INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTE VE Woensdag 11 december 2002 FAAM/VLISSINGER 18 GEMEENTE MIDDELBURG idti GEMEENTE VUSSINGEN MIDDELBURG I VUSSINGEN I VEERE INFORMATIEF OVERHEID BOUWAANVRAGEN (BEKENDMAKING INGE VOLGE ARTIKEL 41 WO NINGWET) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: het plaatsen van een informatiezuil op het perceel Hofplein 16; het aanbrengen van een toegang en toebehorende voorzieningen voor minder validen op het perceel Zuid singel 70; het intern verbouwen van het pand en aanbrengen van een deur in de achtergevel op het perceel Sint Janstraat 20; het verhogen van het dak op het perceel Molendijk 50 te Nieuw- en Sint Joosland; het verbouwen en uitbreiden van de woning op het perceel Noordweg 215; het bouwen van een garage en het herbouwen van het kantoor op het perceel Kinder dijk 44; het restaureren van het VOC gebouw op de percelen Maisbaai 2 tlm 12; het bouwen van een bedrijfs hal op het perceel Voltaweg 4; het uitbreiden van de keuken op het perceel Amnestylaan 18; het bouwen van een schuurtje op een perceel van het Volks tuinencomplex Griffioen; het verbouwen van het kinder dagverblijf op het perceel Mei veldpad 2; het verbouwen van de garage tot appartement en het plaatsen van een berging op het perceel Oude Vlissingseweg 105; het plaatsen van een woonwa gen op de percelen President Wilsonlaan 2041206; het restaureren van de woning op de percelen Punt 7/9. Informatie over deze bouwplan nen is verkrijgbaar bij de behan delend ambtenaar van de sectie Bouwen en Wonen, telefoon 675200. De publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen aanvragen om een bouw vergunning kunnen geen be zwaarschriften worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke in het kader van de aan vraag kunnen worden ingezien. VERLEENDE VERGUNNIN GEN De volgende bouw-, gebruiks- en! of sloopvergunningen zijn verleend en/of met de volgende meldingen is ingestemd (tussen haakjes staat de datum van verzending): het bouwen van een woning op het perceel Molendijk 8 te Nieuw en Sint Joosland (20-11); het plaatsen van een garage op het perceel Oranjeplaat 2 te Arnemuiden (28-11); het uitbreiden van de woning op het perceel Bremstraat 21 te Arnemuiden (28-11); het bouwen van een serre op het perceel 't Zanddorp 8B (28- II); het verbouwen van de woning op het perceel Bremstraat 19 te Arnemuiden (28-11); het bouwen van twee tanks met betonnen fundatie op het perceel Herculesweg 35 (28-11 het verbouwen van de super markt op het perceel Euromarkt 8(28-11). Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 61,4330 AB Middel burg. VRIJSTELLINGS PROCEDURE EX ARTIKEL 19, LID 3 WRO Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van: het bestemmingsplan 'Sint Laurens'ten behoeve van het uitbreiden van de woning op het perceel Van Borsselenlaan 20 te Middelburg; het bestemmingsplan 'Hofplein-Lange Delft' ten behoeve van het plaatsen van een informatiezuil op het perceel Hofplein 16 te Middel burg. De (bouw)aanvragen liggen met ingang van vrijdag 13 decem ber 2002 gedurende 5 weken (tot en met 16 januari 2003) ter inzage bij de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn/ haar zienswijze omtrent de(bouw)aanvragen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. AANVRAAG OM MONUMENTEN VERGUNNING Van 13 december 2002 tot en met 2 januari 2003 liggen op de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling de aanvragen om een vergun- ning op grond van de Monumentenwet 1988 ter inzage voor: het aanbouwen van een tuinkamer op het perceel Sint Pieterstraat 2 7; het aanbrengen van een toegang en toebehorende voorzieningen voor minder validen op het perceel Zuidsingel 70; het restaureren van de woning op de percelen Punt 719; het restaureren van het VOC gebouw op de percelen Maisbaai 2 tlm 12. Gedurende voornoemde periode kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middel burg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. GOEDKEURING BESTEM MINGSPLAN NIEUW MIDDELBURG Burgemeester en wethouders van Middelburg maken ingevolge het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning (WRO) bekend dat Gedepu teerde Staten van Zeeland bij besluit van 12 november 2002, nr. 02112211650 het bestem mingsplan "Nieuw Middelburg" gedeeltelijk hebben goedgekeurd. Goedkeuring is onthouden aan de wijzigingsbevoegdheid ex artikel 19, lid I; het zuidelijkste bedrijfsperceel aan de Oostperkweg en het bedrijfsperceel aan de Dampoort- weg, voorzover gelegen binnen een afstand van 50 meter van woonbebouwing. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de woongebieden Nieuw-Middelburg, Oud Arnemuidsvoetpad en omgeving, een gedeelte van het bedrijven terrein Ramsburg en de agrari sche randzone tussen de Veerseweg en de Veerse Water gong. Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Veersesingel, Sportlaan, Nassau laan, Veerse watergang en de Oostperkweg. Het bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling van genoemde reeds bestaande gebieden. Het bestemmingsplan en het besluit van Gedeputeerde Staten liggen met ingang van vrijdag 13 december 2002 gedurende zes weken (derhalve tot en met 23 januari 2003) voor een ieder ter inzage bij de afdeling Communi catie, Stadhuisstraat 2 en de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 2 I Gedurende genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor zover het besluit van Gedeputeerde Staten strekt tot goedkeuring kan beroep worden ingesteld door degene die zich tijdig tot Gedeputeerde Staten heeft gewend of een belangheb bende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, Ie of 2e lid WRO tijdig tot Gedeputeerde Staten te wenden. Voor zover het besluit van Gedeputeerde Staten strekt tot onthouding van goedkeuring kan beroep door een ieder worden ingesteld. Het besluit van Gedeputeerde Staten omtrent de goedkeuring treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Indien er binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorzie ning bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend treedt het goedkeuringsbesluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Middelburg, II december 2002 Burgemeester en wethouders voornoemd. PARKEERVERBOD Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat een parkeerverbod in de vorm van een gele onderbroken streep wordt ingesteld: - aan de zijde van het zwembad aan de Koningin Julianalaan te Arnemuiden, over een lengte van 60 m vanaf de 30 km/u-poort aan het begin van de straat; - tegenover de woningen op het gedeelte van de Kruitmolenlaan tussen de Dolfijnstraat en de inrit van 'De Kruitmolen'. Deze besluiten liggen voor een ieder ter inzage bij de afdeling Communicatie, Stadhuisstraat 2 te Middelburg. Kopieën hiervan zijn aldaar voor een ieder tegen betaling verkrijg baar. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag volgende op die van de bekendmaking van deze besluiten bij burgemeester en wethouders bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de voorzieningenrechter bij de rechtbank te Middelburg verzoe ken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek hiertoe moet gericht worden aan de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 8109, 4330 EC Middelburg.Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Dit recht bedraagt I 09,- voor natuurlijke personen en €218,- voor andere dan natuurlijke personen. Kijk voor meer gemeentelijke informatie ook op pagina 3 in deze Faam, www.middelburg.nl en Maximaal Teletekst pagina BOUWAANVRAGEN (BEKENDMAKING INGE VOLGE ART. 41 WONING WET) Aanvragen om bouwver gunning zijn ingekomen t.b.v - het bouwen van een bedrijfs hal kantoor Distributieweg 19 - het bouwen van een kweek kas Vlissingsestraat(K) 27 - het bouwen van een kweek kas Vlissingsestraat(K) 27 - het verbouwen van een loods Engelandweg 51 - het verbouwen van een restau rant Bellamypark 2 - het bouwen van een loods woonhuis Bedrijfsweg/Logistiek- weg - het bouwen van een balkon Boulevard Bankert 116 - het uitbreiden van een woning Mozartlaan 9 - het bouwen van een loods Frankrijkweg 3 - het bouwen van een douche toiletgebouw voor minicamping Barentsweg 2 De publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen aanvragen om een bouwvergunning kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergun ning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag. VERLEENDE BOUW,- SLOOP-, EN GEBRUIKS VERGUNNINGEN In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend: - het gedeeltelijk slopen van diverse asbesthoudende materia len Vincent van Goghlaan I tlm 15- 81 t/m95-161 tlm I 75-241 tl m255 28-11-2002 - het gedeeltelijk slopen van diverse asbesthoudende materialen Vincent van Goghlaan I 7tl m79-97tlm 159-177tlm239 28-11-2002 - het uitbreiden van een woning Vrijdomweg 10 28-11-2002 - het bouwen van een serre Middelburgsestraat 55 A 28-11-2002 - het bouwen van een blokhut Vlissingsestraat(K) 2 7 28-11-2002 - het bouwen van een blokhut Vlissingsestraat(K) 27 28-11-2002 - het verbouwen van een woning Puccinilaan 5 28-11-2002 - het bouwen van 10 woningen Hogeweg/Paulus Potterlaan 29-11-2002 - het gebruiken van een kamer verhuurpand Nieuwstraat 35 02-12-2002 - het gebruiken van een pension Singel 104 04-12-2002 - het bouwen van een dakkapel van Nispenplein 24 04-12-2002 - het slopen van asbest cement dakgolfplaten Govert Flincklaan I 04-12-2002 - het bouwen van een kweekkas Vlissingsestraat (K) 2 7 04-12-2002 - het bouwen van een kweekkas Vlissingsestraat (K) 27 04-12-2002 Tegen dit besluit kan door een rechtstreeks belanghebbende binnen de termijn van 6 weken na de dag van verzending schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemees ter en wethouders. WELSTANDSCOMMISSIE De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is op 12 decem ber 2002. Uw plan moet tenminste één week voor de vergaderdatum bij bouw- en woningtoezicht ingediend zijn. COMMISSIE BEZWAAR- EB BEROEPSCHRIFTEN VUSSINGEN De voorzitter van de Commissie bezwaar- en beroepschriften Vlissingen maakt bekend dat op maandag 16 december 2002 in het gebouw Stadhuisplein 20 te Vlissingen een openbare hoorzit ting wordt gehouden waar (onder voorbehoud) de volgende zaak wordt behandeld: 1.19.45 uur Bezwaarschrift van mevrouw M.C.Van Weert tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Vlissingen d.d. 18 september 2002 inzake het afgeven van een gebruiksvergunning voor het pand Van Dishoeckstraat 7 te Vlissingen. [zaaknummer 02-028] Het procesdossier ligt vanaf heden tot en met 16 december 2002 voor iedereen ter inzage in het gebouw Stadhuisplein 20, afdeling Bestuursondersteuning, (kamer 210,2e verdieping). U kunt zich met vragen over de procedure wenden tot de secretaris, mevrouw F.Vermeulen, telefoon 0118- 48 72 92 Vlissingen, 11 december 2002. Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN. Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de informatiepagina 'In den blauw geruiten kiel' elders in dit blad. GEMEENTE Postbus 1000 4357 ZV Domburg TER INZAGE Stukken die ter inzage liggen, kunt u tijdens openingstijden inzien bij de centrale publieks- balie van het gemeentehuis, Traverse I te Domburg. BEZWAAR! BEROEP I VOORLOPIGE VOORZIE NING Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang hebbenden bezwaar maken tegen overheidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevonden meldingen en vrijstellingen). Dat moet schrifte lijk, gemotiveerd en ondertekend gebeuren. Het bezwaar moet uiterlijk worden verzonden (per ptt-post) op de laatste dag van de in de publicatie genoemde termijn. moet uw bezwaren richten aan het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen: het college van B &W, de burgemeester of de gemeente raad. Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Middelburg ook verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als er sprake is van spoed. Hiervoor zijn griffie rechten verschuldigd. Arrondis sementsrechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Informatie: (0118) 555444. BOUW ISLOOPI AANVRA GEN (BEKENDMAKING INGE VOLGE ARTIKEL 41 WONINGWET) Aanvragen om bouw-lsloop- vergunning, meldingen zijn ingekomen voor: Domburg - het bouwen van een schuur Schelpweg 10; Oostkapelle - het bouwen van een zomer huis Vroonweg 46; Vrouwenpolder - het uitbreiden van een loods Zoekweg 7; Westkapelle Tel. 0118-555 444 Fax 0118-555 433 - het slopen van twee loodsen Noordstraat 50; Zoutelande - het plaatsen van een blokhut Branding 2; - het geheel veranderen en vernieuwen van een zomerhuis de Zandput 65; Wij wijzen u erop dat tegen deze aanvraag om een bouw-l sloopvergunning géén bezwaar schrift ingediend kan worden. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend nadat op de aanvraag is beslist (in principe binnen 13 weken). VERLEENDE (BOUW/ SLOOP/ AANLEG)VERGUNNINGENI MELDINGEN/ MONUMENTEN VERGUNNINGEN De volgende vergunningen zijn verleend en/of met de volgende meldingen is ingestemd:(tussen haakjes staat de datum van verzending.) Domburg - het uitbreiden van een café met keuken en berging Markt 6;(26-l I) Meliskerke - het plaatsen van een dak kapel Burg. Huysmanstraat I 7,(26-11 Oostkapelle - het uitbreiden van een woning en plaatsen van een carport Randduinweg 2;(26-l I) Vrouwenpolder - het verbouwen van een woning Schoolstraat I2;(26-I I) Westkapelle - het slopen van een garage Zuidstraat I20;(26-II) - het bouwen van een garage Zuidstraat I20;(26-I I) Belanghebbenden hebben een wettelijke mogelijkheid om tot 6 weken na de tussen haakjes staande datum bezwaar te maken tegen de verleende vergunningen, akkoord bevonden meldingen en verleende vrijstel lingen. (Zie: bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen) U kunt de stukken inzien op het gemeentehuis te Domburg. KENNISGEVING MELDIN GENARTIKEL 8.41 WET MILIEUBEHEER: De navolgende meldingen ingevolge de Wet milieubeheer zijn binnengekomen: - op grond van het "Besluit opslag en transport milieubeheer" van: 1Aannemingsbedrijf De Voogd voor de reeds opgerichte inrich ting aan de Hondegemsweg 25 in Grijpskerke en het veranderen van de inrichting aan de Hondegemsweg 25 in Grijpskerke; - op grond van het "Besluit horeca-, sport- en recreatie inrichtingen milieubeheer" van: 2. De Hooizolder B.V. voor het veranderen van de inrichting aan de Grindweg 6 in Westkapelle; 3. Zeelandcamping "De Pekelinge" voor het veranderen van de inrichting Landmetersweg I in Oostkapelle; 4. Strandpaviljoen "De lage duintjes" voor het veranderen van de inrichting aan het strand van Oostkapelle; 5. Kalfhoek B.V. voor de reeds opgerichte inrichting aan de Kalfhoekseweg 3 in Oostkapelle; - op grond van het "Besluit detailhandel en ambachts- bedrijven milieubeheer" van: 6. Brasser Exotica voor de reeds opgerichte inrichting aan de Groeneweg 5 in Koudekerke; - op grond van het "Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer" van: 7. mts. De Visser- Maljaars voor het oprichten van de inrichting aan de Krommeweg 2 in Domburg. Op de bovengenoemde inrichtin gen zijn de voorschriften van de daartoe vastgestelde algemene maatregelen van bestuur ex. artikel 8.40 Wet milieubeheer van toepassing. De meldingen en de stukken die daarop betrekking hebben kunt u vanaf 13 decem ber 2002 tot en met 10 januari 2003 inzien in ons gemeentehuis in Domburg (zie inzage en openingstijden en 's avonds na tel. afspraak (0118-555447). WET MILIEUBEHEER Wij maken bekend dat vanaf 13 december 2002 voor iedereen ter inzage ligt op het gemeentehuis