PRESENTATIE PLAN ORANJEPLEIN SPREEKRECHT verbetering RAAD bezorging faam/vlissinger UW GEMEENTE VERGADERING BEREIKBAAR: JEUGDRAAD IN ARSENAAL plan voor 14 woningen aan singel 190 OPHALEN OUD PAPIER even bijpraten met wethouder poppe-de loof f ALS VIP BIJ DE RAAD BON VOOR VIPS Informatiepagina van de gemeente Vlissingen Redactie: bureau Communicatie, Stadhuisplein 20 telefoon (0118) 487335 Woensdag 11 december 2002 FAAM/VLISSINGER 5 mmmmm UITEN KI De gemeente presenteert tijdens een informatie bijeenkomst op maandag avond 16 december a.s. - aanvang 20.00 uur- in Café Brasserie Karolingen- burcht, Vlissingsestraat 47/55 de plannen rond het Oranjeplein De avond staat onder leiding van wethouder P. van der Ma den. PRESENTATIE EN VRAGEN Tijdens deze bijeenkomst wordt dieper op de plannen ingegaan en worden belangstellenden de gelegenheid geboden tot het stellen van vragen aan de ini tiatiefnemer en aan de verte genwoordigers van de ge meente Vlissingen. ONTWIKKELING Zoals reeds eerder bekend ge- Het Oranje plein zal de komende jaren er totaal anders gaan uitzien (foto: Ruben Oreel) maakt, vindt een aantal ontwik kelingen op het Oranjeplein in Oost-Souburg plaats. Eén van de ontwikkelingen is de ver plaatsing van supermarkt Super de Boer naar een nieuwe locatie op het Oranjeplein. Deze locatie is gesitueerd tussen de kerk en het nieuwe woonzorg complex Nieuw Bachtenpoorte. Op de supermarkt is er plaats voor 6 bovenwoningen en een parkeervoorziening voor bezoe kers van de supermarkt en bewo ners van de bovenwoningen. Te vens zijn er plannen om aanslui tend aan de achterzijde van de nieuwe supermarkt aan de Prins Hendrikstraat 4 woningen te bou wen. De plannen worden ontwikkeld door aannemersbedrijf Van der Poel. Zij hebben hiertoe een plan ingediend bij Burgemeester en wethouders. BESTEMMINGSPLAN Het ingediende plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Oost-Souburg, dat slechts gedeel telijk de bouw van een supermarkt en woningen op deze locatie toe laat. Burgemeester en wethouders zijn van plan om medewerking te ver lenen aan het wijzigen van de geldende bestemming. De nieuwe bestemming zal dan centrum doeleinden en wonen worden. Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening opent daar toe de mogelijkheid. WOONZORGCENTRUM Ruim twee jaar geleden is gelijktij dig met de inspraak voor het woon- zorgcomplex Nieuw Bachtenpoorte, een inspraakronde voor de supermarkt en de wonin gen gehouden. Gezien de verstre ken tijd, wordt er nu een informatie avond georganiseerd, waarbij de stand van zaken zal worden door genomen met betrekking tot dit pro ject. Elke maand bespreekt de ge meenteraad van Vlissingen belangrijke onderwerpen. Vindt u het interessant om er eens een kijkje te nemen? Of er ook het woord te voeren? Bezoek dan de raads vergadering van donderdag 19 december 2002 in het Arsenaaltheater (aanvang 19.30 uur). ONDERWERPEN De onderwerpen van de raads vergadering vindt u volgende week op deze pagina en op onze website. Wegens renovatie van het stadhuis-vergadert de raad voorlo pig in het Arsenaaltheater aan het Arsenaalplein. SPREEKRECHT Als u de raadsvergadering be zoekt, ligt voor u een populaire raadsagenda gereed. Daarmee kunt u datgene wat besproken wordt, goedvolgen zonder dat veel voorkennis nodig is. Als u wilt, kunt u ook