Jammer, geen zeehond gezien 39,95 GUESS breed I IT December pakjesactie met prachtige prijzen CD STUNT m Klantenservice 32Sg C 0800 5150 (gratis) Zondag 25 november zijn wij open Bij Konmar kan 't. OPEN HUIS KANE -37,50 BUSH 37,50 B. SPEARS 37,50 F. BAUER 39,95 M.JACKSON 39,95 EDTEtlY WOENSDAG 21 NOVEMBER JAARGANG 102 - NUMMER 47 door Inge Adriaansen Ruim vierduizend mensen deden in mei van dit jaar mee aan de tiende editie van de Ro parun. De gesponsorde estafettemarathon van Rotterdam naar Parijs. Honderdvijftig teams lie pen een bedrag van 4,7 miljoen gulden bij el kaar. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de inrichting van het hospice voor kanker patiënten in Middelburg. Thuissituatie December is de maand van cadeautjes, at tenties en gezellige winteravonden. De Faam/Vlissinger bedacht samen met haar adverteerders een actie om deze laatste maand van het jaar nog leuker te maken. Schouwen-Duiveland \WSf=Jii Reco Computer b.v. Het is zondagmid dag. De vertrekhal van voetgangers en fietsers voor het veer naar Perkpoider is nog zo goed als leeg. Een ploegje PSD- mannen staat te wachten op de vol gende boot: collega's moeten worden afge lost. Buiten regent het. Een jonge vrouw rent de hal binnen en kijkt vertwijfeld rond. Een kassa vindt ze niet. Die is er niet, legt een behulpzame PSD'er uit. Voor Kruiningen-Perkpolder hoeft geen kaartje ge kocht te worden. Het kan wel eens meezit ten in het leven. Zeehonden MUSIC IMPORT walstraat 96-vlissingen zaterdag 25 NOVEMBER KOOPZONDAG Juwelier \AN DERJfMADEN Popspeciaalzaak Nieuwe Burg 29 4331 AG Middelburg tel. 0118 - 674270 www.waterput.nl Uil ■r A 19 13 N.V. DELTA Nutsbedrijven Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: BEW. EX. •^POELBV)^S' ■-fl faam /vlissinger Roparun schenkt ton aan hospice Rob Mol en Ron LeRoij over handigden afgelopen zaterdag namens de Stichting Roparun een cheque ter waarde van 100.000 gulden aan Peter de Boevere, directeur Thuiszorg Walcheren. De cheque werd met groot enthousiasme door de Boevere ontvangen op bouwlocatie van het hospice aan de Nassaulaan. „Het mooie is dat deze ton vrijwel helemaal is opgebracht door de Zeeuwse bevolking", ver telt Mol. „Gelukkig gaat het nog steeds goed met de spon soring, zowel de Zeeuwse be drijven als particulieren on dersteunen de Roparun nog steeds met veel enthousias me." Met de schenking van de Stichting Roparun is het finan ciële plaatje van het hospice zo goed als rond. Een enorme meevaller zo stelt De Boevere. „Toen we aan het project begonnen hadden we geen idee in hoeverre het hos pice financieel haalbaar was", legt De Boevere uit. „We kon den moeilijk inschatten of on ze fondsenwerving succesvol zou blijken. Maar tot onze gro te opluchting hebben alle fondsen die zijn aangeschre ven een bijdrage geleverd. Sa men met de bijdragen van de Zeeuwse gemeenten en de re serves van Stichting Thuis zorg Walcheren zijn we nu in derdaad zo'n beetje rond. En wat heel leuk is is dat er spon taan ondersteuningsacties worden bedacht. Zo heeft het Ziekenhuis Walcheren een te- vredenheidsonderzoek lopen en voor ieder ingevuld enquê teformulier wordt er 2,50 gul den op de rekening van het hospice gestuurd." Afgelopen zomer werd gestart met de bouw van het hospice aan de Nassaulaan. De Boeve re hoopt dat het gebouw in ju ni 2002 helemaal klaar is voor gebruik. Het hospice biedt Rob Mol, Ron LeRoy en Peter de Boevere op de pas gestorte vloer van het hospice. Wie de komende vijf weken een decernberpakje bij een van de deelnemende zaken koopt maakt kans op een mooie prijs. Wat dacht u van een keukencheque ter waaide van maar liefst vierduizend gulden, een kerstreis of een heerlijk beautyarrangemënt. Kijk snel voor de spelregels op de in deze