Kinderen houden je jong y Je sf 7 De Verdieping 1 !«J DIESEL mm m lUMMWMiïm l 2BIÜ mi1 Zeeuwse zeiler niet bang voor Westerschelde PALAZZO Duitse filmcrew strijkt neer in Zoutelande r Zondag 23 september zijn wij open Bij Konmar kan 't. c_ WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 38 lissinger door Karin A. Deen Samen 75 jaar in het onderwijs, dat mag ge vierd worden. Voor drie jubilarissen van O.B.S. De Branding werd er afgelopen vrijdag een theatervoorstelling gegeven in de aula van de Stedelijke Scholengemeenschap Schelde- mond. Aan het spektakel, 'Go crazy' genaamd, deden zo n honderd leerlingen mee. De drie on derwijzers wilden hun gezamelijke jubileum met de kinderen vieren en het werd dan ook een groot feest. Jgt T, m 'Kinderen houden je jong' is een wellicht veel gehoorde uit spraak. En wat het enthousias me betreft van Heieen van Loon, Klazien Zeegers en Wim Guttering lijkt dat inderdaad waar te zijn. Het drie-tal begon 25 jaar geleden in het onder wijs en is het roerend met el kaar eens: lesgeven aan kinde ren is en blijft ontzettend leuk. „Kennis overdragen, daar gaat het natuurlijk in eerste instan tie om", zegt Heieen. „En dat wordt eigenlijk steeds leuker. Zo is bijvoorbeeld het reken les-materiaal veel uitgebreider waardoor een bredere aanpak mogelijk is en het lesgeven nog uitdagender wordt," vult Klazien aan. Om bij te blijven in het onderwijs moeten leer krachten zelf ook met enige re gelmaat aanvullende cursus sen volgen. Tijdens een cursus dansante-vorming hebben de drie elkaar leren kennen. Wim, toen werkzaam op een basis school in Oostkapelle, vertelt met een knipoog: „Deze da mes hebben mij min of meer overgehaald om les te gaan geven op 'de Branding' en ik heb het er prima naar m'n zin." Overigens hebben de dames, Heieen en Klazien, al 17 jaar een duo-baan waarbij ze sa men in deeltijd voor dezelfde klas staan endat is op z'n minst uniek te noemen. Terugblikkend op de afgelopen jaren is er echter wel het een en ander veranderd. De kin deren zijn veel mondiger ge worden", zegt Wim hierover. „Met name de televisie is van grote invloed op het gedrag van kinderen en als leraar ont kom je er niet aan daar wat mee te doen." Ook Klazien vindt dat de t.v. en het grote aanbod van speelgoed niet al tijd een positieve bijdrage leve ren aan de ontwikkeling van het kind. „De mensen leven sneller en gejaagder dus de kinderen krijgen dat automa tisch mee. We moeten steeds vaker een andere manier zien te vinden om de concentratie vast te houden en voor ons be tekent dat nog gevarieerder lesgeven. Tegelijkertijd is dat wel weer een uitdaging." Om het naar school gaan nog leu ker te maken wordt er regel matig en beroep gedaan op de Klazien Zeegers, Heieen van Loon en Wim Guttering zitten samen 75 jaar in het onderwijs. inzet van de ouders. Ze krijgen de mogelijkheid om cursussen te volgen en kunnen dan ver volgens een les geven dat over een bepaald onderwerp gaat. „Het is echt geweldig wat som mige ouders hier presteren", zegt Heieen. „Feesten zoals met Sinterklaas en Kerst wor den grotendeels door hun ge organiseerd en voorbereid en zijn dan ook altijd een groot succes." Het drietal wilde het gezamen lijk jubileum maar op één ma nier vieren, namelijk met 'hun' kinderen. Joke Provoost van Dance Centre Dazzle werd ge vraagd hieraan mee te werken gezien haar ervaring met grote groepen kinderen. Zij regiseer- de het dansspel 'Go crazy' waaraan bijna alle 100 leerlin gen van O.B.S. de Branding