VIKORN 1,59 KAASBROODJE 1,- EEKEND AMARENENCAKE 1,95 PANDEBILBAO 1,29 TOMPOUCHE 38,1 GRATIS Vara zoekt zingende kinderen in Zeeland GAZELLE EASY-GLIDER ELEKTROFIETS Gazelle de Weekkrant De Faam BROODDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG www.bliekmeesterbakkers.nl MAANDAG Eierkoeken DINSDAG Appelflappen WOENSDAG kozynenboilen 3 1 Gratis DONDERDAG Bolussen ^EjJEE^HSchilderen met inkt Handtekeningen tegen lastige jeugd Even alleen meiden welkom in Beréa Bijeenkomst Christelijke Reisvereniging Peijs plant een koningslinde NU MET 3 JAAR GRATIS <9 VERZEKERING* PXei l/öSÜOtnfi Voor officiële mededelingen zie ook elders in dit blad Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg Provincie Zeeland AbdijNieuws, de informatierubriek van het provinciaal bestuur, vindt u op www.zeeland.nl/abdiinieuws Bel Geen internet? voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400 Woensdag 21 maart 2007 - Pagina 3 5 broden 5,50 wit/bruin/volkoren Arnemuiden Zoutelande Westkapelle (Eurospar) Veere, Souburg Vrouwenpolder Vlissingen Middelburg (vrijdag zaterdag) 4 2 Gratis 3 1 Gratis 3 1 Gratis Naast een tatoeage van Michiel de Ruyter heeft Jan er ook één van het wapen van Vlissingen. Een opvolger komt eraan. "Ik wil graag een tattoo van de Zeven Provinciën. Over die van De Ruy ter krijg ik leuke reacties. Ook mindere. Sommige mensen vin den het nationalistisch over komen. Dat is niet mijn bedoeling", benadrukt Jan. Rinus Souisa van Studio Fineline Tattoo in Middelburg vindt de Michiel de Ruyter-tattoo bijzonder. "Dit was de eerste keer voor mij. Je moet in een uur neerzetten waar iemand lang over schil derde. Ik kon er aardig mee uit de voeten. Heb eerst de buiten ste lijnen uitgetekend en toen alles met de hand ingevuld", zegt Souisa. Het is hem niet bekend of Michiel de Ruyter zelf een ta toeage had. "Er waren al tatoeages. Ik kan mij voorstellen dat het gezelschap dat veel landen bezocht zich als tijdverdrijf aan boord liet tatoeëren", besluit Souisa. niet, maai- het was ander tijd- Nederlands-Hervormde Vlissin- beeld", aldus de man, die het ger ligt begraven in een Katholie- vreemd vindt dat de beroemde kekerk GOES - Voor de zestiende keer organiseert de Vara het landelijke Kinderen voor Kinderen Songfestival. Hieraan kunnen kinderen meedoen die tussen 1995 en 1999 zijn geboren. In elke provincie zijn er voorron den. In Zeeland zijn deze op zaterdag 26 mei en zondag 17 juni. Kinderen die meedoen kunnen een lied kiezen uit- een lijst met veertig Kinderen voor Kinderen liedjes. Tijdens de auditie worden de deelnemers door de jury be oordeeld op hun zangkwaliteit. De voononden in Zeeland zijn in het Goese Lyceum, locatie Berg weg. Pas als alle kinderen hun lied gezongen hebben, kiest de jury de twaalf provinciale finalis ten. Zij krijgen een schriftelijk be richt van de jury. De provinciale finale is op zaterdag 13 oktober in theater De Mythe in Goes, als on derdeel van de Kinderen voor Kinderen Meezingshow. Deze kinderen dingen mee naar een plaats in de landelijke finale, waarvan opnamen worden ge maakt die op de televisie worden uitgezonden. Kinderen die mee willen doen kunnen zich opge ven via www.kvksingfestival.va- ra.nl Daar staan ook de spelregels op en de lijst met liedjes waaruit de kinderen kunnen kiezen. VLISSINGEN - Een bewoner uit de Vlissingse Leegh- waterstraat is een hand tekeningenactie gestart tegen de overlast van spe lende kinderen in zijn buurt. Een andere buurt bewoner, Henny Soerok- romo, vertelde vorige week in De Faam dat hij veel last heeft van voetballende kin deren. VLISSINGEN - The Move- ment en SoulSista uit Vlissin gen houden op zaterdag 31 maart een dag voor jonge meiden. Girls Only is van 10.00 tot 17.00 uur in het ge bouw van Beréa aan de Gil- deweg. De dag is bedoeld voor mei den van veertien tot vieren twintig jaar. "Zij kunnen le ren omgaan met de strijd die er is om hun identiteit en hun bestemming. We willen tegenover alle invloeden die er zijn vanuit school, werk, familie, vrienden en media leren hoe God naar onszelf én anderen kijkt", vertelt My- ra van der Straaten van Soul Sista. Dat is de meidentak van SoulSurvivor. Zij organi seert de Girls Only dag sa men met The Movement, de jongerenbeweging van Beréa in Vlissingen. De en tree is gratis. Aanmelden is noodzakelijk via margr- eetv@gmail.com. MIDDELBURG - De afdeling Zeeland van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging houdt op woensdag 28 maart de jaarlijkse bijeen komst. Er worden enkele huishou delijke zaken besproken en er is een diapresentatie over Noorwegen. Ook wordt er tij dens de bijeenkomst het jaarlijkse programmaboekje met alle activiteiten voor het jaar 2007 uitgereikt. De bij eenkomst begint om 19.30 uur in het ontmoetingscen trum Dauwendaele aan de Vrijlandstraat in Middelburg. MIDDELBURG - Het is van daag (21 maart) voor de vijf tigste keer Nationale Boom feestdag. Dit jubileum wordt in alle gemeenten van Zee land gevierd. De nieuwe commissaris van de konin gin Karla Peijs plant om 9.30 uur een koningslinde op het Seisbolwerk in Middelburg. Zij doet dat samen met de Middelburgse Catharina van der Slikke, die op 4 novem ber 1947 ook een boom plantte bij de Seismolen tij dens de grote Walcherse be plantingscampagne. In to taal hebben toen 1.500 kin deren van basisscholen op Walcheren meegeholpen om de beschadigde bolwer ken weer groen te krijgen. Op Walcheren werden 80.000 bomen geplant. Bij de pro vinciale viering van vandaag zijn de leerlingen uit groep zeven van de ABS, DeUilen- burch, Herman Faukelius- school en Acaciahof aanwe zig. Zij planten samen met medewerkers van de ge meente bomen en struiken op het Seisbolwerk. Daarna kunnen zij meedoen met MIDDELBURG - Breeweg 17 TELEFOON 0118-61 31 87 www.pietvoskamp.nl SPARTA *actie is geldig t/m 27 maart a.s. en niet in combinatie met inruil voor schade, diefstal en hulp onderweg

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2007 | | pagina 3