Carry Slee is koningin van de Kinderjury Middelburgse Padvinderij anno 1947 Vogeltentoonstelling Concertserie Willem Vermandere in Zeeland Woensdag 10 oktober 2001 FAAM/VLISSINGER 21 door Mieke Roelse Vast onderdeel van de Kinderboekenweek is de toekenning van de Griffels, Penselen en Vlag-en-wimpels. Dat gebeurt door volwasse nen. Maar welke boeken kinderen zelf de leuk ste, spannendste of mooiste vinden bepaalt de Kinderjury. Dat waren dit jaar ruim veertigdui zend kinderen die hun persoonlijke top-vijf sa menstelden. Grote winnares werd Carry Slee die met Hokus, Pokus... plas! en Razend in bei de leeftijdscategorieën de meeste punten kreeg. Wie de erelijstjes van de afge lopen vijf jaar erbij pakt krijgt een goed beeld van wat kinde ren graag lezen. Bij de lezers van zes tot en met negen jaar staan steevast de namen van Carry Slee, Paul van Loon, Jacques Vriens en Vivian den Hollander. Als ze al niet be kroond zijn dan toch minstens getipt. Kinderen van tien tot en met twaalf noemen ook al tijd Carry Slee en Jacques Vriens al hebben die twee schrijvers de laatste jaren wel concurrentie gekregen van J.K. Rowling die met haar Har ry Potter boeken voor onge kende oplagecijfers zorgde. Als extraatje kreeg Rowling de Zaanse Kinderboekenprijs 'Hotze de Roos'. Zaanstad is uitgeroepen tot Hoofdstad van de Nederlandse Kinderjury omdat de naamgever van de prijs, Hotze de Roos er heeft gewoond. En zonder Hotze de Roos hadden wij nooit iets ge lezen over de tweeling Sietse en Hielke Klinkhamer en hun boot, de Kameleon. De schrijver Jacques Vriens viel al in de prijzen met zijn Meester Jaap boeken en heeft nu met de serie over de Bende van de Korenwolf een nieuwe lezersgroep aan zich weten te binden. En Carry Slee, ja dat is toch een geval apart. Want voor welke leeftijd ze ook schrijft en waar haar boeken ook over gaan; altijd zit ze bij de beste vijf. Ook in 1999 had Carry twee bekroonde boeken: Meester Paardenpoep en Af blijven. Bovendien schreef ze in datzelfde jaar het boeken weekgeschenk Bikkels. Applaus voor boeken Op dinsdag 2 oktober opende Carry Slee het 1e Zeeuwse kinderboekenbal. In De Drvk- kery vertelde ze over haar werk en konden kinderen vra gen stellen en een handteke ning bemachtigen. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Een mooie gelegenheid om haar te vragen of ze niet liever ook een keer een Gouden Grif fel had willen winnen. Zeg maar een soort officiële prijs. Een beetje flauwe vraag en lang niet zo leuk als de soms verrassende zaken die de kin deren wilden weten, maar Carry Slee wil er toch wel ant woord op geven. „Ik schrijf voor kinderen, dat is mijn pu bliek. Dus als jaar na jaar de Kinderjury mij prijzen geeft dan is dat het applaus voor mijn boeken. Dat is toch het mooiste wat er is, daar gaat het om", zegt ze beslist. Som mige ouders mokken wel eens dat er zoveel problemen aan gehaald worden in de boeken van Slee. „Ik schrijf realisti sche boeken over problemen die kinderen tegenkomen. Niet altijd en niet allemaal maar het gebeurt wel. Ik geef ze een handvat om, als het in hun omgeving gebeurt, er wat Vogelvereniging 'Zanglust' houdt van 18 tot en met 20 okto ber haar 16e vogeltentoonstelling. Meer dan 1000 soorten en rassen zijn te zien in 'De Arne' in Arnemuiden. Ook is er een verkoopkas en tijdens deze tentoonstelling wordt tevens de 10e Regioshow van de Nederlandse Zebravinkenclub van Rayon Zeeland gehouden. De openingstijden zijn: donder dag 18 oktober van 19.30 tot 22 uur. Vrijdag 19 oktober van 10 tot 22 uur en zaterdag 20 oktober van 10 tot 17 uur. EREN Van dag tot dag DONDERDAG Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetingsmid dag voor 50-plussers, 14 u. FNV Zeeland, telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Fitness centrum Stamina Vlissingen, astmafitness voor mensen