Finalisten BOV verkiezing bekend Alles heeft z'n grenzen De Verdieping St. Jozefschool schenkt ƒ1500 aan Cliniclowns Zaken Opening donorcentrum Walcheren Zondag 14 oktober zijn wij open Bij Konmar kan 't. mm WOENSDAG 10 OKTOBER 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 41 faam /vlis singer de leukste de mooiste door Mieke Roelse Grand Hotel Arion in Vlissingen was afgelopen vrijdag gevuld met verwachtingsvolle Zeeuw se ondernemers. Tijdens een business-borrel wer den uit de negen genomineerden bedrijven de drie finalisten die doorgaan om uiteindelijk op 23 november de felbegeerde BOV-trofee én de titel bedrijf met de Beste Ondernemers Visie (BOV) in de wacht te slepen, bekend gemaakt. De namen zijn nu dus be kend. Letterlijk en figuurlijk want Therrriphos (voorheen Hoechst), McDonald's en Badhotel Domburg zijn ook bekende namen in het Zeeuwse bedrijfsleven. Leuk detail is dat alle drie de Wal- cherse gemeenten een fina list binnen hun grenzen heb ben. Domburg valt onder Veere; de thuishaven van Thermphos is Vlissingen en McDonald's is gevestigd in Middelburg. En in Goes na tuurlijk waarmee ook Zuid- Beveland nog in de race zit. Het is alweer voor de vierde keer dat de Junior Kamer Walcheren deze verkiezing or ganiseert. De Junior Kamer is een trainingsorganisatie voor ondernemende mensen tot veertig jaar. „Een perfecte manier om van elkaar te leren en je eigen visie te verbre den", vindt Dick Mik van Meeüs die vier jaar geleden het spits mocht afbijten. De procedure is in al die jaren niet veranderd. Bedrijven worden benaderd en kunnen kenbaar maken dat ze mee willen doen. Op basis van vragenlijsten, bezoeken en andere informatie blijft uit eindelijk een groep van ne gen tot tien bedrijven over. „leder bedrijf wordt op zijn eigen merites beoordeeld", legt voorzitter van het BOV- team Leo Zuidweg uit. „Want op een andere manier kun je niet bijvoorbeeld Thermphos en Badhotel Domburg vergelijken. Dit jaar waren er dertig bedrijven die meededen. Vorig jaar nog vijftig, maar ik heb het eerder gezegd, we leggen de lat vrij hoog. Het gaat puur om kwa liteit en natuurlijk de invulling van het jaarlijks wisselende thema." Menselijke maat Een ander lid van het BOV- team, Jéan van Oorschot licht dat thema toe. „We hebben gekozen voor Human Fac tory). Dat is een hot item want met de huidige schaars te aan goed gekwalificeerde arbeidskrachten is het vinden en houden van goede werk nemers meer dan ooit be langrijk. Dus naast de bestaande crite ria wordt extra gekeken naar hoe een bedrijf omgaat met zijn mensen én hoe de werk nemers dat zelf ervaren." Naast Zuidweg en Van Oor schot bestond het BOV-team nog uit Annemiek van Els- wijk, Carien Gorter, Ernst Veenstra en Corina Schoonen. Juryvoorzitter H. Eversdijk prees dan ook de verrichtingen van dit team dat al een hoop voorwerk had gedaan en zodoende de jure ring iets vergemakkelijkt had. pag. 11 De finalisten en de juryvoorzitter, van links naar rechts: Bruno Houben (Thermphos), H. Eversdijk, Monique de Heer (Badhotel Domburgen Piet de Kam (Mc Donald's) foto:Jaap Wolterbeek Hij vertaalde de term Human Factor(y) als Menselijke Maat en vond daar vooral in Zee land nogal wat voorbeelden van. Bovendien had hij als al gemene indruk toch al het ge voel dat de bedrijven in Zee land zeer goed tot ruim vol doende functioneerden. De leeftijdsgrens van de Junior Kamer én de perikelen in zijn partij (Eversdijk is Eerste-Ka- merlid voor het CDA) ontlok ten hem zelfs de suggestie dat wie te oud werd voor de Junior Kamer: „altijd nog de baan van Van Rij kon overne men, die is toch vacant." Eversdijk is overigens niet het enige jurylid. L. van Gelder, voorzitter van de Kamer van Koophandel en L. Labruyère die voorzitter van het bestuur van de Hogeschool Zeeland en Haarlem is, stonden