FaamA/lissinger opgenomen advertentiepagina en ontdek waar u kans maakt op een van deze schitterende prijzen. mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in hun laatste levensfa se verkeren een 'bijna thuissi tuatie'. „Het hospice is be doeld voor die mensen die bij voorbeeld vanwege de com plexe zorg die zij nodig heb ben niet thuis kunnen blijven", legt De Boevere uit. Het hospi ce is een alternatief op een ziekenhuis of verpleeghuis. Er wordt zoveel mogelijk de sfeer van thuis gecreëerd Zo heeft iedere bewoner een eigen ka mer en kunnen er eigen spul len als meubilair meegebracht worden. Of bijvoorbeeld een huisdier. Ook komen er twee kamers waar familieleden kun nen logeren." Een belangrijke rol is weggelegd voor vrijwilli gers, de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Walcheren is op dit moment druk doende met de werving van deze vrijwilligers. Daarnaast komt er uiteraard een deskundig team op het gebied van palliatieve zorg, binnenkort start hier de wer ving voor. „Er zijn al verpleeg kundigen die zelf al belang stelling hebben getoond voor een baan in het hospice, dus dat is een heel goed teken", stelt De Boevere tevreden vast. Inmiddels is er een stich ting 'Vrienden van het hospi ce' opgericht waar sympathi santen donateur van kunnen worden. Wie de vrienden wil steunen kan contact opnemen met de voorzitter en initiatief nemer van het Middelburgs hospice Sjoerd Buisman, Sin gelstraat 29 Middelburg, tel. 0118-634823. Voor Rob Mol zijn de voorbe reidingen voor de Roparun 2002 al weer in volle gang. De eerste contacten met sponsors en collega-lopers heeft hij al gelegd. Voor 2002 zal hij fun geren als teamcaptain van de 'Schouwse Duvels' een team dat voornamelijk bestaat uit ambtenaren van de gemeente Schouwen-Duiveland. „Nu al wordt er individueel getraind door de teamleden en eer daags beginnen we met de begeleide trainingen", legt Mol uit. „We hopen met dit team weer een bedrag bij el kaar te brengen en de ge meente Schouwen-Duiveland heeft al een bedrag van 15.000 gulden toegezegd als bijdra ge in de kosten." Tenues voor de lopers heeft Mol ook al we ten te regelen. Voor het Schouwse team wordt het vanaf nu een kwestie van trai nen en mentaal voorbereiden op de loop. En uiteraard wordt er - zoals gebruikelijk bij de Roparun - ook van deze deel nemers verwacht dat zij zich inspannen om sponsors aan te trekken. Met de opbreng sten van de Roparun worden projecten gefinancierd die de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten verbetert. De opbrengsten van de Roparun, bestaande uit inschrijfgeld van de teams en sponsorbe dragen, komen direct ten goe de aan de kankerpatiënten zelf en niet zoals bij andere fond sen aan onderzoek of bestrij ding. Het gaat er de stichting nadrukkelijk om om de kwali teit van het leven van kanker patiënten te verbeteren. Het motto van de stichting luidt dan ook: 'Trachten leven toe te Oude Veerseweg 22 Middelburg 633 233 Al sinds mensenheugenis va ren mensen over de Wester- schelde heen en weer. Vanaf 1866 worden ze vervoerd door de Provinciale Stoom boot Dienst (PSD), een over heidsinstelling in het leven geroepen om de veerverbin- dingen structureel en veilig te maken. Tot die tijd waren talrijke par ticuliere veerdiensten en - dienstjes actief die niet of nauwelijks samenwerkten. Mensen werden soms onder barre, gevaarlijke omstandig heden naar de overkant ge bracht. En omdat het on danks overheidssubsidie maar niet lukte om tot iets structureels te komen, nam de provincie het heft in eigen hand en schafte zich een stoomboot aan. Tegenwoor dig beschikt de PSD over vijf moderne dubbeldekse veer boten, varend tussen Vlissin- gen-Breskens en Kruiningen- Perkpolder. ledereen heeft zo Veerplein Perkpoider (archief) zijn eigen redenen om de oversteek te maken. Werk, school, meubels kopen, op doorreis zijn doorgaans de meest gehoorde redenen in de salon (met bediend buffet) aan boord. Maar het is week end en dus een stuk minder druk met forenzen. Een jonge moslim-vrouw uit Terneuzen komt net terug van familiebe zoek in Groningen. Als ze straks thuis is, zal ze een reis van meer dan zeven uur lang achter de rug hebben, vertelt ze. De vaartocht is een welko me afwisseling na uren in de trein te hebben gezeten. „En dan heb ik nog geluk dat ik van het station naar de boot in Kruiningen gebracht ben, want als ik op de bus had moeten wachten had ik pas de boot van een uur later kunnen nemen", verzucht ze. „Ik zal blij zijn als ik thuis ben". Anders is het voor dat echt paar aan dek, dat samen met hun zoon over de Wester- schelde tuurt naar mogelijke zeehonden. Zij zijn hier even een paar dagen er tussenuit en hebben gehoord dat er de lievelingsbeestjes van zoon Tim (7) hier ergens 'in het echt leven'. „Jammer van het weer, maar daar laten we ons niet door kisten", zegt vader. Zoonlief blijft ondertussen strak naar het water kijken, niet van plan zich deze kans te laten ontnemen. Het is de bedoe ling om in Zeeuws-Vlaande- ren nog een beetje te fietsen, vertelt vader. „Straks nemen we de boot weer terug. We wilden eigenlijk naar Hulst, ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS GARANTIE en soms net wat GEKKER foto: Jaap Wolterbeek voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven'. Wie meer wil weten over het werk van de Stichting Roparun kan terecht op de website: www.roparun.nl. of bij Rob Mol, tel. 0118-625292, of 06-12174639. advertentie) 24 november 10.00- 16.00 uur Genodigden: vrijdag 23 november 16.00 - 20.00 uur maar ik denk niet dat we van daag zo ver komen". Na een kleine twintig minuten is de reis ten einde. De voetgan gers en fietsers verzamelen zich aan de voorkant van het schip om snel van boord te kunnen gaan. Automobilisten zoeken hun voertuig weer op. Pas wan neer de deuren opengaan en iedereen er af kan richt Tim zijn blik op de wal. „Hè, nog geen zeehond gezien", zegt hij teleurgesteld, 't Kan ook wel eens tegenzitten. advertentie) DE NIEUWE TOP CD'S VAN Normaal zijn onze CD's maximaal 42,95, nu tegen inlevering van deze bon ALLE normale 1 cd's slechts geldig t/m 12-2001 1bon per klant KLEINE MARKT l VLISSINGEN Tel. 0118-412605 (advertentie) - Lenny - 39,95 - Best of - 39,95 - Goddess in the doorway - 39,95 - Teleromeo - 39,95 - All this time - 39,95 Lenny Kravitz The Corrs Mick Jagger K3 Sting Ook in- en verkoop van 2e hands LP's en CD's pag. Middelburg heeft er sinds kort een Oosterse levensmiddelenzaak bij. PC-cursus voor senioren aan huis. Mireille Hentenaar opende in de Koudekerke haar atelier 'Le Cameleon'. pag. Jacco Pepijn Baljet mag zich het meest belezen kind noemen. Yvonne van de Ketterij mag voor 500 gulden winkelen bij Vögele Mode. pag. 17 Bij Cine City de première van Harry Potter. De musical Rex speelt in de Stadsschouwburg te Middelburg. In de Stenge te Heinkenszand brengt cabaretgroep De Doos vrijdag 23 november het programma 'Meisjes' Gedragscode uitponding moet onderhoud garanderen. Tai van mogelijkheden met tegels. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (01 18) 484 316 (01 18) 484 276 (0118) 484 216 zie pagina 2 (advertentie) maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur gestoten 15 en 22 december 2001 III (advertentie) Route gladheidbestrijding Parkeren in Middelburg Extra openingstijden winkels (advertentie) Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 12.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Ot kijk op www.konmar.nl

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1