mn GEMEENTE DDELBURG llllliviill nfeii AZC Stromenweg geopend 4 1 iviiê Koopsubsidie Stationsgebied onder de loep De gemeentelijke straatnamencommissie Nieuwe korfbalvelden voor TOP Dualisering van de gemeentelijke politiek Sociale Zaken gesloten Vergaderingen verplaatst Collectes Milieuklachten- telefoon Zeeland lüvvl Infokanaal 4 Vakantierooster 2001 Onder het mes Sociale Zaken gesloten Woensdag 10 oktober 2001 FAAM/VLISSINGER 3 Week 41 Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de afdeling Communicatie. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u bij Communicatie terecht: Stadhuisstraat 2, telefoon 675450, iedere werkdag open van 6.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Internet site: www.middelburg.nl info middelburg, nl MAXIMAAL TEXT VANAF PAG. 830 Informatienummer 675 555 De afdeling Sociale Zaken is vrijdagmorgen 14 oktober geslo ten voor publiek. Van 13.00 tot 16.00 uur staan de medewer kers weer voor u klaar. De commissievergadering Cul tuur, Ouderenbeleid, Recreatie en Toerisme (CORT) van 11 ok tober is verzet naar 20.00 uur. De commissievergadering CORT van donderdag 8 novem ber begint die dag om 20.00 uur. Vorige week werd aangekondigd dat de commissie VRSF op 16 oktober zou vergaderen. Dat is een misverstand. Deze commis sie komt op 23 oktober bijeen met de begroting op de agenda. Het gemeentebestuur heeft de vol gende organisaties toestemming ge geven te collecteren: - 8 tot en met 13 oktober: Neder landse Brandwonden Stichting - 28 oktober tot en met 3 novem ber: Diabetes Fonds Nederland De milieuklachtentelefoon Zee land is dag en nacht te bereiken op nummer 0118 - 41 23 23. U kunt daar naar toe bellen als u klachten heeft over stank, stof, rook, roet of geluid, afkomstig van bijvoorbeeld bedrijfs - of landbouwactiviteiten, horecagele genheden of als u bodem - water verontreiniging constateert. Het milieuklachtennummer is per manent bereikbaar. U kunt dit num mer ook bellen als u getuige bent van een milieudelict, bijvoorbeeld het lozen van olie en het dumpen van afval in bermen en sloten. De milieuklachtentelefoon is niet te gebruiken voor algemene vragen en klachten over bijvoorbeeld het opha len van huishoudelijk afval. Hier voor kunt u bij uw gemeente terecht. De dienst Stadsreiniging van de Ge meente Middelburg heeft een specia le informatielijn: 0118 - 675 322. U kunt een speciale folder over de milieuklachtentelefoon ophalen bij de provincie Zeeland, maar ook bij de afdeling Communicatie van Middelburg, Stadhuisstraat 2. Daar in ook aandacht voor de zwemwa tertelefoon en het meldpunt dubieu ze stoffen. Tafeltje Dekje "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, ge handicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maandag tussen 8.45 en 9,30 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 0118-638570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dag. Menu vanaf maandag 15 oktober tot en met zondag 21 oktober 2001 Maandag Gepaneerde varkensschnitzel, gemengde groenten, gebakken aardappelen. Dinsdag Rundergehaktballen in jus, spinazie a la crème, aardappelen. Woensdag Stamppot boerenkool met rookworst. Donderdag Kipfilet, jus, bloemkool naturel, aardappelen, peterselie. Vrijdag Gepaneerde zeesnoekfilet met groente, béchamel aardappelen. Zaterdag Bamigoreng met.kipsateh. Zondag Wat de pot schaft. Het nieuwe AZC (foto: F. Vierg Het clusterkantoor van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Zeeland en het Asielzoekerscentrum (AZC) Middelburg zijn in middels gevestigd aan de Stromenweg, op het voormalige terrein van Stichting Arduin. Op vrijdag 5 oktober jongstleden is de nieuwe locatie officieel geopend door mevrouw Van Dijk-Sturm, Wethouder Welzijn van de gemeente Middelburg. In het nieuwe AZC zijn sinds de zo mer 600 asielzoekers gehuisvest, waaronder 100 Alleenstaande Min derjarige Asielzoekers (AMA's). Zij zijn verhuisd vanuit de Kruitmolen- laan en de voormalige Berghuyska- zeme aan de Zuidsingel. Deze cen tra voldeden niet meer aan de eisen die aan AZC's gesteld worden van daag de dag. Dit en de langere ver blijfsduur in de centra heeft de aard en inrichting van het nieuwe asiel zoekerscentrum bepaald. Daarbij is geprobeerd de rust en privacy te vergroten. Het centrum lijkt in feite op een woonwijk en bestaat uit ap partementen die gedeeld worden door acht bewoners. De