met astma en COPD, 14 u. Activiteitencentrum Vlissin gen, koffiecontact, 9.30 u. Crea-Doe, 9.30 u. Cursus Schilderen, 13.30 u. Kookcafé, 17 u. St. Jacobskerk Vlissin gen, lezing door Leona Detiè- ge, burgemeester van Antwer pen, 'Gelijkwaardigheid: sleu tel tot democratie', 19.30 u. Markt Westkapelle, lampion optocht door het dorp, 19.30 u. MAANDAG DINSDAG VRIJDAG Activiteitencentrum Vlissin gen, koffiecontact, 9.30 u. Poppen maken - handwerken, 9.30 u. Computerles, 13.30 u. ZATERDAG Buurthuis Aldegonde Vlissin gen, salsa party, 20.30 u. Clubhuis Willen is Kunnen Vlissingen, wandeltocht 'Na- jaar/winterserie', 5-10-15-30 ki lometer, vanaf 9 u. Bonedij- kestraat/Dr. Lelystraat Vlissin gen, spullenmarkt Expiere- ment, 9 u. Miro-terrein Vlis singen, inzameling oud-pa pier, 9-11.30 u. Ontmoe tingscentrum Dauwendaele Middelburg, ontmoetingsdag vereniging KJJB over het ver werkingsproces van peuters en kleuters die in de Japanse kampen opgroeiden, 11 u. Sporthal Baskenburg Vlissin gen, snuffelmarkt, 9 u. Ont moetingscentrum Dauwenda ele Middelburg, bingo, 20 u. WOENSDAG ZONDAG Buurthuis Aldegonde Vlissin gen, darten, 14 u. Fort Ram- mekens Ritthem, rondleiding door het natuurgebied Ram- mekenshoek en het fort Ram- mekens, 14 u. Mensa van Hogendorpweg Vlissingen, bingo, 13.30 u. beter mee om te kunnen gaan", pareert Carry Slee de kritiek. „Net zoals er ook altijd een Marokkaans of Turks kind in de boeken zit. Dan kun je wel zeggen dat het er bij ge sleept is, maar als je kijkt naar de gemiddelde klas dan klopt dat gewoon. Ik kan toch niet net doen alsof die groep niet naar school gaat. Nogmaals, ik beschrijf de realiteit en zo gebeurt het. En mijn publiek, de kinderen dus, herkennen die situaties of kunnen zich op zijn minst voorstellen dat het zo gaat. Dat zijn mijn lezers dus alleen van hun kritiek trek ik me iets aan." Tijdens de ge sprekken die Carry Slee met de kinderen heeft blijkt trou wens dat er ademloos geluis terd wordt en er van kritiek al helemaal geen sprake is. Voor lopig blijft Carry Slee de ko ningin van de Kinderjury en de grote mensen zoeken het maar uit. Krantenfoto's, zoals bijvoorbeeld in de Faam/Vlissinger, wekken bij de meeste mensen nieuwsgierigheid op. Er kan immers iemand op staan die je kent. Wellicht is het de vrouw van het winkeltje verderop in de straat, of een kennis van je broer. Of je herkent jezelf. Dat overkwam Mevrouw Sorel die enige tijd geleden niets vermoedend de krant opensloeg en tot de verrassende ontdekking kwam dat zij het was op die foto uit 1947 van een groepje Middelburgse padvindsters. „Ik was echt verbaasd toen ik het artikel las en de foto zag van onze groep," vertelt Me vrouw Sorel uit Middelburg. „Ik besloot gelijk te reageren want ik heb alles bewaard uit die periode dat ik bij de pad vindsters was." Het artikel beschreef het ver- Sporthal Baskenburg Vlissin gen, aangepast sporten voor mensen met Astma en COPD, 14.30 u. Activiteitencentrum Vlissingen, koffiecontact, 9.30 u. Cursus Tekenen/Schilderen, 13 u. Koersbal, 13.30 u. Cur sus Spaans, 10 u. Cursus Suri naams koken, 17.30 u. Dans les, 19.30 u. Markt Middel burg, boeken- en verzamel- markt, 11-17 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, dansochtend voor 50-plussers: country line-dance voor gevor derden, 9.30 u., country line- dance voor beginners, 11 u. De Lutemgroep uit 1947 aan het ontbijt. haal over een jonge bakker bezorger die met veel plezier brood bezorgde bij meisjes- groepen die hun vakantie doorbrachten in Brabant. Me vrouw Sorel, inmiddels 67 jaar, kan zich de attente jonge man nog goed herinneren. „We hebben toen inderdaad een groepsfoto gemaakt en die als dank voor de verleende service naar hem opgestuurd. Ik vraag me af hoe oud hij nu is." Zelf was ze 12 jaar toen ze als kabouter bij padvindster- vereniging