Provincie Zeeland Regiovisie 2001-2004 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm f Algemeen Bestuur Officiële Mededelingen KORTINGSBON Woensdag 10 oktober 2001 FAAM/VLISSINGER 7 Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 41/2001 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Abdij Nieuws In beroep Vrijdag 12 oktober is er een ver gadering van de Commissie Algemeen Bestuur. Deze begint om 13.45 uur, is openbaar en er is spreekrecht voor het publiek. De vergadering wordt gehouden in het provinciehuis, Abdij 6 te •Middelburg. Op de agenda staat, naast de be groting voor 2002, het Investe ringsplan 2002. Voor investering in wegen is ruim negen miljoen euro beschikbaar. Met dit geld worden grote werken gefinan cierd, zoals de aanleg van een tweede brug over de Zandkreek. Dit project wordt in samenwer king met het rijk uitgevoerd. Als de brug en de wegen klaar zijn, behoren de wachttijden tot het verleden. Het verlengen van het doorlaatmiddel en de bouw van de tweede brug zijn voor reke ning van rijkswaterstaat. De aan leg van de wegen naar de twee de brug komt voor rekening van de provincie. De totale investe ring bedraagt ruim elf miljoen euro, waarvan de provincie bijna zeven miljoen euro betaalt. Voor de uitvoering van werkzaamhe den in 2002 wordt 2,6 miljoen euro opgenomen in het investe ringsplan. Een ander agendapunt is de vast stelling van het tarief provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2002. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd en voor volgend jaar wordt een verhoging van 2,5% voorgesteld. Naast deze punten staan de Meerjarenraming 2002-2006, 2e bestuursrapportage 2001, 12e wijziging begroting provincie 2001, IPO-Jaarplan en begro tingswijziging 2002 op de agen da. Dan zijn er nog voorstellen waar bij de commissie Algemeen Be stuur functioneert als commissie van voorbereiding: tarieven PSD 2002, Jaarprogramma Ruimte, Milieu, Water en Natuur 2002, Meerjarenprogramma Infrastruc tuur Zeeland 2002-2006 en Sub sidie riolering kwetsbare gebie den Informatie De volledige agenda en bijbeho rende stukken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mailadres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geo pend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De agenda is ook te raadplegen via de website van de provincie, - www.zeeland.nl. Diversen walcherenBeleidskade r voor het financieel toezicht op gemeen ten en gemeenschap pelijke regelingen Gedeputeerde Staten van Zee land hebben op 18 september 2001 een nieuw Beleidskader voor het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelij ke regelingen vastgesteld. Dit beleidskader treedt in de plaats van het van september 1998 daterende beleidskader en bevat de normen, criteria en aan dachtspunten welke worden ge hanteerd bij het financieel toe zicht op gemeenten en gemeen schappelijke regelingen. Het beleidskader ligt met ingang van 10 oktober tot en met 31 oktober 2001 ter inzage en is verkrijgbaar bij het Informatie centrum van de Provincie Zeeland, Abdij 9, Middelburg, tel. 0118-631400. E-mailadres: infocentrum@zeeland.nl. Milieu Vergunningen Flushing Marine Terminal Stevedoring B.V. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aanvragen ontvan gen van Flushing Marine Terminal Stevedoring B.V. om vergunnin gen Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging opper- Op 16 oktober 2001 zal de ad viescommissie bezwaarschriften van de provincie Zeeland een zit ting houden tot het horen van be langhebbenden. De zitting wordt gehouden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. Onder voorbehoud van wijzigin gen komen de volgende zaken aan de orde: om 14.30 uur wordt het bezwaar schrift behandeld van Stichting Meker te Middelburg inzake het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) betreffende een subsidiever zoek voor het project Meker. De stichting heeft het verzoek ge daan in het kader van het Stimu leringsprogramma Cultuurpartici patie Zeeland 2001-2004. om 15.00 uur wordt het bezwaar schrift van Maatschap Kole te Vlake behandeld. Het gaat om een GS-besluit van 19 juni 2001 inzake een verzoek per direct handhavend op te treden tegen overtredingen van de Wet milieu beheer. Om 15.30 uur wordt het be zwaarschrift behandeld van Koel en Vrieshuis Reimerswaal tegen het besluit van GS van 2 april 1999 inzake het niet tijdig nemen van een besluit naar aanleiding van een verzoek om gespreksver slagen. Het bedrijf wordt verte genwoordigd door Derks Star Busmann Hanotiau. Voor meer informatie over deze zaken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de secre taris van de advies-commissie bezwaarschriften, mevrouw C.W. Ramondt, telefoonnummer 0118- 631377. De visies op de Zeeuwse geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg, de Zorg voor ouderen en de Zorg aan mensen met een verstandelijke handicap zijn opgenomen is regiovisies. Deze regiovisies gelden voor de periode 2001 - 2004. Wonen, welzijn, mobiliteit In de Regiovisie voor ouderen wordt, hoewel de terreinen steeds meer in elkaar grijpen, vanuit de algemene visie op zorg een specifieke deelvisie voor de sectoren wonen, welzijn en mobi liteit geformuleerd. Alles dient erop gericht te zijn om ouderen zolang mogelijk in hun eigen leef omgeving te laten wonen. De zorg en dienstverlening moeten