breed UI Waakhonden van het water Zeeuwse studenten doen water bij de wijn Spaaractie Vogel- en Egelopvang De Mikke Bij Vogel- en Egelopvang De Mikke in Middel burg worden zieke en gewonde vogels, egels en andere kleine zoogdieren verzorgd om vervolgens weer in de natuur te worden vrijge laten. De Mikke is afhankelijk van giften en do naties in welke vorm dan ook. Om de dieren te kunnen blijven verzorgen heeft De Mikke een inzamelingsactie bedacht. DE LM A 30 SEPTEMBER KOOPZONDAG VAN DERj^M ADEN Streeknieuws Zondag 30 september zijn wij open Bij Konmar kan 't. Wonimfkrnnl m WA/Mn Juwelier' KLEINE MARKT! VLISSINGEN Tel. 0113412605 Lijstenmaakster Agnes Janse werkt sinds kort samen met Reinier Volkersz van Expo. In Vlissingen wordt zaterdag de eerste Zeeuwse dartszaak geopend. En... volgende week woensdag wordt de Dag van de Warme Bakker gehouden. (advertentie) Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 12.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: MiddelburgPlaza! Burgerzaken woensdag langer open Nieuwe regels paspoort kopen Het inloophuis in Vlissingen is een huis waar mensen samen kunnen koffie drinken, kaarten, sjoelen of eten. Op de streekpagina leest u over de vrijwilligers, de activiteiten en de bezoekers. Arnemuiden heeft sinds kort weer Naschoolse Opvang. En verder een verhaal over de Oosterschelde als Nationaal Park. Deze week bij CineCity de films: Captain Corelli's mandolin en De Grot. Kinderkoor de Suzen en de Guzen brengt 4 en 5 oktober het muziektheaterstuk 'De pruik van de koning'. Podium Reimerswaal start donderdag 4 oktober in de Meiboom te Krabbendijke het theaterseizoen met de try-out van het nieuwe programma van Nilgün Yerli: 'Vreemde Vreemdgangers'. En verder... een echt kinderboekenbal in Middelburg, de Vlissingse viering van De Dag van de Ouderen en nog talloze leuke uitjes. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (0118) 484 316 (0118) 484 276 (0118) 484 216 zie pagina 2 WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2001 njc^BEw. E>T>J JAARGANG 102 - NUMMER 39 Coby Louwerse: Er is hard geld nodig om de dieren te kunnen blijven opvangen en verzorgen. foto: Eduard Engel Lege inktcardridges kunnen bij het opvangcentrum wor den ingeleverd, waarmee niet alleen voor de dieren ge spaard kan worden, maar ook het milieu gespaard wordt. Een lege inktcardridge levert de opvang ongeveer 5 gulden op. Dit soort acties zijn vol gens Coby Louwerse van De Mikke op dit moment hard no dig. „In het verleden konden wij nog regelmatig genieten van donaties uit de giftenpot. Maar sinds eind maart komen er wegens de zeer besmettelij ke virusziekte van de vogels geen bezoekers meer op De Mikke. En dat betekent dus ook geen giften." De cartridges kunnen worden ingeleverd bij De Mikke in Park Toorenvliedt, of in de op- vangkast aan de Noordweg 315 in Middelburg. Wie niet in de gelegenheid is om de car tridges zelf te brengen, kan even bellen met de opvang, tel. 0118 - 628288 of na 's avonds op 0118-625984. Er kan dan een afspraak gemaakt worden om de cartridges op te laten halen. 9& De woningcorporaties AWR en WSB gaan samen verder als R&B Wonen. En de oktober woonmaand komt er aan. In de Woningkrant wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht met betrekking tot de nieuwste woontrends. faam /vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Meer, waar het er een stuk kalmer aan toegaat. De schepen ondervinden weinig hinder van het politie- bezoek. De politieboot vaart tot aan het dek van het te controleren schip, twee agenten stappen over en be kijken op de brug de reispa- pieren. Ondertussen mag de kapitein gewoon verder va ren, de politieboot volgt op veilige