te Domburg, de veranderings vergunning die wij hebben verleend aan de heer A.J.Vader, voor de inrichting Tolweg 9 in Biggekerke (loon- en constructie bedrijf). Buitenom de openings tijden kunnen de stukken ingezien worden na telefonische afspraak (cluster Grondgebied, tel. 0118-555447). De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. T/m 24 januari 2003 kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp- vergunning; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, dus op 25 januari 2003, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de vergunning dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's - Gravenhage). VERKEERSMAATREGELEN De gemeente Veere gaat binnenkort uitvoering geven aan een aantal maatregelen in verschillende kernen. In de kernen Meliskerke en Dishoek worden 30 km/h zones inge richt. In Dishoek wordt tevens de hele kern als parkeer verbodszone ingericht. In Veere wordt verdere uitvoering gegeven aan het Parkeer- beleidsplan. In Koudekerke zijn er plannen om de Kerkhoflaan aan te passen. Voor de daarbij betrokken inwoners is er in december een inloopavond georganiseerd, waar nadere informatie kan worden verkregen. In Meliskerke op 18 december in Ons Huis aan de Bm.Adelaarstraat Voor Koudekerke en Dishoek op 17 december in De Couburgh Duinstraat 4a. Voor Veere op 16 december in Het Akkoord (muz.vereniging) aan de Oudestraat. Alle avonden van 19.00 tot 20.30 uur. VERKEERSBESLUITEN Wij hebben voor de bebouwde kom van Aagtekerke het volgende verkeersbesluit vastgesteld: het aanwijzen van een alge mene parkeerplaats voor gehandi capten in de Agathastraat ter hoogte van het Verenigingsgebouw Amicitia. In het kader van 'Duurzaam Veilig Verkeer' (DVV) hebben wij voor de bebouwde kom van Grijpskerke het volgende verkeersbesluit vastgesteld: het instellen van een gesloten verklaring door het plaatsen van palen in het wegdek voor het verbindingswegje tussen Kerkring en het parkeerterrein aan de Cornelis Visstraat. In het kader van 'Duurzaam Veilig Verkeer' (DVV) en de overheids maatregel 'Bromfiets op de Rijbaan' hebben wij voor de bebouwde kom van Grijpskerke het volgende verkeersbesluit vastgesteld: het aanwijzen van de volgende paden tot verplicht fietspad: langs de Middelburgseweg vanaf de Ravesteinweg tot aan de kruising met de Hondegemsweg, langs de Schuitvlotstraat vanaf ter hoogte van de woning Schuitvlotstraat nr. 4 tot aan het kruispunt met de Mariekerkseweg, langs de Loodholseweg vanaf circa 20 meter vanaf de grens van de bebouwde kom tot aan het kruispunt met de Mariekerkseweg, langs de Mariekerkseweg vanaf ter hoogte van de woning Mariekerkseweg nr. 36 tot aan het kruispunt met de Loodholseweg, langs de Hondegemsweg vanaf het kruispunt met de Jacob Catsstraat tot aan het kruispunt met de Nieuwstraat, langs de Hondegemsweg vanaf ter hoogte van de woning Hondegemsweg nr. 3 tot aan de Schuitvlotstraat; het aanwijzen van de volgende paden tot fiets-/bromfietspad: langs de Middelburgseweg vanaf de grens van de bebouwde kom (ten zuiden van de woning Middelburgseweg nr. 8) tot aan de Ravesteinweg, langs de Loodholseweg vanaf de grens van de bebouwde kom over een lengte van circa 20 meter, langs de Mariekerkseweg vanaf de grens van de bebouwde kom tot aan ter hoogte van de woning Mariekerkseweg nr. 36, langs de Hondegemsweg vanaf de grens van de bebouwde kom tot aan het kruispunt met de Jacob Catsweg, langs de Oostkapelse- weg vanaf de grens van de bebouwde kom tot aan het kruispunt met de Bergwei; een voorrangsregeling te treffen ter hoogte van de volgende punten waar het fiets-lbromfiets- pad overgaat in het verplichte fietspad: aan de Loodholseweg, aan de Mariekerkseweg; het intrekken van het besluit'Bromfiets op de rijbaan' van 14 december 1999; Tevens hebben wij in het kader van 'Duurzaam Veilig Verkeer' (DVV) voor de bebouwde kom van Dishoek