hem bij in zijn moeilijke taak. Binden en boeien De bedrijven die wel genomi neerd waren maar niet tot de finale wisten door te dringen zijn Gebroeders Dominicus BV uit Westkapelle, Konstruk- tiebedrijf Hillebrand BV uit Middelburg, Nestaan Holland BV uit Tholen, dat zelfs al voor de derde keer genomi neerd is. Daarnaast ook Sprint Photo Goes, Middel burg en Vlissingen, de firma C.J. Brouwer BV uit 's-Heer Hendrikskinderen en Topsy Baits BV uit Wilhelminadorp. Zij kregen naast een mooi boeket ook een boek mee met als titel De Geluksfabriek: over het binden en boeien van mensen in organisaties. Geschreven door Maurits Bruel en Clemens Colsen, van wie de eerste op de finaledag in november zal toelichten wat hij bedoelt. Want zoals er werknemers zijn die liever ge bonden willen zijn aan een bedrijf en andere, avontuurlij ker geesten hun werk voorna melijk boeiend moeten kun nen vinden, zo blijkt die twee deling ook op te gaan voor bedrijven. Voorlopig gaat de strijd nog even verder; het is nog geen 23 november. En wie nog meer over de BOV-trofee wil weten kan altijd de www.bov- zeeland.nl site raadplegen. John Selles, creeërt voor iedere gelegenheid of ruimte een passende decoratie. Jacco Luijk en Miranda van der Gaag opende onlangs hun tweede zaak in het winkelcentrum Dauwendaele. Ramses Jakobsen wil in zijn nieuwe Goese Trendhopper vestiging dezelfde kwaliteit en service als in de Middelburgse winkel realiseren. De Kinderjury van de kinderboekenweek koos wederom Carry Slee als beste kinderboekenschrijfster. De koningin van de kinderjury was vorige week dinsdag in De Drvkkery in Middelburg. Mevrouw Sorel uit Middelburg vertelt over de padvinderij anno 1947. De Belgische zanger/verteller Willem Vermandere toert de komende tijd door Zeeland. Op de streekpagina een impressie van deze bijzonder filosofische kunstenaar. Bij Cine City gaat deze week de film 'Rush 2' in première. Clown Slimpie treedt op in Kapelle. Het Scapino Ballet Rotterdam komt naar Middelburg met Twools on the road. Een speciaal door het Ministerie VROM in het leven geroepen crisis team gaat de problemen rond de stagnatie van de woningbouw aanpakken. De hypotheekrenteaftrek staat met de verkiezingen in het vooruitzicht weer hoog genoteerd op de politieke agenda. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (0118) 484 316 (0118) 484 276 (0118) 484 216 zie pagina 2 Cadzand-Bad, de meest zuidelijke badplaats van Nederland, moet op de schop. Daar zijn gemeentebestuur en ondernemers het inmid dels roerend over eens. De badplaats mist uit straling, zo is te lezen in dikke rapporten. Van veraf domineert hoogbouw de skyline. Laag bouw bepaalt het beeld als je er - al slingerend - doorheen rijdt. Dat schuurt. Er worden plan nen ontwikkeld die vele miljoenen kosten. De duinen zullen oprukken tot in het hart van Cad- zand-Bad. Speelse hoogbouw in mediterrane kleuren zal 'Kerzand' doen opstoten in de vaart der volkeren. De dagen van het langste kunstwerk van West- Europa, een rij grijze betonnen palen op de wandelboulevard, lijken geteld. Ondernemer Marijn de Grip, hij komt er eerlijk voor uit, zal er geen traan om laten. De vermaledijde palen, in fol ders fraai omschreven als zui len, blijken helaas niet gevoe lig voor de zoute zeewind. Na zoveel jaar staan ze nog fier overeind. Geen spoor van be tonrot te bekennen. Een ijze ren sloopbal zal het vuile werk moeten opknappen. Breken gouden tijden aan voor het slopersgilde? Marijn de Grip hoopt van niet. Cad zand-Bad moet herkenbaar blijven. Het jaren vijftig ima go - voor sommigen syno niem met lelijkheid - mag je best koesteren, vindt de Cad- zandse ondernemer. „We zijn een familiebadplaats. We heb ben veel trouwe gasten, die hier al tientallen jaren komen. Ze hebben een bepaald beeld van Cadzand-Bad. Het heeft