Lutem, of te wel Luctor et Emergo, kwam. Haar moeder vond dat alge mene ontwikkeling in de op voeding niet mocht ontbreken en meldde zodoende haar drie dochters aan bij de padvinde rij. Ze kwam terecht in, zoals ze zelf zegt, een elitegroep want ze konden uitstapjes ma ken die niet iedereen zich kon veroorloven, zeker niet in de periode zo vlak na de oorlog. Rijkeluiskinderen „Het waren bijna allemaal rij keluiskinderen, dochters van advocaten, accountants of on dernemers," vertelt Mevrouw Sorel. „De ouders van onze leidster, in de padvinderij Alpa genaamd, hadden een graan- bedrijf waardoor wij de moge lijkheid hadden om met een vrachtwagen naar Brabant te gaan of te kamperen in het water-win gebied in Ossen- drecht." Overigens is de pad vindersterm 'Alpa' een sa- menvoegsel van de woorden altijd paraat'. De oud-padvind ster heeft goede herinnerin gen aan haar tijd bij de in 1916 opgerichte Lutem-groep. Waar veel meisjesgroepen zich toentertijd voornamelijk bezig hielden met volksdan sen was deze groep meer geïnteresseerd in een actiever padvindersbestaan. We had den een stoere meidengroep en we gingen er dan ook veel op uit om te kunnen kampe ren en pionierswerk te doen", zegt Mevrouw Sorel hierover. Bovendien hadden we veel contact met jongensgroepen zoals de Paul Kruger en de Berdenis van Berlecom groep." Behalve goede herinnerin gen heeft ze nog een aantal bijzondere logboeken uit haar padvindsterstijd en een oorkonde die ze in 1954 mocht ontvangen toen ze zelf leidster was. Maar het leukste vind ik dat ik nu weer contact heb met een oud- padvindster uit die groep," zegt Mevrouw Sorel. Zo kun nen we samen terug kijken op onze goede, oude pad vindsters tijd!" Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, koffie contactoch tend, 9.30 u. Bachten Reede Vlissingen, handwerkgroep voor 55-plussers, 14 u. FNV Zeeland, telefonisch spreek uur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Activiteiten centrum Vlissingen, koffiecon tact, 9.30 u. Kaarten maken, 9.30 u. Kleiclub, 13.30 u. Pop pen maken (professioneel), 13.30 u. Cursus Fotografie, 14 u. Buurthuis Aldegonde Vlis singen, bingo en loterij, 20 u. Kamphuis Het Veersegat Veere, excursie door het Veer- se Bos, 19.30 u. De Belgische zanger/verteller Willem Ver mandere treedt vrijdag 12 oktober op in Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. Het is het eerste concert in een serie van optredens door de hele provincie. Initiatiefnemer is A. An- thonisse uit Kloetinge, een groot bewonderaar van Vermandere. Wijkcentrum Open Hof Vlis singen, soosmiddag voor 50- plussers, 13.30 u. Diensten centrum Ouderen Westkapel le, wekelijkse soos voor 55- plussers, 19 u. Sportfond- senbad Vlissingen, aangepast zwemmen voor mensen met astma en COPD, 12.30 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sociaal spreekuur, 13.30 u. Activiteitencentrum Vlissingen, Computerles, 9.15 u. Cursus Frans, 11 u. Cursus Engels voor beginners, 13.30 u. Cursus Engels voor gevor derden, 14.45 u. Clubhuis Willen is Kunnen Vlissingen, recreatieve wandelmiddag, 5 en 10 kilometer, 13.30 u. Willem Vermandere is en blijft voor velen toch een bijzonder mens, een filosoof en begena digd zanger/verteller. Daar naast is hij beeldhouwer en schilder en sinds vorig jaar nu ook schrijver. Hij bracht ter ge legenheid van zijn zestigste verjaardag een boek uit met de titel 'Thuis en nog veel ver der'. Zijn teksten zijn als literatuur en zijn muziek heeft een zuide lijk timbre. Hij kan als geen ander zijn liedjes over het le ven, personen en gebeurtenis sen op een conférence-achtige manier en met een unieke mi miek aan elkaar breien. Een optreden van Willem is steeds een mengeling van oud- en nieuw werk. Samen met zijn twee bijzon dere, vaste muzikale compa- nen Freddy Desmedt (diverse fluiten, klarinet, saxofoon) en