Ondernemers zijn parkeerdienst zat Bijna alles kon en mocht De Verdiepina Dolle donderdag in Middelburg Open Your Eyes! «y| m n •Hii i fik *i t/ fff l^ljP H-fr'- - A 10 - 11 - 12 AUG. Zondag 12 augustus zijn wij open Bij Konmar kan 't. Maritiem Vlissingen [herjlee smaIUIsaiL r 16 t/m 19 aug 200! Nu: gratis glazen en lenzen WOENSDAG 8 AUGUSTUS 2001 faam JAARGANG 102 - NUMMER 32 m M MHNU-chereH MUS) door Inge Adriaansen De bewoners en ondernemers van de Middel burgse Vlasmarkt en omgeving zijn de hou ding van de parkeercontroleurs meer dan zat. Dat zeiden zij 27 juli jongstleden tijdens een gesprek in het Middelburgse stadhuis met klachtencoördinator mr. J.J. Groenenberg. Na een opeenstapeling van incidenten, parkeer boetes en mislukte communicatiepogingen be sloten de ondernemers collectief bij de ge meente aan te kloppen. Een brief aan het college van burgemeester en wethouders waarin de bewoners hun klachten ten aanzien van de parkeercontroleurs uiteenzet ten resulteerde in een uitnodi ging van de klachtencoördina tor van de gemeente. Geza menlijk deden de onderne mers en bewoners 27 juli hun zegje over de volgens hen starre en weinig menselijke houding van de parkeercon troleurs. Wat de ondernemers het meest ontzet is het ontbre ken van enig begrip en redelijk handelen door de parkeercon troleurs. Een aantal onderne mers kreeg in het verleden een boete omdat de parkeer- vergunning niet zichtbaar ge noeg op het dashboard zou liggen. „En dat terwijl ze heel goed weten welke auto bij wie hoort, de meeste van onze wa gens zijn ook nog eens duide lijk voorzien van een logo met de bedrijfsnaam. Er wordt ge woon gezocht naar gelegenhe den om ons te kunnen bekeu ren", stelt een van de onder nemers vast. Laden en lossen Een andere ergernis bij de on dernemers is de houding van de controleurs ten aanzien van leveranciers die in de straat 'moeten zijn.* Laden en lossen op de daarvoor aangemerkte plaatsen is in de relatief smalle en drukke straat niet altijd mo gelijk. Enig begrip hiervoor ontbreekt volgens de onderne mers volledig. Regelmatig worden de leveranciers be keurd omdat zij niet op het la den/lossen vak staan. „Zelfs als ze wel op het vak staan maar om veiligheidsredenen de wagen tijdens het lossen hebben afgesloten gaan ze op de bon. De parkeercontroleur zou zo niet kunnen zien dat het hier om laden en lossen gaat", verklaarde een ondernemer. De ondernemers gaven in het gesprek met de klachtencoör dinator aan inmiddels ten ein de raad te zijn. Eerdere pogin gen tot overleg met de dienst doende controleurs liepen op niets uit. De controleurs wei geren enige vorm van overleg en beroepen zich hierbij vol- j Tot morgen middernacht staan er bijna veertig kermis attracties opgesteld op de Markt en Plein 1940. Van avond om 22.30 uur vindt het traditionele vuurwerkspekta kel plaats. Het Molenwater is morgen het toneel van de tweede folkloristische dag met de grote ringrijderij te paard. Zo'n 200 ringrijders te paard zullen in zes verschillende ba nen strijden om verschillende prijzen. De 'wedstrijd wordt verreden over dertig beurten. De ringrijders die alle dertig ringen weten mee te nemen, zullen met elkaar kampen om de eerste prijs: de Simon Lous-Troffee. Maar de prijs De Middelburgse Vlasmarkt wordt dagelijks druk bezocht door leveranciers. gens de ondernemers op hun taakstelling, het signaleren en bekeuren van parkeerovertre- dingen. Ook het indienen van bezwaar schriften heeft tot nu toe nog geen enkel soelaas geboden. Alle werden volgens de stan daardprocedure ongegrond verklaard. Alle hoop van de Middelburgse binnenstadbe woners en ondernemers is nu gevestigd op de klachtencoör dinator van de gemeente Mid delburg. Deze heeft alle klach ten geïnventariseerd en zal de lijst aanbieden aan de directeur Stadsbeheer, waarna getracht wordt tot een oplossing te ko men. De ondernemers hopen dat de klachtencoördinator de zaak onder aandacht van de verantwoordelijke dienst weet te brengen en dat er nu einde- foto: Frank Husslage lijk eens een pragmatische op lossing voor het slepende pro bleem komt. Mocht dit niet luk ken dan zullen zij het er niet bij laten zitten en van de gelegen heid gebruik maken hun klach ten voor te leggen aan de Klachtencommissie. Dolle donderdag: kermis, weekmarkt en ringrijden. foto: Frank Husslage Morgen beleeft Middelburg weer een van de drukste dagen van het jaar. Met de kermis op de markt, het ringrijden op het Molenwater en de weekmarkt op de Dam mag met recht ge sproken over een dolle donderdag. De gemeente raadt bezoekers van de stad aan zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of per fiets te komen. Mocht de auto toch onmisbaar zijn dan wordt geadviseerd in de parkeergarages te parkeren. door Peter Verdurmen Er was ooit een tijd dat nog alles kon. Visquo ta moesten nog worden uitgevonden. Met de rijkscontroleur