Wegener hui.s-aan-hui.skranten VAN DE INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN IlilllMtilulHlIlWlrilllI. iï GEMEENTEVLISSINGEN 20 FAAM/VLISSINGER Woensdag 8 augustus 2001 INFORMATIE OVERHEID GEMEENTE MIDDELBURG BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor het: Douwen van het stadskantoor :n perceel aan de Kanaal- br '-»n van een plantenkas en bt gr.g op het perceel Isaac Beeckmanstraat 16; bouwen van een opbouw op de garage met doorverbinding naar de woning op het perceel Nieu we Vlissingseweg 386; verbouwen van het winkelpand op het perceel Lange Delft 8d; verbouwen van het pand op het perceel Gortstraat 71; verbouwen/uitbreiden van het Hofje onder den Toren op het per ceel Nieuwe Kerkgang I t/m 21; uitbreiden van de kantoorruim te op het perceel Kleverskerkse- weg 69; plaatsen van een dakkapel op het perceel Molenweg 28 te Ar nemuiden. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, af wijken van die welke ter inzage liggen. VERLEENDE VERGUNNINGEN De volgende bouw-, gebruiks- en/of sloopvergunningen zijn ver leend en/of met de volgende mel dingen is ingestemd (tussen haak jes staat de datum van verzen- ding): het verlenen van een gebruiks vergunning voor het pand op het perceel Van Akenstraat I te Nieuw- en Sint Joosland (25-7); het plaatsen van een duivenhok op het perceel De Manstraat 7 te Arnemuiden (25-7); het vernieuwen/uitbreiden van een dakkapel op het perceel Prinsenlaan 20 (26-7); het verbouwen van een entree partij op het perceel Kousteen- se dijk 3 (26-7); het bouwen van een garage op het perceel Oostgat 24 te Arne muiden (26-7); het bouwen van een woning met garage op het perceel Hoogaars 27 te Arnemuiden (27-7): het bouwen van een woning met garage op het perceel Zil vermeeuwstraat 9 (27-7); het bouwen van een woning op het perceel Zilvermeeuwstraat 25 (27-7): het bouwen van een woning op het perceel Zilvermeeuwstraat 17(31-7): het bouwen van een plantenkas en berging op het perceel Isaac Beeckmanstraat 16 (31-7); het uitbreiden van de woning op het perceel Veersesingel 194 (31-7); het verlenen van een gebruiks vergunning voor het pand op het perceel Markt 79 (31-7). Bij de hierboven genoemde beslui ten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kun nen binnen zes weken na de tus sen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indie nen bij burgemeester en wethou ders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. AANVRAAG OM MONU MENTENVERGUNNING Van IO augustus tot en met 23 augustus 2001 ligt bij de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling de aanvraag om een vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 ter inzage voor het verbouwen/uitbreiden van het Hofje onder den Toren op het perceel Nieuwe Kerkgang I tl m 21. Gedurende voornoemde periode kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Middelburg, Post bus 61,43 30 AB Middelburg. VRIJSTELLING EX ARTIKEL 19, LID 2 WRO Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg maakt bekend dat zij voornemens is met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Hof plein-Lange Delft ten behoeve van het verbouwen/uitbreiden van het Hofje onder den Toren op het per ceel Nieuwe Kerkgang I tl 21. De aanvraag ligt met ingang van vrijdag 10 augustus 2001 gedu rende vier weken (tot en met 6 september 2001) ter inzage bij de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling, Vlissing- sestraat 21. Gedurende de termijn van ter in zagelegging kan een ieder schrifte lijk zijn zienswijze omtrent de aan vraag kenbaar maken bij het colle ge van burgemeester en wethou ders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. ONTWERPBESTEMMINGS- PLAN "HOFJE ONDER DEN TOREN" Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het