apparte menten zijn door het COA ingericht met eigen keuken, sanitair en was- en droogcombinaties. Van een verzorgend instituut is een AZC omgevormd tot een opvanglo- catie waarbij zelfstandige huisves ting het doel is. Het COA stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de asielzoeker voor zijn/haar dage lijks doen en laten, tot en met het tonen van eigen initiatief om terug te keren naar het land van herkomst Ook betrokkenheid van omwonen den wordt door het COA zeer op prijs gesteld. Zo is inmiddels een begeleidingscommissie opgericht die dienst doet als een platform. Zo kunnen buurtbewoners positieve maar ook negatieve ervaringen over het AZC kenbaarte maken. Zo hoopt het COA als een goede buur gezien te worden in de wijk. Ook asielzoekers stellen contact met Ne derlanders vaak erg op prijs. De Wet Bevordering Eigenwoningbezit (BEW) is vanaf begin dit jaar van kracht. Met deze wet wil de regering de keuzevrijheid tussen hu ren en kopen bevorderen. Hiertoe is een zogenaamde 'koopsubsidie' in het leven geroepen. De regeling is gericht op huishoudens met een laag inkomen die nu veelal gebruik maken van huursubsidie en de stap naar een koopwoning gaan nemen. Koopsubsidie is een regeling van het Rijk. Gemeenten zijn op geen enkele wijze betrokken bij hel aan vragen of verlenen van de koopsub sidie. Hel is een tegemoetkoming in de hypotheeklasten, die kan worden toegekend bij de aankoop van een woning of een woonwagen in com binatie met een standplaats. Deze subsidie wordt maandelijks overge maakt aan de eigenaar-bewoner. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 336,- 152,47) en is afhankelijk van het inkomen. Daar boven komt nog een toeslag voor de financiering van de eventueel ver schuldigde overdrachtsbelasting. Voor wie? Alleen aanvragers met een inkomen dat binnen de inkomensgrenzen van de Huursubsidiewet blijft, komen in aanmerking voor de koopsubsidie. De totale kosten voor het verkrijgen van de woning mogen niet meer dan f 259.800 (C 117.892,10) be dragen. De hoogte van de hypo theek mag maximaal f 207.800 94.295,53)bedragen. Verder gelden voor de aanvraag van de koopsubsidie de volgende voor waarden: De aanvrager moet minstens 23 jaar zijn; De aanvrager mag de afgelopen drie jaar geen eigenaar-bewoner zijn geweest; De aanvrager moet de woning zelf gaan bewonen en zich na overdracht van de woning bij de Gemeentelijke Basisadministratie inschrijven. Aanvraag Koopsubsidie moet worden aange vraagd bij het Ministerie van Volks huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Ook voor verdere informatie over koop subsidie kunt u met het Ministerie van VROM contact opnemen, tele foon 070-3395005 of kijk op inter net op www.koopsubsidie.nl. Gemeenten zijn op geen enkele wij ze betrokken bij het aanvragen of verlenen van de koopsubsidie. Maar bij de afdeling Communicatie kunt u wel een speciale folder over dit onderwerp ophalen. (foto: F. Viergever) De vierde uitgave van Infokanaal ligt vanaf nu voor u ge reed bij de afdeling Communicatie en diverse horecage legenheden in de binnenstad. Deze week wordt de infor matiekrant in het Stationsgebied huis-aan-huis bezorgd en krijgen abonnees de krant thuisgestuurd. Infokanaal 4 gaat onder andere over de langzaam verkeers- brug over hel Kanaal, de nieuwbouw van Rijkswaterstaat, het waterschap en de Gemeente en de nieuwe projectleider van Rijkswaterstaat wordt aan u voorgesteld. Natuurlijk wordt ook stilgestaan bij het werk aan de fietstunnel, de kademuur en de Kanaalweg. Omdat het Stationsgebied ei genlijk met de dag verandert, volgt hier in hel kort nog in formatie die niet meer in de Infokanaal kon worden opgeno men. Vanaf de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel tot aan de Shell is onder de grond de riolering vernieuwd. Daar ligt nu een gescheiden riolering met overstortleidïng. Hél schone hemelwater zal voortaan in een keer in het Kanaal door Walcheren worden geloosd. Het vuile water, dat over een paar jaar uit de kantoren van de Gemeente en het water schap Zeeuwse Eilanden komt, gaat wel naai" de afvalwater zuivering toe. Op bijgaande foto ziet u de bekisting van de wanden van de nieuwe fietstunnel onderdoor het spoor. Die is volgestort met beton. Deze week wordt de bekisting ver wijderd en begint de aannemer met de aanleg van hel brug dek voor over de tunnel - waar de