg/Punt Arnestein 8. Monumentenverordening 1988 intrekken en nieuwe monumentenver ordening 2007 vaststellen 9. Verzamelvoorstel tot het wijzigen van de begroting 2007 10. Beschikbaar stellen krediet reali satie huisvesting Zeeuwse observa- tiegroep Klimopschool 11. Jaarverslag 2006 rekenkamer 12. Onderzoeksprogramma U bent van harte welkom om de ver gadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. De stukken waar de raads leden over praten zijn te bekijken in de informatiehoek van het stadskan toor en op www.middelburg.nl Raad op de radio Radiozender CoolFM is iedere raads vergadering aanwezig om verslag te doen. In het programma Politiek Lokaal kunt u luisteren naar het ver loop van de raadsvergadering van 26 maart en reacties van bestuurders en bezoekers. De uitzending staat op voor vrijdag 30 maart, herhaling op maandag 2 april. De uitzendingen beginnen om 20.00 uur. Zondag 25 maart is het vijftig jaar geleden dat het verdrag van Rome werd ondertekend, wat de stichting inhield van de Europese Gemeenschap. Om dat te vieren wappert op zaterdag 24 maart de Europese vlag op de Lange Jan. Een dag eerder, omdat in Middelburg op zondag nooit wordt gevlagd. Vanwege het jubileum worden het hele jaar wereldwijd grote evenementen gehouden, met een zwaartepunt in maart en op Europadag, 9 mei. Zo worden er festivals, tentoonstelling, concerten en seminars georgani seerd. De laatste weken van maart hangt de europese vlag ook bij het stadskantoor. Meer informatie over de viering is te vinden op www.eu.nl De gemeente Middelburg houdt op woensdag 28 maart een informatie bijeenkomst over de nieuwbouw van de woonservicezone aan de Quarleshavenstraat in Nieuw- en Sint Joosland. De bewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte wel kom om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de gymzaal van het dorpshuis aan Veerstraat 2. Tijdens de bijeenkomst licht de architect het voorlopig ontwerp voor het nieuwbouwplan toe. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De telefonische bereikbaarheid van de Sociale Dienst Walcheren is uit gebreid. U kunt deze dienst bellen tussen 9.00 en 16.00 uur. De beperkte telefonische bereikbaar heid van de klantmanagers komt hiermee te vervallen. De balie in het stadskantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 15.30 uur. Op donderdagavond is deze geopend van 18.00 tot 20.00 uur. Verantwoord sturen: CDA Teveel naar rechts sturen kan ertoe bijdragen dat je in de berm raakt en (ook) anderen ernstige schade berok kent. Teveel naar links kan je frontaal in botsing brengen met een tegenlig ger. Zo kan dat ook gaan in meer maat schappelijk (politiek) perspectief. Plots alle nadruk leggen op twee-pas- poorten en identiteit koppelen aan loyaliteit, beschadigt anderen. Alle aandacht besteden aan achterstan den en niet de (economische) voor waarden realiseren om deze (mede) op te heffen, is een koersen op zinlo ze frontale confrontaties. Dat vraagt verantwoord (be)sturen, ook door te vragen: kan het anders? Beter? Hoe vertaalt zich dat naar de Middelburgse maatschappij en poli tiek? Voorbeelden: Wijkplannen: goed dat er samen met inwoners gewerkt wordt aan leef baarheid, groen, voorzieningen en sociale samenhang, maar: herken nen bewoners zich in de wijkplannen? Is er voldoende geld voor uitvoer? Wijk Mortiere: veel aandacht is gegaan naar de ontwikkeling van deze nieuwe wijk, ZEP, Voetbal Totaal, er staat een rijke variatie aan woningen, maar: welke voorzienin gen komen er? Een school op de grens Mortiere-Dauwendaele? Hoelang gaan bouwen en woonkwa liteit samen? De binnenstad: het kloppend hart van Middelburg, ook van Zeeland. Gevita- liseerd door honderden studenten. Gedenkwaardige monumenten, goed ondernemersklimaat en passende pleinen (op initiatief van CDA) maar: een binnenstad die autoluw is? Nog bereikbaar? Parkeren buiten de vesten? Meer parkeergarages? Het dorp Nieuw- St. Joosland: goed wonen is het daar, centraal in de cir kel Neeltje Jans, Veerse Meer, Goes en Terneuzen, Domburg, maar: straks ingeklemd tussen de nieuwe N57, de A58, de sloespoorlijn en de industrie in het Sloe. Rust, maar geen isolement! Waar kunnen we nog bouwen? Hoe houden we voorzienin gen op peil? Milieu: de klachten over graffiti nemen toe, evenals de overlast van zwerfvuil. Meer honden geeft meer hondenpoep. Moet de gemeente de troep opruimen of Cultuur en kunst: kunst en cultuur kan een belangrijke rol spelen in het ver binden van mensen. Maar: hoe be trekken we wijkbewoners bij kunst in de wijk? Hoe groeit gezamenlijkheid of komt juist in kunst en cultuur de verscheidenheid van elkaar tot uiting? Sturen is weten wat het doel is. Ook bijsturen is nodig, door vragen te stellen. Vragen die leiden naar antwoorden, naar verantwoord sturen. Typisch CDA: solidair, betrokken, een betrouwbare overheid, gedeelde ver antwoording, geïnspireerd christen democratisch. Jan Zwemer CDA raadslid De gemeente Middelburg is de subsidieprocedure voor 2008 gestart. Aanvragen moeten voor 1 mei 2007 zijn ingeleverd. Uiteenlopende activiteiten op het gebied van welzijn, volksgezondheid of cultuur komen in aanmerking voor subsidie. Deze activiteiten moeten passep binnen het beleid van de gemeente. Ter illustratie van de acti viteiten die voor subsidie in aanmer king komen, kunt u het subsidievoor- stel 2007 raadplegen. Dit subsidie- voorstel ligt ter inzage in de informa tiehoek van het stadskantoor. Voor wie Organisaties die al een subsidierela tie met de gemeente Middelburg heb ben, krijgen de aanvraagformulieren voor 2008 automatisch in de bus. Organisaties die nog geen subsidie relatie met de gemeente hebben, kunnen voor 2008 een aanvraag indienen. Het indienen van een subsidiever zoek geeft geen garantie op subsi die, maar betekent dat deze opgeno men wordt in de subsidieprocedure 2008. Tijdens de procedure zal wor den bekeken of er al dan niet subsi die wordt toegekend. Informatie Wilt u meer weten over het aanvra gen van subsidie? Neem contact op met Cees Janse van de afdeling Stedelijk Sociaal Beleid, telefoon 67 53 42. Bij hem kunt ook het aan vraagformulier subsidie 2008, de Algemene Subsidieverordening Middelburg en de (financiële) richtlij nen opvragen. Deze zijn ook te vin den op www.middelburg.nl onder de knop Zorg en Welzijn/subsidie. Staatscircus Moscow/Holiday komt naar Middelburg. Het par keerterrein Hof van Tange is van wege opbouwen, circusvoorstel lingen en opruimen afgesloten van dinsdag 10 tot en met maan dag 16 april 10.00 uur. Houders van een parkeervergunning voor het Hof van Tange zijn over de tijdelijke afsluiting van dat plein door de gemeente ingelicht. Voorstellingen zijn er van dinsdag 10 tot en met zondag 15 april.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2007 | | pagina 8