SHOPPING Center Elta Divx DVD Player De Faam MIDDELBURG I VEERE Gloria Vanderbilt "nol100 ml -UT) Classic 7 Mars of Milky Way 1 49 Ariel Normaal of Color SCHLECKER i 71 kilo m Drispy f paas x* eitjes Edet Wipe Clean Sponge Bob verrassings eieren 1 25 's-Gravenpolder, 's-Gravenstraat 47 - Middelburg, Gortstraat 60-62 - Oost-Souburg, Kanaalstraat 59 Woensdag 21 maart 2007 - Pagina 21 Vervolg van pagina 20. WIJZIGING (BINNENPLANSE) VRUSTELUNG EX ARTIKEL 11 WRO Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat het ontwerp van het wijzigingsplan ex artikel 11 van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) ten behoeve van een wijziging voor het perceel Binnendijk 2, Nieuw- en Sint Joosland geduren de vier weken, van 23 maart tot en met 19 april, ter visie ligt bij de vak balie van de dienst Ruimte, Kanaalweg 3. Het ontwerpwijziginasplan betreft de vergroting van een burgerwoning in het buitengebied tot een inhoud van maximaal 720 m3. Daarnaast zal de bestaande schuur op het erf worden gebruikt ten behoeve van een reparatiebedrijf voor autocar rosserieën, in het kader van Nieuwe Economische Dragers. Bij het wijzigingsplan behoort een plan voor de verbetering van de land schappelijke uitstraling van het per ceel.' Dit verbeteringsplan bestaat uit een verbetering van de oprit en een landschappelijke inpassing met bomen en stuiken (aanplant van 13 hoogstamfruitbomen, 6 wilgen en 800 stuks bosplantsoen). Gedurende bovengenoemde periode kunnen belanghebbenden met betrek king tot het plan schriftelijk bedenkin gen indienen bij burgmeester en wet houders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. VRIJSTELLINGSPROCEDURE EX ARTIKEL 19, LID 3 WRO Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de ruimtelijke ordening vrijstelling te ver lenen van: het bestemmingsplan "Brakenburg I, 3e uitwerking" ten behoeve van Boterbloemstraat 19, Arnemuiden: plaatsen duivenhok Voor mondelinge zienswijze, telefoon nummer 67 54 20. het bestemmingsplan "Toorenvliedt, 2e herziening" ten behoeve van Koudekerkseweg 11bouwen gara- Voor mondelinge zienswijze, telefoon nummer 67 52 83. het bestemmingsplan "Zuid" ten behoeve van Teresastraat 2a: reali seren tuinbouwkas. (NB. Dit betreft een rectificatie van de publicatie van 14 maart 2007, waarin abusievelijk bestemmingsplan "Brakenburg I, 3e uitwerking" is vermeld). Voor mondelinge zienswijze, telefoon nummer 67 52 84. De ontwerp-vrijstellingsbesluiten met de relevante stukken liggen gedurende zes weken, van 23 maart tot en met 3 mei 2007 ter inzage bij de vakbalie van de dienst Ruimte, Kanaalweg 3. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze omtrent de ontwerp besluiten kenbaar maken bij het colle ge van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het geven van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde peri ode is net noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken op het aange geven telefoonnummer. Kijk voor meer informatie van de gemeente Middelburg op de gemeentelijke informatiepagi na's elders in deze Faam, www. middelburg.nl en Maximaal Teletekst pagina 830. Eau de toilette Paaseitjes 150 gram Paaseitjes 159 gram - Pak 18 wasbeurten - Flacon 1,5 liter POBOER mijn Keukenpapier 6 rollen per 100 g: vanal 0.94 SCHLECKE eenvo'udig UHlelte I in het Service SiCKERin Europa] bestel via Internet: www.SCHLECKER.com bestel via telefoon: 0900 7777444 0.20 p/mln) SCHLECKER brengt het naar uw huisadres naar uw SCHLECKER liliaal of naar een ander gewenst adres Makkelijker kan het niet: Natuurlijk betaalt u O.- Euro* verzendkosten minimaal bestelbedrag slechts 15.- Advertentie geldig vanaf 21.03.2007 t/m 03.04.2007 zolang do voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden. Met memory-card ingang. HDMI aansluiting. USB aansluiting. 5.1 uitgang. Best.Nr.: 412458 pnjs incl. verwijderingsbijdrage

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2007 | | pagina 21