Ouderen lijden onder efficiency-slag Kussende vraagt vaste verblijfplaats Werken aan zee is prachtig De Verdieping breed UIT [F BLUES BY THE SEA I üOKI Striekmiiuws Zondag 16 september zijn wij open Bij Konmar kan 't. '4S&q C_ WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2< JAARGANG 102 - NUMMER 37 faam /vlis singer WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP door Frank Husslage Tijdens efficiency-operaties bij banken, post kantoren en andere serviceverlenende in stellingen worden steeds meer persoonlijke diensten vervangen door machines. De loket bediende bij de bank is vervangen door een pinautomaat, de informatiebalie is vervangen door een foldermolen en de treinkaartjes ko men uit een automaat. Voor de jongere genera tie is dit alles geen probleem maar er is een groot deel van de Nederlandse bevolking voor wie het leven door dit soort ingrepen steeds moeilijker wordt. Met behulp van de moderne techniek kunnen steeds meer handelingen door machines verricht worden. Ook handelin gen waar tot nu toe mensen voor nodig waren, ledereen kent de telefoonsystemen, waar door het intoetsen van nummers bepaalde informatie verkregen kan worden. En ie dereen kent ook de spreek woordelijke bejaarde die in de hoorn roept, dat het hem 'niets uitmaakt dat hij een antwoord apparaat aan de lijn heeft, maar dat hij meneer Klaassen van de afdeling verhuur wil spreken!!!' Deze situatie geeft, hoewel wat overdreven, heel goed de kern van een steeds groter probleem weer. Met na me de wat oudere mensen wil len persoonlijk contact en wan trouwen machines. Machtigen Nog geen generatie geleden waren er nog geen automaten die je te woord stonden, waar je geld uit haalde of waar je je treinkaartje moest halen. Er waren deskundige loketbe dienden, die voor jou je post pakketje wogen en je vertelde voor welk bedrag aan postze gels er op moest. En je trein kaartje kocht je bij een NS-lo- kettist die je ook nog kon ver tellen hoe laat je trein van welk perron vertrok en waar je over moest stappen. Veel van de mensen die in deze wereld van persoonlijke service en contact opgroeiden hebben moeite met de huidige, geau tomatiseerde manier van diensten verlenen. Alleen al de technische bediening van een pinautomaat of treinkaart jesautomaat levert voor veel ouderen onoverkomelijke pro blemen op. Zo kreeg een visu eel gehandicapte man van 85 jaar geen geld aan de balie van een bank. I\la enkele mis lukte pogingen om te pinnen toog hij onverrichter zake huiswaarts. Hij overweegt nu om één van zijn kinderen te machtigen. Daarnaast is het ook nog zo, dat niet alleen mensen ver vangen worden door machi nes maar dat soms de hele voorziening verdwijnt. In het kader van rationele centrali seringsoperaties worden bij kantoren in kleine kernen ge sloten en samengévoegd in een groter kantoor in een na bijgelegen stad. Op deze wij ze zijn er in tal van dorpen al postagentschappen, bankfi lialen en andere steunpunten verdwenen. Voor de mensen die toch wel eens in 'de stad' moeten zijn is dit nog overko melijk. Ook voor hen die hun zaken via het internet kunnen regelen is dit niet zo'n groot probleem. Maar voor oude ren, die hun leven leiden op het dorp kan dit een grote in perking var) hun zelfstandig heid betekenen. Niet alle ou deren hebben eigen vervoer waarmee ze even naar de stad op- en neer kunnen. En door het inkrimpen van de busdiensten is een ritje met de autobus naar de stad ook geen pretje meer. Ouderenbonden Door deze ontwikkelingen komt, met name op het plat teland, de kwaliteit van leven van ouderen in het