Oorlog door de ogen van een achtjarig meisje Jubilerend bouwcenter steunt Vlissings inloophuis breed y IT Sneeuwuil te gast in Middelburg Zondag 4 november zijn wij open Bij Konmar kan 't. Zaken Zi If J liiu Streeknieuws 'ng Palazzoli WOENSDAG 31 OKTOBER 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 44 GEHEEL WALCHEREN /Ik heb geen slechte oorlog gehad', lijkt een te genstrijdige opmerking voor iemand die er bijna 60 jaar over heeft gedaan om de herinne ringen uit haar vroege jeugd een plaats te ge ven. Het zijn de woorden van Cornélie van de Reepe, schrijfster van De middag van de paarse nevel. Het boekje dat cadeau gegeven wordt bij besteding van 25 gulden aan boeken tijdens de Week van het Zeeuwse boek. Geen boodschap Vroeger Zuidzande Eerbetoon In Vlissingen staat 't Huis van de Stichting Palaz- Izoli, een inloophuis voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd. En bouwcenter De Jager-Tol- hoek met vestigingen in Vlissingen en Goes be staat vijfenzeventig jaar. Wat deze twee ogen schijnlijk los van elkaar staande mededelingen verbindt is een cheque van tienduizend gulden. Angst en lotgenoten Popspeciaalzaak Nieuwe Burg 29 4331 AG Middelburg tel. 0118-674270 www.waterput.nl 21 15 Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: faam vlissinger door Inge Adriaansen Met deze woorden wil de Zeeuwse schrijver niet sugge reren dat er ook goede oorlo gen bestaan, ze zijn veel meer tekenend voor het relative ringsvermogen en de mis schien wel Zeeuwse nuchter heid van de debuterende schrijfster. „Met niet slecht be doel ik dat wij als gezin, ik was als achtjarige de oudste van drie meisjes, geen honger hebben geleden en ook aan de oorlog geen familieleden heb ben verloren", legt Van de Reepe uit. „De oorlog trok aan mij als kind als het ware voor bij als een gegeven waar je het nou eenmaal mee moest doen. Dat neemt niet weg dat de gebeurtenissen uit die tijd wel voor altijd in je geheugen gegrift staan. Door de jaren heen heeft het verhaal zoals het te lezen is in mijn boek in mijn hoofd vorm gekregen. In gedachte heb ik het wel hon derd keer geschreven. Het werd op den duur een soort dwangmatigheid. Heel lang geleden had ik me namelijk al eens voorgenomen om mijn herinneringen op te schrijven, alleen het kwam er steeds maar niet van. Hoe vaak ik niet heb kunnen slapen omdat ik dan weer bezig was met die aan mijzelf opgelegde op dracht weet ik niet meer, maar heel vaak", lacht de Zeeuwse. Het neerschrijven van haar oorlogservaringen was niet bedoeld als een soort therapie om pijn of angsten kwijt te ra ken en ook is het boekje, vol gens de schrijfster, op geen enkele manier bedoeld als boodschap. En daar duikt al weer dat relativerende op wat een soort tweede natuur lijkt van de inmiddels al jaren op Walcheren wonende schrijf ster. „Welnee, ik heb geen oor logstrauma. En het is ook niet zo dat de altijd aanwezige ge- weldgolven die door de we reld trekken, mij hebben aan gezet tot het schrijven van De middag van de paarse nevel. Natuurlijk laten geweld en dreigende oorlogen mij niet onberoerd, maar het is niet zo dat ik daar constant bij stil sta. Oorlog is er al zo lang mensen leven. Er is in de loop der eeu wen echt niet zo heel veel ver anderd, vroeger slachtten ze elkaar ook massaal af, puur om de macht te vergroten. Door onze snelle media komt iedere geweldgolf tegenwoor dig alleen veel sneller en vaker heel dicht bij je. Ik heb niet de illusie dat er iets wezenlijk zal veranderen aan de immer voortschrijdende machtsstrijd. Ik ben daarmee ook weer geen doemdenker hoor, integendeel zelfs. Ik ben juist heel optimis tisch van aard. En dat is mis schien wel te