breed UIT ■M itS van den Goorbergh Zakcn Zijn Zaken KOOPZONDAG VLISSINGEN a.s. zondag 30 december zijn wij open Bij Konmar kan 't. 3*-* g c Bij van den Goorbergh is uw =0ur° een rijksdaalder waard! Het team van de Foom/Vfiss irujer wenst u een voorspoedig 2002 m DONDERDAG 27 DECEMBER 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 52 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Ruilhandel is al zo oud als de mensheid. Het is ook aanlokkelijk om de eieren van je kip pen te ruilen tegen het weven van kleden of het bouwen van een schuur. In onze snélle eco nomie is daar echter haast geen plaats meer voor. Tóch wel, bewijst Lets Walcheren. Het in 1997 opgestarte Lets systeem (voorheen Lets Vlissingen) viert volgend jaar het eerste lus trum en komt in een landelijk onderzoek uit de bus als de vereniging waarbij de meeste trans acties plaatsvinden. Al wensen u een zeer voors t20 VLISSINGEN Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: 12% extra korting. parfumerie - drogisterij Campagne 2001 Je hebt fabels die een hardnekkig leven lij den. Wie BOB is, drinkt gratis. Niet dus. Hij/zij is wel de getapte jongen of meid, im mers BOB zorgt ervoor dat de feestgangers vei lig thuis komen. BOB drinkt niet. Althans geen alcohol. Hij of zij houdt het tijdens een avondje stappen bij gemeentepils oftewel water (plat of bruis) en andere alcoholvrije drankjes. Zeeuws- Vlaanderen maakte enkele jaren geleden voor het eerst kennis met het fenomeen BOB, een gelikte campagne bedacht in Vlaanderen. Daar loopt de BOB-campagne al sinds '95. 9 13 faamvlis singer Ruilhandel floreert op Walcheren door Mieke Roelse Lets is een afkorting van Local Exchange Trading System, een lokaal ruilhandelsysteem waar bij de deelnemers goederen en diensten uitwisselen. Voor Lets Walcheren is dat iets uitgebrei der dan lokaal, gezien de naam. Samenwerking met an dere Letsverenigingen is er eenmaal per jaar. Daarbij kan met name woningruil in de va kanties misschien een optie zijn. Lets Walcheren kent bijna honderd leden die, zoals secre taris Diana Puis zegt: „lid zijn van een informele vereniging die een soort alternatieve eco nomie hebben. Op de bijeen komsten, de zogenaamde kLETSavonden, vindt er een le vendige handel plaats; leer je andere Letsers kennen en bouw je een soort netwerk op van mensen die op dezelfde manier bezig zijn. Dat is, zeker voor iemand die voor het eerst (advertentie) komt, even wennen. Want bijna iedereen heeft in het begin het gevoel dat hij of zij wel gebruik wil maken van anderen maar zelf niets te leveren heeft. Dat is onzin, iedereen kan iets en voor elk aanbod is wel een vraag. Leren om Lets te denken noem ik dat." Om de prijs af te kunnen spreken van het witten van een douche of het bakken van een taart of de complete jaargangen van Ariadne van 1980 tot 1990 moet je natuurlijk een 'betaalmiddel' hebben. Voor Walcheren is die ruileen- heid de kokkel. „Niet alleen omdat we aan de kust zitten, maar ook omdat vroeger al schelpen als betaalmiddel wer den gebruikt", licht Puis toe. „En bovendien is kokkel ook nog een Zeeuws woord voor een knuffel en daarmee komt het sociale aspect naar voren. Tot nu toe hanteren we als richtlijn dat een gulden verge lijkbaar is met een kokkel. Voor de euro hebben we nog geen verdeelsleutel, maar eigenlijk gaat er geen geld om binnen ons systeem dus zo belangrijk is dat niet. Wie iets aan te bie den heeft kan als richtlijn een uurtarief van twintig kokkels aanhouden. Maar het bestuur staat daar in feite buiten. Elk kwartaal verschijnt onze vraag en aanbod krant en dan is het aan de leden om onderling con tact te leggen. Er is een centrale administratie die de kokkelstan den per persoon bijhoudt." De één kan dit; de ander levert dat. Binnen het Letssysteem is alles mogelijk. Neeltje Steen achter de naaimachine en Diana Puis van Lets Walcheren. foto: Jaap Wolterbeek Het gemakkelijke van zo'n gro te groep is dat je niet per se iets terug hoeft te doen voor degene die iets voor jou doet. „Dat gebeurt ook zelden, dat moet