BrassBand Zeeland speelt Voettocht naarValckenisse DKNY BRUIDSMODESHOW Indoor Zeeland in 't nieuw Zondag 28 oktober zijn wij open Bij Konmar kan 't. Binnenin Zaken Zijn Zaken Streeknieuws Arsenaaltheater Vlissingen <1 WOENSDAG 24 OKTOBER 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 43 M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN door Marja Minnaert Co Coppoolse is postbode en komt uit Goes. Maar in zijn vrije tijd is hij actief als fotograaf. Hij doet trouw- en geboorterepor tages als mensen hem er om vragen. In de af gelopen tijd heeft hij op de Bevelanden al op verschillende locaties geëxposeerd met zijn ballet- en bodypaintfoto's. Na het gemeente huis van Kapelle, de Bloedbank in Goes en het gemeentehuis van Borsele is nu kapsalon Wave in Oost-Souburg aan de beurt. De kun stenaar over zijn eigen foto's: „Noem ze maar prikkelend, ze zijn zeker niet shockerend". Elfjes De BrassBand Zeeland heeft weer een aantal concerten op het programma staan voor haar 2de project van 2001. Na het succesvolle presentatieconcert in Middelburg op 14 april is men eind augustus gestart met de voorberei dingen voor een nieuwe serie concerten, onder de muzikale leiding van René Passenier, Tiny van de Wijdeleven en Cora Knuijt. Ballet In overleg met de FEI (Federation Equestre In ternational) zijn de data van het 23ste Indoor Zeeland weer vastgesteld. Van donderdag 28 december 2001 t/m 12 januari 2002 speelt dit internationale paardensportevenement zich weer af in de Zeelandhallen te Goes. In het programma zijn in vergelijking met voorgaande jaren opvallende wijzigingen aangebracht. Zo zijn de internationale dressuurrubrieken en de beginnersklassen in de dressuur en het sprin gen dit jaar afwezig. TIME KOOPZONDAG 28 OKTOBER Mm Juwelier%Ü^ M W.N DERJMADEN E Popspeciaalzaak Nieuwe Burg 29 4331 AG Middelburg tel. 0118 - 674270 www. waterput, nl 9 Makelaarskantoor Schrijver-Versluys werd onlangs grondig verbouwd. Miss Etam breidt de winkel en de collectie uit. 23 Tijdens de interculturele vrouwendag ontmoeten vrouwen uit alle windstreken elkaar. Op 't hof is het nieuwe boek van Gerard Smallegange, op de streekpagina een impressie. Bij Cine City deze week de première: The discovery of heaven. Vrijdag 26 oktober Horror Nacht in de Vlissingse bioscoop. Voor het eerst in de geschiedenis Extravaganza in Zeeland. li Basco en Schelde Woongroep gaan niet alleen fuseren, maar ook gedeeltelijk verhuizen. Woningcorporatie Basco heeft het KWH-Label gehaald. 26 november Zie de advertentie in deze krant Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 8 Deze week: m faam/vlissinger De wondere wereld van Co Coppoolse In zijn in felle kleuren beschil derde huis - tot de nok toe ge vuld met apparatuur en foto's - spreekt hij over zijn werk. „Vaak zijn de trouwreporta ges bijvoorbeeld net iets an ders dan anders. Je kunt het een beetje gewaagd noemen, maar ik vind het fantasierijk." Zo verwerkt Coppoolse in veel van de reportages iets persoonlijks. Foto's van een bruid die haar kousenband toont, een paar in een vuilnis wagen of een zwangere vrouw met een als ei beschil derde buik. „Ik ben autodidact, heb dus nooit een opleiding gevolgd en leg gewoon vast wat ik mooi vind. Twintig jaar gele den waren dat foto's in Hamil- ton-stijl, balletdanseressen en meisjes omringd met bloemen of in het bos en altijd met de bekende wazige contrasten. Dat was toen de mode. Maar gaandeweg ben ik mijn eigen stijl gaan kiezen. En wat ik in mijn hoofd heb, komt er meestal ook wel uit." De laat ste tijd legt hij zich toe op bal- let- en