aterstand Steun de dubsf koop een lot! In perioden van veel regen Nieuwe Elektriciteitstarieven Zakelijk Kleinverbruik m.i.v. 1 oktober 2001 N.V. DELTA Nutsbedrijven 99 DE JONG Mim REINIGING 8c RIOOUECHNIEK GROTE CLUBACTIE FVL/BEV V WONINGKRANT WEEK 41 Waterstand is de informatierubriek van waterschap Zeeuwse Eilanden. Elke maand kunt u deze rubriek in dit blad vinden. Voor vragen over de beschreven onderwerpen kunt u terecht bij afdeling Communicatie: René van Broekhoven (0113-241209). E-mall: communlcatie@wze.nl Waterschap Zeeuwse Eilanden Hoofdkantoor Postbus 114, 4460 AC Goes Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes Telefoon (0113)241000 Telefax (0113)227528 De stand van zaken in waterschap Zeeuwse Eilanden Waterschap Zeeuwse Eilanden kreeg eind september een toezegging voor vier ton Europese subsidie voor de uitvoering van het groenstructuurplan. Het geld is afkomstig uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en is .toegekend door de Dienst Landelijk Gebied namens de provincie Zeeland. Met deze subsidie kan Zeeuwse Eilanden het beplantingswerk voor het komende seizoen voor een deel financieren. Waterschap Zeeuwse Eilanden beheert en onderhoudt de beplantingen langs de pol derwegen buiten de bebouwde kom. Daarnaast verzorgt het waterschap de beplantingen van een aantal binnendijken die het in eigendom heeft. Om het beheer .en onderhoud ook in de toekomst tot een succes te maken heeft het schap in 1998 in overleg met de streek en betrokken organi saties een Groenstructuurplan opgesteld. In 1999 is het Groenstructuurplan uitgewerkt in een eerste Groenbeheerplan. In dit laat ste plan geeft het waterschap aan waar het de in de periode 1999-2004 met de be planting langs de polderwegen en dijken heen wil. In 1999 is de uitvoering van start gegaan. Beide plannen hebben een uitge breid inspraakproces doorlopen. Ook voor komend najaar staan rooi- en plantwerk- zaamheden op het programma. Jonge beplanting Op een groot aantal plaatsen in noord- en midden-Zeeland zijn sinds 1999 bomen en struiken geplant. Ook op enkele locaties waar nooit beplanting heeft gestaan, staat tegenwoordig beplanting. Het komende halfjaar plant het waterschap zo'n 1.500 jonge bomen en meer dan 20.000 struiken langs de polderwegen in noord- en midden-Zeeland. Alleen al op Walcheren gaan bijna 1.000 jonge bomen en meer dan 10.000 struiken de grond in. Langs de Mariekerkseweg bijvoorbeeld gaat Zeeuwse'Eilanden 181 populierenen 4.000 struiken planten. Op de Trekdijk bij Nieuw- en Sint joosland komen 188 walno- tenbomen en 23 wilgen te staan. Het cissortiment struiken bestaat uit veldes- doorn, kornoelje, liguster, wilg, hondsroos, egelantier, gelderse roos, hazelaar en haag- beuk. Ook op de andere eilanden staan plantwerkzaamheden op het programma. Bij het uitvoeren van de beplantingswerk zaamheden werkt het waterschap nauw samen met de landinrichtingscommissies. In het kader van landinrichtingsprojecten worden ook veel bomen en struiken aange plant. Werk van start De werkzaamheden gaan half oktober van start. Tijdens de uitvoering kunnen wegen gedeeltelijk worden afgesloten waardoor enige overlast kan ontstaan. Direct omwo nenden krijgen een brief voordat de werk zaamheden van start gaan. In deze brief wordt aangegeven wat de aard van de werkzaamheden is en bij wie men terecht kan met vragen of opmerkingen. matiseerde - stuwen gemaakt om het water óf langer vast te kunnen houden óf sneller af te kunnen voeren. AI met al is voor bijna drie miljoen gulden geïnves teerd in de bestrijding en het voorkomen van wateroverlast. In de week van 17 tot en met 21 septem ber besloot het waterschap de Moby- pompen op Schouwen en op Walcheren in te zetten. Er was nog geen sprake van inundatie of wateroverlast. Het waterschap heeft er hard aan gewerkt om problemen te voorkomen. In het najaar komt de regen vaak met bak ken uit de hemel vallen. In een land als het