Wijn moet gewoon lekker zijn De gelegenheid maakt de dief IBm f 1 V De Veersesingel zamelt geld in voor Mahadeva Zoete broodjes voor Zeeuwse Meisjes wm T» feil m :ft1 Mr Gevonden voorwerpen GRATIS PARKEREN IN GOES Woensdag 8 augustus 2001 FAAM/VLISSINGER 19 door Mieke Roelse Van de zes Zeeuwen die in juni opgingen voor het Vinologie-examen zijn er vijf ge slaagd. Dat is veel als je rekent dat het landelij ke percentage 35 procent is. Een gesprek met drie van de vijf geslaagde vinologen maakt dui delijk dat je niet wegkomt met: „dit is wel een lekker wijntje"! vrijmaken. Peter Wielhouwer van restaurant Quartier Latin in Middelharnis is volgens zijn studiegenoten toch half ge slaagd omdat het proeven bo ven (ook zijn eigen') verwach ting goed ging. Voor de theo rie volgt een herexamen. Een vinoloog is een geschool de wijnkenner en dat ge schoold moet letterlijk geno men worden. Want de studie aan de Wijnacademie in Maarn omvat naast het proe ven van wijnen om ze te leren kennen en herkennen min stens zoveel theorie over de landen en gebieden waar de wijn gemaakt wordt. Dat wijn maken is trouwens weer een andere studie; de oenologie (uitgesproken als eunologie). Praten over wijn kan overal, maar de flessen van Wijnspe ciaalzaak 12% of meer aan de Middelburgse Houtkaai vor men natuurlijk een perfecte omgeving. Eigenares Moni que Vreeke is één van de vijf nieuwbakken vinologen, evenals gesprekspartners Ing- rid Verheeke van Adventure Wine Trading in Arnemuiden en Jacqueline Leenheer van Traiterie de Apebroodboqm in Serooskerke. De andere twee geslaagden, llonka Hannewijk van Wijnhandel Dominicus in Goes en Bert-Jos Ooijen van Restaurant Bellevue, ook in Goes, konden niet zo snel tijd Nieuwe Wereld Wat nu van een wijn die éne specifieke wijn maakt met een eigen karakter is afhankelijk van veel factoren. Vreeke be gint de opsomming: „de bo dem, het klimaat, het ras van de druiven en de techniek van hétsmaken; de zogenoemde vi- nificatie." Leenheer vult aan: „de ligging van het perceel ten opzichte van de zon, in vaktermen de expositie ge noemd en de wind." Waarna Verheeke aanschouwelijk uit legt dat de afstand tussen twee percelen soms minder dan een meter is en er tóch grote verschillen in de wijn kunnen zijn. De boeken wor den erbij gehaald en de hoe veelheid theorie en dwars doorsneden van wijngebieden suggereren eerder een studie geologie. „In feite moet je van elk wijnproducerend land, zo wel in Europa als de Nieuwe Wereld, zoals alles daarbuiten heet, heel veel weten. Ook wordt er in de opleiding veel aandacht besteed aan de juiste uitspraak en dat was, vooral met wijnen uit Oost-Europa soms echt moeilijk", legt Ver heeke uit. Alle drie geven ze toe dat de naam 'Nieuwe We reld' natuurlijk maar betrekke lijk is omdat in sommige lan den al honderden jaren wijn gemaakt wordt. Dat brengt ons op de verschillen tussen de twee wijnwerelden. „Euro pa heeft relatief veel beperkin gen", vertelt Vreeke. „In de rest van de wereld gelden die niet en ook is er vaak geen tra ditie die van vader op zoon wordt doorgegeven. Ze mo gen dus meer en proberen ook van alles uit. Dat kan soms lei den tot heel verrassende wij nen, maar ook tot smaakver- vlakking. De vraag en de smaak van de markt bepalen daar veelal de productie." Geur en kleur De smaak van de kersverse vi nologen heeft door hun studie duidelijk een verandering on dergaan. Hoewel je eigenlijk meer moet spreken van geur en kleur. „Het blind proeven van de wijnen gebeurde 's ochtends; dan zijn de smaak papillen nog het meest alert. Natuurlijk niet als je eerst een kop koffie drinkt. Na verloop van tijd leer je aan de geur en kleur een wijn in een bepaald gebied te plaatsen. Het proe ven is dan de bevestiging van je vermoeden", verklaart Ver- Vinologen Ingrid Verheeke en Monique Vreeke poseren natuurlijk met een glas in de hand. foto: Jaap Wolterbeek. heeke. Wie denkt dat de cur sisten laveloos zo'n proefses- sie beëindigen heeft het mis. „Het is echt proeven, je slikt niet door. Daar is het spuw- bakje voor", zegt Vreeke. Niet te verwarren met de tastevin, het platte ronde bakje waarin de wijn geur en kleur prijs geeft. Zomaar op een terras een glas wijn bestellen zullen de dames zelden of nooit doen. