Uitgaan tijdens de feestdagen illlliiidtiillllltflitfti ftMlé iiiac GEMEENTE MIDDELBURG Onthulling dertig kilometerborden Verbetering bezorging F aam/Vlissinger Wijkondersteuningspunt Arnemuiden Middelburg eerste Zeeuwse gemeente met kunstgras voetbalveld De Woningwet per 1 januari 2003: vrijheid blijheid? Gemeenteraadsvergadering Tafeltje jVjYl Dekje Woensdag 11 december 2002 FAAM/VLISSINGER Afsluiting kernwinkelgebied Wijziging inzameldag oud papier Zeeuws Archief Hulp Roemenië i Week 50 MAXIMAAL TEXT VANAF PAG. 830 Informatienummer 675 555 Internet site: www.middelburg.nl info middelburg, nl Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, gehandicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maandag lussen 8.45 en 9.30 uur worden besteld voor de hele week. U kunt hiervoor bellen met nummer 0118-63 85 70. Menu vanaf maandag 16 tot en met zondag 22 december 2ÜU2. Maandag Varkensvlees in fijne saus met stukjes appel, rode kool en aard appelpuree Dinsdag Slavink met kapucijners en aardappelpartjes Woensdag Duitse braadworstjes, rode kool en aardappelpuree Donderdag Twee kippenpoten in paprikasaus met champignons, erwten en aard appelen Vrijdag Gepaneerde visfilet, worteltjes en gestampte aardappelen Zaterdag Champignons in crème fraichesaus, sperziebonen en rösli's Zondag Wat de pot schaft Sinds maandag 9 december wordt de binnenstad 's nachts afgesloten van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds. Voor deze afsluiting is een reglement opgesteld. Diegenen die voldoen aan bepaalde regels, kunnen ontheffing krijgen. In de weekenden duurt de af sluiting van zaterdagavond zes uur tot maandagmorgen zes uur. Volgens het reglement moet de binnen stad iedere dag vanaf twaalf uur 's mid dags worden afgesloten. Om leveranciers nog niet vooreen vol dongen feit te plaatsen, is er voor ge kozen om de regeling in december al leen voor de avonden en het weckend in te stellen. Vanaf maandag 6 januari wordt de binnenstad afgesloten vol gens het vastgestelde reglement, dal wil zeggen van twaalf uur 's middags tot zes uur 's ochtends. In de komende edities van deze pagina volgt nadere informatie. Voor vragen kunt u terecht bij Parkeerbeheer, tele foon 67 57 37. Op de begin dit jaar verspreide Oud papierkalender 2002 staat dat in een aantal wijken het oud papier - dooi de Zendingscommissie van de Ge reformeerde Gemeente - zal worden opgehaald op de tweede vrijdag van december 13 december). Dit is ech ter niet juist. Het oud papier wordt in de volgende wijken opgehaald op de derde vrijdag, dus op 20 december:Breewijk. Griffioen I (tussen Seissingel, Seisweg en Laan der Ver. Naties), Klarenbeck (m.u.v. Klarenbcek III), Prooijenspark, 'l Zand.De genoemde Zendings commissie zamelt overigens in de Erasmuswijk en in Reijershove wél op de tweede vrijdag 13 december) oud papier in.publicatie inzamel- datum Gcr.Gem. dec. 2002 Het algemeen bestuur van het Zeeuws Archief vergadert op vrij dag 13 december in hun gebouw aan het Hofplein 16. De vergadering is openbaar en begint om half drie. De stichting Middelburg - Roemenië organiseert dinsdagavond 17 decem ber een bijeenkomst voor alle vereni gingen en personen die betrokken zijn bij hulpprojecten voor Roemenie. Tijdens de bijeenkomst wil de stich ting aangeven wat zij kan betekenen voor deze verenigingen en personen. Ook wordt bekeken wat in samenwer king kan worden bereikt. Alle betrok kenen zijn welkom in de trouwzaal van hel stadhuis. De bijeenkomst begint om half acht. De