Kanaalweg straks over heen gaat. Daarvoor wordt eeist een zwevend ijzeren ge raamte/bekisting aangebracht die ook met beton wordt ge vuld. Na het uitharden is het dek klaar en kan de Kanaalweg er overheen worden gelegd. Het bouwterrein voor het nieuwe Stadskantoor - zeg maar het stuk Kanaalweg dat nu niet meer te bereiden is - wordt de komende tijd bouwrijp gemaakt. Daarom moest eerst hel asfalt van de oude Kanaalweg worden opgebroken. Daaron der vonden dc bouwvakkers tot hun verrassing een oude weg van kasseien (kinderkopjes). Het. asfalt lag dus op dezelfde plaats waar men vroeger met paard en wagen op reed. De kinderkopjes zijn verwijderd en gullen worden hergebruikt. De vierde editie van Infokanaal ligt weer voor u klaar bij de afde ling Communicatie (Stadhuis straat 2). Infokanaal verschijnt eens in het kwartaal en bericht over het interessante project Sta tionsgebied. In het herfstnummer interviews met onder andere de nieuwe projectlei der van Rijkswaterstaat Zeeland over de nieuwbouw aan de Poelen- daelèkavel. Maar ook de stand van zaken, de duurzame nieuwbouw van het waterschap, en het onderzoek naar de langzaam verkeersbrug. Herfstvakantie 13 oktober tot en met 21 oktober f Kerstvakantie van 22 december tot en met 6 januari 2002 Voorjaarsvakantie van 9 tot en met 17 februari 2002 s Meivakantie van 27 april tot en met 10 mei 2002 Zomervakantie van 6 juli tol en met 18 augustus 2002 Wethouder Bruinooge neemt de kunstgrasvelden in gebruik. Door een partijtje korfbal met de juniorenploeg van de Arnemuidse korfbalvereniging TOP te spelen nam wethouder Bruinooge afgelopen vrijdag de nieuwe kunstgrasvelden van de vereniging in ge bruik. De oude velden waren hoognodig aan vervanging toe. Daarom werd in juli begonnen met de aanleg van twee nieuwe kunstgrasvelden inclusief verlichting. De hele aanleg van de kunstgrasvelden werd in twee maanden gerealiseerd. TOP is de tweede Middelburgse korfbalvereniging (na Swift) die de beschikking heeft over kunstgras. We hebben op deze pagina al eerder bericht over de voorstellen die de Commissie Elzinga heeft gedaan aan het Rijk om de gemeentelijke po litiek te vernieuwen. Vandaag lichten we er een uit: het spreekrecht. In de maandelijkse vergaderingen van de gemeenteraad worden de voorstellen van het dagelijks be stuur van de gemeente behandeld. Voordat de raad deze voorstellen behandelt, worden ze in één van de raadscommissies van Advies en Bijstand besproken. Iedereen kan in zo'n vergadering komen vertellen wat hij/zij van zo'n voorstel vindt. Het enige wat u hoeft te doen is spreekrecht aanvragen. Het spreekrecht zal na de gemeen teraadsverkiezingen van volgend jaar in heel het land worden inge voerd. In de Gemeente Middelburg is het al lang mogelijk spreekrecht aan te vragen voor de raadscom- missicvergaderingen. Maar wat houdt spreekrecht nu eigenlijk in? Een voorstel aan de gemeenteraad wordt dus eerst in een raadscommis sie besproken. Deze commissie be kijkt hel voorstel en geeft dan een advies aan de gemeenteraad. Dc ge meenteraad neemt de uiteindelijke beslissing of een voorstel wel of niet wordt aangenomen. Wanneer voor een commissievergadering een be paald onderwerp op de agenda staat waarover u uw mening wilt laten ho ren, is dat zeker mogelijk. U kunt dan van de mogelijkheid tot spreek recht gebruik maken. Als iemand over een bepaald onderwerp zijn of haar mening wil geven, is dal dus NIET mogelijk tijdens de vergade ringen van de gemeenteraad. Wan neer ccn burger van het spreekrecht gebruik wil maken, dient hij of zij dit vooraf aan te melden bij de se cretaris van desbetreffende commis sie. De namen en de telefoonnum mers van de secretaris staan bij de vergaderdata van de commissies ver meld. Voor info bel 0118- 675 458. Spreektijd De inspreker wordt in twee termij nen de gelegenheid gegeven zijn of haar mening aan de commissiele den duidelijk te maken. In de eerste termijn heeft de inspreker een spreektijd van maximaal vijf minu ten. Daarna kunnen dc commissie leden en de portefeuillehouder hier op reageren en antwoorden. Wan neer de inspreker dan nog vragen heeft, is er aansluitend een tweede inspreektermijn. Deze is maximaal drie minuten. Hierop kunnen de commissieleden en de portefeuille houder wederom reageren. De agenda's van de raadscom missies van Advies en Bijstand liggen minimaal twee dagen voor de