Veelzijdigheid troef in vijfde Zeelandboek Enkele meters maken een wereld van verschil breed Uw mening telt! Zaken Zijn Zaken ENQUÊTE Zondag 11 november zijn wij open Bij Konmar kan 't. Feestelijke opening op woensdag 7 november om 11.00 uur van onze nieuwe winkel in Middelburg. Vier dagen aanbiedingen en verrassingen. WOENSDAG 7 NOVEMBER 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 45 UIS OP GEHEEL WALCHEREN L door Mieke Roelse De jaarlijkse uitgave van het Zeelandboek is inmiddels aan de vijfde editie toe. Het boek, dat vanaf 1 november voor bijna veertig gulden in de winkel ligt, pretendeert niet meer te zijn dan een actueel tijdsbeeld op te roepen van Zeeland en de Zeeuwen. Gedichten, kunst en muziek Het is zo'n zondagmiddag waarop de mensen massaal het huis verlaten om te genieten van een van de weinige droge dagen die het na jaar ons biedt. Aarzelend laat de zon zich af en toe zien en dat stemt in dit jaargetijde al snel tot tevredenheid: het regent niet! Naar buiten dus. De Vlissingse Boulevard stroomt langzaam maar gestaag vol met auto's. Wie het treft vindt een plekje aan de Boulevard zelf, minder geluk kigen zullen nog een aantal rondjes rijden om het blik uiteindelijk elders kwijt te kunnen. 16 Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: De Faam/Vlissinger wil een krant zijn voor alle lezers. Daar om vragen wij u deze week om uw mening, met een lezersenquê te. Hoe denkt u over De Faam/Vlissinger, welke zaken interes seren u, wat zou u graag lezen in Faam/Vlissinger, wat mist u? Lange Delft 8d vlissinger Nieuwe Burg 29 4331 AG Middelburg tel. 0118 - 674270 www.waterput.nl Lenny Kravitz Kane Bush - Lenny - So glad you made it - Golden State Andrea Bocelli - Cieli diToscana Pink Floyd - 39,95 - 39,95 -ƒ39,95 - 39,95 - Echoes the best of 2 CD - 59,95 Ook in- en verkoop van 2e hands LP's en CD's Nuchter constateert de redac tie in het voorwoord dat het wegnemen van vooroordelen over Zeeland met het boek niet zal gebeuren. Men houdt het erop dat ZL5 bestemd is voor allen die een album wil len bezitten van het gebied waarvan ze houden. In dat ge bied is water een belangrijke factor en dat is ook het bin dend element van de eerste vijf bijdragen. Wim T. van Gelder doet ver slag van een weekje varen met de ARM22 van Blaas Ma rijs. Zijn persoonlijk verslag is gelardeerd met beschouwin gen over de visserij in Zeeland én in groter verband. Als rap porteur van het Europese Groenboek, dat de toekomst van het Europese visserijbe leid voor ogen heeft, ziet Van Gelder duidelijk hoe de belan gen van de vissers niet altijd stroken met het algemeen be lang. En andersom. De strijd om de open Ooster- schelde is een terugblik van Kees Slager. Hij verhaalt hoe een kleine groep actievoer ders, waaronder hijzelf, uit groeide tot een landelijk ge dragen protestbeweging. Ge holpen door het feit dat milieu een hot item werd; het kabinet Den Uyl aantrad en landelijke media-aandacht is dan wel geen complete overwinning geboekt, maar als compromis volstaat de pijlerdam. Het ei genlijke voorstel, verhoging van de dijken, werd niet geho noreerd. Al zijn zelfs ingeni eurs van Waterstaat tegen woordig bereid toe te geven dat die oplossing achteraf zo slecht niet was. Tien jaar Aquatechnische Eco- technologie is een bijdrage van Kees Bos over de gelijkna mige opleiding aan de Hoge school Zeeland. Een opleiding die voortdurend aangepast is door de veranderingen van zienswijze over de opleiding zelf, het denken over waterbe heer en de noodzaak een in ternationalen aanpak te be werkstelligen. Hoogtepunt, tot nu toe, was het Youth World Water Forum dat werd geo pend door onze 'waterprins' Willem Alexander. Studenten en deskundigen uit de hele wereld wisselden hier met el kaar van gedachten over zo wel de problematiek als de kansen die het water ons biedt. Leo Santbergen schreef Dich ter bij de 'Zeeuwse Delta' - Ini tiatieven voor het anders om gaan met water. Veel aandacht voor de waarde van het 'blau we