ontwerpbestem- mingsplan Hofje Onder den Toren vanaf 10 augustus 2001 geduren de vier weken voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Commu nicatie, Stadhuisstraat 2, en de dienst Stadsontwikkeling, Vlissing- sestraat 21. Tevens ligt het ont- werpbestemmingsplan desge vraagd na telefonische afspraak (toestel 675236) op donderdag avond van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage bij de dienst Stadsont wikkeling. Het plangebied betreft het Hofje Onder den Toren en wordt be grensd door de Nieuwe Kerkgang, Onder den Toren, Walgang en de Nieuwe Wal. Dit plan heeft betrek king op de herontwikkeling van het Hofje Onder den Toren en om vat de omzetting van de woon functie in 'centrumgebied' waarbin nen diverse functies zijn toege staan (detailhandel, kantoren, wonen etc.).Tevens omvat de her ontwikkeling de toevoeging van twee nieuwe bouwvolumes aan de Walgang en de Nieuwe Wal. Het ontwerpbestemmingsplan is naar aanleiding van de inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan aangepast Gedurende bovengenoemde ter mijn kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmings plan, schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar maken bij de gemeente raad van Middelburg. Het geschrift dient te worden gezonden aan de raad van de gemeente Middel burg, Postbus 61,4330 AB Mid delburg. Middelburg, 8 augustus 2001 Burgemeester en wethouders voor noemd, mr. D.C.B. Burgers, burge meester drs. ing.A.A. Eijkenaar, se cretaris WET MILIEUBEHEER Kennisgeving MELDINGEN artikel 8.41 Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat bij hen zijn binnengekomen de meldingen ingevolge de Wet mi lieubeheer van: 1. L.C. Magnus te Middelburg voor een detailhandel, gelegen op het perceel Damplein 12 te Middelburg; 2. R.H.Volkersz te Oisterwijk voor een detailhandel, gelegen op het perceel Lange Delft 52 te Middelburg; 3. De heer EP.D. van Eijkeren te Kloetinge voor een dansschool, gelegen op het perceel Walen- singel 63a te Middelburg; 4. De heerW. Coppoolse te Mid delburg voor de opslag van propaan, gelegen op het per ceel Veerseweg 138; 5. C.Joziasse te Middelburg voor het verpakken en opslaan van bloemen en planten, gelegen op het perceel Voltaweg 17 te Middelburg; 6. VOF 't Gilde te Middelburg voor een horecabedrijf, gelegen op het perceel Vlasmarkt 39- 41 te Middelburg; 7. Autobedrijf B. Schuurs te Mid delburg voor een inrichting voor motorvoertuigen, gelegen op het perceel Nieuwe KJevers- kerkseweg 7 te Middelburg; 8. De heer D.D. van Doorn te Rhoon voor een ambachtsbe- drijf, gelegen op het perceel Breeweg 79 te Middelburg; 9. EDC Europe te Bruinisse voor de op- en overslag van acces soires voor audio en video telefonie, gelegen op het per ceel Nijverheidsweg I te Mid delburg; 10. Commissie van beheer van de Gereformeerde kerk (vrijg.) te Middelburg voor een kerkge bouw, gelegen op het perceel Klein Vlaanderen 75 te Middel- burg. Ten aanzien van de voornoemde inrichtingen zijn de voorschriften van de daartoe vastgestelde alge mene maatregelen van bestuur op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer van toepassing. Middelburg, 8 augustus 2001 Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, drs. Ing.AA. Eijkenaar de burgemeester, mr. D.C.B. Burgers RECTIFICATIE GOEDKEURING WIJZIGINGSPLAN EX ARTIKEL 11 WRO Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat hun besluit ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) van 8 mei 2001 tot wijzi ging van het bestemmingsplan 'Noordweg' ten behoeve van het perceel Noordweg 268a, te Mid delburg, bij besluit van IO juli 2001, nummer 016297/50, is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland. Het goedkeuringsbesluit, alsmede het wijzigingsplan en het desbe