VAN DE adverteren in faam/vüssinger de hoogste respons in uw streek INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN WÊÊBsam GEMEENTEVLISSINGEN VE MIDDELBURG I VLISSINGEN I VEERE 20 FAAM/VLISSINGER Woensdag 10 oktober 2001 INFORMATIE OVERHEID GEMEENTE MIDDELBURG VERORDENING MARTKWE- ZEN MIDDELBURG De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 2 7 augustus 2001 een aantal wijzigingen in de Verordening Marktwezen Middel burg vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op de instelling van een weekmarkt te Nieuw en Sint Joosland, vastlegging van be gin en eindtijd van de weekmark ten te Middelburg en Nieuw en Sint Joosland, en een verruiming van de mogelijkheid tot intrekking van het recht op een standplaats. Tevens heeft het college van bur- gemeester en wethouders op IO juli 2001 een aantal uitvoerings besluiten vastgesteld, noodzake lijk in verband met de instelling van de weekmarkt te Nieuw en Sint Joosland. Het raadsbesluit en het collegebesluit liggen ingaande heden voor een ieder ter inzage bij de afdeling Communicatie. De besluiten treden in werking op de dag volgende op die van be kendmaking. UITBREIDING KWEKERIJ BLOMMENDALE Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19, lid I van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmings plan 'BuitengebiedVeere' ten behoe ve van een uitbreiding van het kas sencomplex van kwekerij Blommen- dale op het perceel van 't Hoffweg 4 te Middelburg. De aanvraag ligt met ingang van vrijdag 12 oktober 2001 gedurende vier weken (tot en met 8 november 2001) ter inzage bij de sectie Bou wen en Wonen van de dienst Stads ontwikkeling,Vlissingsestraat 21. Ge durende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de (bouw)- aanvraag kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 61 4330 AB Middelburg. BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: het bouwen van een tuinhuisje op het perceel Oude Vlissingse- weg 8; het bouwen van een berging op het perceel Landluststraat 43; het uitbreiden van de liftschacht op het perceel Kousteensedijk I; het bouwen van een toegang tot de stationstunnel op een perceel aan de Kanaalweg; het verbouwen van de woning op het perceel Schoutstraat 2; het bouwen van een woning met garage op het perceel Dillen burglaan 6. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, af wijken van die welke ter inzage lig gen. VERLEENDE VERGUNNINGEN De volgende bouw-, gebruiks- en/of sloopvergunningen zijn verleend en/of met de volgende meldingen is ingestemd (tussen haakjes staat de datum van verzending): het bouwen van een landbouw- schuur op het perceel Muiden- weg 11 teArnemuiden (l-l0); het bouwen van een tuinhuisje/berging op het perceel Van Kleffenslaan I63 (l-l0); het bouwen van een hospice op de percelen Nassaulaan 6-8 I - 10 het bouwen van een woning op het perceel Hengst 14 te Arne muiden (l-IO). Bij de hierboven genoemde beslui ten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kun nen binnen zes weken na de tus sen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indie nen bij burgemeester en wethou ders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. VRIJSTELLING EX ARTIKEL 19, LID 2 WRO Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg maakt bekend dat zij voornemens is met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het be stemmingsplan "Hazenburg" ten behoeve van de bouw van 6 wo ningen op de percelen Schokker 6 t/m 16 (even) te Arnemuiden. De aanvraag ligt met ingang van vrijdag 12 oktober gedurende vier weken (tot en met 8 november 2001) ter inzage bij de sectie Bou wen en Wonen