je maar net treffen", ver telt Puis. „Op de bijeenkom sten bijvoorbeeld komen er mensen met zelfgemaakte kaarten aanzetten of boeken of meubels of gewoon zichzelf aanprijzen als een computer deskundige. Het voordeel is dat goederen hergebruikt wor den en dus milieuvriendelijk van eigenaar verwisselen en dat de diensten ervoor zorgen dat sommige mensen hun vaardigheden weer oppakken of onvermoede talenten ont dekken bij zichzelf. De meeste bijeenkomsten worden gehou den in het gebouw van Mic- Mec aan de Korenbloemlaan in Vlissingen. Vanzelfsprekend is MicMec ook lid geworden." Dat de Belastingdienst en de Sociale Dienst de Letssyste- men geen strobreed in de weg leggen komt, omdat het in fei te vriendendiensten zijn en er geen harde guldens of euro's aan te pas komen. Ook wordt er niet echt geconcurreerd met de reguliere economie. Puis zegt daarover: „Als ik mijn pla fond laat schilderen door Let sers dan kan ik niet dezelfde eisen stellen als aan een echt schildersbedrijf. Soms kunnen ze maar twee uur per dag en soms ligt het werk een week stil. Dat weet je van te voren. Het gekke is dat de meeste le den het ook niet doen uit een kostenbesparend oogpunt, maar meer uit een gedeeld idee over wat er mogelijk is." Uit een rapport van de Rijks universiteit Groningen waarin de drieëndertig Letssytemen in Nederland vergeleken zijn, komt Lets Walcheren naar vo ren als het systeem dat de meeste transacties per maand heeft. Bovendien scoort Wal cheren ook hoog als het gaat om het sociale aspect. „Daar zijn we trots op en het stimu leert ons om nog verder te gaan", vindt Puis. „Ook al staat er verder in het rapport dat je niet te groot moet wor den, toch zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Dat verbreedt het aantal spe cialismen alleen maar en dat is voor niemand slecht, denken we. Ook daarom gaan we vol gend jaar april flink aan de weg timmeren om te vieren dat we er al vijf jaar zijn en om nog meer de aandacht op Lets te vestigen. Want het is echt zo; als je eenmaal Lets denkt dan kun je niet meer anders." Voor informatie over Lets Walcheren kunt u bellen met 0118 - 412 038 of via e-mail: dianap@zeelandnet.nl. KV \|fj v\Xa •V '<-& W WINKELCENTRUM (advertentie) Zondag 30 december Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 12.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl (advertentie) Nieuwjaarsreceptie Inzamelen kerstbomen Nationaal feest advertentie Tussen kerst en oud en nieuw krijgt u op alle artikelen* Met uw gratis vaste klantenpas krijgt u op de parfumerie-afdeling dus maar liefst 22% korting! Kom op 27,28,29 of zondag 30 december naar onze winkel en profiteer van deze aanbieding van oud naar nieuw. Etten-Leur Hoeven Tilburg Veldhoven Vlissingen D'AttOtlCf 'm.u.v. geneesmiddelen en zolang de voorraad strekt A-03 BOB houdt van gemeentepils.... gist men zich. Drank beïnvloedt wel degelijk je rijvaardigheid, ook al heb je veel ervaring." John Prins uit Nieuwerkerk leidt het BOB-team Noord-Zee land. Het team telt acht leden. Het 3VO-team richt haar pijlen vooral op de horeca. Op gezet te tijden bezoekt het team ho recagelegenheden op Schou wen, Walcheren en de Beve- landen met folders en de be kende gele sleutelhangers. Met cafébazen worden afspra ken gemaakt over het uitdelen van info-materiaal. Bij alcoholcontroles van de po litie geeft het BOB-team Noord-Zeeland vaak acte de présence. Rond Kerst en Nieuw is de Hermandad extra alert op alcoholmisbruik in het verkeer. Prins is overtuigd van het nut van de BOB-campagne. „Bij controles komen de alco holdampen je soms tegemoet. Blijkt de bestuurder brood nuchter." In Zeeuws-Vlaande- ren is het regionale BOB-team tevens actief tijdens carnaval. In de zomermaanden richt de aandacht zich op campings. Maandag 3 december ging in Zeeland wederom de jaarlijkse campagne tegen rijden onder invloed van start, leder jaar vallen er in Nederland onge veer 200 verkeersdoden en 3000 ernstig gewonden als ge volg van alcoholgebruik in het verkeer. Het van oorsprong Belgische BOB-concept is de