danken aan die oorlogsjaren. Nogmaals, ik heb het zelf als jong meisje he lemaal niet zo slecht gehad, maar door de oorlog heb ik wel al heel vroeg geleerd dat heel veel dingen je gewoon overkomen. Geniet dan in ie der geval van alle goede mo menten die er op dit moment zijn. Ik raak niet zo snel in pa niek door onbenulligheden. Vaak weeg ik die af tegen de situatie waarin we zaten in de oorlog en dan is meestal mijn conclusie 'het valt allemaal wel mee'. Wat ik wel graag wilde was het doel wat ik me zelf ooit gesteld had - het schrijven van het boekje - verwezenlijken. De plotselinge ziekte van een vriendin en haar overlijden deden mij vo rig jaar pijnlijk scherp beseffen dat tijd een betrekkelijk begrip is. Zo is het gekomen dat ik vorig najaar eindelijk mijn boek geschreven heb. Het leek me heel leuk om het aan mijn kinderen cadeau te geven dus moest er ook een mooie om slag komen. Een vriend, Hans Keukelaar, maakte zes schilde rijen waarvan we er een heb ben gekozen voor de omslag. Cornélie van de Reepe schreef De middag van de paarse nevel in eerste instantie voor haar kinderen. foto: Jaap Wolterbeek Tot niet zo lang geleden waren mijn kinderen niet zo geïnte resseerd in mijn verhalen over vroeger, maar nu ze zelf wat ouder worden, vinden zij het steeds interessanter om wat van vroeger te weten. Ik heb ook altijd mijn leerlingen uit het volwassenonderwijs gead viseerd hun verhaal op te schrijven. Dat kan van alles zijn, zo maar alledaagse din gen, mijlpalen of verdrietige gebeurtenissen. Er komt altijd een moment dat kinderen gaan vragen naar de dingen zoals ze vroeger waren en dan is het toch heel leuk als het er gens op papier staat." Dat het boek werd uitgegeven heeft de schrijfster te danken aan haar echtgenoot Rinus Dieleman. Als voormalig hoofdredacteur van de PZC schatte hij in dat het boekje voor een hele grote groep lezers aantrekkelijk zou kunnen zijn. Enigszins onzeker of die bewering wel klopte stemde Cornélie er uiteindelijk in toe om het boekje aan te bieden aan uitgeverij Den Boer/De Ruiter. „Ik ben erg perfectionistisch en roep nogal eens 'rotzooi is er al genoeg' op de boekenmarkt. Als ie mand dan zegt dat boek van jou moet je in de circulatie brengen dan word je wel in eens heel erg aan je eigen kri tische woorden herinnerd", verduidelijkt Van de Reepe haar aarzeling. Dick Anbeek, directeur van de uitgeverij, deelde de twijfel van de schrijfster volstrekt niet. Hij maakte er het Zeeuwse boe kenweekgeschenk van. De middag van de paarse nevel telt 128 pagina's die de herin nering van de schrijfster aan de geweldgolf die van 6 tot 29 ok tober 1944 door West-Zeeuws Vlaanderen trok vertellen. Vlak voor de bevrijding werd Zuid zande zwaar getroffen door bombardementen en beschie tingen. Terwijl veel bewoners het dorp al verlaten hebben vindt vader Van de Reepe de dreiging nog steeds niet van dien aard om het huis uit te vluchten. Het achtjarige kind is getuige van de twist die haar ouders hebben over het wel of niet vluchten. Als er uiteindelijk toch naar een veiliger gelegen boerderij uitgeweken wordt be- gint voor Cornélie de oorlog een heel andere vorm aan te nemen. De oorlog gaat haar nu ook aan. De herinnering is ken merkend voor de beleving van een achtjarige. De reis naar 't hof bijvoorbeeld herinnert Van de Reepe zich nog heel goed. „Dat was mijn drama. Ik moest met mijn oom mee, mijn ou ders en twee zusjes zouden la ter komen. Ik was woedend, hoe konden mijn ouders mij zomaar met die oom meestu ren. En dat zonder enige vorm van overleg. Dat vond ik nog wel het allerergste, ze hadden mij helemaal niets verteld. En daar heb ik nog steeds last van", vertelt Van