doelmatig, van goede en profes sionele kwaliteit zijn. Daarbij wordt uitgegaan van hulp welke in de eigen woon- en leefomge ving beschikbaar is. Mens centraal Bij het opstellen van de Regiovi sie Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg zijn de volgen de uitgangspunten gehanteerd: Niet de ziekte of de stoornis v maar de mens staat centraal, de zorg moet vraaggericht zijn en zich richten op zelfredzaamheid en het vergroten van de weer baarheid. Verder dient er sprake te zijn van een veelzijdig aanbod van keuzemogelijkheden en vol doende aandacht voor bijzondere hulpvragers. Handicap De Regiovisie voor zorg aan men sen met een verstandelijke handi cap is gebaseerd op de stan- daardregels die door de Verenig de Naties zijn opgesteld. Mensen met een handicap moeten vol gens deze regels zo zelfstan-dig mogelijk kunnen leven, heb-ben recht op goede hulp en hulpmid delen, recht op een betaalde baan en de beleidsmakers moe ten rekening houden met de wen sen van mensen met een handi cap. Veranderingen De huisvesting is aan het veran deren, het wordt allemaal wat kleinschaliger. Mensen met een verstandelijke handicap wonen niet meer apart, maar net als andere mensen in woonwijken. Keuzemogelijkheden op het ge bied van wonen kunnen nog wor den uitgebreid, waarbij veiligheid niet uit het oog mag worden ver loren. Informatie De Regiovisies 2001 - 2004, Zorg voor ouderen, Geestelijke gezondheidszorg en verslavings zorg en Zorg aan mensen met een verstandelijk handicap zijn verkrijgbaar bij het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9, Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is geo pend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 -12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur. HHi b—m vlaktewateren voor het oprich ten en in werking hebben van een loswal aan de Quarleshaven in het industriegebied Vlissingen- Oost. Het bedrijf houdt zich bezig met het op- en overslaan en de expeditie van bulk- en stukgoe deren. De inrichting is gelegen aan de Frankrijkweg 6 te Vlissin- gen-Oost. De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer gecoör dineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en Rijkswa terstaat hebben de vergunningen verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu. De vergunningen liggen van 12 oktober 2001 tot en met 22 no vember 2001 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren; in het ge meentehuis van Borsele, Ste- nevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdag avond van 17.00-20.00 uur; in het gemeentehuis van Vlissin- gen, op werkdagen van 8.30- 12.30 uur en 13.30-15.00 uur en (na telefonische afspraak 0118- 487204) op woensdagavond van 17.15-20.15 uur en bij Rijkswa terstaat directie Zeeland (ka mer 312), Koestraat 30 te Mid delburg, op werkdagen van 9.00- 12.00 en 13.00-16.00 uur. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning(en), de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning(en) en belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver- gunning(en) kunnen tot en met 23 november 2001 tegen de vergun ningen) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De vergunning(en) worden op 24 november 2001 van kracht, ten zij overeenkomstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voor zitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State en/of de benodigde bouw vergunning nog niet is verleend. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). Ontheffing zorgplicht riolering gemeente Vlissingen voor 41 panden in het bui tengebied Gedeputeerde Staten van Zee land hebben besloten aan de gemeente Vlissingen ontheffing zorgplicht riolering ex artikel 10.16a wet milieubeheer te verlenen voor 41 panden in het buitengebied van de gemeente. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 november 2001 schrif telijk bezwaarschriften tegen dit besluit indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Voor een toelichting en ko pieën betreffende dit besluit kunt u zich tijdens kantooruren wen den tot de Directie ruimte, milieu en water, dhr. A.P. Abrahamse, tel. 0118-631169. Vergunning Autobedrijf Van den IJssel te Middelburg Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan Autobedrijf Van den IJssel VOF een vergunning Wet milieubeheer met voor schriften ter bescherming van het milieu verleend met betrekking tot het in werking hebben van een inrichting voor het opslaan van autowrakken, het in- en ver kopen van schade-auto's en gara gewerkzaamheden aan de Oostperkweg 6-8 te Middelburg. De vergunning ligt van 12 okto ber 2001 tot en met 22 novem ber 2001 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het in het ge meentehuis van Middelburg, dienst stadsontwikkeling, afd. milieuzaken, op werkdagen van 8-12 en 13-16 uur en (na telefoni sche afspraak 0118-675241) op donderdagavond van 18-21 uur. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning en belang hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen de ontwerp-vergun ning kunnen tot en met 23 no vember 2001 tegen de vergun ning beroep instellen bij de Afde ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De vergunning wordt op 24 no vember 2001 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voor zitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Witkam (tel. 0118- 631749). Saneringsplan Wilgenhoekweg 13/13a te Serooskerke Gedeputeerde Staten van Zee land hebben onderzoeksrappor ten en een saneringsplan ontvan gen van Groenleer B.V. te Middelburg met betrekking tot de bodemverontreiniging op de loca tie Wilgenhoekweg 13/13a te Serooskerke. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als ern stig te beschouwen en tevens met het saneringsplan voor de grondverontreiniging in te stem men (artikel 29 en 39 Wet bo dembescherming). De ontwerp-beschikking ligt van 10 oktober tot en met 7 oktober 2001 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Veere, Traverse 1 te Domburg, op werkdagen van 9-12 en 14-16 uur en op donderdagavond van 17.30- 19.00 uur. Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp-be schikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631736. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot G. Schrage (tel. 0118- 631736). Saneringsplan Grote Abeele 2 te Oost-Souburg Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca- Duurzaam ondernemen Zeeland op weg naar duurzaam ondernemen. Dat is de titel van een brochure die wordt uitgebracht door de provincie Zeeland. Milieugedeputeerde mr. drs. A.J.G. Poppelaars overhandigt bij de ope ning van de Contacta te Goes op 9 oktober het eerste exemplaar aan de voorzitter van het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) Zeeland, de heer P. Feijtel. In de brochure staan in de vorm van interviews voorbeelden van geslaagd duurzaam ondernemen in de provincie. Duurzaam onder nemen is een van de. speerpunten van het milieubeleid van de provin cie. Met duurzaam ondernemen wordt bedoeld het milieubeleid integre ren in de bedrijfsstrategie, zodat milieu-overwegingen altijd worden meegenomen in beslissingen over productenbeleid, marketing, onder zoek en ontwikkeling. Op die manier kan een bedrijf werken aan verbe teringen die ten goede komen aan het milieu. De brochure is verkrijgbaar bij de stand van de provincie Zeeland op de Contacta te Goes op 9, 10 en 11 oktober en bij het Informatie centrum van de provincie Zeeland. Strategische visie Het concept van de Strategische Visie voor het toekomstige beleid van de provincie Zeeland is inmiddels gereed. Voordat Provinciale Staten het document gaan vaststellen - in de vergadering van 26 oktober a.s. - wordt een ieder in de gelegenheid gesteld van gedachten te wisselen over de visie. Gedachtewisseling Door middel van inloopavonden en chat-sessies kan men van gedach ten wisselen met de Statenleden over de Strategische Visie. Het bijzon dere van deze opzet is dat men niet discussieert met leden van het dagelijks bestuur of ambtenaren van de provincie, maar met de Statenleden zelf. De Strategische Visie is namelijk een stuk dat onder directe verantwoordelijkheid van Provinciale Staten is gemaakt. Inloopavonden In Axel, Goes, Middelburg, Tholen en Zierikzee zijn de inloopavonden al gehouden. Wie verhinderd was heeft nog de gelegenheid om naar Oostburg te komen om zijn of haar mening over de Strategische Visie te geven. Vertegenwoordigers van vrijwel alle fracties zijn daar aanwe zig. De laatste inloopavond is op woensdag 10 oktober in Den Hoekzak, Langestraat 1, Oostburg. Vanaf 20.00 uur zijn bezoekers welkom. Informatie De Strategische Visie is te bestellen bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Middelburg, tel. 0118 - 631400, e-mail infocen- trum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 -12.30 uur en van 13.30 -16.30 uur. Alle informatie is ook te vinden op www.zeelanddebat.nl. tie Grote Abeele 2 te Oost- Souburg ernstig is en hebben met het saneringsplan van Fraanje B.V. te Lewedorp inge stemd (artikel 29 en 39 Wet bodembescherming). De beschikking ligt van 10 okto ber tot en met 21 november 2001 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en 13.30-15.00 uur en (na telefonische afspraak 0118487204) op woensdag avond van 17.15-20.15 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 21 november 2001 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenhage. De beschikking wordt 22 novem ber 2001 van kracht, tenzij bin nen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt het besluit niet van kracht, voordat op dat verzoek is beslist. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). mmmmmaoKmrn g NIEUWE OOGST ZUIDVRUCHTEN TURKSE ABRIKOZEN 500 GRAM NU SLECHTS 395 NATUURLIJK BIJ L. J. NIJSEN V Kerkstraat 4-6 VLISSINGEN y/ 5_korting op het inschrijfgeld 1 /t a,4/t/m 15 oktober Opnieuw gestart in ARNEMUIDEN Met nieuwe begeleidster DE ARNE dinsdagavond 19.00 u - Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet - Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders en vegetariërs - Goede begeleiding in kleine groepen Ook lid worden, kom dan naar: Arnemuiden: De Arne dinsdagavond 19.00 u. Inl.: M.v. Maanen tel: 0118-601066 Wij hebben ook clubs in: Middelburg: Zeeuwse Bibliotheek maandagavond 19.00 u. Inl.: V. Poortvliet, tel: 0118-615855 Oost-Souburg: Sporthal Duivenvoorde donderdagavond 19.15 u. Inl.: T. Lord, tel: 0118-470894 Vlissingen: Majoraat (v. Hogendorpweg 58A, woonhuis achter ROC) dinsdagavond 19.00 u. Inl.: J. Borg, tel 0118-466761 U kunt altijd vrijblijvend binnenlopen! homepage: www.slank-klup.nl e-mail: info@slank-klup.nl Onze kracht persoonlijke aandacht

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 7