agenda is op te vragen bij de secretaris van de stichting Middel burg - Roemenië, de heer E.M. Wiskerke via telefoonnummer: 466234. (Brand)veiligheid bij het uit gaan blijft een hot item, zeker nu de feestdagen voor de deur staan. Iedereen weet wat er mis kan gaan, maar ook wat er aan gedaan kan worden om de vei ligheid te vergroten. Je leest er bijna iedere dag over in de krant of het journaal heeft er een on derwerp over. Wat doet de Ge meente Middelburg in samen werking met de horeca, politie en brandweer op dit gebied? Vorig jaar is de Gemeente gestart met een inhaalslag op het gebied van gebruiksvergunningen voor horecapanden. De gebruiks vergunning gaat over veiligheid in hei algemeen maar zeer zeker ook over brandveiligheid. Inmiddels zijn we een jaar verder en kunnen we constateren dat veel horeca ondernemers de zaak serieus op pakken en er alles aan doen om hun zaak veilig te maken. Het brandveiligheidsbeleid van de Gemeente Middelburg richt zich onder meer op veilig en verant woord gebruik van bouwwerken. Ie dere gebruiksvcrgunningplichtige horecaondernemer krijgt hiermee te maken. Veelal betekent dit voor hen dal er extra geïnvesteerd moet wor den in het door hen geëxploiteerde pand. Hel al dan niet realiseren van een hoger bouwtechnisch (brandveiligheids) niveau in een be staand pand heeft direct consequen ties voor hei maximaal aantal toe te laten personen. Daarnaast zijn er gebruikseisen waar aan bouwwerken zonder meer moe ten voldoen. Hierbij kan worden ge dacht aan gestelde gebruikseisen aan uitgangen en vluchtwegen en stoffe ring en versieringen. Dit jaar zijn ook de horecagelegen heden aangeschreven met het advies alleen onbrandbare plafond versieringen te gebruiken. Extra controles Naast een algemene inhaalslag zullen er met het oog op de feestdagen en ge durende de feestdagen in Middelburg extra controles plaatsvinden in de horeca. Medewerkers van de stads gewestelijke brandweer en mede werkers van de sectic Bouwen en Wonen van de gemeente voeren die uit. De controles richten zich op hel maximaal aantal toe te laten perso nen, de (bouwtechnische) staat van uitgangen en vluchtwegen, en de (kerst)versieringen. Vorig jaar heb ben deze controles ook plaatsgevon den. Daarbij zijn geen noemens waardige bijzonderheden gesigna leerd. Daaruit blijkt vooralsnog dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt om er voor te zorgen dat er niet alleen op een gezellige, maar ook op een veilige en verantwoorde manier, kan worden uitgegaan in Middelburg. Verruimde openingstijden Tijdens Kerstnacht en de Jaarwis seling geldt voor de horecabedrijven in de gemeente Middelburg een col lectieve ontheffing van het sluitingsuur. De ontheffingen gel den niet voor paracommerciëlc be drijven. zoals sportkantines. In de nacht van 24 op 25 december mogen de horecabedrijven tot 04.00 uur open blijven. Voor de nacht van oud en nieuw verleent de burgemees ter van Middelburg een collectieve ontheffing van het sluitingsuur tol 06.00 uur. Aan de ontheffing, die geldt tijdens de jaarwisseling, zijn een aantal voorwaarden verbonden. De horeca mogen na 02.00 uur geen bezoekers meer tot de gelegenheid toelaten, alleen laten vertrekken. Op verzoek van de horecaondernemers worden de be zoekers er op gewezen dat rekening moet worden gehouden met de mo gelijkheid dal de toegang tot een aan tal bars, café's, disco's en dergelijke slechts mogelijk is op vertoon van een toegangskaart. Voor meer infor matie over de toegangskaarten regeling kunt