meededen. „Het stuk bestaat uit drie delen en wordt uitge voerd door groep 1 tot en met 8", vertelt Joke enthousiast. „Vlinders, beren, clowns en computers beleven allerlei avonturen en de kinderen vin den het reuze spannend om in kostuum op toneel te staan. Ei genlijk een beetje om gek van te worden dus en vandaar ook door Peter Verdurmen Hij is een goedlachse Zeeuw. Een man die be schikt over een gezonde dosis relativerings vermogen. Piet van den Heuvel is zijn naam. De boomlange Bressiaander zal vooral bij oudere Zeeuwse sportliefhebbers een belletje doet rin kelen. Jaren achtereen was hij Zeeuws kam pioen schoolslag. In de jaren vijftig zwom hij in wedstrijdverband verschillende malen de Schelde over. De beroepsvaart werd daarvoor tijdelijk stil gelegd! Ongelofelijk maar waar. Zwemmen, zeilen, schaatsen, hij deed/doet het allemaal met evenveel plezier. „Ik ben een amfibie", zegt Piet geksche rend. Zijn zeilboot, die afge meerd ligt in de jachthaven van Breskens, gaf hij de naam 'Kaaiman'. Ook weer zo'n dub bele bodem. „Een kaaiman leeft op het land en in het wa ter. Ik voel me daaraan ver want. Maar ik ben ook een man van de kaaie." En weer die brede lach. Van den Heuvel heeft iets met water. Al vanaf z'n jonge jaren. Dat heeft hij niet van een vreemde. Z'n vader was visser man. Piet droomde in z'n jeugdjaren van een eigen vis sersschip. Pa Van den Heuvel zette resoluut een streep door die toekomstdroom. Van den Heuvel junior mocht niet naar zee. Piet bleek gevoelig voor zeeziekte en dus concludeerde vader dat hij maar beter een baan aan de wal kon zoeken. Piet bleef niet lang mokken. Daar is hij het tiep niet voor ('Ik kan me makkelijk ergens bij neerleggen'). Als jonge tim merman op de werf van Jacob Maas, hij was bevriend met diens zoon Frans, verdiende hij 25 gulden in de week. „Ik had natuurlijk liever op een vissers schip gewerkt. Die jongens hadderi wekelijks 250 gulden in hun loonzakje." Jacob Maas maakte Piet van den Heuvel enthousiast voor de zeilsport. Eind jaren veertig dobberde er slechts een enkel jachtje in de haven van Bres kens (anno 2001 biedt de jacht haven plaats aan hónderden zeewaardige jachten). Ze lagen afgemeerd bij de PSD-ponton. Z'n vriend Frans Maas kreeg van z'n vader een zelfgebouwd zeilbootje cadeau. Daarin deed Piet z'n eerste zeilervaringen op. „We mochten alleen in de haven varen. Buitengaats was het te gevaarlijk." De eerste zeiltochtjes met Maas senior op de Schelde maakten op de water-gekke schooljongen uit Breskens een onvergetelijke indruk. Het zei len bleek hem in het bloed te zitten. Zelf ervaart Piet van den Heuvel het als een 'behoefte'. In de zomermaanden gooit hij wekelijks drie- tot viermaal de trossen los voor een ontspan nen zeiltochtje op de Schelde. Vaak gaat hij alleen naar bui ten, af en toe vaart zijn vrouw mee. Veel zeilers hebben angst voor de Westerschelde. De aanwe zigheid van beroepsvaart en ponten, de diepten en ondiep ten stellen hoge eisen aan de stuurmanskunsten van de schipper. Piet is niet bang. „Ik ben met de Schelde opge groeid. Ik ken de rivier door en door." Het weer kan heel ver- radelijk zijn. Een ervaren zeiler als Piet van den Heuvel zal zich echter niet snel laten verras sen. Hij heeft gezeild met windkracht tien. Geen pretje overigens. In zo'n geval moet je de elementen niet tarten en snel een veilig heenkomen zoeken. Alleen aan plots opko mende mist heeft hij een he kel. Nooit in paniek raken, luidt zijn devies. Moderne hulpmid