Pol Depoorter (diverse gita ren, mandoline), tovert Willem met woord en klank, luchtig en doodernstig, droevig en blij, levenslustig en soms don ker, aaneengeweven met zijn spitse 'vertellementen'. Ie mand die een optreden van Willem op een treffende wijze verwoordt is Jacques Klöters (cabaretier van Don Quishoc- king en programma maker van de radioprogramma's Sandwich en Andermans Ve ren). Hij schreef afgelopen jaar na het bijwonen van een concert van Willem het vol gende: „Zoals een stedeling zich af en toe terug wil trekken in een stil natuurgebied, zo wend ik me af en toe tot een optreden van Willem Verman dere. Bij hem gaat het niet om de show, de kleding, de be lichting en allerlei nerveuze ef fecten. Hij is een unieke per soonlijkheid die in zichzelf be waard heeft wat elders verlo ren is gegaan. Hij zingt over wat een mens bezighoudt: liefde, geboorte, dood, werk en vreugde. Hij doet dit in een schitterende taal die niet aan getast is door alle onzin waar wij zo moe van worden. Hij brengt geen modieuze, zwaar opgemaakte gerechten, maar snijdt zelfgebakken brood in gulle plakken en belegt het met zelf gerookte Vlaamse hesp. Zijn teksten worden ge dragen door wonderschone melodieën en ze lijken op de enige juiste manier gebracht te worden: in een vrienden kring door goede muzikanten die al jaren samen optrekken. Bij Willem onderga ik een zui vering en ik kom altijd naar buiten met de gedachte: zo moet het eigenlijk!" Het concert in Goes begint om 20 uur. Kaarten kosten 22,50 (CJP/65+ 20) en zijn telefo nisch te reserveren via de tele foonnummers 0113-614024 (A. Anthonisse) en 0113- 551552 (Jacques Boonman). Ook op de avond zelf zijn van af 19 uur nog kaarten verkrijg baar in de Grote Kerk in Goes. Vermandere treedt 15 novem ber nog op in de Stads schouwburg in Middelburg, 30 december in het pas geo pende Scheldetheater in Ter- neuzen, 12 januari in De Meul- vliet in Tholen, 9 maart in het Ledeltheater in Oostburg en 20 april in Den Dullaert in Hulst. BMW-motorclub Zeeland - De BMW-motorclub Zeeland houdt zaterdag 13 oktober haar Grote Open Clubrit. Deze rit staat open voor alle BMW-motoren, van leden, met-leden en intro ducés Inschrijven voor deze rit, die uitgezet is door Jaap Moelker en voert door Brabant, Tholen en België, kan bij Café Dancing Feestzaal Koch aan de Molen straat 120 te Kruisland. Meer in formatie op 0118-591714 en De Vlaamse zanger en schrijver Willem Vermandere is volop te zien dit seizoen Kinderkledingbeurs - Peuter speelzaal 't Speeltreintje te Oostka- pelle houdt vrijdag 12 oktober een najaarskinderkleding-, speelgoed- en bed-box-buggybeurs. Er wordt ook positiekleding verkocht. De beurs wordt gehouden in het her vormd Kerkcentrum in de Joh. De Pourckstraat 2 te Oostkapelle en duurt van 15 tot 16.30 uur. Cursus streekeigen erven in Zeeland - De Stichting Land schapsbeheer Zeeland verzorgt dit najaar weer een cursus Streek eigen Erven voor alle boeren en buitenlui die eigenaar zijn van een erf. Behalve inrichting komen ook aanleg en onderhoud van karakte ristieke Zeeuwse erven aan de or de. De cursus wordt gegeven op de Imkerij van Piet de Meester in Poppendamme en start maandag 12 november om 19 uur. Meer in formatie is verkrijgbaar bij Sandra Dobbelaar via 0013-230936. Herfstwandeling - Wandelsport vereniging Willen is Kunnen houdt zaterdag 13 oktober de eerste Herfstwandeling. Deze wandeling start bij het clubgebouw aan de Adr.Coortelaan 1 te Vlissingen. Er kan gewandeld worden over 5-10- 15 of 30 km. De start van de 30 km. is tussen 9 en 10 uur; de overige af standen kunnen inschrijven vanaf 10 tot 13.30 uur. Als herinnering is er een mooie medaille en voor iedere deelnemer een traktatie. De routes zijn volledig bepijld. Voor verdere in lichtingen tel.0118-418236. Open danslessen- Dance