u contact opnemen met de betreffende horecazaken. De ont heffing voor de horecaondernemers tijdens de jaarwisseling geldt ook voor een aantal horecabedrijven in Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland. De één wil een carport, de ander bouwt een serre, plaatst een dak kapel of zet een nieuwe schutting in de tuin. Iedereen heeft zo zijn wensen, maar mag dat allemaal zomaar? In de aanloop tot de nieuwe wetge ving op het gebied van de bouw regelgeving zijn er in de media publicaties verschenen waaruit zou kunnen worden opgemaakt dal veelvoorkomende bouwwerken vergunningvrij gebouwd kunnen worden. Voor welke bouwwerken geen bouwvergunning hoeft te worden aangevraagd en welke bouwwerken licht-vergunningplichlig zijn staat in het 'Besluit bouwvergunnings- vrije en licht- bouwvergunningsplichtige bouw werken'. Dat is een officieel, wet telijk document dat bij de Woning wet hoort. Niemand mag van die lijst afwijken; de gemeente mag er dus ook geen bouwwerken aan toe voegen of afhalen of extra regels stellen. Vanaf 1 januari 2003 bestaal er geen meldingplicht meer. Deze gold voor een aantal kleinere bouwwerken. Een deel van deze bouwwerken is bouwvergunningvrij geworden en een deel is licht-vergunningplichlig geworden. Bijvoorbeeld bouwen in een beschermd stads- of dorps gezicht of in, op, aan of bij een be schermd monument is zonder méér licht-vergunningplichtig! De regels voor vergunningvrij bouwen verschillen per bouw werk en per situatie. Er zijn voor schriften waaraan moet worden voldaan om bouwvergunningvrij te mogen bouwen. Als uw bouw werk niet of niet helemaal aan deze voorwaarden voldoet, dan geldt zonder meer de (lichte)vergunningplicht. Het is daarom niet mogelijk een overzicht van bouwwerken te presenteren die ofwel bouwvergunningvrij ofwel licht-vergunningplichtig zijn. Door hel Ministerie van Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is een serie folders ontwikkeld over veel voorko mende bouwwerken die in de gewij zigde regelgeving vergunningvrij zijn geworden.. Hel gaal om de volgende folders: aan- en uitbouwen; bijgebouwen en overkappingen; dakramen; erf- en perceclafscheidingen: kozijn- en gevel wijzigingen; (schotel )antennes; zonnecollectoren en zonnepanelen. Deze folders zijn heel overzichtelijk en aan de hand van een schema kunt u zelf bepalen of hel door u gewenste bouwwerk per I januari 2003 vergunningvrij is. De folders zijn, al dan niet in kopievorni, met ingang van donderdag 19 december 2002 te verkrijgen bij de sectie Bouwen en Wonen. Vlissingsestraat 21. De folders staan ook op de website van de gemeente Middelburg (www.middelburg.nl). U kunt de fol ders vinden via de verwijzing dienst verlening; bouwen en wonen; Wo ningwet; voorlichtingsmateriaal. Meer achtergrondinformatie is te vin den op www.vrom.nl/woningwet. Op deze site vindt u ook het standaard aanvraagformulier bouwvergunning per I januari 2003 en een programma waarmee u snel en eenvoudig kunt nagaan of, en zo ja, welke bouwver gunning u nodig heeft. Bij twijfel is het altijd verstandig om informatie in te winnen bij de sectie Bouwen en Wonen van de gemeente Middelburg. De sectic is gehuisvest in de Vlissingsestraat 21. De openingstijden zijn van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De gemeenten Vlissingen en Middel burg, die beiden een pagina vullen met gemeentelijk nieuws in dit huis- aan-huisblad, zijn al een paar jaar ontevreden over de bezorging. Op veel adressen wordt het blad name lijk niet