van de dienst Stads ontwikkeling,Vlissingsestraat 21. Gedurende de termijn van ter in zagelegging kan een ieder schrifte lijk zijn zienswijze omtrent de aan vraag kenbaar maken bij het colle ge van burgemeester en wethou ders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. VRIJSTELLING EX ARTIKEL 19, LID 3 WRO Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg maakt bekend dat zij voornemens is met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Dau- wendaele IA" ten behoeve van het aanbouwen van een serre op het perceel Kruitmolenlaan 45. De aanvraag ligt met ingang van vrijdag 12 oktober gedurende vier weken (tot en met 8 november 2001) ter inzage bij de sectie Bou wen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling,Vlissingsestraat 21. Gedurende de termijn van ter in zagelegging kan een ieder schrifte lijk zijn zienswijze omtrent de aan vraag kenbaar maken bij het colle ge van burgemeester en wethou ders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. Zie voor andere gemeentelij ke informatie van Middelburg pagina 3 in de Faam/Vlissin- ger, Maximaal Text 830 of www.middelburg.nl WÊÊÈ M mSKBÊÊ BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen tb.v.: - bouwen van een woning met garage Helmgras 7; - bouwen van een woning Helm gras 17; - verbouwen van een garage Bou levard Evertsen 16. Eventuele bedenkingen tegen de ze bouwaanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist Het is moge lijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergun ning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend: - verbouwen van kantoorpand Kanaalstraat 17; - bouwen van een schuur Zand weg 20; - bouwen van een tuinhuis Lam- brechtsenstraat 54; - tijdelijk plaatsen van twee kla slokalen inclusief bijbehorende voorzieningen bij de O.B.S."Ra- vensteijn" Hogeweg 74; - bouwen van een schuur Ger- brandystraat 21; - bouwen van opslagloods met keerwandvakken Frankrijkweg 6. Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending daar van bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. VRIJSTELLINGEN Wij willen positief beslissen op de volgende aanvraag om bouwver gunning: - bouwen van een hoogspannings station nabij de Europaweg Zuid en de Monacoweg in opdracht van Zeeland Seaports. Voordat wij een beslissing nemen ligt de aanvraag met bouw- en si tuatietekeningen ingaande 11 ok tober 2001 tlm 7 november 2001 ter inzage in het stadhuis (begane grond, kamer 034).Tot en met de ze datum kan een ieder schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indie nen bij burgemeester en wethou ders. WELSTANDSCOMMISSIE De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is op 18 oktober 2001. Uw plan moet tenminste één week voor de ver gaderdatum bij bouw- en woning toezicht ingediend zijn. KAPVERGUNNING Wij maken bekend dat er een aanvraag om een kapvergunning (ingevolge art. 4.5.2. van de Alge mene Plaatselijke Verordening Vlis- singen) is ontvangen van: - Dhr. B.Schep, voor het verwijde ren van een lijsterbes uit de voortuin van Bilderdijklaan 17 te Vlissingen; - Mevr. G.E.Streefkerk-Waarden burg, voor het verwijderen van een populier uit de zijtuin van Nolleweg I te Vlissingen. NOODVERORDENING Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 september 2001 heeft be sloten tot het bekrachtigen van het besluit van de burgemeester van Vlissingen d.d. 4 september 2001 waarbij zij heeft vastgesteld de 'Verordening tot wijziging van de Noodverordening nucleaire transporten Vlissingen 2001 2002". Dit besluit ligt voor een ie der ter inzage op het stadhuis, Stadhuisplein 2, kamer 118a. Vlissingen, 10 