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit die geschon ken wordt. Want daar zijn ze het roerend over eens, wijn is vaak de sluitpost van het di ner. Leenheer, die door het traiteurswerk veel te maken heeft met de spijs/wijn combi natie is er duidelijk over. „De wijn is al af, dat is de basis die bepaalt welk gerecht er bij komt. Natuurlijk kun je ook een wijn bij het gerecht zoe ken." Op 11 september vindt in Er- melo de uitreiking plaats van de vinoloogcertificaten. Hoger kun je in Nederland niet ko men. In Londen is een oplei ding tot Master of Wine, maar het feit dat er in Nederland voor zover bekend maar één Master is geeft aan hoe hoog dat niveau ligt. En ondanks al hun kennis en ervaring zijn de kersverse vinologen het eens over een simpel gegeven. Wijn moet gewoon lekker zijn, daar wordt het voor gemaakt; om van te genieten. Wél graag een goede wijn, want wie het gezegd heeft is even niet belangrijk, maar de afslui tende conclusie blijft: „Het le ven is te kort om slechte wijn te drinken". Het blijven vinoio- DONDERDAG Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetingsmid dag voor 50-plussers, 14 u. FNV Zeeland, telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Fitness centrum Stamina Vlissingen, astmafitness voor mensen met astma en COPD, 14 u. Activiteitencentrum Vlissin gen, koffiecontact, 9.30 u. Crea-Doe, 9.30 u. Cursus Schilderen, 13.30 u. Kookcafé, 17.30 u. Abdijplein Middel burg, beiaardconcert door Henk G. van Putten, 12 u. Molenwater Middelburg, folk loristische dag, 8 u. Vismarkt Middelburg, Kunst-, antiek- en ambachtenmarkt, 9 u. Lange Delft Middelburg, standwer kersconcours. VRIJDAG Activiteitencentrum Vlissin gen, koffiecontact, 9.30 u. Cur sus Poppen maken, 9.30 u. EHBO, 13.30 u. Computerles Word, 13.30 u. ZATERDAG Uitspanning Oranjezon Vrou wenpolder, kindertheater, 16 u. ZONDAG Fort Rammekens Ritthem, rondleiding door het natuur gebied Rammekenshoek en het fort, 14 u. MAANDAG Sporthal Baskenburg Vlissin gen, aangepast sporten voor mensen met Astma en COPD, 14.30 u. Activiteitencentrum Vlissingen, koffiecontact, 9.30 u. Cursus Tekenen/Schilderen, 13 u. Koersbal, 13.30 u. Cur sus Spaans, 10 u. Cursus Suri naams koken, 17.30 u. Dans les, 19.30 u. Markt Middel burg, boeken- en verzamel- markt, 11-17 u. DINSDAG Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, koffie contactoch tend, 9.30 u. Bachten Reede Vlissingen, handwerkgroep voor 55-plussers, 14 u. FNV Zeeland, telefonisch spreek uur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Activiteiten centrum Vlissingen, koffiecon tact, 9.30 u. Kaarten maken, 9.30 u. Kleiclub, 13.30 u. Cur sus Bier-wijn brouwen, 13.30 u. Fort Rammekens Ritthem, rondleiding door het natuur gebied Rammekenshoek en het fort, 19.30 u. WOENSDAG Wijkcentrum Open Hof Vlis singen, soosmiddag voor 50- plussers, 13.30 u. Diensten centrum Ouderen Westkapel- le, wekelijkse soos voor 55- plussers, 19 u. Sportfond- __senbad Vlissingen, aangepast zwemmen voor mensen met astma en COPD, 12.30 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sociaal spreekuur, 13.30 u. Activiteitencentrum Vlissingen, Computerles, 9.15 u. Franse les, 11 u. Cursus En gels voor beginners, 13.30 u. Cursus Engels voor gevorder den, 14.45 u. Clubhuis Wil len is Kunnen Vlissingen, re creatie wandelmiddag, 5 en 10 kilometer, 13.30 u. Iedereen heeft in zijn woning spullen die voor een ander van waar- r ppp^- H - I, Ide kunnen zijn. Daarom doen we 's avonds en als we weg gaan de deur op slot. Veel mensen laten het hierbij, in de veronderstelling dat bij hen niets te halen is. Of: „Als ze willen komen ze toch wel binnen". Volgens Ruud van Dommelen van de stichting Stadstoe- zicht Vlissingen Middelburg is met name dat laatste een groot mis verstand. (van links naar rechts:)Veiligheidsadviseurs Jolanda Willems en John van Zundert inspecteren samen met mentor Ruud van Dom melen een woning op inbraakveiligheid. foto: Frank Husslage Orthopedagogisch Centrum 'De Veersesingel' houdt za terdag 18 augustus van 10 tot 15 uur open dag. 