bezorgd, terwijl ook de ge meenten belang hebben bij een daad werkelijke huis-aan-huis verspreiding en daar ook voor betalen. Het probleem wordt erkend door Wegener, de drukker en verspreider van de Faam/Vlissinger. Als oorzaak wordt gewezen naar opeenvolgende organisatorische en personele proble men bij het bedrijf. Wegener heeft ech ter aangegeven dat probleem nu onder controle te hebben. Dat betekent voor u als lezer dat de bezorging vanaf nu sterk verbeterd moet zijn. Als u toch last blijft houden van een onregelmatige bezorging dan kunt u contact opnemen met de Faam/ Vlissinger via telefoonnummer 0113- 27 40 00. De krant wordt dan alsnog bezorgd. Als u een e-mailadres heeft, kunt via dat nummer ook vragen om de gemeentelijke informatie voortaan per e-tnail toegezonden te krijgen. De gemeenteraad vergadert op maandagavond 16 december in de raadzaal van het Stadhuis. De ver gadering begint om half acht en is bij te wonen vanaf de publieke tribune. Mensen die slecht ter been zijn, kun nen van tevoren contact opnemen met de boden van het Stadhuis, tele foon 67 54 03. De agenda is onder voorbehoud. 1Opening en vaststelling agenda. 2. Vaststelling notulen van de vergade ring van de raad van de gemeente Middelburg, gehouden op 28 oktober 2002. 3. Mededelingen en ingekomen stuk ken. 4. Actualisering financiële matrix pro jecten. 5. Actualisering grondexploitatie Poclcndacle/Stationsomgeving. 6. Onderzoek concertzaal 7. Integrale Jeugdgezondheidszorg. 8. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2001 9. Verzamelvoorstel tot het wijzigen van de begroting 2002 en 2003 en het ver lenen van kredieten. 10. Aankoop boerderij met alle grond, bedrijfsgebouwen en woningen t.b.v. de mogelijke realisering van de Sport- boulevard. 11. Het vaststellen van de herziene exploitatieopzct 'Hazcnburg' en het be schikbaar stellen van het krediet voor de derde en vierde fase. 12. Verzoek artikel 19, lid 1 WRO en beëindiging geldigheidsduur voorbereidingsbesluit. 13. Verzoeken om planschade ex artikel 49 WRO. 14. Krediet ontwikkeling Beleidsvisie Stadspromotie. 15. Vaststelling jaarrekening 2001 Ge meenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. 16. Beoordeling voorstel Staatssecreta ris van Onderwijs, Cultuur en Welen- schappen d.d. 2 oktober 2002 tot aan wijzing Noordweg als beschermd ge zicht. 17. Wijziging verordening voorzienin gen huisvesting onderwijs Gemeente Middelburg. 18. Slichting Stadstoezicht Vlissingen- Middelburg (SSVM) begroting 2003 en Meerjarenraming SSVM 2004-2006. De raadsstukken liggen ter inzage bij de afdeling Communicatie aan de Stadhuis straat 2. We maken een ronde langs alle wijk- ondersieuningspunten, de zoge naamde WOP's. Na de wijk- ondersteuningspunten Zuid en Dauwendaele een 'Errumuse kiek op de wiek'. WOP Arnemuiden is opgericht nadat de gemeente Arnemuiden bij de gemeente Middelburg werd ondergebracht in 1997. 'Ik ben er zeker van dat het er hier honderd procent anders aan toe gaat dan in Middelburg', aldus Kees Grootjans van WOP Arnemuiden vol zelfvertrouwen. 