Blij met dikke laag zand 'Een stormpje kan dit zand niet een twee drie wegnemen' Tuiv/"N ili De Faam Geen zorgen 'Zeedijk is best stevig' Concreet Zwakke Schakels Opspuiten 'Het was super om te zien' Woensdag 31 mei 2006 - Pagina 50 MIDDELBURG - Project bureau Zwakke Schakels komt binnenkort met een kustplan waarin de pro vincie haar voorkeur uit spreekt voor een van de manieren om de Zeeuwse kust te versterken: zee waarts, landwaarts of 'consoliderend'. Consoliderende maatregelen zijn maatregelen direct op, voor of achter de dijk of het duin. Landwaartse verster king betekent het verbreden van de duinen, zeewaartse versterking het verplaatsen van de kustlijn richting zee. Johan Mathijssen, project manager Zwakke Schakels: "Mensen willen weten: 'Ge beurt er ook iets op mijn per ceel?' Dat weten we nog niet in fase één. Mensen zien het project als een bedreiging, maar je kunt het ook als een uitdaging zien. We kijken niet alleen naar veiligheid, maar ook naar de andere functies van het duingebied, zoals re creatie en natuur." De eerste fase nadert nu haar einde. "Er is in kaart gebracht wat de effecten van de ver schillende alternatieven zijn. Er is gesproken met gemeen ten, dorpsraden en dergelij ke. De meningen zijn verza meld." Het wachten is nu op de voorkeur van de provincie. In september gaat fase twee in. "Die is een stuk concreter voor de direct belanghebben den", verwacht Mathijssen. Strijd tegen water en wind gaat door Van Vlissingen tot Westkapelle kreeg het strand de afgelopen weken een dikke laag zand erbij, op sommige plaatsen bijna drie me ter. Op dit moment wordt de Westkappelse Zeedijk aangepakt Er komt een nieuwe laag stenen op het basalt, foto jmp wolterbeek door martijn den hollander VLISSINGEN/WESTKA- PELLE - Ook in deze tijd van dreigende ontpolderin- gen, gaat de strijd tegen het water onverminderd door in Zeeland. An dries Jume- let, projecdeider zandsup- plerie bij Rijkswaterstaat: "De dijken kunnen straks een storm hebben die sta tistisch gezien eens in de vierduizend jaar voor komt." Voor het zover is, moet er ech ter nog heel wat gebeuren. Het plan Zwakke Schakels is nog in de maak. Het is dus niet te ho pen dat die storm er binnen kort komt. Jumelet, die als kind de watersnoodramp van 1953 meemaakte: "Je zou vreemd staan te kijken als je volgende week weer zo'n storm zou krij gen. Dat is een raar gezicht hoor, als het water tot de kruin van de dijk staat." Niet pessimistisch Zo'n vaart zal het echter niet snel lopen. De dijken van nu zijn niet meer te vergelijken met die van 1953. Jumelet maakt zich dan ook geen zor gen. Ook niet om de voorspelde zeespiegelrijzing. "Dat is koffie dik kijken. De meningen zijn sterk verdeeld. Ik ben er niet pessimistisch over." Wat bij het zien van de stran den tussen Vlissingen en West kapelle direct opvalt, is dat de paalhoofden voor een groot deel onder het zand verdwenen zijn. Moest Jumelet eerder met zijn terreinwagen tussen de pa len door rijden, nu rijdt hij er dankzij de dikke laag opgespo ten zand met gemak overheen. Jumelet stuurt zijn knalgele jeep langs vliegerende mensen en diepe sporen van andere ter reinwagens. De drijvende bui zen waardoor het zand aan land kwam, liggen nog in zee. "Door de harde wind hebben ze de aanlanding nog niet weg kunnen halen." Af en toe keert Jumelet de auto. Zijn ogen glijden over het strand. "Ik ben benieuwd hoe het erbij ligt na de harde wind van de afgelopen dagen." Het valt erg mee. "Een stormpje kan niet een twee drie dit zand weg nemen. Er ligt een voorraad voor vier jaar." Verzwaring Bij Westkapelle ligt een dikke laag nieuwe stenen op de glooing van de Westkappelse Zeedijk. Twee kranen