'De Veersesingel' is een instelling voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Het doel van de open dag is geld ophalen voor de stichting Mahadeva, deze stichting houdt zich bezig met een onderwijsproject voor kansar me kinderen in India. Tijdens de open dag zijn er verschillende spelletjes waaraan ie dereen kan deelnemen, er is een rommelmarkt en worden lek kere hapjes en drankjes verkocht. Tevens is er een informatie stand waar folders en informatie over het goede doel verkregen kan worden. Ook wordt op deze dag het arbeidstraningsproject 'De Kettingkas' geopend waar bloemen, groenten, fruit en fiet sen gekocht kunnen worden. Alle activiteiten vinden plaats op het terrein van 'De Veersesingel' aan de Prins Hendrikstraat 30 in Middelburg. Door het project 'Samen werken aan veilig wonen' komt Van Dommelen bij veel mensen in huis om met hen samen de veiligheidssituatie daarvan te beoordelen. „Veel mensen denken dat een dief toch wel bij hen bin nenkomt", vertelt de stads- toezichtsmentor. „Maar onze adviseurs helpen de mensen dan snel uit de droom. In brekers zijn maar voor een heel klein deel 'beroepscri minelen' die 'op bestelling' inbreken. Het allergrootste deel van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven die uit de eigen buurt komen." Die ongenode gasten zijn volgens Van Dommelen makkelijk buiten te houden. „Deze inbrekers zijn geen professionals, ze gaan op stap met een koevoet, een bahco en een schroeven draaier. Als een huis goed beveiligd is moéten ze te veel lawaai maken en zijn ze te lang bezig om binnen te komen. Ze zoeken dan liever een makkelijker doelwit waar ze sneller binnen kunnen ko men. Goed hang- en sluit werk levert zodoende al snel veel extra veiligheid op." Adviseurs In de afgelopen maanden is door de Stichting Stadstoe- zicht Middelburg-Vlissingen de Vlissingse wijk Lamme- renburg onder de loep geno men. Deze week begint de stichting met een campagne in de Middelburgse wijk Dauwendaele. De bewoners van die wijk krijgen eerdaags allemaal een brief in de bus, waarin de campagne uit de doeken gedaan wordt. Bij deze brief zitten ook briefkaarten, waaTmee de bewoners hun huis aan kunnen melden voor een gratis veiligheids inspectie. Op de tijd en dag die de bewoners aangeven komen dan de veiligheidsad viseurs van de stichting gra^ tis het huis inspecteren. Ruud van Dommelen: „Sa men met de bewoners wordt dan stap voor stap de in braakveiligheid van de wo ning onder de loep geno men. Het hang- en sluitwerk wordt met een kritisch oog bekeken. Maar ook de tuin- verlichting, de brandveilig heid en het touwtje uit de brievenbus ontsnappen niet aan de aandacht van de ad viseurs. Samen met de bewoners wordt er na afloop van de gratis inspectie een lijst op gesteld wat er aan de wo ning verbeterd zou moeten worden om in aanmerking te komen voor het certificaat 'veilige woning' dat de be woners aan kunnen vragen." Certificaat Aan de hand van de lijst kunnen de bewoners dan hun woning verbeteren op het gebied van inbraakveilig heid. Ze kunnen dit werk uit besteden aan een installatie bedrijf, maar de handige doe-het-zelvers kunnen ook zelf aan de slag gaan. De veiligheidsadviseurs la ten bij hun bezoek informa tie achter, waarop gelet moet worden om het huis goed beveiligd te krijgen. Bij deze informatie zit ook een uitgebreide catalogus van al het hang- en sluitwerk dat in Nederland te koop is dat aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen voldoet. Dit hang- en sluitwerk is overigens gewoon bij de be kende bouwmarkten te koop. Van Dommelen: „Het denken over veiligheid in- en om het huis is de laatste jaren dus danig veranderd, dat nieuwe huizen niet eens meer opge leverd mogen worden zon der dat deze standaard voor zien zijn van allerlei