de Reepe met een lach. „Ik ben heel tolerant, maar je moet geen dingen ach ter mijn rug om regelen. Dat het destijds om een praktische oplossing ging waarbij zo min mogelijk risico genomen moest worden, besefte ik natuurlijk helemaal niet." Gelukkig overleefde de familie Van de Reepe de beschietingen, een aantal andere dorpelingen niet. „Mijn boekje is ook wel een soort eerbetoon aan die 19 mensen die het niet overleef den. Tot mijn absolute verba zing zijn de graven van deze mensen geruimd. Dat ontdekte ik toen ik vorig jaar terugging naar Zuidzande om de omge ving nog eens te bekijken. Om de namen van die mensen toch ergens een plaats te geven heb ik ze opgenomen in de epi loog." Ook heeft de schrijfster de stichting 'Stichting Oorlogs monument Zuidzande 6-29 Oc tober 1944' opgericht om voor die mensen die in dit oorlogs geweld het leven lieten een mo nument te realiseren. Als eerste aanzet voor dit monument heeft zijzelf inmiddels een be drag van duizend gulden over gemaakt op de rekening van de stichting. Alle achtduizend exemplaren van De middag van de paarse nevel zijn voorzien van een inlegvel met daarop het rekeningnummer van de stichting. Tijdens de Week van het Zeeuwse Boek die van daag begint en duurt tot en met 10 november dient De middag van de paarse nevel als geschenk bij aankoop van 25 gulden aan boeken. Het boekje is ook los te koop en kost dan 14,90 gulden. Tevens is tijdens de Zeeuwse boeken week in de Drvkkery te Middel burg een expositie te zien van de Kortgeense kunstschilder Hans Keukelaar, de schilder van de cover van het boek. Afgelopen week werd het be drag symbolisch overhandigd door De Jager-Tolhoek direc teuren Sjaak Elenbaas en Jan van Riet. Ter gelegenheid van het jubileum heeft het bedrijf al ruim van tevoren gedacht over een bestemming. „Onze relaties, dus leveranciers en klanten, hebben we uitgeno digd voor een open dag", zegt Van Riet. „Van tevoren weet je dat mensen toch op de een of andere manier iets willen ge ven. Maar wat moet je met vijftig bloemstukken die na drie da gen weg zijn of een stapel boekenbonnen. Vandaar dat we gevraagd hebben om geld over te maken voor een goed doel." Elenbaas vult aan: „Een belangrijke voorwaarde was voor ons dat het een Zeeuwse aangelegenheid moest zijn. We zijn een Zeeuws bedrijf Cocky Geijsen van Palazzoli geflankeerd door de directie van Bouwcenter De Jager-Tolhoek Sjaak Elenbaas (links) en Jan van Riet. foto:Jaap Wolterbeek. waarbij het niet alleen om de winstcijfers gaat, maar waar het menselijke aspect ook een grote rol speelt. Je hebt als bedrijf ook een maatschappe lijke verantwoordelijkheid en daarom vonden we de Stich ting Palazzoli een mooie be stemming voor de giften. Want het lijkt nu wel of De Ja ger-Tolhoek het geld geeft, maar in feite zijn het onze re laties die het bedrag geven. Wij hebben er alleen een mooi rond bedrag van gemaakt." Dat mooie ronde bedrag komt heel erg gelegen vindt Cocky Geijsen-Huijbregtse. Zij is coördinator van het inloop huis en de enige betaalde me dewerker. De andere mede werkers zijn vrijwillig bij Palaz zoli betrokken. Een precieze bestemming voor het geld is er niet, tenminste niet in de zin van het aanschaffen van materiaal of iets dergelijks. „Het helpt ons te zorgen dat we geen gat in de begroting krijgen", vertelt Geijsen. „We krijgen een subsidie van de provincie en de gemeenten staan garant voor de huur van het pand. Maar dan hebben we het wel gehad. Terwijl onze doelstel ling natuurlijk verder reikt dan de financiële middelen. Als je rekent dat een op de vier men sen in zijn directe omgeving in aanraking komt met kanker dan is het logisch dat daarbij veel