onze, waar water zo rijkelijk aanwezig is, is het van groot belang dat we ons tegen het water kunnen beschermen. De zes (schiereilanden die onder het beheer vallen van Zeeuwse Eilanden zijn allemaal omringd door dijken. Het water, dat bin nen die dijken valt, moet vla een stelsel van waterlopen zijn weg naar buiten kun nen vinden. Dit gebeurt met behulp van poldergemalen. In het gebied van Zeeuwse Eilanden bevinden zich 65 pol dergemalen die overtollig water naar het buitenwaterpompen. Daarnaast zijn er nog kleinere gemalen (onderbemalingen) die zorgen dat het water door de waterlo pen wordt afgevoerd naar die grotere gemalen, in natte perioden draaien de pompen continu. Voor de verschillende oppervlaktewateren worden zomer- en winterpeilen Ingesteld om te zorgen dat bij normale omstandig heden in de zomer voldoende water in de sloten staat en in de winter voldoende ruimte is om water te kunnen bergen en afvoeren. Het waterschap probeert een tussenweg té vinden in tegengestelde belangen. Zo wil de landbouw dat het waterpeil 's winters zo laag mogelijk in de sloten staat, maar in natuurgebieden is het Juist gewenst om dan zo veel mogelijk water te hebben. De peilen dié het water schap Instelt, kunnen als gevolg van lange, warme periodes of in tijden van veel neerslag wel ééns afwijken van de streekpeilen. Het waterschap is vooral bij veel neerslag zeer oplettend op grote peilstljglngen en is dan extra alert. Uiteraard worden de gemalen dan maxi maal ingezet, zodat het water snel wegge pompt kan worden. Het komt wel ééns voor dat er zoveel neerslag in een bepaal de periode valt dat de gemalen het tijde lijk niet meer aankunnen/Tegenwoordig kunnen de gemalen bijgestaan worden door grote mobiele noodpompen, de zogeheten Moby's, die door het water schap na de wateroverlast van 1998 zijn aangeschaft. Deze pompen kunnen naar verschillende locaties worden gebracht. De pomp wordt In het water gezet en de grote leidingen worden aan elkaar gekop peld en over de dijk gelegd, zodat het overtollige water kan worden wegge pompt. Per uur kan één zo'n pomp 3.600 mA water wegpompen. Dit komt overeen met de capaciteit van vijftien brandweer- pompen. Het waterschap beschikt ook nog over vele kleinere pompen die overal in het gebied kunnen worden ingezet als het nodig is. Andere maatregelen Na de wateroverlast van september 1998 zijn naast de aanschaf van de pompen ook andere maatregelen genomen om water overlast te voorkomen en te bestrijden. Zo heeft het waterschap er voor gezorgd dat de capaciteit van sommige pompen van de gemalen is uitgebreid en zijn tempera- tuurbeheersende maatregelen genomen om de bedrijfszekerheid te verhogen. Als alle pompen lang draalen, kan de tempe ratuur hoog oplopen en kunnen er storin gen ontstaan. Maar ook zijn er in de waterlopen werken uitgevoerd. Rondom enkele kernen zijn afsluiters aangebracht of kleppen op riooloverstorten geplaatst om het polderwater buiten de kernen te kun nen houden. Op andere plaatsen in het buitengebied zijn nieuwe - vaak geauto- De leveringstarieven voor kleinverbruik van N.V. DELTA Nutsbedrijven voor het vierde kwartaal 2001 zijn gemiddeld met 1,8% gedaald ten opzichte van de leveringstarieven van het derde kwartaal. Deze tariefdaling wordt veroorzaakt door enerzijds een lichte daling van de inkoopkosten en anderzijds correcties op de inkoopkosten van voorgaande kwartalen. Elektriciteitstarieven per 1 oktober 2001 (exclusief 19% BTW) Vastrecht per maand (conventionele stroom en Zeeuws Groen): enkeltariefmeter dubbeltariefmeter 38,86 17,63) f 52,68 (€23,91) 65,25 (€29,61) 83,70 37,98) 40,11 (€18,20) 53,93 (€24,47) 66,50 (€30,18) 84,95 (€38,55) Conventionele stroom: kWh-tarief kWh-tarief tijdens normaaltariefuren kWh-tarief tijdens laagtariefuren enkeltariefmeter 0,1814 (€0,0823) n.v.t. n.v.t. dubbeltariefmeter n.v.t. 0,1858 (€0,0843) 0,1140 (€0,0517) Zeeuws Groen: kWh-tarief kWh-tarief tijdens normaaltariefuren