Waar was de commandant tijdens de grote brand? Waterschap presenteert kinderwebsite Broertjes de Nooijer onderscheiden SKW M Demonstratietraining Meer dan 70.000 occasions vind je op (fi) AutoTrack.nl Woensdag 11 december 2002 DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 17 l i l Bob van der Weel schreef onlangs het boekje 'Maneblussers in oorlogstijd'. Het boekje gaat over de activiteiten van de brandweer tijdens de oorlogsjaren 1939-1945. Hoewel Van der Weel (geb. 1944) de oorlogsjaren zelf niet bewust heeft meegemaakt raakte hij als vrijwillige brandweer man steeds meer geïnteresseerd in het werk van zijn voorgangers ten tijde van de oorlog. De Faam/Vlissinger verloot onder de lezers 10 exem plaren van 'Maneblussers in oorlogstijd', beschik baar gesteld door Marinissen Publishing Support. Het enige dat u hoeft te doen om kans te maken op een boekje is een briefkaartje sturen naar de redactie van de Faam/Vlissinger, Postbus 99, 4380 AB Vlissingen, o.v.v. 'Maneblussers in oor logstijd'. Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft een spe ciale website voor kinderen ontwikkeld: Sjakie Snoek. De educatieve website laat kinde ren via een quiz in aanraking komen met alles waar een waterschap zich mee bezighoudt. De Zeeuwse voetbaltweeling Dennis en Gérard de Nooijer ontving een symbolische onder scheiding van de KNVB voor het vele werk dat de broers verrichten voor het jeugdvoetbal. Naast de rode en gele kaart, kent de KNVB nu ook een oranje spiegel. Het duo ontving zo'n spiegel als teken dat ze zichzelf recht in de ogen kunnen kij ken. De prijs is een initiatief van Herman van Veen, columnist van het KNVB-magazine Voet bal Totaal. HET MOOISTE GESCHENK KOMT UIT VLAANDEREN Mie dmnikeukens van fiet %eukenfuik nu met gratisgraniet af gratis Amerikaamekoelkast en... een gratis kerstdiner vaar fiet Me gezin Speelcontainer "De Babbelaar" jOddpA OJvdeM- Sfi# Wijkcentrum Het Palet Vlissingen, cursus: Handwer ken, 9.30 u., Kleding maken, 9.30 u., Computerles, 13.30 u., Internet, 15 u., Kinderinstuif 10- 15 jaar, 15.15 u., Streetdance meisjes 10-14 jaar, 15.15 u., Sranan Tongo, Surinaamse taal, 19 u„ Kaseko, Surinaams dansen, 20 u. Speeltuin vereniging De Oude Stad Vlissingen, kinderclub, 13.30 u., Keet, ontmoetingsplek voor jongeren van 11 t/m 17 jaar, 19 u."Stichting In-en Uitloophuis Vlissingen, eetgroep, 18 u. Hotel Arneville Middelburg, veiling veilinghuis Witte, 13.30 u. o Wijkcentrum Open Hof Vlissingen, kerstsamenzang, 19.30 u. Café De Goede Ver wachting Lewedorp, avondruil beurs, 19.15 u. Speeltuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, buurtcontact- middag, 16 u., Keet, ontmoetingsplek voor jongeren van 11 t/m 17 jaar, 19 u. Club huis Willen is Kunnen Vlissingen, herfst-winter wandeltocht, vanaf 9 u. Zeeuws Archief Middelburg, kijk- en taxatiedag van oude boeken en prenten, 10 u. Cen trum Vlissingen, kerstmarkt, 10 u. Wijkcentrum Het Palet Vlissingen, Marhaban, Arabi sche vrouwenmiddag, 13 u. Centrum Vlissingen, kerst markt, 12 u. Sporthal Baskenburg Vlissing en, aangepast sporten voor mensen met Astma en COPD, 14.30 u. Theo van Doesburg centrum Vlissingen, country line dansen voor gevorderden, 9.30 u., voor beginners, 11 u. Wijkcentrum Het Palet Vlissingen, cursus: Crea Doen, 9.30 u., Creatief met klei, 10 u., Tekenen en schilderen, 13 u. Computerles spelenderwijs, 