Mo- TiVation, de jazzafdeling van de Middelburgse Turnvereniging, houdt in de week na de herfstva kantie open lessen. Iedereen kan dan een hele les meedoen om te kijken en te ervaren hoe leuk het is om op muziek te dansen. De lessen vinden plaats in de Klaren- beek (H. Smithlaan). Tevens start op dinsdag 23 oktober een groep "Bewegen op muziek/ dansex- pressie voor 4- en 5 jarigen.De open lessen zijn: Dinsdag 23 okto- ber:16 tot16.45 uur voor 4- 5 jari gen, van 17 tot 18 uur voor 6-7 ja rigen. Woensdag 24 oktober: 15.30 tot 16.30 uur voor 7- 8 jari gen, van 16.30 tot 17.30 uur voor 8-9 jarigen en van 17.30 tot 18.30 uur voor 9-10 jarigen. Voor meer informatie: Anneke Terwiel, tel. 0118-501771. Praise avond Arnemuiden - In de Gereformeerde kerk aan de Kerklaan in Arnemuiden wordt 12 oktober een praise avond gehou den met het thema 'Mission Im possible'. Deze avond wordt geor ganiseerd door de plaatselijke Evangelisatiecommissie. Gospel band 'Nameless' zorgt voor de muzikale omlijsting. De bijeen komst begint om 20 uur. Vanaf 19.45 wordt er ingezongen. Hobby en poppenbeurs - Al les op het gebied van hobby's, creatief en poppen is zaterdag 13 oktober te vinden in het Ontmoe tingscentrum in Dauwendaele te Middelburg. Op de beurs worden diverse demonstraties gegeven door onder andere poppenmaak- ster Agnes van de Berge en mal len snijder Nel de Jonge. De beurs is geopend van 11 tot 16 uur en de toegang is gratis. Lezing Italiaanse kunste naars - Dante Zeeland, vereni ging voor taal en cultuur van Italië verzorgt woensdag 17 oktober om 20 uur in Loge 'La Compagnie Durable' aan de Stationsstraat 16 in Middelburg een lezing voor le den en belangstellenden. Drs. Kees van Dooren uit Nijmegen vertelt over 'De tekeningen van het Museo Francescano in Rome'. Er worden tekeningen van Italiaan se kunstenaars besproken, maar ook van Van der Goes, Overbeck en Natoire. Tevens volgt een over zicht van de ontwikkeling van de religieuze kunst tussen 1600 en 1900. De lezing wordt onder steund met dia's. Kerkdienst voore verstande lijk gehandicapten - In de Zionskerk te Oostkapelle wordt zondag 14 oktober om 14.30 uur een kerkdienst met en voor ver standelijk gehandicapten gehou den. Voorgangers zijn ds. J.H. Kip en J. Bimmel. Soliste Marijke Hei- ge zal samen met organist de heer Willeboordse aan deze dienst haar medewerking verlenen. Het thema is 'doorvertellen'. Project gulden regels voor allochtone ouderen - In Mid delburg wordt in de moskee aan het Oostkerkplein vrijdag 12 okto ber om 13.30 uur een voorlich tingsmiddag gehouden voor al lochtone ouderen. De voorlichting gaat over financiële regelingen als sociale fondsen, bijzondere bij stand, aanvullende bijstand, huur subsidie, kwijtschelding van ge meentelijke belastingen en even tueel WVG. Na afloop is er volop gelegenheid om vragen te stellen. De werkgroep die de voorlichting verzorgt bestaat uit: Tonny van der Maale (Sociale Zaken), Saniye Cetin (SKWM) Ineke van de Rotte (ANBO), Henny Nelissen (NIZW) en Margot Piscaer (SWOM). Boswandelingen - Het Zeeuws Biologisch Museum houdt zondag 14 en zondag 21 oktober weer een rondleiding 'Met de boswachter op pad'. On der leiding van de boswachter wordt een wandeling gemaakt door gebied De Manteling. De wandeling start om 14 uur vanaf het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle en duurt tot onge veer 15.30 uur. Deelname kost 3 gulden. Aanmelden is noodzake lijk en kan via tel. 0118-582620. Collecte Brandwonden Stichting - Ruim 55.000 men sen gaan in de week van 7 tot en met 13 oktober op pad om geld bijeen te brengen voor de Neder landse Brandwonden Stichting. De opbrengst van deze collecte zal worden ingezet om de nazorg aan brandwondenslachtoffers op een hoger peil te brengen. Wie de collectant mist kan ook een bij drage overmaken op giro: 20.21.22 