veilig heidsvoorzieningen. leder modern nieuwbouwhuis vol doet standaard aan de eisen van het Politiekeurmerk Vei lig Wonen." Info borstvoeding- Dinsdag 21 augustus is er een informa tiebijeenkomst van borstvoe dingsorganisatie LLL, La Leche League Nederland. De avond gaat over het overstappen op ander voedsel als je borstvoe ding geeft. Er wordt gepro beerd antwoord te geven op vragen vanuit de vaders en moeders die aanwezig zijn. De kosten van de avond zijn, inclu sief koffie, thee en brochure, 8,50 gulden per persoon en 12,50 per echtpaar. De avond begint om 20 uur en duurt on geveer 2 uur. De bijeenkomst is in Vlissingen en voor meer in formatie kan men bellen met 0118-593156 of 0118-614143. Kinderboerderijpad- Kinder boerderij De Klepperhoeve aan het Meiveldpad 55 in Middel burg houdt zaterdag 11 augus tus een 'boerderijpad' voor kin deren van 6 tot en met 12 jaar. Deze activiteit voert de kinde ren langs de eend, de koe, het schaap, het paard, de ezel, het varken, de kip, het konijn en de geit. Bij elke diersoort is er voor de kinderen een leuke op dracht. Deelname kost 1 gul den en 'boerderijpad' duurt van 13.30 tot 15.30 uur. Fiets-toertocht- Toereclub 'De Sloerijders', voorheen de Hoechst Toerclub, houdt zater dag 11 augustsu een vrije toer tocht. Er zijn ritten van 75 en 120 kilometer uitgezet. Start en finish van beide tochten zijn bij Eethuis De Vierlinden, Katten- dijksedijk 21 in Goes, gelegen in de Hollandse Hoeve. Er kan gebruik gemaakt worden van de kleed- en douchegelegen heid van het nabijgelegen Sportpunt Zeeland. Het in schrijfgeld bedraagt 8,50 gul den per persoon en er is voor iedereen een nuttige herinne ring. De start is tussen 10 uur en 10.30 uur. Meer informatie op 0113-689703 of 0113- 220890. Caribische dag Domburg- Donderdag 9 augustus is er vanaf 16 uur een Caribische dag in Domburg. Veel live-mu- ziek, workshops, salsa en drums, een exotische markt, de 'tropical parade' door het dorp, fire- en limboshows en live-op tredens in de stationsstraat. Op Het Groentje, is een 'tropisch dorp'. Uitvergroten en combine- ren- Aan de muren van de kan- toorboekhanel van De Drvkkery aan de Middelburgse Markt hangt tot 30 augustus werk van jonge leerlingen (de gemiddel de leeftijd is veertien jaar) van het Middelburgs Instituut voor Kunstzinnige Vorming Ml KV. Een aantal leerlingen kreeg een beurs toegekend door de Mid delburgse Teeken Academie. Met deze beurs volgden zij vijf tien gastlessen bij beeldend kunstenaar/docent Ramon de Nennie. De opdracht die deze schilders kregen was uitvergro ten/combineren van kleine din gen. Het eindresultaat bestaat uit 15 grote, zeer kleurrijke doe- ken op spieraam met een enor me zeggingskracht. Dorkascollecte- De werk groep Dorkas houdt in de week van maandag 13 tot en met za terdag 18 augustus een collec te in Oostkapelle en Domburg. De opbrengst is voor een land bouwproject in Kenia. Bloembollenactie 't Hum melhoekje- Peuterspeelzaal 't Hummèlhoekje in Grijpskerke houdt de komende weken een bloembollenactie. De op brengst hiervan is bestemd om nieuw speelmateriaal voor de kinderen aan te schaffen. De bollen kunnen besteld worden vanuit een folder, die de peu ters bij bekenden en familie be zorgen. Ook kan er rechtst reeks bij de peuterspeelzaal be steld worden. Meer informatie over deze actie is verkrijgbaar bij mevrouw Ketelaar via 0118- 591316. Zwemtocht en reddings demonstraties- Woensdag middag 15 augustus is er op de kust van Westkapelle een spectaculaire reddingsdemon stratie met helikopters, brand weer, reddingsbrigade en an deren. Tijdens deze demonstra tie is er ook een zwemtocht van Westkapelle naar Zoutelan- de. Deze zwemtocht is 4 kilo meter lang en start om 17.30 uur bij de radarpost in Westka pelle. De aankomst van de eer ste zwemmers bij de reddings- post op de boulevard van Zou telande is om ongeveer 18.15 uur.' Er varen voldoende red dingsboten mee en op het land is er een bezemwagen voor eventuele uitvallers. Deelname kost 10 gulden per persoon. Voor meer informatie