Klavers DE SCHIPPER GOOIT HET ROER OM!!! De Schipper VERS VÉRS VERS €5.75 4.10 'O Het Klaverblad dat zijn: 7^ Bereikbaar Agenda I ?5sSr I fpgsss VERHUISD VAN DAM NE AUTO'S faam/vlissinger NHiEI<EN' kasten en NOG VEEL MEER!!! 995,- 1.995,- 499,- 125,- "35,- Jk Rozijnenbrood Woensdag 11 december 2002 FAAM/VLISSINGER 2 s? Ziekenhuizen midden Zeeland: een verhaal met veel kanten! V- Samenwerking of fusie? Visie Debat Huisartsenpost Zeeuws Vlaanderen Toegankelijkheid en Natuurge bieden in Zeeland. ft *3 Klaverblad Zeeland IKG: WAO-platform Zeeland ZSG adviesbureau CVP-jeugdzorg c'O HET KLAVERBLAD WENST U ALLEN EEN GOED EN GEZOND 2003 TOE! Ondertekening convenant vervoer uitgesteld Oproep ervaringsverhalen ggz TOT 70% KORTING OP ZITMEUBELEN, ACCESSOIRES, r£'is£«rovrf -V WOONCENTRUM HEINKENSZAND Eijkenweg 3 i Schouwersweg 1a industrieterrein Noordzak FRUITBEDRIJF WESTSTRATE 3£leywecjt do./vrij./za. 12-13-14 december ma./di./woe. 16-17-18 december ECHTE ROOKWORST HAAL JE BIJ DET0PSLAGER ELKE DONDERDAG n A QQ BIEFSTUKDAG 4 X 100 gram 4 b Vriidag en zaterdag SUCADELAPJES MAGERE HAMLAP JES RUNDERVINKEN q GEKRUIDE KALKOEN SNITZELS r J 00 FIJNE VLEESWAREN UIT EIGEN KEUKEN 90 Room of Ardenner pate €1!° Palingworst 1?2 Snijworst 1" Casselerib 1f8 Vleessalade 1." Voorkom teleurstellingen bestel tijdig uw kerstham of engelse ham 's Maandags de gehele dag open T0PSLAGER VERBOOM EN ZN. Cp Klaverblad actueel Het Klaverblad neemt namens patiënten en consumenten regelmatig deel aan overleg gen over het al dan niet samenwerken tus sen de ziekenhuizen op Walcheren en in de Oosterschelderegio. Om dit goed te kunnen doen heeft Het Klaverblad diverse malen bijeenkomsten ge organiseerd waar met de bevolking van ge dachten gewisseld wordt over het in te ne men standpunt.Als consumentenorganisatie wil Het Klaverblad vooral weten wat de in woners van Zeeland belangrijk vinden en hoe ziekenhuiszorg er in de toekomst uit zal moeten gaan zien volgens de mensen die van de ziekenhuiszorggebruik maken. Raadpleging van cliëntenraden en de achter ban van Het Klaverblad heeft uitgewezen dat men voorstander is van samenwerking van de Zeeuwse ziekenhuizen met behoud van 3 basisziekenhuizen in Zeeland, waarbij als voorwaarde een aantal waardevolle voorstel len zijn gedaan. Deze voorstellen geven aan dat er een goed onderbouwd plan moet komen over de samenwerking en hoe op de locaties gewerkt wordt. Duidelijk moet zijn welke verrichtingen op welke locaties plaats vinden. Het ziekenhuis moet hier goed over communiceren en aandacht hebben voor de beleving die de patiënt bij dit proces heeft. Het Klaverblad vindt samenwerking een goed initiatief maar zet wel vraagtekens bij een fusie. Ook vindt Het Klaverblad dat er eerst een extern onderzoek gedaan moet worden naar de haalbaarheid van één ziekenhuislocatie. Dit onderzoek dient mi nimaal antwoord te geven op de volgende vragen: wat zijn de overlevingskansen voor en. één ziekenhuislocatie op de midden lange termijn? Zal één ziekenhuislocatie het*^^— tekort aan medisch specialisten oplossen? Zal Specialisten één ziekenhuislocatie het tekort aan mede werkers oplossen? Zal één ziekenhuislocatie de kans op uitbreiding van voorzieningen mo gelijk maken? De nieuwe ziekenhuisorganisatie draagt de verantwoordelijkheid voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg. Dit geldt zowel in de tussenliggende periode als in de eindsituatie. De specialist reist naar verschillende locaties voor bijvoorbeeld vervolgonderzoeken. Een goede samenwer king tussen de verschillende maatschappen voor een systeem van cliëntmanagement waarbij alle afspraken en behandelingen die de cliënt moet ondergaan op elkaar worden afgestemd op een voor de cliënt werkbare wijze. "3 Het succes van de fusie of de samenwerking zal sterk afhankelijk zijn van de wijze waarop de medisch specialisten er in slagen om in één maatschap collegiaal en loyaal samen te werken en van het feit dat maatschappen onderling een collegiale en loyale samenwerking ontwikkelen. De nieuwe ziekenhuisorganisatie zal déze cru ciale samenwerking moeten