oktober 2001 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2 4382 LG VLISSINGEN Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de informatiepagina 'In den blauw geruiten kiel' elders in dit blad. pi GEMEENTE POSTBUS 1000 4357 ZV DOMBURG TEL. 0118-555444 FAX 0118-555433 ALGEMEEN Het gemeentehuis, Traverse I te Domburg, is op werkdagen geopend van 9.00 tot 16.00 uur en donderdags tot 19.00 uur. Telefoon: (0118) 555444 Fax: (0118) 555433 Postadres: Postbus 1000,435 7 ZV Domburg Afval-informatielijn: 0800 0240064 (gratis) Klachtenlijn beheer en on derhoud: (0118) 555447. Voor dringende zaken na werktijd kunt u ook dit nummer bellen. Voor de dienstverlening aan de 'klanten'van de gemeente Veere is in het gemeentehuis een centra le publieksbalie ingericht. De balie is verdeeld in drie "clusters". U kunt daar terecht voor de vol gende zaken: - Cluster Zorg telefoon: (0118) 555445; on derwijs, subsidies, uitkeringen, werkgelegenheid, wet voorzie ningen gehandicapten. - Cluster Burgerzaken telefoon: (0118) 555446; reis documenten/rijbewijzen uittrek sels verklaringen, bevolkings administratie, burgerlijke stand, belastingen, algemene zaken. - Cluster Grondgebied telefoon:(0118) 555447; bouwzaken, bestemmingsplan nen, grondverkoop, huursubsi die, milieu en verkeer. De medewerkers van deze balie zijn het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over deze on derwerpen. TER INZAGE Stukken die ter inzage liggen, kunt u tijdens openingstijden inzien bij de centrale publieksbalie van het ge meentehuis,Traverse I te Domburg. BEZWAAR/BEROEP/VOOR LOPIGE VOORZIENING Volgens de Algemene wet be stuursrecht kunnen belangheb benden bezwaar maken tegen overheidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord be vonden meldingen en vrijstellin gen). Dat moet schriftelijk, gemoti veerd en ondertekend gebeuren. Het bezwaar moet uiterlijk wor den verzonden (per ptt-post) op de laatste dag van de in de publi catie genoemde termijn. U moet uw bezwaren richten aan het be stuursorgaan dat de beslissing heeft genomen: het collegë van B&W, de burgemeester of de ge meenteraad. Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u de President van de arrondissements rechtbank ook verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor zijn griffierechten ver schuldigd. Arrondissementsrecht bank Middelburg, sector Bestuurs recht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Informatie: (0118) 555444. BESTEMMINGSPLAN "ZORGCENTRUM TER MANTELINGE" ONHERROEPELIJK Wij maken bekend dat het be stemmingsplan "Zorgcentrum Ter Mantelinge", vastgesteld door de gemeenteraad op 17 mei 2001 en goedgekeurd door Gedeputeer de Staten van Zeeland op 10 juli 2001 van 27 juli 2001 t/m 6 sep tember 200 Iter inzage heeft ge legen. Dit plan heeft betrekking op de verplaatsing van het zorgcentrum Ter Mantelinge naar de Brouwers- buurt te Domburg en de bouw van een woning in de onmiddellij ke omgeving daarvan. Deze woning zal vanaf het Prinse park te Domburg bereikbaar zijn. Tijdens deze periode is geen be roep ingesteld en is geen voorlopi ge voorziening gevraagd. Het bestemmingsplan is daardoor onherroepelijk geworden. ART. 19 lid I WRO Er is een aanvraag binnengeko men om vergunning ingevolge de Woningwet voor: Meliskerke - het bouwen van een nieuw schoolgebouw voor basisonder wijs aan de Valkenburgstraat 10 Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestem mingsplan. Wij willen door toepassing van ar tikel 19 lid I van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de vergun ning verlenen, nadat van Gedepu teerde Staten van Zeeland de ver klaring