goud'. Rivieren, zoals de Westerschelde, stromen door verschillende landen en ingrij pen op een bepaald punt heeft consequenties voor andere gebiedep. Samenwerking is onontbeerlijk. Ook burgers moeten nadrukkelijker betrok ken worden bij beslissingen over hun watergebied. Over heden doen daar (te) weinig aan. Die conclusie wordt he laas treffend onderstreept door de bijdrage van Toine Poppelaars Water in Zeeland: Zeeland is nooit af. De gede puteerde met waterhuishou ding, milieu en energie in de portefeuille legt heel veel uit over speerpunten, beleids plannen en toekomstscena rio's maar het woord burgers komt alleen voor in de zin over de aanslag van water schappen. Maar liefst vier artikelen zijn gewijd aan kunstuitingen. Andreas Oosthoek neemt in Het Zeelandbeeld in de ge dichten van Hans Warren de lezer mee langs plekken die in het leven en de gedichten van de onlangs tachtig jaar gewor den Warren een plaats heb ben. Weemoed overheerst want de realiteit heeft het poë tische sfeerbeeld van de ge dichten hardhandig ingehaald. De foto's van Wim Riemens sluiten naadloos aan bij de ge dichten. Ook op weg naar de tachtig is Rudolf Hagenaar. Een man die tot aan zijn pensionering te kenleraar aan het Goes Ly ceum was, maar in zijn vrije tijd gestaag werkte aan een in drukwekkend oeuvre aan schil derijen en tekeningen. Rebec ca van Wittene laat de meester aan het woord. Daardoor én door een ruime keuze uit zijn werk krijgen we gelukkig als nog de mogelijkheid kennis te maken met Hagenaar. Patrick Dassen schetst een soms zeer persoonlijk portret van de vorig jaar overleden pianist en componist Frank Mol. Een man die zich in zijn korte leven, hij werd 43 jaar, ontpopte als een muzikale dui zendpoot. De link met Zeeland is, afgezien van jeugdjaren in de provincie en de Provinciale Cultuurprijs in 1982, een beet je dun. Maar dat de markante Mol een dergelijke hommage verdient staat buiten kijf. Over Op het strand treffen we voor al wandelaars aan. Vandaag geen suffers of vliegeraars, hoewel er toch best een aar dig briesje staat. Een van de wandelaars is mevrouw van de Berg. Samen met haar twee honden brengt zij zo vaak als mogelijk een bezoek aan het strand. Vandaag is het aardig weer, maar eigenlijk speelt dat voor haar en de honden geen rol. „Het is altijd mooi weer, of het nu regent of de zon schijnt", zegt zij. „De zee is er altijd bij mooi weer en slecht weer. Als het mooi weer is genieten we van het avondzonnetje, overdag laten we het strand dan over aan de badgasten, en als het stormt laten we ons imponeren door het geweld van de razende golven. Je hebt hier in de om geving allerlei attracties, maar als je daar eenmaal een keer geweest bent heb je het wel gezien. De zee en het strand zijn elke keer anders. Het blijft je verrassen." Wat de wande laarster wel zorgen baart is het gemak waarmee mensen de boel vervuilen. Af en toe wordt het gesprek dan ook even onderbroken voor een inspectie van het afval. „Voor de honden is al dat afval hart stikke spannend, maar je weet maar nooit waar ze tussen zit ten te wroeten Je moet dus wel op blijven letten. Zowel de mensen van de schepen als de strandgangers nemen het niet zo nauw met hun rom mel. Laat maar vallen, of gooi maar overboord, spoelt wel een keer aan. Hoe het komt weet ik niet precies, maar zelf heb ik een soort aangeboren respect voor de natuur. Met name het water maakt een enorme indruk op me. Hier lo pend langs de branding er vaar je een heerlijk gevoel van vrijheid. Een enorme ruimte waarin je helemaal jezelf kan zijn. Geen dresscodes, geen toegangskaartjes en geen sta tussymbolen. In tegenstelling tot wat je hierboven allemaal ziet. Dat is heel grappig, een paar meter hoogteverschil maakt hier een wereld van verschil." En mevrouw heeft gelijk: beneden aan het water domineren laarzen en dikke truien het beeld en boven op de wandelpromenade krijgen we een perfect beeld van de nieuwe najaars- en wintermo de. Zelf komt mevrouw van de Berg bijna