13.15 u., Koersbal, 13.30 u., Surinaams koken, 17.30 u. Speeltuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, damesgym, 13.30 u., darten, biljarten en klaverjassen, 20 u. FNV Zeeland, telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. «Wijkcen trum Het Palet Vlissingen, cur sus: Kaarten maken, 9.30 u., Kleiclub, 13.30 u., Computerles spelenderwijs, 13.30 u. Speeltuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, peutermorgen, 10 u., koersbal 13.30 u. Ontmoetingscentrum Palet Middelburg, open club Magistraatwijk, de club voor 50- plussers, 13.30 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, koffiecontact, 9.30 u., sjoelclub, 14 u„ eetgroep, 18 u. Sportfondsenbad Vlissingen, aangepast zwemmen voor men sen met astma en COPD, 12.30 u. Wijkcentrum Het Palet Vlissingen, cursus: Computer, 8.30 u., Kinderinstuif 6-8 jaar, 13.30 u., Kinderinstuif 8-10 jaar, 14.45 u., Engels voor beginners, 13.30 u., Engels voor gevorderden, 14.45 u. «Speeltuin- vereniging De Oude Stad Vlissingen, Keet, ontmoetings plek voor jongeren van 11 t/m 17 jaar, 18.30 u. Stichting In- en Uitioophuis Vlissingen, sociaal spreekuur, 13.30 u. Clubhuis Willen is Kunnen Vlissingen, re creatie wandeltocht, 13.30 u. FNV Zeeland, telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Fitness centrum Stamina Vlissingen, astmafitness voor mensen met astma en COPD, 14 u. Abdij toren Middelburg, beiaardcon cert door Henk G. van Putten, 12 u. Wijkcentrum Het Palet Vlissingen, cursus: Crea Doe, 9.30 u., Kleding maken, 9.30 en 13.30 u„ Schilderen, 13.30 u., Kookcafé, 17.30 u., Kleding maken voor Turkse vrouwen, 19.30 u. Sportzaal Van Duyvenvoorde Oost-Souburg, peutergym, 9.30 u. Speeltuin- vereniging De Oude Stad Vlissingen, peutergym, 9.30 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, koffiecontact, 9.30 u., kaarten maken, 10 u., klaver- jasclub, 19.30 u. Hotel Arneville Middelburg, kijkdag veilinghuis Witte, 14 u. Het Bolwerk Vlissingen, kerstbingo, 20 u. Een brandweercommandant hoort aanwezig te zijn bij grote branden. De toenmalige com mandant Bierman was niet bij de bluswerkzaamheden tijdens de meidagen in 1940. „Tijdens mijn hele periode als vrijwilli ger bij de brandweer, van 1962 tot 1999, heb ik me afgevraagd waarom Bierman niet in func tie was terwijl heel Middelburg zo'n beetje brandde. Zeker in mijn beginjaren bij de brand weer werkte ik met mensen die de oorlogsjaren hadden mee gemaakt en zij hadden uiter aard veel te vertellen. Alleen op die voor mij zo brandende vraag kreeg ik nooit een bevre digend antwoord: 'hij was er gewoon niet' werd er dan ge zegd." Van der Weel liet het er niet bij zitten en dook enige tijd geleden in het archief. Er moest toch een goede reden zijn voor de afwezigheid van de com mandant. „Ik dacht dat ik mis schien wel een schandaal zou blootleggen", lacht de Middel burger. „Eigenlijk verwachtte ik iets fouts, omdat niemand mij ooit een reden had kunnen ge ven, maar dat was helemaal niet het geval. Ze wisten het gewoon echt niet. Achteraf niet zo vreemd, als je weet dat de brandweer toen nog een zwaar hiërarchische organisatie was. Een brandwacht kreeg destijds echt geen tekst en uitleg over de afwezigheid of handel en wandel van een commandant. Na enig speurwerk kwam ik er achter dat Bierman gezien zijn leeftijd en gezondheid gewoon niet in staat was om de groot