dronk je als visser gezellig een borreltje. „Een mooie, wilde tijd", verzucht Guust Sijnesael (65) uit het buurtschap Num mer Een bij Breskens. Op z'n 15e, in het rampjaar 1953, ging hij naar zee. Vier jaar, tot z'n diensttijd, werkte hij als knecht aan boord van de Breskens 7, een garnalen- kotter; vanaf '60 voer hij op de Breskens 46. Sijnesael leerde het vak in de praktijk. „Tegenwoordig moet je eerst vijf jaar naar school voordat je aan boord mag. Onze oplei ding was heel wat korter, ha, ha." Het was weliswaar hard werken, vaak bij nacht en on tij, maar de verdiensten wa ren er dan ook naar. De landbouw bood volgens Guust in die jaren al nauwe lijks perspectief meer. „Veel jongens gingen naar de fa briek, maar dat trok me niet." Z'n vader, Guust senior, die later bij het ophogen van de Scheldedijk bij een tragisch ongeval om het leven zou ko men, zat ook in de vis. Hij maakte deel uit van een ploeg haringlossers. „Bijna iedereen op Nummer Een werkte in de haring. Daarin was goud geld te verdienen." Chemische fabrieken en kern centrales bepaalden nog niet de skyline van de Scheldeoe- vers. Zeehonden had je nog in overvloed. Guust Sijnesael herinnert het zich nog als de dag van gisteren dat Belgen jacht maakten op de troetel dieren van de milieubewe ging. Ze verdwenen in Hoofd plaat in een grote pot ('Voor het spek'). De jaren vijftig lijken meer dan een eeuw geleden, zo snel zijn de veranderingen ge gaan in de laatste decennia van de vorige eeuw. „We heb ben zelfs nog in het Sloege- bied gevist", herinnert Guust zich. Vanaf begin jaren zestig werd de Delta een Gouden Delta met walmende fabriekspijpen als statussymbool. De vissers knecht uit Nummer Een zag de natuur zienderogen achter uit gaan. Een zeehond was een zeldzaamheid, wie wilde mosselen van de stenen krab de of 'aontjes en oentjes' ging rapen langs de vloedlijn speelde Russische roulette met z'n gezondheid. „Geluk kig is het tij weer aan het ke ren", zegt Guust Sijnesael, die drie tot vier keer per dag tot aan de dijk wandelt. „SindsN een paar jaar groeien er weer klakkers onder aan de dijk. De zeehonden zijn terug. Als er jonge herders (een vissoort, met de meeste uitstraling is het beeldje van Koningin Beatrix. Deze wisselprijs wordt gewonnen door de ringrijder die zich in de kamp om de 15 bekers het sterkst toont. Naast dit beeldje zijn nog twee koninklijke trofeeën te winnen: de tweede prijs, een wisselbeker van Prinses Juliana en de derde prijs een wisselbeker van wijlen Prinses Wilhemina, die al sinds 1947 in omloop is. De kampen die aan het einde van de dag plaatsvinden bieden een spek takel vol zinderende spanning. De tweede folkloristische dag begint om 8 uur s' morgens en duurt tot 19 uur. isMsmsmmi BRADERIE, MUZIEK, THEATER met o.a. Jody Bernal, Gibson Brothers... 12 augustus extra koopzondag umm i pag. 11 Fitnesscentrum Body Gym introduceert de Power Plate. Bij kapsalon ff Anders is alledaagsheid taboe en Café Pension Dampoort heeft een nieuwe eigenaar. 13 In deze krant leest u alles over de Vlissingse Stadfeesten: drie dagen lang braderie, muziek en theater. pag. 19 Zeeland is sinds kort vijf vinologen rijker, op de streekpagina het verhaal van twee wijnkenners bij uitstek. Het project 'samen werken aan veilig wonen' maakt bewoners attent op inbraakgevoelige situaties. Medewerkers en bewoners van 'De Veersesingel' houden open dag ten bate van stichting Mahadeva. Bij CineCity deze week de film: Heartbreakers. Het Small Sail festival Vlissingen laat van donderdag 16 tot en zondag 19 augustus Maritiem Vlissingen herleven. In Domburg wordt morgen de Caribische dag gevierd. Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (0118) 484 276 Bezorgklachten (0118) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 red.) zijn, wagen ze zich tot vlak onder de kust." Toen z'n moeder verzorging nodig had, besloot Guust het ongeregelde vissersbestaan vaarwel te zeggen. Tien jaar lang hield hij het uit bij de Philips in Terneuzen. Dat ge regelde bestaan was niks voor hem. Het aanbod om bij de peekploeg in de vismijn in Breskens te komen, pakte hij dan ook met beide handen aan. Voor vislossers is het hollen of stilstaan. Als een vissersschip aanmeert, is er werk aan de winkel. „De laat ste jaren is er veel veranderd. De visvangsten zijn gequo teerd. In mijn tijd, in ben ge stopt in '91, waren we nog met z'n achten, nu loopt er nog vier man rond in de vis mijn." Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 10.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Zonneboiler-actie Dolle Donderdag Bibliobus advertentie LpCT |\/A Duikboten-expo 24 VB (Zie elders in deze uitgave). foto: Peter Verdurmen Guust Sijneseael op z'n geliefde plekje op de dijk bij Nummer Een. Zondag: De Maritieme Dag Muziek De Koninklijke Marine en het drama

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 1