het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raads vergadering is er namelijk een half uur spreekrecht voor burgers. U kunt zich voor het spreek recht tenminste 48 uur voor aanvang van de vergade ring aanmelden bij de grif fier van de gemeenteraad, Stadhuisplein 20, kamer 203, tel. 48 72 03 of 48 72 92. De gemeentes Middelburg en Vlissingen, die beiden een pagina vullen met ge meentelijk nieuws in dit huis-aan-huisblad, zijn al een paar jaar zeer ontevre den over de bezorging. Op veel adressen wordt het blad namelijk niet bezorgd, terwijl de gemeentes belang hebben bi| een daadwerke- li[ke huis-aan-huis versprei ding en daar ook voor be talen. ERKEND Dit probleem wordt erkend door Wegener, de drukker en versprei der van de Faam/Vlissinger. Als oorzaak wordt gewezen naar op eenvolgende organisatorische en personele problemen bij het be drijf. Wegener heeft echter aangegeven het probleem nu onder controle te hebben. Dat betekent voor u als lezer dat de bezorging vanaf nu sterk ver beterd moet zijn. Als u als lezer toch last blijft hou den van een onregelmatige bezorging of mensen kent bij wie het blad niet in de bus valt, dan kan contact worden opgenomen met de Faam/Vlissinger op tele foonnummer 01 13 - 27 40 00. De krant wordt dan alsnog be zorgd. Als u een e-mailadres heeft kunt u op datzelfde telefoonnum mer ook vragen om de krant voortaan per e-mail toegezonden te krijgen. Gemeente Vlissingen (Postbus 3000 4380 GV VLISSINGEN telefoon (0118) - 48 70 00 fax (0118) - 41 02 18 ?emgih gerneente@vlissingen.nl jinternet: www.vfissingen.nl ISTADHUISPLEIN 20 burgemeester en wethouders, directies en bedrijfsvoering, ma t/m vr 8.36-17.00 uur. 'PUBLIEKSZAKEN (COOSJE BUSKENSTRAAT 200} paspoorten en rijbewijzen, loketten directie grondgebied, huur subsidie, vangnetregeling, kwijtschelding, invordering en ozb, kassier, tér inzage stukken ^(bouwaanvragen, bestemmingsplannen e.d.). ma t/m vr 09.00 - 16.00 uur; do tot 19.00 uur. SOCIALE ZAKEN (DR. G ALLAN DATSTRAAT 1 ma t/m do 08.30 - 12.30 uur jen 13.30 -16.00 uur; vr 08.30 -12.30 uur, tel. 441700. Telefonisch spreekuur: ma t/m vr 09.00 - 10.00 uur tel. 0800 - 7667000 (gratis, niet met GSM). GEMEENTELIJKE KREDIETBANK (DR. STAVERMAN- STRAAT 59) Ook meldpunt schuldhulpverlening, ma t/m vr 09.00 - 12.30 uur; afspraak.§^il|p| WMBWpWpBBBB teléfönisch spreekuur: ma t/m vr 09.00 - 10.30 uur tel. 487542. 's middags alleen op BUREAU NIEUWKOMERS (BROUWENAARSTRAAT 2) Theo van Doesburgcentrum AFVALVERWIJDERING (EDISONWEG 9). TEL. 487452 ma t/m vr: 07.30 -12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur GLACISSTRAAT 165. TEL. 487000 (Scheldeterrein, gebouw 58) Financiële administratie, Logistiek/Archief, Grondgebied, Sa menleving, Milieu. (Scheideterrein, gebouw 38} Repro,Centrale inkoop. VREDEHOFLAAN 50. TEL. 487000 Beplantingen, Riolering Wegen, Sporfbelangen. ma t/m vr 08.00 - 16.30 uur Alle gebouwen zijn toegankelijk voor gehandicapten. Leerlingen van de groep 8 van de Theo-Thijssen school en de Louise de Colignyschool hebben donderdag 28 november j.l. hun plannen ter verbetering van de wijk Paauwenburg bediscussieerd en besproken tijdens een heuse jeugdgemeenteraadsvergadering DOEL Opzet van het project is kinderen kennis te laten maken met de gang van zaken in een gemeente. Bo vendien wordt de uitkomst van de