het volgende verkeersbesluit vastgesteld: het instellen van een 30 km/h zone voor de gehele bebouwde kom van Dishoek; de aanwijzing van een voorrangskruispunt voor de Westerscheldelaan met het Slobberduins rijwielpad (fiets- verbinding Dishoek-Koudekerke), waarbij het verkeer op de Westerscheldelaan voorrang heeft; het aanwijzen van voetpad voor de volgende paden: aan weerszij den van de Verlengde Dishoekseweg, aan de westzijde van de Kaapduinseweg (van kruispunt Verlengde Dishoekseweg tot aan ter hoogte van de Westerscheldelaan), aan de westzijde langs de weg Dishoek (van kruispunt Verlengde Dishoekseweg tot aan de Kaapduinseweg); het aanwijzen van onverplicht fietspad voor de volgende paden: langs de oostzijde van de weg Dishoek, in het verlengde van de Kaapduinseweg (vanaf woning Kaapduinseweg nr. 22 in noord westelijke richting), de (fiets)verbinding tussen Wester scheldelaan en Kaapduinseweg (ter hoogte van woning Kaapduinseweg nr. 22), de (fiets)verbinding tussen Wester scheldelaan en Zwaanweg (fietsverbinding Dishoek- Koudekerke); het aanwijzen van fietsstroken aan weerszijden van: de Ver lengde Dishoekseweg, een deel van de Kaapduinseweg; het intrekken van alle tot op heden ingestelde verkeersmaatregelen en besluiten betreffende de zone 30, de voorrang, aanwijzing tot verplicht fietspad, onverplicht petspad en voetpad; het opheffen van de voorrangs regelingen op de kruispunten in de 30 km/h zone. Bezwaar Tegen deze besluiten kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Ter inzage Deze verkeersbesluiten en de daarbij behorende situatie tekeningen liggen gedurende de termijn van zes weken na deze openbare kennisgeving tijdens de openingsuren ter inzage aan de centrale publieksbalie van het gemeentehuis,Traverse I te Domburg. Inloopavond Over het vastgestelde verkeersbesluit voor de bebouwde kom Dishoek houden wij een inloopavond op I 7 december 2002, tussen 19.00 en 20.30 uur in het Sport- en Gemeenschaps centrum De Couburg, Duinstraat 4a te Koudekerke. VOORNEMEN AFGEVEN VAN EEN KAP- VERGUNNING Wij zijn van plan om een kapvergunning te verlenen aan de Provincie Zeeland voor het rooien van 113 bomen voor de aanleg van de rondweg Koudekerke. Tegen dit voornemen kan tlm 27 december 2002 een mondelinge of een schriftelijke zienswijze worden ingebracht. Na die datum nemen wij een definitieve beslissing op het verzoek. Als wij daartoe besluiten zullen wij aan de vergunning de voorwaarde verbinden dat alle gerooide bomen gecompenseerd worden in de omgeving van de rondweg. BELASTING VERORDENINGEN 2003 Wij maken bekend dat de raad op 14 november 2002 de volgende belastingverordeningen 2003 heeft vastgesteld: Afvalstoffenheffing en Reinigings rechten Forensenbelasting Hondenbelasting Leges Lijkbezorgingsrechten Precariobelasting Rioolrechten Toeristenbelasting Watertoeristenbelasting Onroerendezaakbelastingen Parkeerbelastingen Parkeerbelastingen Veerse Meer gebied Marktgelden Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 14 november 2002 de volgende verordeningen en regelingen vastgesteld: -Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen; -Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie; -Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie. -Verordeningen in werking stellen parkeerapparatuur; Bovengenoemde verordeningen treden in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is I januari 2003. De bekendmaking van deze verordeningen heeft plaatsgevon den door opneming in het belastingregister van de ge meente Veere. Bovengenoemde verordeningen liggen tijdens de openingstijden voor iedereen kosteloos ter inzage.Afschriften van bovengenoemde verordenin gen kunt u verkrijgen tegen betaling van de verschuldigde leges. Domburg, 11 december 2002 Burgemeester en wethouders van Veere

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2002 | | pagina 18