van geen bezwaar is ont vangen. In verband hiermee ligt het bouwplan van 11 oktober tlm 7 november 2001 geduren de de openingstijden ter inzage op het gemeentehuis te Domburg. Gedurende deze periode bestaat voor u de mogelijkheid schriftelijke zienswijzen tegen de bouwplannen bij het college in te dienen. ART. 19 lid 3 WRO Er is een aanvraag bouwvergun ning binnengekomen voor: Domburg - het bouwen van een serre/over dekt terras Markt 6 Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmings plan-Wij zijn van plan de vergun ning te verlenen door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In ver band hiermee ligt de bouw- en si tuatietekening van 11 oktober tlm 7 november 2001 tijdens de openingstijden ter inzage op het gemeentehuis te Domburg. Gedu rende deze periode bestaat voor u de mogelijkheid schriftelijke ziens wijzen tegen het bouwplan bij het college in te dienen. BOUW/SLOOP/AANVRAGEN (bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet) Aanvragen om bouw-l'sloopvergun ning, meldingen zijn ingekomen voor: Aagtekerke - het verbouwen van een tuinhuis Noordhoek 22 Diverse locaties - het gedeeltelijk slopen van diver se gymzalen, tw.:Westkapelse- weg 26, Zoutelande; Burg. Adelaarstraat 24, Meliskerke; Zandput 3, Serooskerke; Oranje Nassaulaan 2, Vrouwenpolder; Frans Naereboutstraat I, Veere Domburg - het bouwen van een woning met garage/berging 't Maereltje I Gapinge - het geheel vernieuwen en veran deren van een garage/berging Dorpsstraat 62 Koudekerke - het geheel veranderen en ver nieuwen van een zomerhuis (ge- wijz.plan) Vebenabos 39 Oostkapelle - het uitbreiden van een winkel met magazijn (gewijzigd plan) Landmetersweg I - het bouwen van een loods Aag- tekerkseweg 2 a - het plaatsen van een tuinhuisje Strandweg I Vrouwenpolder - het uitbreiden van een zomer huis Dingemanshoofd 5 - het plaatsen van een dakkapel Palsterstraat 8 Westkapelle - het uitbreiden van een woning Boekhoutstraat 4 - het verbouwen van dancing "De Hooizolder" Grindweg 6 - het bouwen van een paarden stal Noord weg Wij wijzen u erop dat tegen deze aanvraag om een bouw-lsloopver- gunning géén bezwaarschrift inge diend kan worden. Een bezwaar schrift kan pas worden ingediend nadat op de aanvraag is beslist (in principe binnen 13 weken). VERLEENDE BOUW/ SLOOP/AANLEG) VERGUNNINGEN/ MELDINGENI MONUMENTEN VERGUNNINGEN VRIJSTELLINGEN De volgende vergunningen zijn verleend en/of met de volgende meldingen is ingestemd: (tussen haakjes staat de datum van ver zending). Aagtekerke - het geheel slopen van een gara ge/muziekruimte Bouwluststraat 2; (2-10) - het bouwen van een muziek ruimte hal Bouwluststraat 2; (2-10) Biggekerke - het verbouwen van een berging tot woning Klaassesweg 4; (20-9) Domburg - het vernieuwen van een schuur Noordstraat 17; (20-9) - het uitbreiden van een C-1000 supermarkt Singel 6 (2-10) Oostkapelle - het bouwen van een opslagloods Hoge Duvekotsweg 8; (2-10) - het bouwen van een berging Beukenlaan 2 9; (2-10) - het gedeeltelijk slopen van ho tel/restaurant Irene Oude Dom- burgseweg 26; (27-9) - het uitbreiden van hotel/restau rant Irene Oude Domburgseweg 26; (27-9) - het plaatsen van een sanitairge- bouw Landmetersweg l;(27-9) Serooskerke - het plaatsen van een tuinber- ging Noordweg 79; (2 7-9) Veere - het veranderen van functie van 2 garageboxen aan de Simon Oomstraat; (25-9) Zoutelande - het plaatsen van een duivenhok Molenweg 20; (2 7-9) - het plaatsen van een tuinhuisje met extra berging D. Koddelaan 41; (20-9) Belanghebbenden hebben een wettelijke mogelijkheid om tot 6 weken na de tussen haakjes staande datum bezwaar te maken