vergadering daadwerkelijk voor de zomer van 2003 gerealiseerd. Zo kunnen de kinderen van beide scholen nog zelf meemaken hoe hun plan gerealiseerd is. Daarvoor stelt de gemeente in eerste instan tie 2500,00 euro ter beschikking. PLANNEN De plannen van beide scholen waren zeer verschillend. Ludiek uitgevoerde prullenmanden -zoals bijvoorbeeld in de Bonedijkestraat bij de videotheek- tot een her inrichting van een groen stuk park bij deTheoThijssen-Paauwenburg- school tot voetbalveld, welke omheind zou moeten zijn met een hek om de honden tegen te hou den. Bovendien moeten de doelen voorzien zijn van netten en zou het veld als een echt voetbalveld belijnd moeten zijn. Het eerste ont werp bleef duidelijk binnen de be groting van rond de 2500,00 euro. Het tweede plan was wel tien keer zo duur. VOORZITTER Onder deskundige, maar vooral humoristische en adremme leiding van de burgemeester en college- wijklid van Pauwenburg, mevrouw Van Dok-van Weele, kwam er tenslotte een compromis-voorstel uitgerold. Het voetbalveld wordt in fasen uitgevoerd, startend met het aanbrengen van duurzame net ten in de doelen en één ludieke prullenmand bij het voetbalveld zelf.De kinderen van de twee groepen van beide scholen gaan bekijken hoe zij extra geld voor een snellere realisatie van het plan kunnen inbrengen. De gemeente doet hetzelfde. Zo zou dan voor de zomer van 2003 misschien nog meer kun nen worden gerealiseerd dan afgesproken. De gemeente houdt woensdagavond 18 december in het 'Van Doesburg-centrum (ingang Brouwenaarstraat) een inspraak- en informatie avond over bouwplannen van 14 woningen op ae plaats van het kerkgebouw van de Apos tolische Genootschap aan de Singel 190. De avond wordt voorgezeten door wethouder C. de Keijzer en begint om 19.30 uur. De kerk is door het Genootschap ver- p kocht aan het Projectontwikkelings- k< jemeente houdt bureau Circumflex in Son en Breugel. Het bureau heefteen plan ingediend dat voorziet in 12 koop appartementen, 1 penthouse en 1 maisonnette Het complex telt vijf bouwlagen en is ongeveer 14 meter hoog. UITNODIGING Bewoners van de Scheldestraat, Singel en Paul Krugerstraat zijn middels een brief uitgenodigd. Wanneer u belangstelling voor de lannen hebt bent u net zo wei- om. De komende week haalt de gemeente Vlissingen huis- aan-huis oud papier op in de volgende wijken: BOSSENBURGH, WESTER- ZICHT, PAPEGAAIENBURG, HOFWIJK EN WEST SOUBURG Zaterdagmorgen 14 de cember 2002 vanaf 08.30 uur. Informatie: Federatieve Wijk- gemeente Lammerenburg. LAMMERENBURG Vrijdagmorgen 13 decem ber 2002, vanaf 8.00 uur Informatie: gemeente, telefoon 48 74 52. Heideveld, Rietkraag, Paal hoofd, Haagland, Wildbaan Vloedlijn, Kreekrug, Duinpan Appartementen gebouw Rosen burglaan, Houtwal, Strandwal Vliedberg, Zandplaat. PAAUWENBURG - VONDELINGPLEIN Woensdagmiddag 11 de cember 2002 vanaf 13.30 uur. Informatie: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, telefoon 41 83 01 Sloeweg, Fransen van de Putte- plein, van Heemskerkplein, van Houtenplein, van Bossestraat, Falckstraat, Dreesstraaf, K.v.d. Coppellostraat, Keuchenius- straat, van Hallstraat, Groen van Prinstererlaan, Thorbeckelaan, Mr. Van Maanenstraat, v.d. Brugghenstraat, De Beaufortstraat, Geertsemastraat, Kalffstraat, Van Reenenstraat, Tak van Poortvlietstraat, Cirkel, Vondelingplein, Schaepman- straat, Lieftinckstraat, Troelstraweg 