kunnen garan deren. is daarbij onontbeerlijk. Er zal een visie moeten komen op de patiënt gerichte zorg, waarin keuzeaanbod en een divers aanbod van zorgvormen is opgeno men. Een beleidsplan ketenzorg moet aan geven hoe verpleging en verzorging aanslui ten op ziekenhuiszorg. De hele ketenzorg wordt uitgewerkt in een meetbaar kwaliteitssysteem, dat pas, net als de overige aanbevelingen, wordt uitgevoerd na advies van de cliëntenraad en Het Klaver blad. Het Klaverblad eist een permanente plaats in de maatschappelijke Raad die het ziekenhuis gaat aansturen. Hetzelfde geldt voor de cliëntenraad. Het Klaverblad pleit c 'O Op 14 november organiseerde Het Klaver blad een debat over het behoud van de huisartsenposten in West- Zeeuws Vlaande ren. Het was een inspirerende bijeenkomst. Met de aanwezige partijen is de afspraak gemaakt om op korte termijn in gesprek te gaan over de mogelijkheden (om te kijken hoe de huisartsenzorg zo maximaal moge lijk gewaarborgd kan blijven). Inzet hierbij is dat zowel tijdens de avonden, nachten en weekenden er continu een arts aanwezig zal zijn. Hierbij zal aandacht gegeven worden aan de communicatie met de patiënten.Voor het jaar 2003 zullen de I I deelnemende artsen aan de HAP de zorg waarborgen. De Provincie Zeeland heeft aan Het Klaver blad opdracht gegeven om de (on)toegankelijkheid te beoordelen voor mensen met een functiebeperking die wan del- en natuurgebieden in Zeeland willen bezoeken Er zal in december 2002 een start worden gemaakt. Het onderzoek loopt tot medio 2003. Daarna volgt een rapport met aanbe velingen. In eerste instantie gaat het om 30 terreinen. Het onderzoek zal zich onder meer richten op: Hoe kom ik bij het gebied, hoe zit het met het openbaar vervoer, is er een invalidenparkeerplaats. Hoe is de situa tie bij het toegangshek. Kan je er met een rolstoel inkomen. Zijn de paden goed ver hard en veilig. Hoe kunnen blinden en slecht zienden de paden volgen. Is er een aan gepaste vissteiger. Is er een goede bewegwijzering. Zijn er voldoende zitbanken etc. Zijn er publiekstoegankelijke gebouwen in het gebied dan zullen deze eveneens in het onderzoek worden betrokken. Er wordt samengewerkt met mensen van Staatsbosbeheer, Stichting het Zeeuwse Landschap, Vereniging van Natuur monumenten en de Provincie Zeeland. Ui teraard zal Het Klaverblad ook mensen met een functiebeperking bij het onderzoek be trekken. De gegevens over de toegankelijkheid van de terreinen kan men op een later tijdstip raadplegen via de website van Het Klaverblad. Deze zal een "link" krij gen naar www.toegankelijknederland.nl. 9 Federatie van Ouderverenigingen Landelijke Organisatie Cliëntenraden Regionaal Patiënten/Consumenten Platform Provinciaal overleg- en Samenwerkings verband Ouderenorganisaties Zeeland WAO-platform Zeeuwse Stichting voor Gehandicaptenbeleid Postbus 2054,4460 MB Goes Bezoekadres (na afspraak): Westwal 37,4461 CM Goes Telefoon: 0113-249 325 E-mail: algemeen@klaverbladzeeland.nl Fax:0113-233 595 Website: www.klavferbladzeeland.nl Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur Redactie: Marleen Vermeer Telefoon: 0113-249490 E-mail: ikg@klavferbladzeeland.nl Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 9.30- 12.00 uur Telefoon: 0113 - 249 315 E-mail: wao-platform@klaverbladzeeland.nl Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 9.30 - II .30 uur Telefoon: 0118-623 592 Fax:0118-627 690 Bezoek op afspraak: Herengracht 52,4331 PX Middelburg Telefoon: 06-55 80 08 88 E-mail: s.vonna@klaverbladzeeland.nl Spreekuur op afspraak Alle vestigingen hebben een invalidenparkeerplaats Het Klaverblad is gesloten van 25 december 2002 t/m I januari 2003 V Op 4 april van dit jaar heeft Het Klaverblad een symposium georganiseerd dat ging over mobiliteit en vervoer. Afgesproken is toen dat Het Klaverblad zou proberen om een overeenkomst te sluiten met provincie,gemeenten en vervoerders. Hierin moes ten belangrijke afspraken komen over eeh aantal zaken rond vervoer. Samen met.de provincie Zee land, bgt Samenwerkingsverband Collectief/ervoer Zeeuwsch Vlaanderen, het