storten er gietasfalt overheen. Jumelet: "De glooing is hier nu nog niet sterk genoeg om een super- storm van eens in de vierdui zend jaar te kunnen weer staan." Ook het personeel van Strandpaviljoen Scheldezicht bij West kapelle is blij met de zandsuppletie. Achter de bar staat Ilona. "Het opspuiten was super om te zien. Het trok mensen, er kwa men camera's te voorschijn." Het strandpaviljoen kreeg vooraf gaand aan de werkzaamheden informatieboekjes van Rijkswa terstaat, ook in het Duits. "Die waren er zo uit, iedereen wilde weten wat er gebeurde." Voor het ophogen kwam het water re gelmatig tot onder het paviljoen lopen. "Bij springtij hebben ze een keer vanaf de balustrade hengels staan uitwerpen." VLISSINGEN/WESTKAPEL- LE - Voor de strandpavil joens op de stranden tussen Vlissingen en Westkapelle is de zandsuppletie een uit komst. Ton Luteijn van Strandpaviljoen Kon-Tiki op strand Westduin: "Het strand was hier bij vloed zo smal dat wandelaars rechts omkeert maakten." Voor Strandpaviljoen Kon-Tiki ligt weer een loopvlonder. Een eind verderop strijkt een shovel van Strandexploitatie Walche ren het zand voor de strand huisjes glad om ook daar een vlonder neer te kunnen leggen. "Vorig jaar lag er bij ons voor de deur geen loopvlonder, omdat ze bang waren dat hij weg zou spoelen", vertelt Ton Luteijn. Nu hoeven de strandpaviljoen houders daar niet meer bang voor te zijn. Sandra Luteijn is 'heel blij' met de ophoging. Haar man: "Nu kunnen we weer douches en fatsoenlijke prullenbakken plaatsen. En mensen kunnen bij hoogwater gewoon blijven liggen." Voor de zandsuppletie gebeur de het regelmatig dat het water bij vloed tot onder paviljoen Kon-Tiki kwam. "In het gunstig ste geval was er voor de strand huisjes nog net een strook zand, en daar lagen de eigenaren van de huisjes." Zwakke schakels Als de woorden 'zwakke scha kels' vallen, betrekken de ge zichten van Ton en Sandra Lu teijn. Het plan hangt als een donkere wolk boven de kust. "We wachten met spanning op meer informatie over hoe ze de zwakke schakels gaan aanpak ken. Als ze binnendijks verster ken, moet de parkeerplaats mis schien weg. Gaan ze buiten dijks versterken, dan is ons be drijf hier niet meer zeker." Ton en Sandra Luteijn zijn blij met de ophoging. "Nu kunnen mensen blijven liggen bij hoogwater.foto martun den Hollander WESTKAPELLE - Super- stormen, zwakke scha kels in de zeeweringen en zeespiegelrijzing door smeltende poolkappen. Moeten we ons er zorgen om maken? De Faam peilde de meningen in Westkapelle. Hij weet mee te praten over de zwakke schakels. A. Kams- tra van Hotel Woestduyn: "We zitten hier op het .zwak ste punt. Via het informele circuit hebben we vernomen dat ze al in 2008 de eerste spa in de grond willen steken." Daar maakt hij zich voorals nog de meeste zorgen over. P. Geldof woont vlak aan de zeedijk. "De dijk is best stevig hier." Waar om hij dan verzwaard wordt? "Ze laten er een rekenmodel op los en dan blijkt dat de dijk niet meer bestand is tegen een stormpje van pak 'em beet windkracht veertien." Ook W. Flipse maakt zich geen zorgen over de zwakke schakels. "Theoretisch kan die superstorm er morgen zijn, maar dat geldt voor meer kansen. Je hebt net zo veel kans dat er een vliegtuig op je huis valt." H. Adriaanse werkte veertig jaar bij het Waterschap, maar is er al weer een tijdje uit. "Het is flauwekul dat er ge sproken wordt over een kans van eens in de vierduizend jaar. Misschien komt die zwa re storm er volgend jaar wel." Andries Jumelet: "We moeten wel rekening houden met de zeespiegelrijzing, maar ons er geen zorgen om maken."

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2006 | | pagina 50