tegen de verleende vergunningen, akkoord bevonden meldingen en verleende vrijstellingen. (Zie: be zwaar, beroep en voorlopige voor zieningen) U kunt de stukken inzien op het gemeentehuis te Domburg. GEWIJZIGDE VASTSTELLING 2E HERZIENING BESTEMMINGSPLAN "KOM DOMBURG" (RECTIFICATIE) Wij maken bekend dat gedurende 4 weken, van 11 oktober tlm 7 november 2001, ter inzage ligt de door de gemeenteraad op 28 juni jl. gewijzigd vastgestelde 2e herzie ning van het bestemmingsplan "Kom Domburg". Buiten kantooru ren ligt het plan in deze periode te vens elke donderdag van 16.00 uur tot 19.00 uur ter inzage. Dit bestemmingsplan heeft met name betrekking op het beleid ten aanzien van horeca en detailhan- del.Tevens zijn diverse vrijstellingen ex art 19 van de wet op de Ruim telijke Ordening/artikel 50 Woning wet verwerkt en is een regeling opgenomen ter bescherming van de Ringburgwal. De volgende artikelen zijn gewij zigd vastgesteld: - artikel I (begripsbepalingen), waarbij een nieuw lid 15 (dak ruimte) is toegevoegd - artikel 8 (aantal woningen) is in getrokken en opnieuw vastge steld - artikel 27 (wijzigingsbevoegd heid ex art 11 WRO), waarbij lid 3 is aangepast en een nieuw lid 4 voor de panden Stationsstraat 3 en 6 is toegevoegd De plankaart is aangepast voor de percelen Van Voorthuysenstraat 9 en Stationstraat 3 en 6. Gedurende de genoemde termijn kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA te Middelburg door: - diegene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt - iedere belanghebbende die aan toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken - iedereen die bedenkingen heeft te gen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzi gingen in het bestemmings plan N.B. Diegenen die reeds bedenkin gen bij Gedeputeerde Staten heb ben ingediend hoeven dat niet op nieuw te doen. BEKENDMAKING INSPRAAK VOORONTWERP BESTEM MINGSPLAN RIJKSWEG NS7 (DAMMENWEG) EN RONDWEG SEROOSKERKE NOORD Er is een voorontwerpbestemmings plan opgesteld voor de planologische inpassing van een gedeelte van Rijks weg N57 (de Dammënweg). Het gaat om het traject tussen deVeerse- dam en de gemeentegrensVeere- Middelburg. In het plan is ook het tr acé van de rondweg Serooskerke Noord, een nieuwe verbinding tussen Rijksweg N57 en de Oostkapelse- weg opgenomen. Het plan is gebaseerd op het tracé, dat de minister van Verkeer en Wa terstaat op 27 december 1994 voor Rijksweg N5 7 heeft vastgesteld. Dit tracé is in 1996 en 1997 in een proces van open planuitwerking ver der uitgewerkt De rondweg Seroos kerke Noord is in het plan opgeno men overeenkomstig het tracé dat op 29 februari 2000 door Gedepu teerde Staten van Zeeland is vastge steld. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt op grond van de Inspraakveror dening gedurende 6 weken, van 11 oktober t/m 21 november 2001 ter inzage op het gemeentehuis,Traver se I te Domburg. Gedurende dit termijn kunnen inwo ners en natuurlijke- en rechtsperso nen die in de gemeente een belang hebben op dit plan inspreken door schriftelijk zienswijzen in te dienen bij ons college, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Op maandag 29 oktober 2001 tus sen 19.00 en 22.00 uur zal in dorpshuis De Zandput een inloop avond worden gehouden, Zandput 5 te Serooskerke. Ook op deze inloop avond kan men kennis komen ne men van het plan. Er zullen deskun digen van Rijkswaterstaat, provincie, gemeente en het stedenbouwkundig adviesbureau aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden en met u van gedachten te wisselen.Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen mondeling zienswijzen worden inge- brachtVoor schriftelijke zienswijzen zullen formulieren beschikbaar zijn. KENNISGEVING MELDINGEN ARTIKEL 8.41 WET MILIEUBEHEER Wij maken bekend dat binnenge komen zijn de navolgende meldin gen ingevolge de Wet milieubeheer: op grond van het "Besluit ho reca-, sport- en recreatie-in richtingen Wet milieubeheer" van: - Zeelandcamping Westhove voor het veranderen van de inrichting aan de Zuiverseweg 2 in Serooskerke op grond van het "Besluit ak kerbouwbedrijven milieube heer" van: - A.W. de Visser voor de reeds op gerichte inrichting aan de Dom burgseweg 68a in Oostkapelle Ten aanzien van de voornoemde inrichtingen zijn de voorschriften daartoe vastgestelde algemene maatregelen van bestuur ex. arti kel 8.40 Wet milieubeheer van toepassing. De meldingen en de daarop betrekking hebbende stuk ken liggen vanaf 12 oktober 2001 t/m 9 november 2001 voor ieder een ter inzage in ons gemeente huis te Domburg (zie inzage en openingstijden en 's avonds na tel. afspraak (0118)-555447). ACTUALISEREN MANDAATSTATUUT SECTOR BESTUUR EN SAMENLEVING, SOCIALE ZAKEN Wij hebben besloten het man daatstatuut voor de sector Bestuur en Samenleving op het onderdeel van de afdeling sociale zaken te actualiseren. Het besluit dat wij hiervoor hebben vastgesteld ligt ter inzake en treedt op 11 okto ber 2001 in werking. VERKEERSBESLUIT STOPVERBOD GEDEELTE KAPELLESTRAATTE VEERE (RECTIFICATIE) Wij hebben besloten een stopver bod in te stellen voor beide zijden van de Kapellestraat tussen de Kaai en de S. OomstraatTegen dit besluit kan tot 14 november 2001 een be zwaarschrift worden ingediend. REGELING PARKEREN AANHANGWAGENS, CARAVANS E.D. Wij hebben op grond van artikel 5.1.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Veere besloten een re geling te treffen voor het parkeren van aanhangwagens, caravans e.d.. Het is toegestaan een kam peerwagen, caravan, magazijnwa gen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig maximaal drie achtereenvolgende dagen te laten staan op de openbare wegen in de bebouwde kommen van de gemeente Veere. Wij hebben deze regeling getroffen in het belang van de verdeling van de beschik bare parkeerruimte en het uiterlijk aanzien van de gemeente. Deze regeling treedt per 15 oktober 2001 in werking. EXTRA RONDE INZAMELING GROF HUISHOUDELIJK AFVAL In de maand oktober zal de twee de extra ronde grof vuilinzameling plaatsvinden van dit jaar. Deze inzameling zal niet zoals ge bruikelijk op dinsdag plaatsvinden maar op woensdag. Op de volgende data zal grofvuil worden ingezameld: Gapinge, Grijpskerke, Veere, Vrouwenpolder, Serooskerke woensdag I 7 oktober Aagtekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande woensdag 24 oktober Deze extra ronde is vooral be doeld voor grof, huishoudelijk rest- afval.Tuinafval wordt wel meege nomen maar wij adviseren u dit aan te bieden bij de inzamelroute voor tuinafval. De normale inza melroute voor tuinafval vindt plaats de week voor de extra grof vuilronde. Wit- en bruingoed kunt u aanbieden op de normale inza- meldata. U mag per adres niet meer dan I m3 grofvuil aanbieden. Zet het afval op tijd buiten, het kan zijn dat de vuilniswagen eerder of later dan normaal langs komt.Tussen 6.00 en 7.30 uur op de ophaaldag mag u het afval aan de openbare weg zet ten. Voor deze extra grofvuilronde hoeft u niet van tevoren te bellen als u binnen de bebouwde kom woont Bewoners buiten de be bouwde kom moeten zich min stens één werkdag van tevoren aanmelden op tel.nr. 0800-024 0064. Domburg, 10 oktober 2001 Burgemeester en wethouders van Veere

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 20