iets vertrouwds. Dat moet je niet compleet omgooien." In een goed doordacht plan kun nen oud en nieuw prima sa mengaan, aldus De Grip. Het moet iets eigenwijzigs uitstra len. „We zijn tenslotte een landje apart." Of Cadzand zuidelijke allures krijgt, zal voor een flink deel afhangen van de investerings bereidheid van de onderne mers. „De gemeente zorgt voor de infrastructuur, van ons ondernemers worden flin ke financiële inspanningen verwacht. De vraag is of ieder een daartoe bereid zal zijn. Uiteindelijk moet je de inves tering wel terug kunnen ver dienen. Alles heeft z'n gren zen." Zelfs als de gemeente Oost burg het herstructurerings plan compleet afblaast, zal Cadzand, de motor van de West-Zeeuws-Vlaamse kust, overleven, zo is Marijn de Grip overtuigd. „De zee is een magneet. Mensen komen hier voor de rust en de ruimte." En natuurlijk voor de haaientan- den. „Dat kun je nog meer uit buiten. Nergens in Europa vind je haaientanden op het strand." De Grip en zijn vrouw - ze hebben zeven kinderen - run nen een winkel in strandarti- kelen (specialiteit vliegers). Marijn, van huis uit neerlandi cus, neemt graag de tijd voor een praatje met z'n klanten. Hij kan zo - voor de vuist weg - een profielschets geven van de gasten die Cadzand als va kantiebestemming kiezen. „Het zijn mensen die je ook te genkomt in de dierentuin of het circus. Beschaafd publiek waar weinig op- of aan te merken valt." Z'n beeld van de Duitse gast is ronduit posi tief. Over het algemeen zijn ze bijzonder vriendelijk, zo laat Marijn weten. De ambassadrice van de Cliniclowns ontvangt de cheque van de kinderen van de St. Jozefschool. foto: Jaap Wolterbeek ^^oor leerlingen van het basisonderwijs is iede re afwijking van het normale lesrooster een welkome onderbreking. Maar als dit ook nog te danken is aan je eigen inzet en bedoeld is voor een goed doel dan krijgt zo'n ingelaste werkon derbreking wel een heel bijzonder karakter. Met gepaste trots overhandigden de leerlingen van de Vlissingse St. Jozefschool vrijdagmiddag dan ook de symbolische cheque voor de Cliniclowns aan de ambassadrice van de ziekenhuisclowns. ernstig zieke kinderen in zie kenhuizen afleiding te bezor gen. Door het optreden van clowns kunnen de kinderen even aan iets anders denken dan aan ziek zijn. Op vrijdag 12 oktober om 15.15 uur zal de Gedeputeerde van Volksgezond heid van de pro vincie Zeeland, de heer G.L.C.M. de Kok, de officië le opening ver richten van het donorcentrum Walcheren te Middelburg. Als sinds begin juli ont vangt de Bloedbank ZWN Rotterdam haar donoren op deze nieu we locatie in het Jan Matenhuis aan het Noordbolwerk 33 in Middelburg. Met het huidige donor centrum beschikt de bloedbank over een ei gentijdse locatie van voldoende ruimte en fa ciliteiten voor donoren en medewerkers. Voor afgaand aan de ope ningsceremonie is er in 't Gasthuis vanaf 13.30 uur een bijeenkomst voor genodigden. Het geld voor de Cliniclowns is door de school bijeenge bracht met een playbackshow die vrijdag 28 september ge- Marijn de Grip: Cadzand-Bad mag best iets eigenwijzigs uitstralen. advertentie Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: AZC Stromenweg geopend Straatnamencommissie Kunstgrasvelden voor TOP houden is. Naast de diverse optredens was er ook een ver loting en ook de opbrengst van drankjes en hapjes vorm de een deel van de totale op brengst. Dankzij alle inspan ningen van de kinderen, on derwijzers en ouders is er een bedrag van 1500 gulden inge zameld. Ook deed de school mee aan de actie Coins for Care. In de ton die hiervoor op de feest avond in de aula stond be landde maar liefst 12 kilo bui tenlands geld. De Stichting Cliniclowns is opgezet om WB Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 12.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 1