breed UIT Wmmakntttl Jong Ambon en Roda JC spelen voor de Molukken Mullere hebben een sleep-gen Strijd, heldenmoed en gekonkel in Kabaal HcBuspart HeBu sport Zaken Zun Zaken Streeknieuws 1 Zondag 2 september zijn wij open (K) Bij Konmar kan 't. m 325'1 p WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 35 NIEUW BIJ In vele kleuren en modellen! Walstraat 50 - Vlissingen - Tel. 0118-418 449 3 Alexandra Markusse is uitvaartbegeleider en zij doet al les wat binnen haar vermogen ligt om het definitieve af scheid zo mooi mogelijk te maken. Binnenkort start Shirley Kley haar nieuwe sport- en danslessen op Beveland en Walcheren. De leerlingen van Prins Willem Alexanderschool in St. Laurens hebben een prijs gewonnen bij Intratuin. Gapin- ge staat zaterdag in het teken van de jaarlijkse braderie. Bij CineCity deze week: The Animal, Blow en Driven. Op de Karolingenmarkt in Souburg is dit jaar een wel hele snelle attractie te vinden. Voor een keer mag er dwars door Souburg geraced worden, niet in de auto welis waar maar wel in een supersnelle kart. In Domburg vindt dit weekend de zevende Golfsurf Clas sic plaats. Ballen en gezelligheid zijn de hoofdbestanddelen van het jeu de boules festival dat vrijdag en zaterdag op de Middelburgse Vlasmarkt gehouden wordt. w m tmmmmSm ^jp jwtBffu Regionale Woningstichting Samenwerking pakt in Goes 100 woningenmet betonrot aan. De meegroeiwoningen in de Veersche Poort bereiken hun hoogste punt En de Middelburgse Stromenwijk is op weg naar een hoger niveau. (advertentie) J Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 10.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Inschrijven Plan Hazenburg Bijzondere bijstand kosten voortgezet onderwijs Open Monumentendag Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (01 18) 484 316 (01 18) 484 276 (0118) 484 216 zie pagina 2 faam/vlissinger 1 Op zijn voetstuk is Michiel de Ruyter onverzettelijk, in levende lijve bleek hij zo nu en dan echter ook tamelijk kwetsbaar. foto: Jaap Wolterbeek Wie goed opgelet heeft tijdens de geschiedenislessen lijkt licht in het voordeel, maar eigenlijk is de confrontatie tussen de bei de zeehelden ook zonder die achtergrond goed te volgen. Willem III is de man die aange drongen heeft op een verzoe ning. Hij moet wel, want waar eerst alleen met de Engelse vloot afgerekend moest wor den, is nu ook Frankrijk als vij and aan te merken. Bas-bariton Egidius Pluymen als De Ruyter en tenor Wil van der Meer als Tromp richten zich in eerste in stantie nog op Willem III. Eerst gaat het nog over maritieme za ken en zijn de beschuldigingen weliswaar sterk aangezet (De Ruyter over Tromp: „zo iemand leidt een vloot, in de dood") maar functioneel. Dat verandert als het gescheld persoonlijker wordt. Als de gemoederen te hoog oplopen grijpt Willem III in. Dat gebeurt muzikaal, zoals marimbaspeler/percussionist Daniel Cross het hele stuk door Willem III vertolkt. De Ruyter en Tromp gooien het over een an dere boeg en proberen een vriendschap te suggereren die er uiteraard niet is. Dat gaat, ondanks een luchtig dansje, dan ook niet lang goed. Op nieuw staan de mannen tegen over elkaar. Tromp houdt zijn grofste geschut voor het laatst. Die gaat over de vermoorde ge broeders De Witt. Een moord die De Ruyter sterk aangegre pen heeft. Hij was immers per soonlijk bevriend met Cornelis de Witt en had ook veel aan hem te danken. Voor de oranje gezinde Tromp kwam de moord bepaald niet ongelegen. Over zijn eventuele aandeel daarin en over de rol van Willem III werd druk gespeculeerd maar nooit iets bewezen. De Ruyter begint te vermoeden dat er vals spel gespeeld is, maar op zijn vraag of dat werkelijk zo is zwijgt zelfs Willem III in alle ta len. De Ruyter blijft achter als een gebroken man. Tromp triomfeert en wist zich trou wens de hele tijd al gesterkt door een geheime toezegging van Willem III om De Ruyter als admiraal op te volgen. Dat plaatst het hele verzoeningsge- sprek in een ander daglicht. Muzikaal theater Officieel heet Kabaal een kamer opera maar wie daarbij denkt aan de klassieke uitvoering moet dat snel vergeten. Regis seur Vincent van den Elshout heeft ervoor gekozen om met de muziek van Douwe Eisenga tot een muzikaal theaterstuk te komen.Er wordt gezongen, ge acteerd en gedanst en ook de muziek beweegt zich tussen ver schillende stijlen. Op een be paald moment rappen de hel den zelfs en Tromp zingt "Ik ben populair" met een popster-ach- tige allure. De teksten van Nirav Christophe zijn goed te verstaan maar doordat de heren elkaar af en toe letterlijk de rug toekeren