201 t/m 263, Rommestraat, Oudstraat, Gerbrandystraat 2 t/m 1 1 en 1 t/m 63, Grenswegeling. PAAUWENBURG - M.L. KINGSTRAAT Woensdagmiddag 18 de cember 2002 vanaf 13.30 uur. Informatie: gemeente, telefoon 48 74 52. A. Gogelweg, Van Hogendorp- weg, Van Raaltestraat, Troelstraweg 265 t/m 445 en 1 98 t/m 366, Colijnstraat, R. de Beerenbrouckstraat, De Meesfer- straat, Luzacstraat, Chopinlaan 1 t/m 27, A. Kuyperstraat, D. Curtiusstraat, J.M. Kemperstraat, M.L. Kingstraat, Steve Bikostraat, Loudonstraat, Piersonstraat, Aalbersestraat, Van Karnebeekstraat, Albardastraat, Gerbrandystraat 69 t/m 151 en 118 t/m 190, Vlissingse Klei weg, F. Carelsenlaan, A. van Dalsumlaan. VREDEHOF - NOORD Donderdagavond 12 de cember 2002 vanaf 17.30 uur. Informatie: gemeente, telefoon 48 74 52. Schuitvaartstraat, Hendrick de Kei jserstraaf, Menno van Coehoorngracht, Pieter Post- straat, Berlagestraat, Zaaihoek- weg, Willem Klooslaan, Sint Eustatiuslaan, Sint Kruislaan, Sabalaan, President Roosevelt- laan 1 t/m 1 1 en 75 t/m 1 19, Verlengde Bonedijkestraat, Gerrit Rietveldstraat, Kroonwerk gracht, Koudekerkseweg 172 t/ m 158, Vredehoflaan, Tobagolaan, Sint Maartenlaan, J. van Campenstraat. OMGEVING IRISLAAN Donderdagmorgen 12 de cember 2002 vanaf 08.30 uur. Informatie gemeente: telefoon:48 74 52 P.Krugerstraat 11 t/m 411 en 146 t/m 468, Singel 39 t/m 131 en 190 t/m 252, v. Dishoeckstraat 1 99 t/m 225 en 568 t/m 61 4, Ribesstraat, Boter- bloemiaan, Margrietenlaan, Beatrixlaan Meidoornlaan, Anjelierenlaan 47 t/m 157 en 74 t/m 132 Irislaan 2 t/m 78b en 5 t/m 171, Begonialaan, Acacialaan, Hyacinthenlaan, Geraniumlaan Crocuslaan, Primulalaan, J.Israëlslaan, A.Mauvelaan, Breitnerlaan, Tooroplaan, W.Tholenlaan, W.Witsenlaan, Jonkindiaan, W.Roelofszlaan, Mesdaglaan, J.Marislaan V.v.Goghlaan, Bloemenlaan 1 t/ m 1 45 en 2 t/m 1 70. OOST-SOUBURG KOOPMANSVOETPAD EN SCHOONENBURG - OOST Zaterdagmorgen 14 de cember 2002 vanaf 08.30 uur. Informatie: voetbalvereniging RCS, telefoon 67 82 23. Citadel, Schans, Vesting, Lunet, Ravelijn, Bastion, Wester- scheldestraat, Oosterschelde- straat, Maasstraat, Merwedestraat, Rijnstraat, IJsselstraat, Middelburgsestraat, Dongestraat, Esdoornstraat, Li ndenstraat, lepenstraat, Ahornstraat, J.D.P. de Smitstraat, Kromwegesingel. Wilt u weten wanneer in uw straat oud papier wordt opgehaald? Bel dan met de afdeling Afval verwijdering van de ge meente, de heer R. Kooger, telefoon 48 7452. Burgemees ter en wijkcollege- lid A. Van Dok-van Weele met kinderen van groep 8 van de twee basisscholen van Paauwenburg tijdens een schorsing van de jeugdraads vergadering (foto: Ruben Oreel). GROOT-LAMMERENBURG Zo aan het einde van het jaar kijk ik graag even terug wat er zoal gepasseerd is in de wijk Groot-Lammerenburg, waar ik wijkwethouder van ben. Er is heel wat gebeurd. Een kleine greep: -In Westerzicht is veel aan het groen gedaan. Oude bomen zijn gekapt of gesnoeid en rond de tachtig nieuwe bomen zijn geplant langs de zogeheten 'langzame (fiets) route' -Door heel Groot-Lammeren- burg zijn -hier en daar ook met aanpassingen op verzoek van omwonenden- speeltoestellen geplaatst voor vooral de jon gere kinderen. -Het eerste gedeelte van de nieuwste 'buurt' in Groot- Lammerenburg, Lammerenburg 1 is nagenoeg voltooid, vol gend jaar wordt het