delen als GPS, grote jachten hebben zelfs radar aan boord, maken het mogelijk om in zo'n dicht 'soepje' toch veilig de thuishaven te bereiken. „Je vaart in zo'n geval van boei tot boei", legt Piet uit. Een goede kennis van zeekaarten is on ontbeerlijk. Als zeiler heeft hij ontzag voor de veerpont. „Er zijn zeilers die per se voorlangs willen. Daar mee neem je onnodig risico. Je moet even geduld hebben en wachten tot de pont voorbij is, zodat je achterlangs kan." Piet van den Heuvel is een zeer matige drinker. Na een zeil tochtje op de Westerschelde keert hij meestal dan ook di rect huiswaarts. „Kuipen is niks voor mij. Als je zelf weinig drinkt, blijven de vrolijke jon gens weg", lacht hij. De Bressiaander heeft twee rechtse handen. De 'Kaaiman', z'n vierde schip, bouwde hij, net als z'n drie voorgaande schepen, de 'Popeye', 'Runner' en 'Turtle'. „Popeye, m'n eer ste zeilschip heb ik op de werf van m'n baas gebouwd. Maas deed daar niet moeilijk over." Alle volgende schepen waren steeds een meter langer. Als zelf-bouwer ken je je schip door en door. Dat heeft ook z'n nadelen. „Hij is nooit af. Tel kens wil je weer wat verbete ren." Een film opnemen aan de Zeeuwse kust ten tijde van het festival Film by the Sea en geen tijd hebben om ook maar één film te zien of contacten te leggen met gelijkgestemden. Het lijkt vreemd maar toch is dat precies wat er de afgelopen week gebeurde op de duinen in Zoutelande. dat hier een kwaliteitsfilm ge maakt wordt en daar graag tijd in steken." Vrouwelijke hoofd rolspeelster Nicole Mariska be aamt dat ze inderdaad 'ganz umsonst' meewerkt. Ook de andere twee hoofdrolspelers Arved Birnbaum en Jan Stahl- berg stellen hun ervaring en professionaliteit belangeloos ter beschikking. Piet van den Heuvel: 'Zeilen is een behoefte'. Franz Müller studeert regie aan de Kunsthochschule für Medi um in Keulen, zeg maar de filmacademie. Zijn examenpro ject, een honderdtien minuten durende film, speelt zich voor een deel af in de grote stad maar een cruciale rol is weg gelegd voor een locatie aan zee. Dat werd Zoutelande dus. Ten eerste omdat sommige le den van de filmploeg daar al van kindsbeen komen en ten tweede omdat de Duitse kust vanuit Keulen verder weg is dan de Zeeuwse kust.Volgend jaar mei moet de film klaar zijn en afgelopen weekend waren de laatste draaidagen. Produc tieleider Dietmar Müller (geen familie) geeft aan waarom het project zo bijzonder is. „Het is natuurlijk gekkenwerk om een film van die lengte te maken zonder dat het geld mag kos ten", zegt hij. „Maar alles en iedereen werkt mee om dat voor elkaar te krijgen. We heb ben in Keulen tien dagen op names gemaakt in een vier sterren hotel. Normaal niet te betalen, maar doordat het ho tel nu prominent in de film fi gureert vonden ze dat geen probleem. Ook de hoofdrol spelers zijn professionele ac teurs die het belangrijk vinden Deuren Een deel van de filmploeg stu deert ook aan de filmacade mie, zoals regie-assistente Sa bine Burg, opnameleider Jan Bonny en 1e cameraman Fre- derik Walker. Aangevuld met Sebastian Leukert die tekent voor het geluid dragen zij zorg voor de verfilming van de trag ikomedie die voorlopig als werktitel "Zu" heeft. Zu bete kent hier dicht, zoals in de zin: Mach die Tür zu I En deuren spelen een sleutelrol in het verhaal. Kort gezegd gaat het om (mis)communicatie en het (on)vermogen van twee man nen zichzelf en zichtbaar te blij ven voor hun omgeving. Tel kens als er een deur dichtgaat blijken de heren