gedrang. Door het verdwijnen van pu blieke diensten en voorzienin gen komen mensen die min der mobiel zijn in een isole ment terecht. Ouderen op het platteland zijn hierdoor, ver moedelijk veel eerder dan hun leeftijdgenoten in de stad, gedwongen te verhui zen naar bijvoorbeeld een zorginstelling. Dit staat haaks op de wens van de overheid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De ouderenbonden in Neder land komen daarom tegen deze ontwikkelingen in actie. Zo gaan leden van de ANBO- ouderenbonden eerdaags een actie voeren tegen het ver plichte gebruik van Pinauto maten voor geldopnames on- sder een bepaald, hoog, be drag. Deze mensen zijn van plan om massaal grote be dragen op te gaan nemen aan het bankloket en meteen daarna ditzelfde bedrag, mi nus het lagere bedrag dat ze daadwerkelijk nodig hebben, terug te storten. De Unie KBO is gestart met een meldingsactie, waarbij Bezoekers en aanwonenden van de Middel burgse Vismarkt hebben deze zomer mas saal kennisgemaakt met het kussende bron zen meisje dat werd uitgeleend aan de ge meente door kunstenaar Sjer Jacobs. De reac ties op het beeld waren van meet af aan erg enthousiast. Bewoonster Conny Schoonen sloot het spontane meisje dat de wereld toe- kust direct in haar hart en gaf haar de naam Sofie. Conny Schoonen maakt zich sterk voor een vaste verblijfsplaats voor Sofie. foto: Jaap Wolterbeek Nu, in de nadagen van de zo mer, moet de gemeente een besluit nemen: zal het bron zen meisje een vaste verblijf- Terwijl de zon een ongelijke strijd aangaat met het wolkenpak dat boven de Wester- schelde hangt brengt Tamara de Steur Frituur 'Het Keizersbolwerk' in gereedheid voor de eer ste Boulevardbezoekers. Want weer of geen weer: de zee en de boulevard weten altijd de no dige mensen op de been te brengen. En zee lucht maakt hongerig, dus waar kun je beter een frituur runnen dan op de kop van de Boulevard? 'Frituur het Keizersbolwerk' is bij velen beter bekend als het 'friettentje bij Michiel'. Dagjesmensen, strandgan- gers, wandelaars, de-boule- patsers en Vlissingers stillen er graag hun lekkere trek en dorst. Over het uiterlijk van de ronde kraam zijn de me ningen verdeeld. „De een vindt het prachtig en de ander vindt het een foeile lijk ding", lacht Tamara. „Zelf vind ik het erg mooi en het is ook heel praktisch. Op deze plek moet je een onder houdsvrij gebouwtje hebben, want je staat hier wel aan zee. Het roestige metaal past heel goed in de omgeving en in combinatie met het roest vrijstalen interieur is het een heel leuk geheel. Zelf vind ik de vele patrijspoortjes erg leuk. Door de kleine ronde raampjes heb ik uitzicht naar alle kanten." Dat er mensen zijn die de kraam afschuwe lijk vinden heeft gelukkig geen invloed op de omzet. „Het gaat tenslotte om het product", weet Tamara. „En ondanks de gezondheids trends blijft een lekkere snack of een patatje voor de meesten toch niet te versma den. Het publiek dat bij Ta mara een frietje haalt is dan ook zeer uiteenlopend. „En dat vind ik nou juist zo leuk", vervolgt de frietenbakster en thousiast. „Er komen zoveel verschillende mensen aan het kraam. Natuurlijk is de zee de grootste trekpleister, maar ook de Koopmansha ven en de bedrijvigheid van de loodsboten die je van hieruit heel goed kunt vol gen, zorgen er voor dat er al tijd mensen zijn." Tamara geniet na 4 jaar nog elke dag van 'het levende schilderij"*— zoals zij het uit zicht vanuit haar frituur zelf noemt. „Ik heb na mijn toe ristische opleiding veel ge reisd en in verschillende lan den gewerkt, maar de kust trekt mij toch