of banknr 70.70.70.643 Nederlandse Brandwonden Stich ting Beverwijk. Bijeenkomst jonge moeders - De Stichting Ambulante FIOM start in Middelburg een groep voor jonge (aanstaande) moeders. In deze groep kunnen jonge vrou wen in de leeftijd van 15 tot 23 jaar ervaringen met elkaar delen. De 8 bijeenkomsten zullen per keer een thema behandelen. Hier bij komen onderwerpen als moe derschap, de rol van de vader van het kind en school of werk aan de orde. Bij voldoende deelname zal de groep van start gaan op vrij dagmiddag 26 oktober van 14 tot 16 uur. Voor oppas wordt ge zorgd. De bijeenkomsten worden gehouden in het pand van FIOM Zeeland aan de Bellinkstraat 6-8 te Middelburg. Deelname is gra tis. Telefonisch aanmelden is mo gelijk tijdens kantooruren met uit zondering van vrijdagmiddag: 0118-627311. Archeologische tentoonstel ling - De hele maand oktober wordt in Bibliotheek 't Spui te Vlis singen de tentoonstelling 'Vroe ger rijk-heden slijk' gehouden. De ze reizende tentoonstelling is in gericht door de afdeling Zeeland van de Archeologische Werkge meenschap voor Nederland naar aanleiding van het 50-jarig be staan. Er zijn allerlei bodemvond sten uit Zeeland te zien en details over opgravingen bij onder ander Rammekes, Vlissingen. Koude- kerke, Domburg en Vrouwenpol der. Panelen en mappen met fo to's en teksten over bijdragen van amateurs aan opgravingen maken het overzicht compleet. Het on derzoek aan het verdronken dorp Valkenisse krijgt speciale aan dacht en is tevens onderwerp van een speciale dialezing in 't Spui op vrijdag 19 oktober om 19.30 uur. Bijeenkomst slachtoffers seksueel geweld - In de Mid delburgse schouwburg wordt za terdag 13 oktober een middag ge houden voor echtparen waarvan de vrouw slachtoffer is van seksu eel misbruik. Op deze middag kun nen echtparen elkaar ontmoeten en van gedachten wisslen, en een gespecialiseerde psycholoog geeft adviezen. De organisatie is in han den van Stichting Petra, gespeciali seerd in hulpverlening aan seksu eel misbruikte vrouwen. Stichting Petra werkt vanuit een christelijke visie op hulpverlening, maar de hulpverlening is ook toegankelijk voor niet christelijke vrouwen. De hulpverlening staat onder leiding van drs. M.A. van der Feen, eer stelijns GZ-psycholoog. Aanmel den voor de bijeenkomst die duurt van 14 tot 17 is noodzakelijk en mogelijk via tel. 0118-629046. Randwijk-lezing in St. Ja cobskerk - De vijfde H.M. van Randwijk-lezing wordt verzorgd door mevrouw Leona Detiège, burgemeester van Antwerpen en vindt plaats op donderdag 11 ok tober om 19.30 uur in de St. Ja cobskerk te Vlissingen. De titel van haar lezing is: 'Gelijkwaardig- hei:sleutel tot democratie'. De le zing kan gratis bijgewoond wor den, kaarten kunnen worden be steld bij Zomerumversiteit Zee land, tel. 0118-489207. Cursus Bio-energetica - -In de Meyboom te Vlissingen start 22 oktober een doorgaande cur sus Bio-energetica.Er zal aan dacht worden besteed aan li chaamsoefeningen die een sti mulans zijn om je energie goed en effectief te gebruiken, waar door het contact met je lichaam en innerlijk wordt vergroot. De oefeningen zijn gericht op aar den, grens zoeken, vertrouwen, stem, expressie enz. Voor inlich tingen en folder: 0118-467542 of www.demeyboom.nl Snuffelmarkt Vlissingen - In Sporthal Baskensburg te Vlissin gen wordt zaterdag 13 oktober de eerste snuffelmarkt van het nieuwe seizoen gehouden. Tus sen 9 en 16 uur kunnen verza melaars en liefhebbers hun hart ophalen. Ruim 100 kramen zijn gevuld met allerhande spullen die van zolders en bergingen ko men, maar vaak nog een leven lang mee kunnen. De volgende snuffelmarkten staan gepland op 10 november, 16 februari 2002 en 23 maart 2002. In de rij voor een handtekening van Carry Slee. foto: Mieke Roelse

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 21