'Mensen zijn hier veel meer betrokken. Dat was al zo toen Arnemuiden nog een zelf standige gemeente was. Bij een raadsvergadering was de publieke tribune nagenoeg altijd vol.' Dezelfde betrokkenheid is te mer ken aan de opkomst bij de wijk- tafels. Het is al een paar keer voor gekomen dat er niet voldoende zit plaatsen waren. Nadat dit afgelopen najaar in de foyer van De Arnc weer gebeurde, besloot de wijkbeheer- groep (WBGA) voortaan de grote zaal van dit complex af te huren. Een ander voorbeeld van de betrok kenheid van de Arnemuidenaren bij hun woonplaats is de komst van het beeldje. Arnemuiden wil graag haar trots etaleren door een openbaar, traditioneel kunstwerk neer te zet ten. De wijktafel koos hel beeld van de kunstenaar Gerard Brouwer. Een visleurster in Arnemuidse kleder dracht met een juk en twee vis- korven. In totaal is er een bedrag van dertigduizend euro nodig. De gemeente Middelburg zegde zeven duizend euro toe Een intensieve inzamelingsactie waarbij een huis-aan-huis brief met foto werd verspreid en midden stand. bedrijven, instellingen en culturele fondsen werden benaderd, heeft lol nu toe al een bedrag van 18.000 euro opgeleverd.Men heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat het kunstwerk op de Markt er in 2003 komt. Wijk beheergroep De Wi jkbeheergroep. in Arnemuiden bestaal uit een grote groep vrijwilli gers, Jacques den Engelsman, José Eyck. Kees d'Huy, Kees Grootjans, Magda Marteijn. Jan Hamelink, Wim Schuit, Jaap Theune. Lieven Thcunc en Johan Walhoul. Drie van deze leden hebben een baan maar de rest besteedt bijna dagelijks tijd aan WOP-activitciten. De grote van de groep maakt hel mogelijk veel werk te verzetten. Het ondcrstcuningspunt is drie ochten den per week geopend voor publiek. Op deze lijden zijn steeds minimaal twee maar meestal meer leden van de WBGA als wijkbemiddelaar aan wezig. Ook buiten deze uren om zijn de leden van de wijkbeheergroep op het kantoor of thuis bezig om zaken te regelen voor het WOP. Dat de betrokkenheid soms heel ver gaat, blijkt uit een anekdote van Lie ven Theune. Tijdens de werkzaam heden in verband met de invoering van de dertig kilometerzone in het dorp belde een inwoner naar zijn huis: "De taxi komt mij straks op halen maar nu is de weg opengebro ken. Hoe moet hij nu rijden?" Theune sprong op zijn fiets reed een rondje door de wijk om de beste route uit te zoeken en belde bij terugkomst terug met de oplossing. 'Mijn vrouw zei: "Je zat nog te eten", maar ik vond het zo vervelend voor die man. Zo iets doe je dan voor elkaar.' Spelregels Dat er in 1997 veel animo was om de gemeentelijke dienstverlening goed te houden na samenvoeging van de gemeente Arnemuiden met de ge meente Middelburg was meteen al duidelijk. Veel inwoners waren be zorgd dat het voorzieningenniveau achteruit zou gaan en meldden zich aan. Het ambitieniveau van de groep ligt duidelijk heel hoog. Toen vorig na jaar bekend werd dal een extern ad viesbureau het wijkbeheer in Middel burg zou gaan evalueren, besloot de groep zelf maar vast een evaluatie te houden. Dit omdat alles dan aan bod kon komen en er geen zaken verge ten zouden worden, in het rapport 'Een Erremuse Kiek op de Wiek' dat hieruit voortvloeide staat een overzicht van bereikte en nog te bereiken zaken. Ook werden hierin de 'spelregels' opgeschreven waarmee de samenwerking met de gemeente moest worden geregeld. Het was voor gemeenteambtenaren niet altijd duidelijk wat de status was van het WOP en als gevolg daarvan was niet altijd duidelijk hoe een klacht kon worden opgelost. Het college stelde de spelregels vast naar aanleiding van deze rapportage. Hierdoor kreeg de beheergroep een meer officiële status binnen de ge meente. Klachtenafhandeling Menig bedrijf zou jaloers zijn op de professionele wijze waarop dit WOP haar zaken regelt. Bij binnenkomst van een melding wordt altijd een ontvangstbevestiging gestuurd. De acties die genomen worden naar aanleiding van een