wel het aller meest. Eigenlijk zou ik vier jaar geleden naar Italië zijn gegaan. Maar op een goede dag hoorde ik via een vriend in dat Leendert Nieuwenhui- ze iemand zocht om deze kraam te runnen. Ik was me teen verliefd op de plek en zodoende vorm ik nu samen met Leendert, die ook een fri tuur in Middelburg heeft een v.o.f. Ik heb er nog geen se conde spijt van gehad. Want tijdens de wintermaanden ga ik lekker op vakantie naar het buitenland en in het seizoen heb ik hier aan zee mijn ei gen zaakje. Heerlijk toch? Ik zou overigens nooit een friet kraam op een andere plek willen hebben. De locatie niaakt het juist zo leuk. Ik heb gewoon iets met het water. Als het even kan neem ik graag een duik in de zee en het prachtige uitzicht hier en het geluid van de zee verveelt nooit. Verder is het Keizersbolwerk een soort hangplek voor jong en oud. Jongeren showen hier hun scooters, motorrijders hou den een pitstop voor een drankje of frietje, de grotere jeugd patst met zijn auto en de oudere mannen op de 'Leugenaarsbank' nemen de laatste nieuwtjes door. En dat allemaal tegen de achter grond van de zee.!" Het mag duidelijk zijn: Tamara de Steur kan zich geen betere werkplek voorstellen dan di rect aan de Westerschelde. Tamara de Steur: Het uitzicht is als een levend schilderij, het verveelt nooit.foto: Inge Adriaansen plaats krijgen op de Vismarkt of wordt zij teruggegeven aan haar artistieke vader? Als het aan Conny Schoonen ligt gaat Sofie nooit meer weg. „Ik ben gewoon aan haar gehecht geraakt", ver telt de bewoonster, die direct op het beeld uitkijkt, bewo gen. „Zij roept zoveel spontane reacties op bij de mensen die haar zien. Sinds Sofie hier is heeft het pleintje een heel andere dimensie gekre gen." Door de grote ramen van haar woning heeft Con ny de hele dag zicht op haar beschermelinge. Met veel plezier geniet zij dagelijks van de omarmingen door jongeren, de tedere benade ring door ouderen die samen met het beeld poseren voor een vakantiekiek en de spon tane gesprekken die kleine kinderen met het meisje aan gaan. „Het is een beeld dat ieder een bégrijpt en herkent. Het spreekt heel veel mensen aan, het zou echt heel jam mer zijn als ze hier weg moet", vindt Conny. Om dit te voorkomen maakte zij een fotocollage van het beeld en de mensen die haar de afge lopen tijd bewonderden. Het was in eerste instantie de bedoeling om deze collage samen met een brief aan te bieden aan wethouder R. Visser. Wedstrijd Lia Hector van Galerie 'T' ad viseerde Conny met de colla ge deel te nemen aan de fo towedstrijd van de Kunst en Cultuurroute. „Ik ben hele maal geen fotograaf en de foto's heb ik vanachter mijn raam genomen om niets af te doen aan de spontaniteit van de bewonderaars van Sofie. Meedoen aan de fotowed strijd leek mij dus nogal hoog gegrepen. Wat ik wel heb gedaan is de organisatie van de wedstrijd gevraagd of mijn collage tussen de mee dingende wedstrijdfoto's mocht hangen. Puur om de aandacht op het beeldje te vestigen. Maar gek genoeg werd ik ook door de organi satie aangemoedigd om de foto mee te laten dingen naar een prijs. En ach, voor Sofie heb ik heel veel over, dus heb ik mijn collage maar aangebo den in de wedstrijd", lacht Conny. De bijzondere collage van Conny, die bestaat uit ZEELANDHAILEN-GOES ZATERDAG 15 SEPT. 10 -16 UUR HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD «GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2nd edition COUPE DE GRACE (NED) TINO GONZALES (USA) AMOR (GBR) Arsenaaltheater Vlissingen Info: 0118 - 430 033 r\ ui- 'vr 'V'. Ti Van Eijkeren Dancemaster