wordt je als toeschouwer haast gedwongen partij te kiezen. Wie ga je volgen. De Ruyter of Tromp. Bij de kostumering door Rien Bekkers is gekozen voor een stemmig zwarte Willem III, terwijl de twee kemphanen ge kleed zijn in witte kostuums met lange jassen van een soort zeil doek. Het zwieren van de jas panden geeft vooral bij grote gebaren en heftige bewegingen een extra zwaai aan de emotie. Vandaag begint de voorpremiè re van de voorstelling die daar na elke avond tot en met 9 sep tember om 19.30 en 21.30 uur gespeeld wordt, met uitzonde ring van 4 en 5 september. Kaartverkoop via 0118-659659, Uit in Vlissingen en via WV/ANWB Vlissingen. Verza melen bij de Gevangentoren. door Jerry Esajas Jong Ambon speelt zaterdag 1 september een benefietwedstrijd tegen de Limburgse profclub Roda JC. Met de opbrengst van de wedstrijd wil Jong Ambon een bijdrage leveren aan de hulpverlening voor de kinderen op de Molukken. Om dit mogelijk te maken werd contact gelegd met zuster Francesco Moens, die op het Molukse eiland Ambon werkt voor de Stichting Rinamakana. De situatie op de Molukken is nog steeds schrijnend. De on lusten die in 1999 uitbraken en uitmondden in een com plete burgeroorlog tussen Moslims en Christenen, waar bij aan beide kanten vele slachtoffers te betreuren zijn, gaan onverdroten door. Met het oplaaiende geweld in on- dere andere Macedonië en Is raël is de aandacht van de media voor de situatie op de Zuid Molukken afgenomen. Toch betekent minder media aandacht niet dat de situatie verbeterd is. Jim Pentury is hierover duidelijk: „Er heerst een gespannen rust, waarbij de situatie op elk moment weer kan escaleren, nog we kelijks vallen er slachtoffers. Woonden voor 1999 de men sen nog gebroederlijk naast elkaar, tegenwoordig is Am- bon verdeeld in een Christe lijk en een Islamitisch deel. De slachtoffers in elke oorlog zijn altijd de kinderen, van daar deze actie." Zuster Fran- cesca Moens, die namens de stichting Rinamakana veel doet om de situatie voor de bevolking draaglijker te ma ken, reageerde in een brief enthousiast. Ze schrijft: „Er is hier een tekort aan van alles, sommige kinderen hebben niet eens voldoende te eten." Het is wel duidelijk dat de be volking nog steeds gebukt gaat onder de gevolgen van al het geweld. Overigens be nadrukt Pentury dat de op brengst uit de wedstrijd wordt verdeeld zonder daar bij te kijken naar religie. Roda JC Het idee voor een benefiet wedstrijd kwam van Jan de Kubber. Hij las een artikel in de Voetbal International waar een aantal Molukse voetbal lers te kennen gaven dat zij wel eens een benefietwed strijd voor de Molukken wil den spelen. De Kubber: „Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken, met het idee nee heb je, ja kun je krijgen." Hij schreef diverse topclubs aan. En ja kreeg hij: „Roda JC was de eerste club die re ageerde. Ze vonden het een goed initiatief en stonden vol ledig achter de zaak", vertelt een trotse De Kubber. „Voor waarde was wel dat alles no tarieel moest worden vastge legd." Aan die voorwaarde werd voldaan en Roda zegde toe met de voltallige selectie inclusief technische staf naar Middelburg te komen. „Toch was dat nog niet alles", ver volgt De Kubber. „Het leek ons een leuk idee om een aantal bekende Molukse voet ballers in het team van Jong Ambon te laten optreden." Inmiddels heeft Danny Land zaat van de Tilburgse prof club Willem II toegezegd dat hij komt. Er is één maar aan Het inloophuis voor kankerpatiënten 'Palazzoli' start met een aantal nieuwe activiteiten. De Zeeuwse rockgroep Surrender heeft een nieuwe cd gemaakt. Op de Nieuwe Burg in Middelburg is er zaterdag een modeshow met veel tamtam: mannequins showen op een XXL catwalk de nieuwe najaarsmode en'Drumkorps Johan Friso zorgt voor de tamtam. Zuster Francesca Moens in gesprek met Jim Pentury. foto: Freddy Joël verbonden: dat hij niet is ge selecteerd voor het Neder lands elftal. Ook is het de be doeling dat een aantal andere Molukse coryfeeën als Bart Latuheru en de nog altijd tot de verbeelding sprekende Si mon Tahamata als toeschou wers aqnwezig zullen zijn. Voetballiefhebbers zullen op merken dat de benefietwed strijd die om 18.00 uur be gint samenvalt met de be langrijke kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Ierland. Pentury: „Ook daaraan is ge dacht. Speciaal voor de gele genheid hebben wij een groot scherm neergezet, zodat nie mand iets hoeft te missen." 