bodypaintfoto's. Hier voor verzint hij typetjes of ka rakters en zoekt daar de juiste persoon bij. Met vaak ver bluffende resultaten. „Ik heb een aantal jaren als clown op getreden. Met schmink kun je dan een compleet ander type creëren. Ik begon mezelf te fo tograferen en heb zo een hele serie prentbriefkaarten ge maakt. Als clown met een thermometer in mijn mond en een doek om mijn hoofd, of met Kerstmis als Kerstman. Gaandeweg groeide ik naar het bodypainten toe." Met zijn team, waaronder een De BBZ begint op woensdag avond 31 oktober in het Ledel- theater te Oostburg, aanvang 20 uur. Zij zal tevens deelne men aan het KNFM concours op 3 november in de Concert en hoorzaal te Middelburg en opent het concours om 10 uur. BrassBand Zeeland, de jong ste brassband van de provin cie, sluit het project af met een optreden in De Hoogte te Goes, op 10 november om 10.30. De concerten worden gedirigeerd door René Passe nier en hebben als thema 'Een Uitdaging'. Er worden werken ten gehore gebracht die in het algemeen hun stempel heb ben gedrukt op de brassband- geschiedenis. Op het pro gramma staan o.a. 'Labour and Love' van Heldier, 'A Moorside Suite' van Gustav Holst, 'The Conquerors' van Eric Ball en 'Endeavour' van Philip Sparke. Tevens zal BBZ cornettist Tiny van de Wijdele ven begeleiden. Tijdens het concert in Oostburg zal een toelichting op brassbandmu- ziek worden gegeven door brassbandkenner bij uitstek W.F. Patstra, voormalig diri gent van het stafkorps van het Leger des Heils. Na afloop van de concertserie liggen de re petities stil tot januari volgend jaar, waarna met nieuwe ener gie wordt begonnen aan de voorbereidingen voor nieuwe projecten. Zeker is, dat een hiervan zal bestaan uit het deelnemen aan een dirigen tenpracticum, dat samen met de KNFM afdeling Zeeland wordt georganiseerd. kapster voor de fantasierijke haardossen en vriendin Ellen die de vrouwenlichamen be schildert, laat hij zijn fanta sieën tot leven komen. „Daar gaat een hele planning aan vooraf. Het lichaam beschilde ren kost al gauw drie uur en zoveel tijd gaat ook in het fo tograferen zelf zitten", verdui delijkt hij. Ook de hoofdtooien zijn kleine kunstwerkjes. Zo draagt de ijs koningin uit een van zijn re portages kerstversieringen die zijn aangebracht op gips en daarna zilvergrijs gespoten. De modellen zijn vaak jonge vrouwen die een elfachtige uitstraling hebben. De postbo de-kunstenaar vindt mannenli chamen vaak 'te grof', door hun borsthaar en bouw. Toch hoeven de vrouwen geen per fect figuur te hebben, alhoe wel ze wel vaak topless te zien zijn. „Maar dat is deel van het kunstwerk. Niet aanstootge vend of zo. Toch heb ik voor de tentoon stelling in het gemeentehuis van Borsele een aantal foto's moeten verwijderen omdat ie mand er moeite mee had dat een minderjarig meisje gefo tografeerd was. En dat terwijl de ouders toestemming had den gegeven. Ze vonden, net zoals ik, het jammer dat men sen niet de schoonheid van het kunstwerk zien." De foto's worden ook op een aparte manier ingelijst. De kleuren waarin model is neer gezet, loopt door in de met pur ingespoten lijst, waardoor het een geheel wordt. Coppoolse is verbonden aan de Stichting Dansz in Goes, een amateur-dansgezelschap waar hij veel van de balletmo dellen vindt. Zo maakte hij al een verjaar dagskalender. „Het is vooral een hobby waar ik verschrik- Donkere wolken pakken zich samen boven de Westerschelde. Er waait een koude wind. Toch laten we ons niet afschrikken en gaan op weg naar een ver verleden: het verdronken land van Valckenisse - een wandeling door gebied