scheepse acties te leiden. Des tijds sprak niemand daarover. Geen erg spectaculaire aanlei ding voor mijn boekje dus", lacht Van der Weel om zijn ei gen fantasie. Ondanks de legi- Bob van der Weel beschrijft in zijn boekje de branden en activiteiten van het Middelburgse brandweer korps ten tijde van de oorlog. foto: Inge Adriaansen tieme redenen van Bierman zag oud-brandweerman Van der Weel toch aanleiding genoeg om 'Maneblussers in oorlogs tijd' te schrijven. „Ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen, ik heb toch tijd zat en tja de brandweer heeft mijn hart nog steeds hoor." Achteraf ge zien heeft Van der Weel er wel spijt van dat hij het boekje niet eerder geschreven heeft. „Had ik het dertig jaar eerder gedaan, dan was het een stuk makkelij ker geweest. Er zijn nu niet meer zoveel mensen nog in le ven die iets kunnen vertellen over die tijd." Tijdens zijn speur werk kwam de schrijver tot ver rassende ontdekkingen. „Zo stond Bierman niet eens in het adresboek, de telefoongids van die tijd, vermeld als brandweer commandant, simpelweg om dat dit zijn hoofdfunctie niet was. De Grote Brand van 17 mei 1940 heeft een centrale plaats in het boekje. „Het is de groot ste brand uit de geschiedenis", weet Van der Weel. Vanaf de eerste meldingen beschrijft het boekje gedetailleerd hoe het vuur zich uitbreidde door Middelburg en welke acties er waar werden ondernomen. Maar ook acties van het Middelburgse korps in de latere oorlogsjaren worden helder door Van der Weel in kaart ge bracht. Het boekje kost vijf euro en is te bestellen bij Bob van der Weel, tel. 0118-628327 of Marinissen Publishing Support, tel. 0118-556256. Van der Weel kruipt ook deze winter in het archief en achter zijn schrijftafel. Zijn volgende werk beschrijft de geschiedenis van de Middelburgse brand weer van 1929 tot 1939. De site is vooral gemaakt voor kinderen van acht tot twaalf jaar, maar ook jongere kinderen vinden er spelletjes en digitale kleurplaten. Leerlingen van groep 8 van basisschool De Zuidwesthoek in Goes openen de gloednieuwe kindersite van daag (4 december) officieel. Ruim tweehonderd Zeeuwse basisscholen ontvangen bo vendien posters en kaarten van Sjakie. Water heeft een prominente plek in het leven van iedere Zeeuwse inwoner. De website laat kinderen onder andere via een quiz in aanraking komen met alles waar een waterschap zich mee bezighoudt. De quiz bestaat uit een vijftiental - soms pittige - vragen die kinderen vanaf circa acht tot twaalf jaar oud kunnen beantwoorden. Voor het beantwoorden van de vragen kunnen ze de biblio theek raadplegen die ook op de site te vinden is. Deze biblio theek geeft op een toeganke lijke en makkelijke manier én met hulp van tekst en plaatjes weer wat een waterschap is en Een vrolijke website voor kinderen. Donderdag 12 december t/m woensdag 18 december HUISARTSEN Middelburg: Zaterdag tot 23 uur: W.O. v.d. Peppel, Ooster- scheldestraat 12, tel. 639933. Zondag tot 23 uur: J.L.F. Wortel- boer, Korendijk 36, tel. 639933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24 uur: P. Scheeren, Badhuisstraat 46, tel. 471017. Zondag tot 24 uur: W. van Ouwerkerk, Gerbrandylaan 6, tel. 465498. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Souburg, Nieuw- en St. Joosland, Arnemuiden, Ge zondheidscentrum Middel burg-Zuid (praktijken van J.H. Vervloet, J.C. Ponten, J. Visser): Zaterdag tot 24 uur: J. Visser, Roozenburglaan 20, Middel burg, tel. 627664. Zondag tot 24 uur: J.H. Vervloet, Roozenburglaan 20, Middel burg, tel. 627664. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30tot 13 uuren van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oost- kapelle, Serooskerke, Vrou wenpolder, Veere en Zand dijk: Zaterdag en zondag: Y.J. Bats, Dorpsstraat 2, Oost- kapelle, tel. 581276. Domburg, Westkapelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke, Aagtekerke en Koudekerke: Van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: W.J.M. Spekhorst, J.W. Schuurman straat 6, Domburg, tel. 581271 West- en Midden-Walcheren: Zaterdag en zondag: B. Bouwense. Valkenisseweg 42, Biggekerke, tel. 552190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: Zaterdag en zondag: N.J.M. Kootstra, Korenbloemlaan 1a, Arnemuiden, tel. 602929. APOTHEKEN Stadsgewest Vlissingen- Middelburg: Normale openingstijden maandag t/m vrijdag 8-18 uur. Buiten deze uren van vrijdag t/m donderdag voor spoedeisende recepten 24-uurs dienst: Apotheek Hummelen, Markt 69, Middel burg, tel. 612134. Daarnaast op zaterdag van 10-19 uur: Apo theek Singel, Singel 9, Vlissingen, tel. 412730. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost- Souburg: Van donderdag 20 uur zondag 22 uur: Vrijdag: H. de Pundert, tel. 471140. Zater dag en zondag: J. van Dierendonck, tel. 471140. Middelburg: Van vrijdag 21.30 uur tot zondag 21.30 uur: A. de Putter, tel. 626045. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezel schapsdieren): Zaterdag en zondag A. van der Wolf, Alexander Gogelweg 14, Vlis singen, tel. 466548. Spreekuren zonder afspraak 11-12 uur en 17-18 uur. Landbouwhuisdierenprak tijk Walcheren: (grote huisdie ren) Oude Domburgse-weg 33A, Oostkapelle, tel. 633803. Visites aanvragen zaterdag en zondag van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk Ros kam: Kelderweg 1, Meliskerke, tel. 592838. Spreekuur zaterdag van 10-12 uur en volgens af spraak. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen- Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. tief gedrag op de velden is een resultaat van mentaliteit rondom de velden. Bij voetbal vereniging RCS in hun geboor teplaats Oost-Souburg en nu in Heerenveen bij Heerenveense Boys hebben Dennis en Gérard als trainer niet alleen oog voor prestaties op langere termijn, maar ook voor de mens en omgangsnormen. Dennis: „Als je ziet dat een spelertje wordt geplaagd, moet je dat gelijk de kop indrukken. En wanner je de materiaalman een attentie geeft, voelt deze zich gewaar deerd en zien pupillen dat het niet vanzelfsprekend is dat de ballen altijd klaarliggen." In het verleden hebben de ge broeders De Nooijer zich ver dienstelijk gemaakt voor het project Goalmaster en dit jaar staat in Heerenveen voor de derde maal het succesvolle indoor Oliebollentoernooi op het programma. Een initiatief van Dennis, dat net als alle ove rige activiteiten van de broers vooortkomt uit idealisme en bevlogenheid. „Wij zien het niet als een verplichting, maardoen het met plezier." Kerstkinderbingo - Wijkcen trum De Zwaan in Oost Souburg houdt woensdag 18 december een Kinderkerstbingo. Deze bingomiddag is van 14 tot 16 uur. Deelname kost 1.15 euro, waarbij de ranja inbegrepen is. Alle kinderen zijn uiteraard van harte welkom. Kerstdecoraties - De