Vergadering Provinciale Staten Q Provincie Zeeland Vraagafhankelijk vervoer Oosterschelderegio =1 'Officiële Mededelingen AMBIANCE Teba Nationaal Woensdag 11 december 2002 FAAM/VLISSINGER Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 50/2002 Afdeling Communnicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl mm Ter visieligging Vervroegde Vrijdag 20 december, aanvang 10.00 uur vergaderen Provinciale Staten (PS) in de Statenzaal, Abdij 10 in Middelburg. Zoals gebruikelijk is de vergadering openbaar. Wie wil kan een plekje zoeken op de publieke tribune om de bijeenkomst bij te wonen. Film- en video catalogus Subsidiewijzer Publieksavond Sluiskil Milieu Besluit accepteren melding Van Dalen Middelburg B.V. Besluit accepteren melding Overslagbedrijf Terneuzen OVET B.V. Milieu Ontheffing Flora- en faunawet ZONWERING Livingstoneweg 8 Goes - Tel. 0113-22 22 31 - www.tebazonwering.nl Abdij Nieuws Enige tijd geleden is de overeen komst getekend, waarin het col lectief vraagafhankelijk vervoer in de Oosterschelderegio is gere geld. Daarmee is de situatie bekrach tigd die al vanaf 1 januari van dit jaar geldt en die inhoudt dat openbaar vervoer van huis tot huis wordt aangeboden op plaat sen of tijden waar geen lijnbus sen rijden op Schouwen- Duiveiand, Tholen en Noord- en Zuid-Beveland. Aanvragen Passagiers worden op aanvraag tussen zeven uur 's morgens en twaalf uur 's avonds met (taxi busjes opgehaald en naar hun plaats van bestemming gebracht. Ook zijn er ritten op aanvraag vanuit de gemeenten Noord- Beveland, Borsele en Goes naar en van de NS-stations in Vlissin- gen, Middelburg en Arnemuiden, vanuit de gemeente Schouwen- Duiveland naar en van het bussta tion Oude Tonge en vanuit de gemeenten Tholen en Reimers- waal naar en van de grensplaat sen in Noord-Brabant, zoals Bergen op Zoom, Halsteren, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord, Steenbergen, Wouw, Ossen- drecht, Hoogerheide en Putte. Aanvragen voor ritten moeten ten minste één uur voor het gewens te tijdstip van vertrek worden aangevraagd bij de Tele-taxicen- trale in Goes. Reizigers moeten rekening houden met een afwij king van een kwartier voor of na het aangevraagde tijdstip van ver trek. Aansluitingen op bussen en treinen worden gegarandeerd; voorwaarde is wel dat zo'n reis doel bij de aanvraag wordt gemeld. Tarief De zone-indeling, waarop het tarief voor het collectief vraagaf hankelijk vervoer is gebaseerd, is gelijk aan die in het openbaar ver voer. Eén zone kost één euro; houders van OV-abonnementen, kinderen onder de twaalf en ouderen boven de 65 jaar beta len per zone tachtig eurocent en kinderen onder de vier jaar gaan gratis mee. Speciaal tarief Al eerder werd het collectief vraagafhankelijk vervoer aange boden aan mensen die daarvoor in aanmerking komen via de Wet voorzieningen gehandicapten. Voor hen geldt een speciaal, gereduceerd tarief dat via de woongemeente kan worden gere geld. Het vervoer voor deze groep en de andere openbaar- vervoerreizigers in de Ooster schelderegio is gecombineerd. Andere regio's In Zeeuwsch-Vlaanderen wordt op dezelfde manier gewerkt. Op Walcheren wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar het systeem voor openbaar-vervoer- reizigers ingevoerd; daar blijft het los staan van het vervoer volgens de Wet voorzieningen gehandi capten. Tijdens de eindejaarssluiting van de provinciale gebouwen - 20 december 2002 tot 6 januari 2003 - zal de ter visieligging van stukken doorgaan, zij het niet in eigen huis. Het Zeeuws Documentatie centrum biedt de provincie gast vrijheid om de stukken in die tijd daar ter inzage te leggen. Het Zeeuws Documentatiecentrum is gehuisvest in de Zeeuwse Bibliotheek, tweede verdieping, Kousteensedijk 7, Middelburg; de openingstijden zijn gelijk aan die van de Zeeuwse Bibliotheek. In verband met de eindejaars- bijeenkomst zal het Informa tie-centrum van de provincie woensdag 18 december vanaf 15.30 gesloten zijn. Het eerste voorstel in deze ver gadering gaat over de aanvaar ding van de schenking van de merklap 'Door ons gedaen'. De merklap is al eerder in ontvangst genomen. Op grond van de pro vinciewet is het aanvaarden van schenkingen voorbehouden aan Provinciale Staten. De wijziging van bestemming van de restauratiesubsidie voor de hengst Tholen 49 staat als vol gende punt op de agenda. GS stellen voor, conform het verzoek van de Stichting Behoud Hoog aars, deze subsidie te bestem men voor restauratie van de hoogaars Yerseke 36. Bibliotheekwerk Voor de uitvoering van het Ver nieuwingsproces Bibliotheekwerk is externe procesbegeleiding noodzakelijk. Het gaat om de uit voering van het resterende deel van het plan: het bieden van pro cesondersteuning aan gemeenten bij het ontwikkelen van lokaal bibliotheekwerk en het vormge