cember 2000 in Zeeland geïn troduceerd. Zeeuws gedepu teerde Hennekeij gaf samen met een Vlaamse collega-be stuurder het officiële startsein. BOB is goed ontvangen in Zee land. Na de campagne vorig jaar kende 69% van de Zeeu wen BOB en vrijwel iedereen vond de actie geslaagd. Ook een proef in een dertigtal cafés in Hulst was bijzonder succes vol. Bezoekers werden gecon fronteerd met BOB-posters en - folders. De 'chauffeurs van de avond' konden de BOB-sleutel- hanger verdienen door geheel „De kanariegele BOB-sleutel- hanger is uitgegroeid tot een statussymbool", zegt Marijke Hemelsoet van het BOB-team Zeeuws-Vlaanderen. Als uit de alcoholtest blijkt dat men als bestuurder niet gedronken heeft, krijgt men het gele 'heb beding' cadeau. Benoorden de Westerschelde kent men BOB inmiddels ook. Daar heeft John Prins uit Nieuwerkerk (Schou- wen-Duiveland) de leiding. De teams werken nauw samen met politie Zeeland. Acher de vrolijke BOB-campag ne, die sinds kort navolging krijgt in de rest van Nederland, gaat een trieste werkelijkheid schuil. ROVZ-medewerker René Meester, campagneleider van BOB in Zeeland, kent de ont hutsende cijfers. Ondanks alle campagnes stapt nog steeds vier procent van de automobi listen dronken achter het stuur. De laatste jaren is dit percenta ge, mede onder invloed van de BOB-campagne en intensieve alcoholcontroles, iets gedaald. Maar liefst een kwart van alle verkeersongevallen is gerela teerd aan alcohol. Helaas laat dat percentage geen daling zien, aldus René Meester. „Je moet er daarom op blijven ha meren dat verkeer en alcohol niet samengaan." De BOB-campagne heeft een cool karakter. Dat is bewust ge daan. De uitgaande jeugd is een belangrijke doelgroep, maar niet de enige. Dertigers en veertigers kunnen er ook wat van als het om drinken gaat. „Zij hebben al veel erva ring met autorijden. Dat leidt tot overmoed, een zesde of zeven de pilsje zal niet veel uitmaken, zo redeneert men. Daarin ver alcoholvrij te blijven. Alle BOB's gaven aan bij een vol gende actie weer mee te willen doen. Een vervolg lag dus voor de hand. In Zeeland wordt ge werkt met posters langs de weg en in openbare gebouwen en het uitdelen van folders en sleutelhangers. Daarnaast zul len de BOB-teams verschillen de acties uitvoeren, waarbij mensen geïnformeerd worden over de risico's van rijden on der invloed. Bij deze acties kan men ook een blaastest onder gaan en eventueel een sleutel hanger verdienen. Het Zeeuws- Vlaamse BOB-team was afge lopen week present op diverse kerstmarkten. De horeca-actie wordt dit jaar Zeelandbreed gevoerd. Alle café 's en sport kantines in Zeeland ontvingen een gratis pakket met infoma- teriaal. Ook de bibliotheken en scholen voor voortgezet onder wijs werden van materiaal voorzien. De slogan is dit jaar dezelfde als in België 'Het is feest als BOB rijdt'. De succes sen in België en Zeeland zijn aanleiding geweest om de BOB-campagne in heel Neder land te gaan voeren. De Ne derlandse campagne startte op 14 december. Minister Netelen bos gaf het startsein. De lan delijke campagne bestaat uit tv- en radiospots en affichebor den langs de autosnelwegen. De landelijk gebruikte slogan is 'BOB jij of BOB ik?'. De BOB-campagne in Zeeland wordt gezamenlijk gevoerd door provincie, rijkswaterstaat, waterschap Zeeuwse Eilanden, waterschap Zeeuwsch-Vlaan- deren, gemeenten, politie, OM, marechaussee, 3V0 en het ROVZ. Daarnaast doen ook be drijven mee. Zij verspreiden informatie onder hun werkne mers en/of bezoekers. Politie en marechaussee gebruiken bij alcoholcontroles BOB-materi- aal (folders en sleutelhangers). De wintercampagne loopt tot en met 13 februari 2002. pag. In de Bellinkstraat te Middelburg is 't Slot geopend. Délifrance helpt de kinderen van Cambodja pag- 19 Let op: Puzzelaars maken kans op mooie prijzen! Indoor Zeeland dit jaar weer boordevol activiteiten op niveau. pag. Bij Cine City deze week: The Lord of the Rings. De Stichting Popmuziek geeft 29 december een geweldig Popfeest.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1