volstrekt ver geten te worden door de bui tenstaanders. Tel daarbij op SHOES Scherminkelstraat 28 Vlissingen 0118-414386 pag- 9 De Vlissingse cd winkel Music House aan de Walstraat heet voortaan Music Store. Ben Erwich verkoopt tweedehands fietsen in de Vlissing se Kasteelstraat. De winkel van Réco Computer aan de Segeerstraat in Middelburg is verhuisd naar het gelijknamige Service Center aan de Oude Veerseweg. pag. 21 Ti M.i -4 - i ,•«1 l •r - ui 1--ïÊ 4 v foto Frank Husslage. de titel." Voor Heieen, Klazien en Wim is deze dag een abso luut hoogtepunt in hun loop baan als onderwijzer. „We heb ben zo'n beetje alle leerlingen van de school in onze klas ge had en daarom is het zo leuk om het op deze manier te doen", zegt Heieen. „Een feest met de kinderen, een mooier jubileum hadden we niet kun nen wensen." Beppy Everaers komt oorspronkelijk uit Veere. Met haar foto-expositie in de Franse provinciestad Vouziers slaat zij een brug tussen Zeeland en Frankrijk. In het kader van 'de week van de kinderopvang' houden de Walcherse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen deze week open dag. Zaterdag staat in het teken van de Autovrije Dag en de Landelijke Fietsdag.. Bij Cine City werden afgelopen zaterdag 3 prinsessen gekroond. In premiere gaan de films: Moulin Rouge en The Fast and the furious. In het Arsenaaltheater vindt zaterdag de tweede editie van Blues by the Sea plaats. Muis en Leeuw staan 30 september voor de allerlaatste keer op het toneel. pag- 15,17,19 Glamour en glitter: dat zijn de mode trefwoorden van en voor het komende seizoen. In de speciale modebijlage leest u alles over de nieuwste trends. dat ze verliefd worden op de zelfde vrouw en de problemen stapelen zich op. Het kustge- deelte van de film is daarom zo belangrijk omdat er geen deuren zijn zoals in de stad. Dat zoiets als het opzetten van een tent bij harde wind voor de stedelingen een schier on overkomelijk probleem is, le vert een hilarische scène op. Heel herkenbaar ook. Dat er gefilmd kon worden in de dui nen heeft de crew voor een groot deel te danken aan de Vlissinger Peter de Kam. Zijn R i j ks wate rsta at-ach te rg ro n d maakt dat hij, heel toepasse lijk, openingen kent waar an deren voor een gesloten deur komen. Bovendien is hij een enthousiaste 'regelneef' die zo veel mogelijk probeert de din gen rondom het gebeuren te regelen zodat de filmploeg zich naast de film niet teveel zor gen over andere dingen hoeft te maken. En als dat betekent dat één van de hoofdrolspelers bij hem in de logeerkamer slaapt, nou ja dan is dat zo. „Zo'n groep die met elkaar op trekt en hard bezig is, dat werkt aanstekelijk. En ach, ik vind het ook leuk om mee te maken", zegt hij bescheiden. Voor de filmploeg is hij echter onmisbaar, benadrukt Dietmar Müller. Hij komt zeker op de ti telrol onder het kopje: Veel dank zijn wij verschuldigd aan... Voorlopig zullen we nog even moeten wachten, maar wellicht bij een volgende editie van Film by the Sea? Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (01 18) 484 276 Bezorgklachten (01 18) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 (advertentie) Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 12.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Dualisering in Middelburg Agenda gemeenteraadsvergadering De complete Duitse filmploeg op het strand van Zoutelande met in het midden (blauw jack) regis seur Müller. foto: Frank Husslage

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1