ven van de opdrachtgeversrol; procesbegeleiding bij het vorm geven van relaties tussen de regionale bibliotheken en de posi tie van de Zeeuwse Bibliotheek in het nieuwe stelsel. GS stellen voor om 124.760,- beschik baar te stellen voor de uitvoering van de procesbegeleiding. Cultureel Erfgoed De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland heeft de nodige financië le problemen. Het gaat om zowel incidentele als structurele proble men. Een van de incidentele pro blemen was de schimmelvorming in de depots. Om dit te bestrijden en te voorkomen moeten de nodi ge maatregelen getroffen wor den. Alleen de bestrijding van de schimmels en het schoonmaken van de depots kost al ruim 50.000 euro. Het totale kosten plaatje voor het beschermen van de archeologische collectie en het schimmelvrij maken wordt begroot op 74.615. Inclusief de incidentele kosten moet er voor dit en volgend jaar dekking gevonden worden voor 430.400,-. Faunabeleid In het voorontwerp van de nota Faunabeleid Zeeland zijn de uit gangspunten voor het te voeren beleid geformuleerd en is tevens aangegeven hoe de uitvoering en het toezicht zal worden geregeld. Naar aanleiding van de inspraak op voorlichtingsbijeenkomsten is het voorontwerp op enkele pun ten aangepast. De ontwerpnota Faunabeleid Zeeland en de ont werpverordening Flora- en fauna wet Zeeland moeten nu worden vastgesteld. Vogelbescherming Nederland te Goes heeft PS een brief geschreven over het fauna beleid in Zeeland. Deze wordt tegelijkertijd behandeld. Omroep Zeeland De provincies zijn in beleidsmati ge en financiële zin verantwoor delijk voor de publieke regionale omroepen. Nu is de provincie nog een doorgeefluik voor de rijksmiddelen. Vanaf 1 januari 2004 gaat dat, als het wetsvoor stel voor wijziging van de Media wet wordt aangenomen, verande ren. Met het oog op die verande ring hebben GS een concept beleidslijn ten aanzien van Om roep Zeeland opgesteld. PS wordt gevraagd in te stemmen met het concept. Daarnaast wordt nog voorgesteld voor vol gend jaar incidenteel 250.000,- beschikbaar te stel len. Dit bedrag is nodig om het huidige activiteitenniveau van de omroep te handhaven. Overige voorstellen Op de agenda staan ook nog: beleidskader jeugdzorg Zeeland 2003-2006; Zeeuws perspectief en toekomstige ontwikkeling pro vinciaal beleid sociale infrastruc tuur; ontwikkelingen Euregio Scheldemond; voorzitterschap en secreataruiaat Voordelta; 2" voortgangsrapportage project Delta 2003; subsidie Provinciale Vrouwen Adviescommissie voor de Woningbouw in Zeeland; samenwerking DOW-Benelux en Zeeland Seaports; begrotingswij zigingen en wijzigingen investe ringsplan. Informatie De agenda van de Statenverga dering en de stukken die daarbij horen, liggen ter inzage in het Informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg. Het informatiecentrum is van maan dag tot en met vrijdag geopend van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Informatie is eveneens beschikbaar via de website van de provincie, www.zeeland.nl. Mede naar aanleiding van het uit komen van de zevendelige video productie 'Het Eilandenrijk' is de film/videocatalogus van de pro vincie geactualiseerd. De films en videobanden van de provincie laten iets van Zeeland zien of bevatten informatie over het bestuur van de provincie. In de catalogus wordt van al het beschikbare materiaal een korte uiteenzetting gegeven. De films en banden worden onder bepaal de voorwaarden uitgeleend aan groepen. Het is ook mogelijk een bepaalde film voor groepen te draaien in de filmzaal van de pro vincie. Zo'n film wordt dan gecombineerd met een uitleg over het werk en bestuur van de provincie. Aanvragen voor films, video's of groepsbezoeken kunnen worden gericht aan het Informatiecen trum van de provincie, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Aanvragen kan ook telefonisch: 0118-631400; per e-mail, infocentrum@zeeland.nl; persoon lijk, Abdij 9, Middelburg. Het informatiecentrum is van maan dag tot en met vrijdag geopend van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De provincie en de landelijke overheid ondersteunen onderne mers en bedrijven die innovatieve ideeën hebben en vernieuwende maatregelen willen treffen. Deze moeten dan wel de druk op het milieu verlagen en een besparing inhouden op het gebruik van grondstoffen en energie. Ter ondersteuning zijn er subsidies, kredieten en fiscale regelingen beschikbaar. Allerlei instanties en internetsites kunnen bij het aan vragen van deze financiële onder steuning van dienst zijn. Om een overzicht te bieden heeft de pro vincie de 'Informatie- en subsidie- wijzer Duurzaam ondernemen' uit gegeven. Wie hiervoor belangstelling heeft kan deze opvragen bij het Informatiecentrum van de provin cie. Op 1 juli werd in Sluiskil een publieksavond georganiseerd door de provincie Zeeland. Deze was gericht op de ontwikke lingen rond de leefomgeving in de Kanaalzone. Op deze avond werd vooral gesproken over de uitkomsten van een telefonische enquête over de leefomstandig heden in de Kanaalzone. Het 'verslag' van die publieks avond kan worden opgevraagd bij het Informatiecentrum van de provincie. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Van Dalen Middelburg B.V. De mel ding heeft betrekking op het aan leggen van een kade aan het Kanaal door Walcheren. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 9 januari 2003 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en bij de gemeente Middel burg, dienst stadsontwikke ling, afd. milieuzaken, Vlis- singsestraat 21, op werkdagen van 8-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0118- 675241) op donderdagavond van 18-21 uur. Van 20 december 2002 tot 6 januari 2003 zijn de provinciale gebouwen gesloten. Gedurende deze periode liggen de stukken ter inzage in het Zeeuws Docu mentatiecentrum in de Zeeuwse Bibliotheek, tweede verdieping, Kousteensedijk 7 te Middelburg op maandag van 17.30-21 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 10-21 uur en op zaterdag van 10-13 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 9 januari 2003 tegen dit be sluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voor zitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot Mevr. J.M. Vos (tel. 0118-631071). Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Overslagbedrijf Terneuzen OVET B.V. De melding heeft betrekking op het waterbeheersplan voor de terminal in de kaloothaven. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 13 januari 2003 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur en bij publiekszaken aan de Coosje Buskenstraat 200 te Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en 13.30-15.00 uur en (na telefonische afspraak 0118-487204) op woensdag avond van 17.15-20.15 uur. Van 20 december 2002 tot 6 januari 2003 zijn de provinciale gebouwen gesloten. Gedurende deze periode liggen de stukken ter inzage in het Zeeuws Docu mentatiecentrum in de Zeeuwse Bibliotheek, tweede verdieping, Kousteensedijk 7 te Middelburg op maandag van 17.30-21 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 10-21 uur en op zaterdag van 10-13 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 13 januari 2003 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voor zitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge tóelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot Mevr. J.M. Vos (tel. 0118-631071). Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is in het kader van 68 van de Flora- en faunawet de volgende ontheffing verleend. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend voor het opzettelijk verontrusten van damherten tussen zonsonder gang en zonsopkomst aan Ter Linde Akkerbouw C.V. te Oost- kapelle. De ontheffing wordt ver leend voor de periode van datum besluit tot het gewas is geoogst, doch uiterlijk tot 1 februari 2003. De ontheffing heeft betrekking op een perceel peen en pastinaak gelegen aan de westzijde van de Munnikweg in de gemeente Veere. Bezwaar De ontheffing ligt van 13 decem ber 2002 tot en met 23 januari 2003 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelicht ing en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Van 20 december 2002 tot 6 januari 2003 zijn de provinciale ge bouwen gesloten. Gedurende deze periode liggen de stukken ter inzage in het Zeeuws Documentatiecentrum in de Zeeuwse Bibliotheek, tweede verdieping, Kousteensedijk 7, Middelburg, de openingstijden zijn gelijk aan die van de Zeeuwse Bibliotheek. Belanghebbenden kunnen tot en met 23 januari 2003 bezwaar tegen de ontheffing indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Tevens bestaat op grond van artikel 8.81, lid 1 van de Alge mene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwi jlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaar een voorlopige voor ziening te vragen bij de presi dent van de rechtbank te Middel burg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Dat gaat weer geld kosten! Zonde toch. Geen zin in dot eeuwige schilderwerk? Ambiance Zonwering Teba |p: V ■iii 'iüi heeft voor u de oplossing, RAMEN en DEUREN E3 uitgevoerd in KUNSTSTOF OF ALUMINIUM. Want Deceuninck ramen en deuren gaan een leven lang mee en zijn verkrijgbaar in vele uitvoeringen en kleuren. Zo bent u verlost van een hoop narigheid. En de Prijs? Valt u ongelooflijk mee! Bel vandaag nog 0113-22 22 31 voor een GRATIS offerte. I Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 9.00 - 17.30 uur - Zaterdag van 9.00 - 16.00 uur

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2002 | | pagina 7