afstand en haalt de agenten na verrichte arbeid weer op. Het controleren bestaat voor namelijk uit het vergelijken van reis- en ladinggegevens. Zijn er verdachte afwijkingen dan wordt dat gerapporteerd of bestraft. Echt spannend wordt het pas wanneer er iets mis dreigt te gaan. „Bij een aanvaring tussen twee zeeschepen bijvoorbeeld", zegt Polderman. „Want voor al bij containerschepen weet je eigenlijk nooit waarmee je te maken hebt: soms zit er speelgoed in, dan weer een dikke Mercedes of juist alle maal vaten met rapenolie". Gelukkig komen dergelijke aanvaringen steeds minder voor. „De verkeersposten be geleiden steeds beter, de ap paratuur wordt steeds verfijnder. Menselijke fouten zoals je die vroeger wel zag worden tegenwoordig bijna altijd opgevangen". De agenten hebben allemaal hun redenen om zich aan te melden voor de waterpolitie. De één is gefascineerd door het leven aan boord van een containerschip, de ander weet veel van chemische stoffen en de regelgeving die daarmee samenhangt. Voor Rinus Polderman is het voor al het varen dat hem aan het corps bindt. „Ik heb twaalf jaar bij de marine gevaren maar nadat ik trouwde en kinderen kreeg wilde ik niet meer zo lang van huis weg. De waterpolitie is in dat ge val ideaal, want waar vind je nu een baan waarbij je de he le dag op het water zit en 's avonds toch weer lekker naar huis kunt?" Rinus Polderman (rechts): „In principe wordt elk schip eens per jaar gecontroleerd", foto Ellen de Dreu 1 door Ellen de Dreu Alhoewel iedereen gewend is aan de over stap en ze bovendien allemaal goed zwem men, wordt uit veiligheidsoverwegingen toch nog even een reddingsvest aangedaan. Dan stappen de agenten voorzichtig over de reling van hun boot naar een passerend binnenvaart schip. De schipper wacht hen op: „Koffie?". Rinus Polderman, Nico Vro- man, Rien van 't Hoog en Jan Bom varen samen over de Westerschelde. Als agenten van de waterpolitie Zeeuwse Stromen is het hun werk de scheepvaart over de zeearm goed in de gaten te houden. Geen eenvoudige taak, daar zowat alle denkbare spullen en stoffen over de soms ver raderlijke rivier vervoerd worden. Het team is goed op elkaar ingespeeld. Iemand vaart, een ander tuurt met een ver rekijker naar herkenningste kens op passerende schepen. De zo gevonden namen en nummers worden doorgege ven aan de man achter de computer, die kijkt naar wat er bekend is over het schip, de lading en de reis. In een razend tempo wordt bepaald welke schepen een bezoekje krijgen en wie zijn weg onge hinderd mag vervolgen. „In principe wordt elk schip één keer per jaar gecontro leerd", legt eerste medewer ker waterpolitie brigadier Ri nus Polderman uit. „Dus als we zien dat het langer gele den is gaan we meestal wel aan boord. Verder valt er veel af te lezen aan de staat waar in een schip verkeert. Als die niet al te best is kun je je af vragen of er met de lading en papieren niet ook iets mis is". De agenten hebben voorna melijk te maken met beroeps vaart. „Met watertoerisme heb je hier op de Wester schelde niet zo erg veel te maken", weet Polderman uit ervaring. Niet gek ook trou wens, want de enorme con tainerschepen veroorzaken flinke golven waar zeilers be hoorlijk last van kunnen heb ben. Die gaan liever naar de Oos terschelde of het Veerse Het klassieke studentenleven heeft zo zijn ei gen mores. Overbekend zijn de traditionele ontgroeningen van de 'nullen' en 'foeten' bij de studentencorpora, met name in steden met een lange corpstraditie als Leiden en Delft. Wie kent niet de verhalen dat studenten zich moesten 'invechten' bij een ander corps. Een deel van deze tradities wordt tegenwoordig met graagte omarmd door hen die studeren in wat voorheen