dat het water terug wist te winnen van de mens. Het eerste deel van de wande ling gaat over de hoger gele gen schorren, die doorsneden worden door kreken. Sommi ge zijn klein en ondiep, andere verraderlijk diep en bijna niet te zien door de weelderige be groeiing van lamsoren. Een kreek zo groot dat er een forse brug over is gebouwd om op de lager gelegen slikken - het doel van onze tocht - te ko men. Een mysterieus gebied, dat op de wandelaar diepe in druk maakt. Hoe verder we lo pen hoe stiller het wordt. We lopen door een onbekende wereld. Er zijn geen aankno pingspunten meer met onze dagelijkse omgeving. Het ver leden begint ons te omsluiten. De lucht wordt inmiddels nog donkerder en al spoedig val len de eerste regendruppels. Zowel vanonder als vanboven is water. Onze werkelijkheid bestaat uit water, slik en lams oren. Na ruim twintig minuten lo pen bereiken we de rand van de schorren en moeten we verder over het lager gelegen slik. Maar eerst wacht ons een sprong van ongeveer ander halve meter. Onze laarzen zak ken diep weg en soms blijft een laars in de modder steken en komt alleen je voet - met of zonder sok naar boven. Glib berend en ploeterend vervol gen we onze tocht En dan zien we plotseling te midden van slik, slik en nog eens slik allemaal stenen. Ze liggen geordend; hier zijn mensen bezig geweest. De be strating van een weg is duide lijk te herkennen. Toch is het niet van deze tijd en de in vloed van immer bewegelijk water heeft zich doen gelden. We zijn aangekomen bij Valc kenisse, een ambachtsheerlijk heid, die in 1570 is verdron ken. Als we de "weg" verder aflopen zien we de overblijfse len van het vroegere leven. Scherven van potten, soms het oor er nog aan en botten. De Verdieping Botten van de toenmalige be woners. En daardoor wordt het verleden ineens heel erg werkelijk. Hier op deze plek hebben in de Middeleeuwen mensen gewoond, geleefd, liefde, vreugde en verdriet ge kend en uiteindelijk zijn ze ver zwolgen door het machtige water. Verder lopend komen we bij de kerk. Althans datgene wat er van over is. Eigenlijk niet meer dan alleen het grondpa troon, maar daarom niet min der tastbaar. Een tamelijk gro te kerk voor zo'n klein dorp. De plaats van de toren is dui delijk te herkennen evenals het altaar. De grote altaarsteen ligt er nog steeds. Ook de om trekken van het kasteel van een meneer Falke, de naam gever van het dorp, zijn zicht baar. De vier hoektorens kun- De omgeving is sprookjesachtig mooi. foto Henk A. Backer nen we goed onderscheiden. Nu het weer zo slecht is wordt het wel betreurd dat de plaat selijke taveerne er niet meer is om ons even te laten schuilen. We verbazen ons erover dat zo dicht bij de bewoonde we reld van de 21e eeuw een tot de verbeelding sprekend over blijfsel uit de 16e eeuw blijkt te liggen. De verbazing heeft zijn uitwerking op de stem ming. De verbazing wekt be zinning op. Dit was dus een woonplek voor mensen. Mede door de weersomstandighe den komt het verleden heel erg tot werkelijkheid. Hier is "vroeger" tastbaar geworden en hier verandert je kijk op on ze wereld, die voor de toen malige bewoners de toekomst was. Een toekomst waarvan zij zich geen voorstelling heb ben kunnen maken. Wij heb ben een duidelijk beeld van hun toekomst, omdat wij daarin leven. Toch ga je met de ervaringen van Valckenisse anders naar je eigen wereld kijken en je vraagt je af waar om de ontwikkelingen zijn ge weest zoals ze waren. Had het niet anders gekund? Het le ven in vroeger tijd was hard en verre van ideaal, maar is ons leven wel zo ideaal? Tege lijkertijd