Samenwerkingsverband Welzijn Oosterschelderegio, Maatschappelijke Zorg Walcheren en Het Klaverblad is gewerkt aan de tekst voor zo'n overeenkomst. Deze partijen kun nen immers via aanbesteding en contracten (kwaliteitsvoorwaarden opleggen aan de vervoerders. Het draagvlak daarvoor bleek groot, op 5 december zou ondertekening van het convenant plaatsvinden. Zeeuws Vlaanderen wil tot na de herindeling een nieuw besluit nemen.Het Sa menwerkingsverband Welzijn Oosterschelderegio is intern nog steeds verdeeld en besluit pas in 2003. Het Klaverblad heeft tot uitsték van- ondertekening moeten besluiten. Het Klaverblad betreurt deze gang van zaken. De sectie ggz/verslavingszorg van Het Klaverblad wil in 2003 een aantal ervaringsverhalen publi ceren. Wij zijn dan ook op zoek naar ervaringen van (ex)cliënten en familieleden in de geestelijke gezondheidszorg,de verslavingszorg en de maat schappelijke opvang in Zeeland. Publicatie van deze ervaringsverhalen kan helpen om anderen te laten zien wat er allemaal speelt bij mensen die te maken hebben met deze zorg. Ze geven ook een beeld van wat mensen aan deze zorg hebben of juist missen. Het hoeft niet persé te gaan om geschreven ver halen.Tekeningen bijvoorbeeld zijn ook mogelijk. Belangstelling? Vraag de informatiebrochure op of neem contact op met Peter van den Berg, p.vdberg@klaverbladzeeland.nl, 011 3-249325 of met Yvonne van Renswoude. Bankstel leer 27,-2 zus. Alu poot. Van 2.720.- voor I Dressoir berken ogs.- voor Mat glas. Van >- Sl D, Schipper I omeetoverd tol slaapkamer Si^fSc^ipeïsie I culairstc totale leegverkoop sinds tijden. v..: Lloyd Loom stol naturel. Van 165.- voor VAN CITTERSWEG 2A, ARNEMUIDEN Tel. 0113 - 563889 gsm. 06 - 51819261 Fond Mondeo 1800 T Diesel B.E. 199000 km blauwmet 99 8.750,- Peugeot 106 Accent 107000 km rood 94 3.750,- Opel Astra 1400i Sedan 131000 km rood 94 3.575,- Ford Escort 1400i 119000 km grijsmet 92 1.700,- Renault 19 Sedan 168000 km grijsmet 91 1.700,- FiatUno 175000 km wit 90 750,- VW Golf 1400 123000 km wit 90 1.600,- VW Golf 1300 123000 km goud met 84 500,- Opel Calibra 2.0 i 145000 km zilver met 90 5.100,- Opel Corsa COMBO 1700 Diesel 92000 km wit 97 4.750,-» Mazda 323 F1800 i 174000 km rood 92 2.500,- Peugeot 205 wit 90 1.000,- AUTO'S BOVEN 3.500,- EURO 3 MND. GARANTIE INRUIL MOGELIJK openingstijden ma t/m vr. 9.00 uur t/m 17.00 uur za 9.30 uur t/m 15.00 uur 's avonds op tel. afspraak lel. 06-51819261 KOOP UW GROENTE EN FRUIT OP DE BOERDERIJ! VERS EN GOEDKOPER DAN DE SUPERMARKT! BIJ FRUITBEDRIJF WESTSTRATE DEZE WEEK: Gieser Wildeman 2 kg 0,98 Erwtensoeppakket 1,25 (ook rookworst, groene- en spliterwten verkrijgbaar) Boerenkool gesneden 250 gr. 0,55 Spitskool 1 kg 0,70 Vanaf vandaag kunt u de kerst-fruitmanden weer bestellen al vanaf 9,- per stuk! Ook kerstpakketten/geschenken mandjes e.d. met zeeuwse streekprodukten. Tot ziens bij: Sandberglaan 10, Middelburg, tel. 0118 - 640022 Oplage: 52.600 Redactie Inge Adriaansen Kantoor Vlissingen (0118) 484 276 Postbus 99. (privé (0118) 501 932). 4380 AB Vlissingen Ol 06-54267124 Tel.: 0118-484316 email: iadriaansen@pzc.nl Redactieadres: Postbus 99, Fax:0118-484366 Advertentieverkoop: 4380 AB Vlissingen fax nr.: (0118) 472 404 Lisette de Witte (0118)484 313 Bezorging: 0113 274 000 (privé (0118) 471 876). Druk Wegener Nieuwsdruk Breda Linda Heikoop Druktechniek: oftsetrotatie. (0118) 484 312 Sluitingstijd redactie: (privé (0118) 641 569). maandag 10.00 uur Advertenties: Marcel Schreur maandag 12.00 uur (0118) 484 308 Kleintjes: vrijdag 17.00 uur (privé (0118) 473 051). Tel.: 0113 274 000 Pieter Karman (bladmanager) (0113) 274 090 De Faam/Vlissinger is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B.V. (privé (0113)613 394). Luxe Brood-, Beschuit en Banketbakkerij van feJJ-QlT\/nnr 9 vanlëffivoor 2,40 op=op vanfi-2$2voor 1,70 op=op Brakstraat 24 - tel. 0118-613059 Middelburg 500 gram 500 gram 4 stuks voor tl Vb 100 gram 1 100 gram 150 gram 100 gram 100 gram 150 gram Scheldestraat 71Vlissingen

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2002 | | pagina 2