groen in dit deel aangepakt en worden de drie bruggen (eindelijk) aangelegd.' -In september van dit jaar is ge presenteerd en gesproken over de plannen om het winkelcen trum Papegaaienburg op te waarderen. Achter de schermen is men hard bezig om zo snel moge lijk naar buiten te kunnen tre den met een concrete tijds- atuurlijk is het niet alleen po sitief nieuws dat er in de wijk ebeurd. et regelmaat worden er (he laas) vernielingen aangericht aan prullenbakken, lantaarn alen, soms ook aan het open aar groen. Daarnaast is het een tijd in Bossenburgh onrustig geweest met een kleine groep jongeren en met buurtbewoners onder ling. De gemeente heeft in sa menwerking met meerdere partners in de wijk naarstig gewerkt aan oplossingen. Het allerbelangrijkste waar het hier om gaat is wederzijds res pect. We moeten in onze sa menleving, en dus ook in onze wiik, gezamenlijk op blijven trekken TRADITIE In Groot-Lammerenburg is het langzamerhand een goede traditie een Nieuwjaars receptie voor de bewoners van de wijk te houden. Ook in 2003 doen we dat en wel op dinsdag 7 januari van 16.00 tot 18.00 uur in het wijkcentrum 'f Bolwerk' aan de Lindijerlaan. Daar kunt u mij en beleids ambtenaren aanschieten over het wel en wee van de wijk. In de 'In den blauw geruiten kiel' van volgende week of de week daarop kunt u meer daarover lezen. VRIJWILLIGERS Afgelopen zaterdagmiddag heb ik na de uitreiking van de Frans Naereboutprijs de conceptnota "Vrijwilligers(werk)beleid ge meente Vlissingen 2002- 2005" in ontvangst genomen. De nota is vooral gebaseerd op de in 2001 gehouden en quêtes onder vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Daar naast is gebruik gemaakt van velerlei informatie op dit ter rein. Het Lokaal Comité Vrijwilligersbeleid Vlissingen heeft de tot standkoming van de nota begeleid. In de nota is een groot aantal beleidsaanbevelingen opge nomen. Als belangrijkste noem ikhet creëren van goede basisvoorwaarden voor vrij willigerswerk, het stimuleren van vrijwilligerswerk in het al gemeen en voor specifieke groepen, het tot uitdrukking brengen van waardering voor vrijwilligerswerk en het vor men van een steunpunt vrijwil ligerswerk De nota komt in januari in de inspraak. Mede op basis van de inspraakreacties bepalen we als college ons standpunt en doen de gemeenteraad een voorstel voor de uitvoering. Elke maand bespreekt de ge meenteraad van Vlissingen be langrijke onderwerpen. Vindt u het interessant om er eens een kijkje te nemen? Bezoek dan donderdag 1 9 december 2002 de raadsvergadering in het Arsenaaltheater (aanvang 19.30 uur). De onderwerpen I-IN* vindt u woensdag 1 8 december op deze pagina en op onze website. Wilt u meer? Vul dan onder staande BON in en bezoek de raad als speciale gast van het gemeentebestuur. U krijgt als bezoeker een heuse VlP-behan- deling! BON voor het bijwonen als Very Important Person (VIP) van de vergadering van de gemeenteraad op don derdag 19 december 2002 in het Arsenaaltheater(aanvang voor VIP's 18.45 uur). Naam en voorletters: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoon: Invullen en uiterlijk deze week inzenden in portvrije envelop (post zegel niet nodig) aan: gemeente Vlissingen, bureau Communica tie, Antwoordnummer 2, 4380 WB VLISSINGEN.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2002 | | pagina 5