kunnen we iets bele ven van hun werkelijkheid, van ons verleden. Wat een verschil! Straks zijn we weer aan de andere kant van de dijk, daar, waar onze auto klaar staat om ons thuis te brengen, naar ons veilige, warme, droge thuis. Ideaal of niet, wel comfortabel. Natuurlijk is het gebied niet vrij toegankelijk. Het is een na tuurreservaat en alleen met speciale toestemming en on der begeleiding worden er af en toe excursies georgani seerd. VVV Yerseke kan nade re informatie verschaffen. De Goese postbode-kunstenaar maakt sprookjesachtige foto's. foto Co Coppoolse kelijk veel plezier in heb", licht hij toe. „Maar natuurlijk voel ik me wel aangemoedigd door de commentaren die ik krijg." Die komen zelfs uit het buiten land. In Duitsland won hij onlangs een prijs voor kleurgebruik en hij nam deel aan tentoonstel lingen in Luxemburg, België, Het Internationale Concours Hippique staat bekend als het grootste indoor paardensport evenement van Nederland. De organisatie heeft altijd haar ui terste best gedaan om aan de wensen van de deelnemers te gemoet te komen. Zo zijn er jaar na jaar steeds meer wed strijddagen ingelast om ontel bare combinaties van alle ni veaus en disciplines deel te la ten nemen. Voor zowel het be stuur als de vele vrijwilligers is deze krachttoer een dusda nige belasting geworden, dat na langdurig overleg is beslo ten het aantal wedstrijden te rug te brengen. Om Indoor Zeeland nu en in de toekomst aantrekkelijk te houden voor zowel deelnemers als publiek en sponsors, heeft men geko zen voor kwaliteit boven kwantiteit. Dit heeft als consequentie dat de internationale dressuurru brieken niet meer verreden worden. Er is veel aan gedaan om topcombinaties te interes seren voor starten tijdens In- door Zeeland, maar veel resul taat heeft dit niet opgeleverd. Dit is o.a. het gevolg van het feit dat de periode waarin In- door Zeeland zich afspeelt slecht aansluit bij de wed strijdprogrammering van de topdressuurruiters. Veel rui ters gunnen hun viervoeters in deze periode graag een paar weken rust. Daarnaast vervallen de begin nersklassen van de dressuur en het springen. In de praktijk blijkt, dat beginnende ruiters en amazones nogal eens met te hooggespannen verwach tingen aan de start verschij nen en teleurgesteld naar huis moeten terugkeren, omdat zij binnen de internationale am biance van Indoor Zeeland (nog) geen optimale prestatie kunnen neerzetten. Wat wèl blijft, is de dressuur van hoog niveau tijdens de eerste zaterdagavond van het evenement, die zal worden in gevuld met pas-de-deux- en kürcombinaties, afgewisseld met (dressuur)shows. (advertentie) Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 12.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl KLÉtNTE MARKT 1 VLISSINGEN Tel. 0118-412605 (advertentie) Live Andrea Bocelli Alicia Keys Frank Boeijen Herman Brood V -ƒ39,95 Cieli di Toscana - 39,95 Songs in a mirror - 39,95 Heden - 39,95 My way 'the hits' - 39,95 Ook in- en verkoop van 2e hands LP's en CD's B pag. pag. i -J Zwitserland en Duitsland. „Ik maak ongeveer drieduizend foto's per jaar en mijn huis puilt uit, dus je begrijpt dat ik graag exposeer," zegt hij la chend. In de maanden de cember en januari is meer van zijn werk te zien in het Ziekenhuis Walcheren te Vlis- singen. 1 5$ i Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (0118) 484 316 (0118) 484 276 (0118) 484 216 zie pagina 2 (advertentie) (advertentie) Middelburg ontvangt prinselijk paar Uitslag prijsvraag Contacta Brandweer zoekt vrijwilligers m

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1