treffende bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag IO augus tus 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de dienst Stadsont wikkeling, Vlissingsestraat 21. Gedurende de termijn van terinza- gelegging kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Gedurende de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van Sta te. Het besluit van Gedeputeerde Sta ten van Zeeland treedt in werking daags na afloop van de beroepster mijn. Indien er binnen de be roepstermijn een verzoek om voor lopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State is in gediend treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist RECTIFICATIE UITBREIDING KWEKERIJ BLOMMENDALE Op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), dient het gemeentebe stuur bij de voorbereiding van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid I van de Wet op de Ruimtelijke Ordening inspraak te verlenen op het betreffende ontwerpplan con form de Inspraakverordening Mid delburg. Het ontwerpplan betreffende de uitbreiding van kwekerij Blommen- dale, gevestigd aan de Van 't Hof- fweg 4 te Middelburg ligt hiertoe met ingang van vrijdag IO augus tus 2001 gedurende 4 weken (tot en met 6 september 2001) voor een ieder ter inzage bij de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling,Vlissingsestraat 21. Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen. Medewerkers van de sectie Ruim telijke Ordening van de dienst Stadontwikkeling zijn bereid een toelichting te geven op het ont werpplan. Gedurende genoemde termijn kun nen inspraakreacties schriftelijk naar voren worden gebracht op een daartoe bestemd inspraakfor mulier. Tevens kunnen gedurende deze termijn inspraakreacties monde ling naar voren worden gebracht. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met de sectie Ruimtelijke Ordening, telefoonnr. 0118-675285. RAMPBESTRIJDINGSPLAN INCIDENTMAN AGEMENT AUTOSNELWEGEN ZEELAND De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat hij op 12 maart 2001 heeft besloten tot vaststelling van het rampbestrij- dingsplan incidentmanagement autosnelwegen Zeeland (IMAZ). Dit rampbestrijdingsplan is uitge geven door de Regionale Brandweer Zeeland in opdracht van het Samenwerkingsverband Openbare Veiligheid Zeeland. De laatste jaren is de verkeersin tensiteit op de autosnelweg A58 in de regio Zeeland aanzienlijk toe genomen, zowel door het person envervoer als door het goederen vervoer. Ongevallen zijn dan ook regelma tig aan de orde, waarbij geconsta teerd moet worden dat er een toe name in de complexiteit valt waar te nemen. Om de toenemende stroom hulp verleningen bij ongevallen op de autosnelweg op een verantwoorde wijze het hoofd te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk dat de werkwijzen van de betrokken hulpverleningsorganisaties op el kaar worden afgestemd. Hierbij ligt de nadruk op enerzijds een goede ondersteunende infor matievoorziening en anderzijds heldere uniforme inzichten over de wijze van uitrukken en samenwer ken. Door invoering van dit rampbestrij dingsplan wordt beoogd dat de verschillende disciplines op elk ni veau elkaar gemakkelijker weten te vinden. Niet alleen in de voorbereiding, maar ook tijdens de inzet Het rampbestrijdingsplan IMAZ sluit aan bij de bestaande structuren en bevat geen beschrijving van standaard procedures. Deze zijn opgenomen in het Rampenplan van de Gemeente Middelburg. Het rampbestrijdingsplan Incident Management Autosnelwegen Zee land ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling Communicatie van de Bestuursdienst, Stadhuisstraat 2 te Middelburg. Middelburg, 27 juli 2001 de burgemeester mr. D.C.B. Burgers GEMEENTE POSTBUS 1000 \7 T? 4357 ZV DOMBURG V ALGEMEEN Het gemeentehuis, Traverse