melding, worden altijd weer teruggekoppeld naar de betreffende inwoner(s) in een per soonlijke brief. Ook in de veel gelezen 'Bewoncrsbrief Arnemuiden' wordt hiervan melding gemaakt.Een andere uiting van professionaliteit is de stelregel dat er in de bewoncrsbrief niet wordt gediscussieerd over wat de ge meente wel of niet goed doet. Kees Grootjans; 'Of we gelijk krijgen of niet, we gaan niet zeuren over de ge meente. Als we het er niet mee eens zijn, leggen we onze argumenten op tafel in een gesprek.' Kees Grootjans denkt dat mede hierdoor de samen werking met de gemeente momen teel erg goed is en dal wil de groep ook graag zo houden. iim ii Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de afdeling Communicatie. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u bij Communicatie terecht: Stadhuisstraat 2, telefoon 675450, iedere werkdag open van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Wethouder Albert de Vries neemt op vrijdag 13 december het eerste kunstgras voetbalveld van Zeeland in gebruik. Het veld bevindt zich op hel sportcomplex De Kruit- molen. Van dit kunstgrasveld gaan de voetbalverenigingen Dauwendaele en Jong Ambon gebruik maken om te trainen en wedstrijden te spelen. De eerste elftallen van beide vere nigingen spelen hierop geen wed strijden omdat de KNVB-rcgels dit niet toelaten. Het grote voordeel van kunstgras is dat op het veld onbeperkt ge speeld kan worden met behoud van kwaliteit. Op het sportcomplex worden ook nieuwe tennisbanen aangelegd voorde tennisvereniging Dauwendaele. Wethouder Leo Luitwieler ont hulde vrijdag 6 december twee dertig kilometer borden. De onthulling markeerde de vol tooiing van de eerste fase Duur zaam Veilig Verkeer in Middel burg. De onthulde borden staan aan het begin van de Grevelingenstraat, waar u vanaf de Stromenweg de dertig kilometer per uur zone binnen rijdt. Om de inwoners van Middelburg nogmaals te altenderen op de in voering van dertig kilometer per uur binnen deze zones werd de afsluiting van de werkzaamheden op deze wijze onder de aandacht gebracht. Wethouder Leo Luitwieler hield vóór de onthulling een korte toe spraak. Na de onthulling was er een informele bijeenkomst voor genodigden. Verkeersregels Aan hel begin van de zones zijn poorten geplaatst. Als u zo'n poort passeert, geldt de maxi mumsnelheid van dertig kilome ter per uur net zolang tot u een verkeersbord einde dertig kilo meter per uur tegenkomt. Binnen deze gebieden heeft verkeer van rechts altijd voorrang. Hierdoor vervallen sommige bestaande voorrangssituaties! Dit wordt aangegeven door mid del van attentiecirkels op de weg. De cirkels geven aan dat beide straten gelijkwaardig zijn. In hel geval van speciale uitritten geldt Wethouder Leo Luitwieler onthult twee dertig kilometerborden. deze voorrangsrcgcl - verkeer van rechts heeft voorrang - niet. Naast voorrangsmaalregelen zijn er ook snelheidsremmeride maatregelen ge nomen. zoals sluizen en verhoogde plateaus. Duurzaam Veilig Verkeer Het programma Duurzaam Veilig Verkeer is door de Rijksoverheid in hel leven geroepen om hel aan- Foto: Frank Viergever lal verkeersslachtoffers tol 2010 scherp naar beneden te brengen. Fase I van de invoering is nu vol tooid: de zones zijn ingesteld in een aantal wijken van Middelburg. Op sportcomplex De Krui/molen ligt het eerste Zeeuwse kunstgras voetbalveld. Foto: Frank Viergever WOP Arnemuiden: "mensen zijn hier meer betrokken V

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2002 | | pagina 3