ZVU (Zeeuwse Volksuniversitèit) heeft Els Burgers uitgenodigd om donderdag 12 december een workshop Trendy Kerst decoraties te verzorgen. Dat gebeurt in de bibliotheek in Vlissingen aan de Spuistraat 6 en begint om 19.30 uur. Kerstbal - Frankies Combo ver- zorgt de muziek tijdens het Kerstbal in Wijkcentrum De Zwaan. De deuren van dit Oost Souburgse wijkcentrum gaan zaterdag 21 december om 20 uur open en de entreeprijs be draagt 3,50 euro. Kerstzangavond - In de Gere formeerde Kerk aan de School straat te Vrouwenpolder is vrij dag 13 december een kerst zangavond. De avond begint om 20 uur en het programma vermeldt, naast koorzang en soli voor sopraan en orgel, veel samenzang van bekende liede ren voor advent en kerst. Pornografie - In de aula van de Zeeuwse bibliotheek houdt Inger Leemans een lezing over de geschiedenis van de porno grafie. Inger Leemans is docent historische letterkunde van het nederlands aan de universiteit van Utrecht. Zij vertelt over haar omzwervin gen langs archieven, porno handels en de besloten afdelin gen van bibliotheken. Ze vertelt ook over haar zoektochten naar de auteurs en uitgevers van de Nederlandse pornografische romans. De bijeenkomst, onder de vlag van de Stichting Lite raire Activiteiten Zeeland be gint om 20 uur en de teogangskaarten zijn te koop bij De Drukkery en bij de Zeeuwse Bibliotheek. Kerstsamenzang - De samen werkende kerken in Paauwenburg, Lammerenburg en Rosenburg houden vrijdag 13 december een kerst samenzang in de kerkzaal van "Open Hof", Alexander Gogelweg 59 te Vlissingen. Naast het samen zingen van bekende kerstliederen omvat het programma een optreden en begeleiding door het koor "De Vlis-singers", solozang door Nel van den Broeke bege leid door Jos Vogel aan de piano en een overweging uitge- sproken door mevrouw L.C.Poppe-de Looff, wethouder gemeente Vlissingen. De ker ken -de parochie Zuid Walcheren en de SOW wijk- gemeente Rondom Open Hof - treden op deze wijze naar bui ten en bieden de inwoners van Paauwenburg, Lammerenburg en Rosenburg, deze samenzang aan. Anderen zijn uiteraard ook van harte welkom. De toegang is gratis en de avond begint om half acht. Haltbureau - Stichting Dorps raad Oostkapelle houdt woens dag 18 december, samen met het Regionaal Halt Buro Walcheren, een informatie avond over het bestrijden, te rugdringen en alternatieve strafafdoening van kleine jeugdcriminaliteit. De presenta tie is in "De Halve Maan" (Schoolstraat 2 te Oostkapelle), aansluitend op de maandelijkse Dorpsraadvergadering. De ver gadering is openbaar en begint om 19.30 uur. De presentatie door het Halt Buro begint om 20.30 uur. ledereen is van harte welkom en de toegang is gra tis. wat een waterschap doet. leder kwartaal ontvangt de winnaar van de waterschapsquiz een prijs. De gelukkige mag een keus maken uit een drietal prij zen. Sjakie Snoek is bereikbaar via de website van waterschap Zeeuwse Eilanden (www.wze.nl). Op de home page van de site kunnen kinde ren de speciale Sjakie-knop aanklikken. Niet alles op Sjakie's site is edu catief. Door het aanbieden van spel letjes, zoals Sjakie's Klik-de-vis of Oei-ik-roei, komen kinderen spelenderwijs met de wereld van het water in aanraking. Ook aan jongere kinderen (vanaf vier jaar) is gedacht: zij kunnen Sjakie Snoek zelfs interactief kleuren. (advertenties) Droomt u ook al jaren van een nieuwe keuken