I te Domburg, is op werkdagen geo pend van 9.00 tot 16.00 uur en donderdags tot 19.00 uur. Telefoon: (0118) 555444 Fax: (0118) 555433 Postadres: Postbus 1000,4357 ZV Domburg Afval-informatielijn: 0800 0240064 (gratis) Klachtenlijn beheer en on derhoud: (01 18) 55544 7. Voor dringende zaken na werktijd kunt TEL. 0118-555444 FAX 0118-555433 u ook dit nummer bellen. Voor de dienstverlening aan de 'klanten'van de gemeente Veere is in het gemeentehuis een centra le publieksbalie ingericht De balie is verdeeld in drie "clusters". U kunt daar terecht voor de vol gende zaken: - Cluster Zorg telefoon: (0118) 555445; onderwijs, subsidies, uitkeringen, werkgelegenheid, wet voorzieningen gehandicap ten. - Cluster Burgerzaken tele foon: (0118) 555446; reisdocu menten/rijbewijzen uittreksels verklaringen, bevolkingsadminis tratie, burgerlijke stand, belastin gen, algemene zaken. - Cluster Grondgebied tele foon: (0118) 55544 7; bouwza ken, bestemmingsplannen, grondverkoop, huursubsidie, mi lieu en verkeer. De medewerkers van deze balie zijn het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over deze on derwerpen. TER INZAGE Stukken die ter inzage liggen, kunt u tijdens openingstijden inzien bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis,Traverse I te Dom burg. BEZWAARIBEROEPIVOOR- LOPIGE VOORZIENING Volgens de Algemene wet be stuursrecht kunnen belanghebben den bezwaar maken tegen over heidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevon den meldingen en vrijstellingen). Dat moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend gebeuren. Het be zwaar moet uiterlijk worden ver zonden (per ptt-post) op de laat ste dag van de in de publicatie ge noemde termijn. U moet uw bezwaren richten aan het bestuursorgaan dat de beslis sing heeft genomen: het college van B&W, de burgemeester of de gemeenteraad. Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u de President van de arrondissements rechtbank ook verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor zijn griffierechten ver schuldigd. Arrondissementsrecht bank Middelburg, sector Bestuurs recht, Postbus 5015,4330 KA Middelburg. Informatie: (0118) 555444. BEKENDMAKINGEN (enkele officiële publicaties van de gemeente Veere worden ook ge plaatst in de Staatscourant www.sdu.nl/staatscourant) BOUWISLOOPIAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet) Aanvragen om bouw-lsloopvergun- ning, meldingen zijn ingekomen Oostkapelle - het plaatsen van een tuinhuisje Landmetersweg I; - het uitbreiden van een woning Randduinweg 9; Serooskerke - het uitbreiden van een woning Torenstraat 2. Wij wijzen u erop dat tegen deze aanvraag om een bouw-/'sloopver gunning géén bezwaarschrift inge diend kan worden. Een bezwaar schrift kan pas worden ingediend nadat op de aanvraag is beslist (in principe binnen 13 weken). ACTIE ZONNIG WALCHEREN Tijdens de actie kunt u op een voordelige wijze een zonneboiler (eventueel samen met een cv-ke- tel) laten plaatsen of zonnepane len kopen die elektriciteit opwek ken. Nieuw is dat N.V. DELTA Nutsbedrijven hebben besloten de actie te ondersteunen met een ex tra subsidie: 250 per zonneboi ler of f 2 perWp bij zonnepane len. De actie loopt nog tot 31 au gustus 2001. Aleer informatie via het centrale informatiepunt, tel. 030-3002470 TARIEF TOERISTENBELAS TING 2002 In haar vergadering van 28 juni 2001 heeft de raad van de ge meente Veere het tarief toeristen belasting voor het belastingjaar 2002 vastgesteld. Het tarief wordt 0,80 per per soon per overnachting. NOODFONDS MOLUKSE VLUCHTELINGEN IN VEERE Wij zijn van plan om de gemeen teraad een voorstel te doen tot het instellen van een noodfonds voor Molukse vluchtelingen. De stukken liggen van 8 augustus t/m 4 september 2001 voor ieder