trekt in bij Cue Action. Een meisjesdroom ging in vervulling voor Margot den Toonder, zij opende haar kledingzaak Ladylike. De Wijnclub houdt zaterdag 15 september open dag. Groentehandel Maas in Dauwendaele kiest voor nieuwe aanpak. pag. 15 Geldpinnen langs de straat geeft ouderen vaak ook nog een gevoel van onveiligheid. foto: Jaap Wolterbeek plattelands-senioren aan deze bond voor ouderen kunnen melden welke publieke dien sten in hun omgeving ver dwijnen. De KBO brengt deze bevindingen dan onder in een zogenoemde Voorzienin genpeiler, die op zijn beurt weer gebruikt wordt bij on derhandelingen tussen de bond en bijvoorbeeld ge meentebesturen. De 'Mel dingsactie platteland' is be reikbaar via 0900-8212183 (22 cent per minuut). gescheurde en over elkaar geplakte foto's van het beeld, kwam geheel tegen de verwachting van de Middel burgse als winnende foto uit de bus. „Ik was echt perplex en ook wel wat gegeneert. Toen ik al die lovende woor den hoorde over creativiteit en bijzondere techniek dacht ik: „dit gaat helemaal niet over mij". Ook naar de echte kunstenaars toe schaamde ik me rot. Nogmaals ik ben he lemaal geen fotograaf." Maar het neveneffect, de pu bliciteit rondom Sofie, maak te de gene van Conny al snel weer goed. „De collage wordt alsnog aan de wethou der aangeboden, samen met een soort smeekbrief die ik namens Sofie aan de ge meente heb geschreven. Ik heb begrepen dat wethouder Visser zelf het beeld heel graag aan zou kopen, nu is het wachten nog op het ad- vies van de Stichting Beel dende Kunst." De schepper van Sofie, Sjer Jacobs is blij verrast met de positieve belangstelling voor het beeld. „Dit is juist wat ik met mijn werk probeer te be reiken", reageert Jacobs spontaan. „Het is fantastisch om te merken dat mijn werk men sen raakt. Ik heb het beeld destijds aan de gemeente uitgeleend omdat ik de Vis markt zo'n prachtige plek voor haar vond. En blijkbaar zijn velen het daar mee eens." De door Conny Schoonen verzonnen naam voor het beeld vindt de kunstenaar heel treffend. „Sofie past perfect bij haar." Wat betreft de Limburgse kunstenaar blijft Sofie permanent in Middelburg, maar over een aankoop is hij nog niet bena derd. (advertentie) Rob Willy en het gezelschap Enzo nemen in Café De Reutel hun zesde cd op. Basisschool het Kompas uit Oost-Souburg schenkt 800 gulden aan het Wereld Natuur Fonds. De Faam/Vlissinger heeft in samenwerking met Film by the Sea weer een leuke lezersactie bedacht. Trouwe lezers kunnen met korting naar een film naar keuze en aansluitend Cubaans feest. In deze Faam/Vlissinger vertellen twee deelnemers hoe leuk leren aan het ROC kan zijn. Tevens is er allerhande info over het ROC te vinden op de speciale advertentiepagina. 9 Bij Cine City deze week de films: Swordfish, Ratrace en Princess Diaries. Aan deze laatste film is tevens een prinsessenverkiezing gekoppeld, dus lees snel verder op de Breeduitpagina. Normaal en Surrender zetten zaterdag 22 september de Zeelandhallen op zijn kop. Interieurtip: legio combinatiemogelijkheden met karpet. De Stichting AWR uit Kruiningen en Woonstichting WSB uit Heinkenszand gaan in 2002 fuseren. Investeren in isolatie loont de moeite. Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (01 18) 484 276 Bezorgklachten (01 18) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 advertentie) Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 12.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Klantgeleidingsysteem Stationsgebied Herinrichting Geere-gebied m

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1