Breng alvast uw bouwtekening of afmetingen Welnu, dan is december de ideale maand om die mee. Zo staal die dure sjieke keuken zo vlug droom in vervulling Ie zien gaan. Het Keukenhuis mogelijk bij u thuis. En niemand weet dal u ze Iracleerl iedereen die nu een keuken bestelt op tegen een Vlaamse prijs heelt gekocht. Bij een drie grandioze droomgeschenkenGRATIS GRANIET of GRATIS EEN AMERIKAANSE KOELKAST en UW KERSTDINER VOLLEDIG GRATIS VOOR U EN UW HELE GEZIN. Mis die unieke buitenkans niet. Het Keukenhuis is niet alleen de mooiste keukenwinkel in Vlaonderen, maar is ook een winkel die anders is dan alle andere. Nergens is er zoveel keuze, nergens vindt u zoveel ideeën, nergens wordt u vakkundiger geholpen, nergens staan er zoveel maat- en merkkeukens met topapparaten bij elkaar (Zanussi, Bauknechl, Whirlpool, AEG, Kiippersbusch, Scholles, Ariston enz). gulle Vlaming die bovendien tijdelijk voor Kerstman speeldeEen Kerstman die u en uw familie, met de keuze uit twee onvergetelijke geschenken en een Bourgondisch diner met opgevulde kalkoen, de Kerstavond van uw leven bezorgde. K£ÜB£JJS AAN UITaEKOOKTf Ï'RU2£N MERKSEM-ANTWERPEN Bredabaan 994, in MERKSEM" (Vanuit Breda, E19, afrit Merksem, 500 m. richting Merksem, rechts) tel.00 32 3 646.01.10 BRUGGE Winkelcentrum Hoge Express Lege Weg 164, 8200 BRUGGE (Langs de expressweg, tegenover de Nieuwe Gevangenis, vlakbij het historische centrum) tel. 00 32 50 31.26.24 Beide winkels zijn alle dagen open van 10 tot 18 uur. Op zondag van 13 tot 18 uur. (gestolen op dinsdag en van woensdag 25 december l/m I jonuori 2003) organisatie voor sociaal cultureel werk "Ik ga elke dag naar de speelcontainer, hij heet de Babbelaar. Oviëdo is mijn vriend, die is hier ook elke dag, maar soms niet. We gaan na school meestal eerst thuis effe wat drinken, en dan naar de Babbelaar. We gaan dan basketballen, of voetballen, of niks doen. We komen hier vaak, want er is lekker veel speelgoed. We willen eigenlijk nog wel een achtbaan." Doei! Joseph ft Oviëdo Dennis de Nooyer ontving tijdens de training van de jeugd van de Heerenveense Boys de aanmoedigingsprijs voor sportief ge drag uit handen van Hans Lesterhuis, voorzitter amateurvoetbal. PKC-speler en international Leon Simons geeft vrijdag 13 december een demonstratietrainingaan de A1-junioren van korfbal vereniging Swift in Middel burg. Niet alleen voor de staf van de vereniging is dit een bij zonder evenement. Ook voor korfballiefhebbers is het leuk en leerzaam om een dergelijke training bij te wonen. Geïnteresseerden zijn vrij dag vanaf 18 uur van harte welkom in de thuishaven van Swift, sporthal De Voor- borch. Voor alle ouders uit de Stromenwijk en omgeving: komt u eens met uw kinderen langs bij "De Babbelaar". Gemiddeld komen er 25 kinderen per dag basketballen, skelteren, skippyballen, voetballen, kleuren, knutselen etc. Sommige ouders doneren speelgoed, bijvoorbeeld wanneer hun kinderen het speelgoed zijn ontgroeid. Speelcontainer "De Babbelaar" is ook 's winters en tijdens schoolvakan ties geopend, kijk voor de openingstijden en andere info op www.skwm.nl. Natuurlijk kunt u ons ook even bellen: tel. 0118 674410 of 06 25456345 (Cindy Weerepas) Speelcontainer "De Babbelaar" Zandkreekplein, Stromenwijk, Middelburg Yy De autosite voor heel Nederland

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2002 | | pagina 17