een ter inzage op het gemeente huis aan de Traverse I te Dom burg en zijn tegen betaling te ver krijgen. Gedurende genoemde pe riode kan iedereen schriftelijke zienswijze indienen bij burgemees ter en wethouders van Veere, Post bus 1000,4357 ZV in Domburg. Domburg, 8 augustus 2001 Burgemeester en Wethouders van Veere BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen tb.v.: - bouwen van een berging Anna Blamanlaan 98; - bouwen van een loods Frank- rijkweg 6; - wijzigen van de kozijnen Ka naalstraat 70; - uitbreiden van de woonkamer Zandweg 31; - bouwen van een tuinkamer Ju- lianalaan 8; - bouwen van een kweekkast Vlis singsestraat kavel 27 tuin 21; - verbouwen van een woning Kasteelstraat 2. Eventuele bedenkingen tegen de ze bouwaanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist Het is moge lijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergun ning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. VERLEENDE (BOUW) VERGUNNINGEN In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend: - bouwen van een schuur/berging Zuiderzeestraat 11; - bouwen van een serre Lindeijer- laan 5; - verbouwen van het dak Vrijburg straat 5; - verbouwen van de woning HendrickVroomlaan 28; - uitbreiden van de schuur/garage Breugelplantsoen I; - bouwen van een tuinkamer Breugelplantsoen I; - ingebruik hebben van h.et res taurant De Gevangentoren Bou levard De Ruyter I; slopen van diverse asbesthou dende materialen complex 330- 338 van Basco Stichting Woon- beheer; uitbreiden van een serre Ger- brandystraat 113; bouwen van een tuinkamer An na Blamanlaan 28; bouwen van een woning Helm gras 3; ingebruik hebben van een ka merverhuurpand Scheldestraat 50; uitbreiden van een garage Thor- beckelaan 20; bouwen van een tuinhuis Thor- beckelaan 9; bouwen van een woonzorgcom plex met parkeergarage "Nieuw Bachtenpoorte" Oranjeplein. Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending daar van bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. VRIJSTELLINGEN Wij willen positief beslissen op de volgende aanvraag bouwvergun ning c.q. vrijstelling: - bouwen van een schuur bij de woning Rammekensweg I; - bouwen van een schuur bij de woning Marnixplein 5; - bouwen van een schuur ter ver vanging van de bestaande bouwwerken bij de woning Rit- themsestraat 41 Artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelij ke Ordening opent daartoe de mo gelijkheid. Voordat wij een beslissing nemen liggen de bouw- en situatietekenin gen alsmede het vrijstellingsver- zoek ingaande 9 augustus 2001 tot en met 5 september 2001 ter inzage in het stadhuis (begane grond, kamer 034). Tot en met deze datum kan een ieder schriftelijk gemotiveerde be denkingen bij burgemeester en wethouders indienen. WELSTANDSCOMMISSIE De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is op 23 augustus én 6 september 2001 a.s. Uw plan moet tenminste één week voor de vergaderdatum bij bouw- en woningtoezicht inge diend zijn. KAPVERGUNNING Wij maken bekend dat er een aanvraag om een kapvergunning (ingevolge art. 4.5.2. van de Alge mene Plaatselijke Verordening Vliss- ingen) is ontvangen van: Mevrouw CAM. Nelissen-Janssen voor het verwijderen van een es uit de achtertuin, de Savorin Loh- manlaan 37 te Vlissingen. Wij zijn van plan deze vergunning te verlenen. Nadere informatie over de kapaanvraag kunt u krij gen bij de sector Beheer, sectie Be plantingen,Vredehoflaan 50, tele foon 487373. Vlissingen, I augustus 2001 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2 4382 LG VLISSINGEN Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de in formatiepagina 'In den blauw geruiten kiel' elders in dit blad. MIDDELBURG I VLISSINGEN I VEERE ■BsaflBHHSSS

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 20