's Middags om 14.30 uur wordt er een voorwedstrijd ge speeld tussen het landelijk Moluks junioren elftal en een gelegenheidselftal van Jong Ambon onder de 23 jaar. Dit alles zal plaatsvinden op het sportpark 'De Kruitmolen' aan de Kruitmolenlaan in Middel burg. De kaarten kosten 7,50 gulden in de voorverkoop die inmiddels is begonnen of 10 gulden aan de kassa. Wie de wedstrijd niet kan bij wonen, maar het initiatief wel wil steunen kan een donatie overmaken op bankrekening nummer 385348932. Artistiek verrassen en avontuurlijke stukken maken voor uitzonderlijke locaties in Zeeland. Dat is de basis voor het programma van het Zee land Nazomer Festival. De kameropera Kabaal past naadloos in dat concept. Want waar kan een stuk over de strijd en samenwerking tussen zee helden Cornelis Tromp en Michiel de Ruyter beter gespeeld worden dan in de kazematten onder het standbeeld van 'Michieltje' in Vlissingen. Ier begon in 1911 in Terneu- zen een sleep- en bergingsbe drijf. Leendert Muller zit vanaf z'n 16e in de sleepvaart. „Ik heb zowat alle functies aan boord vervuld, van matroos tot en met kapitein. Een enorme leerschool, waar ik nog dage lijks profijt van. heb." Sinds '97 is Leendert mede-directeur. Multraship, opgericht door z'n ouders - Kees en Heieen Mul ler - bestaat nu 17 jaar. Het Terneuzense sleep- en ber gingsbedrijf heeft 23 schepen in de vaart. Het vlaggeschip is de Multratug 7, een zeesleper met een motorvermogen van 6000 pk. Hét werkpaard is de Cormorant, een drijvende bok, die wereldwijd voor hijsklus- sen wordt in gezet. Ook de slepers van Multraship varen niet alleen in het Scheldebek- ken. Leendert Muller: „We zijn wereldwijd actief. Ons belang rijkste werkgebied is Noord- West Europa." De bok ligt mo menteel in de Middelandse Zee, de Multratug 7 voer vori ge week in de Golf van Biskaje en de Barracuda is onderweg van Noorwegen naar Frank rijk. De Mullers hebben goede in ternationale contacten, dat moge duidelijk zijn. Leendert Muller: „Internet heeft de we reld veel sneller gemaakt. In de maritieme wereld geldt echter nog steeds ons kent ons. Ze roepen heel hard over e-commerce. Dat heeft ons tot nu toe echter nog nul komma nul opgeleverd." De mate van succes hangt mede af van de ervaring van de bergers. „Binnen ons be drijf is veel praktijkkennis aan wezig. Zonder die kennis zou je voor een nagenoeg onmo gelijke opgave staan." De al lerlaatste grote bergingsklus van het Terneuzense sleep-en bergingsbedrijf zal vooral Walchenaren nog vers in het geheugen liggen. Op 29 okto ber van het vorige jaar liep bij Zoutelande de Flottbek, een chemicaliëntanker, aan de grond. Het schip werd binnen 36 uur vlotgetrokken, de scha de bleef beperkt. De laatste jaren neemt het aantal scheepsongelukken in de Westerschelde gestadig af. Het laatste half jaar is het zelfs zeer rustig. Leendert Muller heeft daar een verklaring Leendert Muller (midden): Westerschelde is veiliger geworden', foto Peter Verdurmen door Peter Verdurmen Boven z'n bureau hangt een grote ingelijste kleurenfoto. Het Russische vrachtschip Pio- ner-Onegi ligt hulpeloos op z'n kant met enkele slepers van Multraship er tegen aan. Op 10 de cember 1994, midden op de dag, kapseist het schip, dat geladen is met containers, in een vliegende storm in het Nauw van Bath. De oor zaak: schuivende lading. Een 'droomklus' voor bergers. Terneuzenaar Leendert Muller (33), directeur van Multraship Towage Salvage (met z'n ouders), had als bergingsin specteur de coördinatie van de operatie. Manmoedig wordt strijd geleverd om het schip te behouden. Na zes da gen krijgen de bergers van Multraship het half zinkende schip weer overeind. De Rus wordt eerst naar Hansweert gesleept en later naar Polen. Enkele weken daarvoor, op 21 november, was bij Ossenisse een autoboot deels gezonken, na een aanvaring in dichte mist met een binnenschip. Ook dat schip, de Aya 2, wis ten de bergers van Multraship te behouden, al had men daarvoor wel elf dagen nodig. „Iedere calamiteit is anders", zegt Leendert Muiier. „Het schip, de locatie, de wisselen de weersomstandigheden maken elke bergingsklus uniek." voor. De wereldvloot verjongt. De schepen worden groter en technisch steeds geavanceer der. Je ziet steeds minder roestbakken. De scheepsbe manning is beter opgeleid. De walradarketen heeft de Wes terschelde veiliger gemaakt. Daarmee is de kans op scheepsongevallen echter niet tot 0 gereduceerd. Er blijft, al dus Leendert Muller, een menselijke factor. „Die heb je niet in de hand." De Terneuzenaar wist al op heel jonge leeftijd wat hij wil- de. Niet zo vreemd overigens: hij komt uit een bekend Zeeuws maritiem geslacht. Overgrootvader Willem Mul-

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1