Wie wil in de zomerperiode het tunnelteam komen versterken? Tolgaarder/tolpleinmedewerker (m/v) De vrienden van Emergis helpen de zwakkeren in de samenleving dé Weekkrant De Faam Activiteiten Vrederust Lente op de kinderboerderij Muziek in De Halve Maan Psalmzangavond Rechtbankhal vol met sieraden Woensdag 21 maart 2007 Pagina 49 A Steuntje door anoeska guzel GOES - Krijgen vult de hand, geven vult het hart. Tegeltjeswijsheid, maar met een kern van waarheid, zo meent A. Koppe, pen ningmeester van Vereni ging Vrienden Cliënten Emergis (WCE). Daarmee benadrukt hij het dankbare werk dat een mens kan doen voor zwakkeren in de samenleving. Het is een grote stap: zelfstandig wonen na een langdurige opna me in een psychiatrische instel ling. Een overgang die niet al leen spanning met zich mee brengt, maar die ook zorgt voor materiële problemen. Een huis inrichten kost immers geld, ook al koop je alleen het hoognodi ge tweedehands. De WCE wil juist die cliënten een steuntje in de rug geven zodat ze een stap verder komen in de maatschap pij. "Want," aldus Koppe, "ie dereen die verpleegd wordt, hoopt op beterschap. Zeker mensen in de psychiatrie. Het is minstens zo belangrijk dat ze weer zelfstandig kunnen func tioneren." WCE biedt cliënten een financiële bijdrage voor ac tiviteiten die niet uit reguliere bijstand betaald kunnen wor den. Koppe: "De WCE is een ui terste redmiddel, voor als er echt niets meer is." Niet alleen krijgt de vereniging aanvragen Vereniging Vrienden Cliën ten Emergis (WCE) biedt extra ondersteuning aan cliënten van Emergis in heel Zeeland. De vereniging be kostigt activiteiten die niet uit de gewone psychiatri sche zorgverlening betaald kunnen worden. Reïntegra tie is daarbij een belangrijke vooiwaarde: de cliënt moet door de bijdrage een stap verder komen in de-maat schappij.. Door een gloeiend aantal aanvragen en een ge lijkblijvend aantal dona teurs, kunnen niet alle ver zoeken gehonoreerd wor den. Als richtlijnvoor een donatie wordt een mini mumbedragvan 12 euro per jaar gehanteerd. Voor meer informatie over WCE: www.wce.nl of 0113-267240 of vrienden@emergis.nl. voor bijdragen aan woningin richting, maai' ook voor cursus sen, opleiding of deelname aan sportactiviteiten. De vereniging is op haai' beurt afhankelijk van leden en donateurs. Maar dat is juist waar het aan schort. "De aanvragen overtreffen de in komsten. Daarom zijn we zui nig op het geld dat we hebben", licht Koppe toe. Secretaresse M. Allewijn benadrukt dat het geld goed besteed wordt: "Ontvan- MIDDELBURG - Kinder boerderij De Klepperhoeve in Middelburg houdt op 21 maart een knutseldag die in het teken staat van de lente. Het is bedoelt voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Het duurt van 13.30 tot 15.00 uur en het kost één euro per deelnemer. MIDDELBURG - In de hal van de rechtbank in Middel burg opent 26 maart een tentoonstelling van het werk van Anne Pool. Zij heeft na haar opleiding voor juwelier en edelsteenkundige aan de Vakschool Schoonhoven bij diverse juweliers en groot handelaren in edelstenen gewerkt. Sinds november 1998 werkt zij zelfstandig. OOSTKAPELLE - Brassband Cres cendo uit Oost- kapelle geeft op 14april samen met Harmonie Voorwaarts uit Kou- dekerke een uitvoe ring. Een programma van musical-, tekenfilm- en film muziek is vanaf 19.30 uur in De Halve Maan in Oostka- pelle te horen. MIDDELBURG - Omnis Cantare houdt zaterdag 24 maart om 19.30 uur een psalmzangavond in de Ter Hooge Kerk in Middelburg. Cliënten die na langdurige opname weer zelfstandig gaan wonen, hebben vaak geen geld voor een inboedel. Vereniging Vrienden Cliënten Emergis biedt dan uitkomst, foto: anoeska guzel gen aanvragen worden beoor deeld door een onafhankelijke commissie. Er wordt gecheckt of er echt geen andere mogelijk heden zijn." Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan gaat de cliënt samen met de begeleiding op pad. Pas als Allewijn de aan- koopbewijzen ontvangt, maakt ze het toegezegde bedrag over. Een dankbare taak. "Ik krijg vaak mensen aan de telefoon die verschrikkelijk blij zijn met de 200 of 300 euro." Om nog meer mensen te kunnen helpen is de WCE dringend op zoek naar nieuwe leden en dona teurs. Koppe: "Als je kritisch geeft, dan kijk je wie het het hardst nodig hebben. Dit is voor mensen in je eigen omgeving, die je erg blij kunt maken met heel weinig." De WCE krijgt van hem alle lof. "Het is een ver eniging die verschrikkelijk goed werk doet." in de rug De WCE heeft in het verle den diverse namen gehad, .waaronder Stichting Aan vullende Patiëntenzorg en Vrienden van PZZ. De orga nisatie bestond echter al in de tijd van Vrederust. In 2006 kreeg de vereniging de huidige naam. NV Westerscheldetunnel is verantwoordelijk voor de succesvolle exploitatie van de WesterscheldetunneI. Hierbij staan veiligheid en klantvriendelijk heid voorop. NV Westerscheldetunnel telt in totaal 70 medewerkers. Tolinning en verkeersmanagement gebeuren volcontinu, 7 dagen per week en 24 uur per dag. Ook het onderhoud gebeurt deels buiten kantooruren. De overige functies worden vervuld in dagdienst. Voor de periode juni t/m september zoeken wij mensen die als oproepkracht ons team willen versterken in de functie van NV Westerscheldetunnel NV Westerscheldetunnel is vanaf maart 2003 een toltunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuwsch- Vlaanderen. NV Westerschelde tunnel is een klantgerichte organisatie waarin de medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen. Openheid en teamspirit zijn belangrijke eigenschappen om op een plezierige en efficiënte wijze te kunnen werken. Het resultaat telt: de klanten van NV Westerschelde tunnel krijgen een kwaliteitsproduct met service. Krenkt- weev Je werkt zowel in het tolhuisje als op het tolplein en je belangrijkste taken zijn: innen van tolgelden informatie verstrekken aan klanten assisteren/werkzaamheden op het tolplein aanwijzingen geven aan bestuurders Wij verwachten: Grote beschikbaarheid en inzetbaarheid in de genoemde zomerperiode Bereidheid om in onregelmatige diensten te werken ('s morgens, 's middags en 's nachts) Bereidheid om in weekenden en op feestdagen te werken Leeftijd vanaf 18 jaar in verband met het werken in onregelmatige diensten VMBO werk/denknivo Klantgerichtheid, teamgeest en stressbestendigheid Nette en nauwkeurige werkwijze Wij bieden een leuke job met een goede verdienste: Een bruto uurloon van 10,03 voor mensen van 23 jaar en ouder. Voor mensen met een leeftijd tussen 18 en 23 jaar worden jeugdschalen gehanteerd. Een toelage voor het werken in onregelmatige diensten conform de CAO van de NV Westerscheldetunnel. Een vergoeding voor het woon-werkverkeer. Een intern inwerk/opleidingsprogramma Wanneer je deze job ziet zitten, stuur dan je c.v. met brief voor uiterlijk 4 april 2007 naar NV Westerscheldetunnel, ter attentie van de Afdeling Personeelszaken, Postbus 303, 4460 AS Goes onder vermelding van Tolgaarder Zomer 2007. Vermeld duidelijk in je brief in welke periode je beschikbaar bent en hoeveel uur per week je in die periode inzetbaar bent. Voor eventuele vragen of nadere informatie kun je terecht bij mevrouw Corina Velleman. Zij is verantwoordelijk voor de (vakantie)planning op het tolplein. Je kunt haar bereiken via mobiel nummer 06-44054758.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2007 | | pagina 49