vergadering ter inzage bij de afdeling Communicatie en de se cretarissen van de betreffende commissie. In het Zeeuws Archief is tot en met 10 november een bijzondere tentoonstelling te zien, getiteld: De afdeling Sociale Zaken is vrij dagmorgen 14 oktober gesloten voor publick. Van 13.00 tot 16.00 uur Staan de medewerkers weer voor u klaar. "Zeeuwen onder het mes. Ge zondheidszorg in Zeeland door de eeuwen heen". De expositie is te bezichtigen van maandag tol en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur in hel Van de Perrchuis, Hofplein 16 in Middel burg. Toegang is gratis. Je kan er kennis maken met een dokterska mer uil de jaren veertig van de vori ge eeuw, het apothekersvak, verlos kunde. medisch wetenschappelijk onderzoek en nog veel meer over de Zeeuwse gezondheidszorg vanaf dc Middeleeuwen tot halverwege de twintigste eeuw. Meer info: www.zeeuwsarchief.nl. research (bijvoorbeeld naar de na men van historische boerderijen, landerijen of personen). Daarna wordt in de commissie over de voorgestelde namen gediscussieerd. Als dc leden het met elkaar eens zijn wordt een voorstel vervaardigd. Dit wordt ter goedkeuring aan het College van B&W gezonden en vervolgens formeel vastgesteld (zie bijgaand voorbeeld) en gepubli ceerd. Nieuwe straatnamen Onlangs heeft het college van B&W een aantal nieuwe straatna men goedgekeurd. Het gaal om straten in de nieuwe wijk de Veer- sepoort (tweede fase): Grote Stern- straat, Zilvermeeuwstraal, Ber geendstraat, Steenloperslraal, Parel duikerhof, Strandplevierhof. Deze straten worden ontsloten door de Scholeksterstraal en de Geerses- weg. Voor de wijk Hazenburg (Arnemui- den) zijn straten vernoemd naar ou de scheepstypen: Hoogaars, Schouw. Sloep, Schokker, Hengst. Botter en Kotter. Ten slotte veschij- nen in dc Mortiere de namen van muziekinstrumenten: Fagotweg, Klarinetweg en Hoboweg. Met dank aan Peter Sijnke en schrijfbaar zijn en niet op al beslaande straatnamen lijken), 2. Namen die een samenhang verto nen (bijvoorbeeld vogelnamen, namen van bomen, namen van historische figuren of iels derge lijks. Aan het soort naam moet je al kunnen zien in welk deel van de stad je wezen moet), 3. In het geval van personen: in principe alleen "overledenen" (want over nog levende personen kunnen controverses ontstaan), 4. Als het mogelijk is namen die een (historische) band met Mid delburg bezitten, 5. Alleen bij zeer hoge uitzondering omdopen van al beslaande straat namen. Hoewel de vergaderingen van de gemeentelijke straatnamencommissie in principe openbaar zijn worden deze bijeenkomsten zelden door be langstellende buitenstaanders bezocht. Daarom dit artikel om u te in formeren over het reilen en zeilen van de commissie die een toch niet alledaagse taak heeft: hoe bedenk je een nieuwe straatnaam? historische inbreng- de gemeente archivaris (nu werkzaam bij hef Zeeuws Archief, maar vandaar uit nog steeds nauw betrokken bij Mid- wordl ontwikkeld gaat de commis^ sie aan de slag. Uitgangspunten daarbij zijn: 1. Duidelijke namen (die goed lees- Na de 'Vraag om een nieuwe naam/nieuwe namen start hel cre atieve proces van het nodige denk en zoekwerk. Met name de ge meente-archivaris Peter Sijnke ver richtte de afgelopen jaren nogal wat Middelburg is in de jaren zeventig van de vorige eeuw overgegaan tot het instellen van een straatnamen commissie. Voordien werden straat namen meestal door ambtenaren of gemeentebestuurders bedacht. Zo heeft wijlen wethouder J.S. Hoek, in samenspraak met burgemeester mr. J. Drijber, in de jaren zestig nogal wat straatnamen bedacht (met name in Middelburg Zuid en Dau- wendacle). In het begin stond de Middelburgse straatnamencommissie onder voor zitterschap van een wethouder, maar tegenwoordig is hel een amb telijke adviescommissie. Er is daar bij uiteraard heel goed gekeken welke disciplines in ieder geval in deze commissie vertegenwoordigd dienen te zijn. Dat zijn met name Stadsontwikkeling (Bouwen en Wonen en Landmeten) en Burger zaken van de gemeente en -voor de delburgsc aangelegenheden). Uiter aard is ook de PTT een belangrijke gesprekspartner. De commissie komt niet zo vaak bij elkaar. Dit heeft uiteraard te maken met de bouwactiviteiten van de ge meente en de daarbij behorende noodzaak aan nieuwe straatnamen. Als bijvoorbeeld een nieuwe wijk

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 3