loskomt. Voor patiënten, maar ook voor hun naasten, begint er een moeilijke periode als eenmaal het woord kanker is gevallen. Kun je er over praten en hoe ga je met de angst om. Vaak blijkt pas na een tijdje en vreemd genoeg vaak na een geslaagde behandeling hoe ingrijpend het hele proces is geweest. Er komen hier men sen die lichamelijk genezen zijn, maar waar het psychisch nog niet helemaal uitgewerkt is. Ook partners moeten af en toe hun hart kunnen luchten. Zij zitten net zo goed met vra gen en willen daar de (zieke) partner niet mee belasten. Hier kan dat omdat de vrijwil ligers ook lotgenoten zijn. Zij weten hoe het is; ze zijn er ook mee geconfronteerd en dat praat een stuk makkelijker. Of luistert moet ik zeggen, want dat is het voornaamste. Helaas zijn we nog niet zo be kend als we zouden willen maar dat er een grote groep mensen is die gebaat zijn met het werk dat we doen staat vast." Naast de vaste openingstijden van dinsdag, woensdag- en donderdagmiddag van 14 tot 16 uur organiseert 't Huis aan de Badhuisstraat 80 nog veel meer activiteiten. Er zijn lezin gen over onderwerpen die nauw met kanker te maken hebben en in januari start een rouwverwerkingsgroep. Nieu we activiteiten zijn, naast de koffiemorgens voor lotgeno ten, een creatieve groep en yogalessen. Dat laatste dan speciaal toe gespitst op mensen met be perkingen door bijvoorbeeld een borstamputatie. Alle informatie is te verkrijgen via telefoonnummer 0118 - 413932. E-mailen kan ook: palazzoli@zeelandnet.nl. (advertentie) Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 12.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl RESTAURANT Vrouwenpolderseweg 81 4354 ND Vrouwenpolder Tel. 0118 - 591 900 - Fax 0118 - 591 965 ('s Maandags gesloten) Kane Lenny Kravitz Enigma Cranberries - So glad you made it - 39,95 - Lenny - 39,95 - Greatest Hits - 39,95 - Wake up and smell the coffee - 39,95 Michael Jackson - Invincible - 42,95 Ook in- en verkoop van 2e hands LP's en CD's Bruna Loek in Middelburg verdwijnt binnenkort. Sprint Photo in Vlissingen beschikt eerdaags ook over een digital photocenter. Het Zijdemuseum boekt dit jaar een recordaantal bezoekers. Pag. Walcheren herdenkt de bevrijding. De Zeeuwse Komedie speelt zaterdag de première voorstelling van het stuk 'Familie'. De werkgroep Speelstad Vlissingen is op zoek naar alle mensen die de afgelopen 30 jaar een bijdrage hebben geleverd aan Speelstad. pag. Bij Cine City deze week de films: A Knight's Tale en The Score en zaterdag de voorpremière van de film Kiss of the Dragon. In de Stadsschouwburg te Middelburg vrijdag 11 november de 2e editie van 'Night of the Blues' Voor de kids is er zondag 4 november ook in de schouwburg de musical nijntje. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (01 18) 484 316 (0118) 484 276 (0118) 484 216 zie pagina 2 foto: Jaap Wolterbeek De sneeuwuil die vorige week woensdag in Terneuzen werd ge vonden wordt verzorgd in opvangcentrum De Mikke. Het dier was behoorlijk verzwakt en de poten, vleugels en buik zaten on der de olie die afkomstig is van het dek van het Noorse schip waarop de uil was meegevaren van Canada naar Terneuzen. Volgens een loods die het schip Terneuzen binnen leidde waren er in eerste instantie drie sneeuwuilen aan boord van het schip. Een zou er al onderweg van boord zijn gegaan en de ander ver blijft volgens Coby Louwerse van de Mikke in Gent. Het is de bedoeling om de twee sneeuwuilen, die eigenlijk in de poolge bieden horen, samen terug in de natuur te zetten. (advertentie) Onderhoud aan kademuren Begroting 2002 Controle gebruik openbaar groen ïwi&i

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1