nooit op het hoger gelegen wandelgedeelte. „Dat geschuifel tussen al die men sen vind ik zelf niets en is ze ker niet leuk voor de honden. Die willen lekker snuffelen en rennen door de branding. Nee, laat ons maar lekker be neden struinen. Er liggen nog kilometers rust en ruimte voor ons", besluit zij wijzend rich ting Dishoek. De gestrekte arm van het baasje zet de honden even op het verkeerde been. Om het hardst spurten ze richting Dishoek, maar he laas er is nergens een bal te bekennen. Kilometers branding, speel ruimte en helaas ook afval foto: Inge Adriaansen pag. 25 In Vlissingen is onlangs een onafhankelijk financiëel adviesbureau gestart. Zenith Search International opent vestiging in Zoutelande. De Vroedt Hooftman sluit eind dit jaar de deuren. Soms wens je alles anders is de titel van Ben Slingenberg's tweede kinderboek. School Manhattan plaatst steunbetuigingen Walcherse scholen op website. pag. De Faam/Vlissinger is ook uw krant, laat daarom via de enquête weten wat u van de FaamA/lissinger vindt. Commissaris van de Koningin week op de ARM 22. meer muziek, maar een ander soort, schrijft Jan Piet de Klerk. Hij belicht Succesvolle popmuziek van Zeeuwse bo dem met als startpunt de ruim over de provincie- en lands grenzen bekende band Drag onfly om uit te komen bij Ra coon en natuurlijk het succes verhaal van Blpf. Veel geschie denis maar ook oog voor de toekomst want het verhaal van succesvolle Zeeuwse bands is nog niet afgelopen. De groei van Wissekerke staat drs. W. T. van Gelder vertelt in het 5e Zeelandboek over zijn vis- Foto: Kees Bos centraal in de bijdrage van Jan Willem Bosch terwijl Jaap van Velzen zich buigt over Sporen van recreatieve bewo ning in Zeeland-vakantieland. Mirjam van Zuilen schetst de problemen rond de naamge ving DELTA voor het nutsbe drijf. Een kleine steekproef leert echter dat een grote meerderheid het nog steevast over de PZEM heeft, dus is er nog meer werk aan de winkel voor de afdeling communica tie. Over de Zeeuwse verdron ken dorpen en hun monument schrijven Jan J.B. Kuipers en Robert M. van Dierendonck, terwijl Ad H. van Dijk terug kijkt op een brief van Barend van Tricht en het in ere gestel de monument voor generaal Deslaurens. De uit Meliskerke afkomstige Ko de Korte wordt gevolgd in werk en leven door Jan Hendriksen. Een leven dat zich vaker ver buiten ons land dan daarbinnen afspeelt. De bundel sluit af met informatie over de auteurs. Bij Cine City deze week: Atlantis, Kiss of the dragon, Legally Blonde en La pianiste. Het Zeeuws Vocaal Ensemble geeft zaterdag 17 november een najaarsconcert in de Geerteskerk te Kloetinge. pag- 17 Remkes start internetdiscussie ter stimulering verkoop huurhuizen. Speciaal voor rijksmonumenten is er een aantrekkelijke lening voor restauratie beschikbaar: de Restauratiefondshypotheek. Advertentieverkoop (0118) 484 316 Redactie (011 8) 484 276 Bezorgklachten (0118) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 (advertentie) De FaamA/lissinger is ook uw krant, vertel ons daarom hoe u over deze krant denkt. foto: Frank Husslage Informatieavond Veldzigt KinderPersBuro Sounds like Fun (advertentie) Mogelijk dat u bij sommige vragen denkt: 'Waarom willen ze dat nu weten?' Door het combineren van de antwoor den kunnen wij ons echter een goed beeld vormen van u, onze lezer, zodat we nog beter kunnen inspelen op uw wensen. Zijn er trouwens vra gen die u liever niet invult, dan kunt u die gewoon over slaan. Het invullen van de enquête neemt een kleine tien minuten in beslag en bij wijze van dank maakt iedereen die de vragen lijst instuurt kans op een drie daagse trip naar Londen. U mag dan, natuurlijk samen met nog iemand anders, mee op een geheel verzorgde reis. Dus vul die enquête in, want uw mening telt! Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 12.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl (advertentie) Kijk ook op pagina 13 van deze krant

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1