kWh-tarief tijdens laagtariefuren Over Zeeuws Groen betaalt u geen energiebelasting. enkeltariefmeter dubbeltariefmeter 0,3099 (€0,1406) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3143 (€0,1426) f 0,2425 (€0,1100) Energiebelasting per kWh: 0 tot 10.000 kWh 10.000 tot 50.000 kWh 50.000 tot 10.000.000 kWh 0,1285 (€0,0583) f 0,0427 (€0,0194) 0,0131 (€0,0059) De energiebelasting komt boven op de elektriciteitsprijs per kWh. Per periode van 12 maanden wordt per elektriciteitsaansluiting een bedrag van 312,00 (€141,58), excl. BTW, belastingvermindering terugbetaald. In de maandelijkse voorschotten wordt hiermee al rekening gehouden. Op uw energienota wordt de energiebelasting en de belastingvermindering apart vermeld. Een uitgebreide schriftelijke toelichting op de elektriciteitstarieven kunt u opvragen bij N.V. DELTA Nutsbedrijven, tel. (0800) 5150. De tarieven voor huishoudelijk elektriciteitsverbruik worden in een afzonderlijke advertentie bekend gemaakt. Postbus 5048 4330 KA Middelburg tel. (0800) 5150 e-mail: info@delta-zld.nl www.deltanutsbedrijven.nl Waarom De Jong reiniging en riooltechniek Snelle service De Jong Reiniging Riooltechniek is 7 dagen per week 24 uur per dag inzetbaar. Ons streven is binnen 4 uur bij onze klanten te zijn, dit kan in sommige perioden van het jaar wel eens moeilijk zijn. U wordt echter binnen 24 uur geholpen of na een telefoni sche afspraak op een ander tijdstip. Ruime ervaring en gedegen vakmensen Ruim 15 jaar is De Jong Reiniging Riooltechniek specialist in het ontstoppen van rioleringen en afvoeren. Vele bedrijven en particulieren maken gebruik van onze dienstverlening. Daar wij werken met gespecialiseerde materialen, machines en vakmensen, kunnen de ongemakken van verstopte leidingen snel en voordelig verholpen worden, eventueel via camera-inspectie. Specialisatie en reiniging in onderhoud Tevens kunnen wij voor u vacuümreinigen. Dit werk wordt vooral 'uitgevoerd bij professionele voedselverstrekkers, welke over een zogenaamde vetput beschikken. Deze putten moeten regelmatig gereinigd worden i.v.m. de milieuwetgeving. Tevens kunnen wij septietanks leegzuigen, kolken reinigen, containers die zijn verontreinigd door b.v. voedselresten, ontdoen van vuil. Radiografische afstandsbedienig Al onze ontstoppings auto's beschikken over radiografische afstandbediening. Hierdoor kan men vrijwel altijd met één persoon op deze auto werken. Bij het werken met hoge druk kan men de apparatuur altijd op de plaats van het werk in- en uitschakelen. Rijdende camera voor buitenriolen met video of cd-rom verslag NEN 3399 Indien een inspectie van het rioolstelsel vereist is voor de gemeente, rijk of waterschap moet dit veelal op video of cd-rom worden vastgelegd. Ook dit is bij ons mogelijk via onze rijdende camera gekoppeld aan een computer. Dit alles vindt plaats op via een visuele inspectie volgens NEN 3399. Wij kunnen deze inspecties uitvoeren in leidingen van 160 tot 600 mm. BEL 0111 - 41 34 95 Industrieweg 12 Postbus 217 4300 A E Zierikzee Tel. 0111 - 41 34 95 Fax 0111 - 42 04 16 www. dejongriooltechniek. nl Opgelet: u kunt de lotenverkopers van de Grote Clubactie weer aan uw deur verwachten. Zij zijn lid van een vereniging uit uw buurt. Ze verkopen loten waarvan 80% van de opbrengst direct in hun clubkas belandt. Deze verenigingen kunnen het geld goed gebrui ken. Bijvoorbeeld voor het jaarlijks jeugdkamp of de aanschaf van nieuwe instrumenten, maar ook clubhuizen worden met de actie-opbrengsten verbouwd. Doe mee en win Natuurlijk koopt u in de eerste plaats een lot om de club te steunen. Maar dat is niet alles: u maakt zelf ook kans op de hoofdprijs van twee ton belastingvrij, een exotische vakantie of één van de 40.000 andere prijzen met een totale waarde van 1,8 miljoen gulden. Postbus 90100, 5000 LA Tilburg tel. 013 - 455 28 25 www.clubactie.nl 1 I

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 27