Hoger Beroeps Onderwijs heette, maar tegen woordig Hogeschool genoemd wordt. De hoofdfunctie van een stu dentenclub is die van gezellig heidsclub en ontmoetings plaats. In een studentenclub doe je kennissen op, die je in je latere professionele loop baan als collega weer tegen komt. Met collega's, waarmee je in je studententijd samen aan de bar gehangen hebt, is het natuurlijk makkelijker za ken doen dan met een anonie me zakenpartner. Het studen tencorps is vaak de opstap naar een plaats in een interna tionaal old-boys netwerk. Alcoholgebruik De studentencorpora hebben een zekere reputatie en menig vader heeft zich in het verleden afgevraagd of hij zijn dochter wel veilig in een dergelijk ge zelschap achter kon laten. Wat dat betreft zijn de smeuïgste verhalen natuurlijk een eigen leven gaan leiden in de loop der jaren, maar er is geen rook zonder vuur. Zo hebben stu dentenverenigingen de naam dat er verschrikkelijk veel alco hol gedronken wordt. Dit ima go is niet helemaal onterecht. Uit onderzoek dat gedaan is naar het drinkgedrag van stu denten, is gebleken dat stu denten meer drinken dan ge middeld. Studenten drinken gemiddeld 16 glazen alcohol houdende drank per week, ter wijl hun niet-studerende leef tijdsgenoten zich beperken tot 10 glazen. Binnen het studen tenwereldje zijn de leden van studentenverenigingen weer grootverbruiker. Gemiddeld slaan deze 23 glazen per week achterover: vrouwen 12 en mannen 27 glazen! Niet-corps- leden houden het bij 13 glazen: mannen 16 en vrouwen 7. Water bij de wijn Het onderzoek waaruit deze cij fers voortkomen, is gehouden door het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie. Navraag bij de Zeeuwse horeca en studen tenverenigingen geven voor onze regio een wat positiever beeld. Marieke, van het Goese café La Strada zegt zelfs: „Stu denten die hier overdag komen beperken zich meestal tot een kopje koffie of fris. Later op de middag drinken sommigen wel eens een biertje, maar echt uit gebreid 'zuipen' is er hier niet bij. Arnold, van café De Pompe verwijst zelfs door naar een an der café, omdat in De Pompe de studenten zich niet wezenlijk onderscheiden van andere be zoekers. Ook Erwin Wondergem, van studentenvereniging Aqua ad Vinum stelt dit beeld wat roos kleuriger bij. Sowieso is de naam van de studentenvereni ging een afspiegeling van de tijdgeest. Aqua ad Vinum: wa- Het traditionele beeld van de brallende studentenvereniging is in Zeeland niet van toepassing. Gezelligheid, met daarbij een drank je is er uiteraard wel. foto: Frank Husslage ter bij de wijn. Het studenten verenigingsleven is niet meer zoals het vroeger was. De ver eniging moet niet meer, zoals voorheen, alleen maar feesten organiseren maar wordt met name gevraagd om activitei ten waarmee studiepunten verzameld kunnen worden. In dat opzicht heeft de vereniging 'water bij de wijn' moeten doen. Erwin Wondergem: „Het traditionele beeld van de bral lende studentenvereniging is in Zeeland niet van toepas sing. De sfeer hier is toch anders dan in de grote studentenste den in de rest van Nederland." Samen met het Zeeuws Con sultatiebureau voor Alcohol en Drugs heeft Aqua ad Vinum dit jaar voor het eerst een alco hol-matigingscampagne ge voerd. Met name tijdens de in troductieweken werden aanko mende studenten gewezen op de risico's van ongebreideld drinken. Zo vonden de eerste jaars in iedere introductietas de brochure 'Ik ben zat, wie ben jij?'. Deze campagne werd, volgens Wondergem, met name gezien als een pilot- project. De resultaten ervan zijn dusda nig hoopgevend, dat er bij het begin van de komende studie jaren een vervolg aan gegeven wordt.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1