kan men terecht bij Lein Lievense via 0118-561473. Snuffelmarkt Lewedorp- Zaterdag 11 augustus van 8.30 uur tot 12 uur is er een snuffel markt in Lewedorp. Achter de protestantse kerk kan men weer naar hartelust zoeken, snuffelen, loven en bieden. Daarnaast is er een verloting en worden er enveloppen getrok ken. Voor de inwendige mens is er koffie en cake. Activiteiten Zoutelande- In Zoutelande kunnen donderdag 9 augustus van 13.tot 16 uur de kinderen weer strandspelen op het strand bij De Branding, ter wijl ze van 19 tot 21 uur weer terechtkunnen bij de ballonnen clowns in de Langstraat. Vrijdag 10 augustus kunnen ze van 18 tot 19 uur ballonnen modelle ren in de Muziektent en aan sluitend is er daar kindertheater tot 19.30 uur. Zaterdag 11 au gustus kunnen de kids van 14 tot 16 uur zélf circuskunstjes leren in die zelfde muziektent. Deze dag is er van 18 tot 22 uur een springkussen in de Langstraat en komt om 19.30 het kindertheater weer in de muziektent. Ook in deze tent is aansluitend tot 22 uur spelen- circus kunstjes voor kinde ren. Maandag van 18 tot 19 uur kunnen de kinderen schminken en aansluitend naar een pira- tentheater kijken. Dinsdags zijn er bij 'De Zeeuwse Riviera' wa- terstrandspelen van 13 tot 16 uur en de hele woensdag staat in het teken van de reddingsde monstraties, die om 13.30 uur beginnen en tot 21.30 uur du ren. Deze dag wordt afgesloten met een groot vuurwerk om 23 uur. Activiteiten Domburg- Donderdag 9 augustus van 14 tot 15.30 uur is er bij strandpa viljoen De Oase een kinderacti viteit. Ook voor de kinderen is er deze week iedere avond een 'kinder-meejeeftheater' op 't Groentje. Dit begint steeds om 19 uur. Donderdag en dinsdag is er bij 'De Oase' om 10.30 uur Beachfitness. Maandag en woensdag kunnen de kids te recht op het springkasteel. Maandag staat dit op de week markt en woensdag bij 'De Ste nen Toko'. Wandelen en ontbijt met de boswachter- Zondag 12 augustus kan er weer gewan deld worden met de boswach ter, met aansluitend een geza menlijk ontbijt. De wandeling is vanaf het Zeeuws Biologisch Museum in de duinen bij Oost kapelle. De boswachter kent de vele geheimen van De Mante ling als geen ander. Zowel over de natuur als de cultuur weet hij boeiend te vertellen. De wandeling start om 7 uur, het aansluitende ontbijt in lunch- café De Oranjerie is afgelopen om ongeveer 9.45 uur. De kps- ten zijn 21 gulden per persoon, onder de tien jaar 12,50 gulden. Vooraf aanmelden is noodzake lijk en kan via telefoonnummer 0118-582620. In de periode van 20 tot en met 26 juli werden de volgen de voorwerpen aangegeven bij de Regiopolitie Zeeland: tandem asser, visakaart, zon nebrillen, compactdisc, GSM's, klantenkaart, video pas, sporttas, giropas, ANWB- pas, hotelpas, schoolpassen, OV-jaarkaart, treinkaart, voor- deelurenkaart, kortingskaart, bootpas, zwemkaart, verzeke ringsbewijs, fotorolletje, hor loge, rijbewijzen, jas, das, au- to-afschermhoes, kenteken plaat, bromfietsen, fietsen, au to, rolstoel, portemonnees, portefeuilles, schoenen, zak messen, sleutels, pop, tassen, rugzak, bromfietscertificaat. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Wal- cherse politiebureaus. Perso nen die goederen reeds als vermist hebben opgegeven hoeven niét te reageren. Deze personen 'krijgen automatisch bericht. In de zomermaanden zijn er in Zeeland veel toe risten te gast. Uit Nederland en alle omringende landen komen de mensen graag naar de zonnige Noordzeestranden om zich te ontspannen. Veel Zeeuwen verlaten juist in de zomermaanden on ze drukbezochte provincie om elders zelf de toe rist te spelen. In vroeger jaren, en met name vlak na de oorlog waren de mogelijkheden tot vakan tie buiten de eigen woonomgeving geringer. Bof konten verlieten de provincie een week met een georganiseerde groepsvakantie. De heer van Big- gelaar uit Geldrop herinnert zich de meidengroe pen die Brabant bezochten nog goed. De meidengroep die in 1947 de vakantie doorbracht bij boer De Koning op het Huisven in Heeze. In vervlogen jaren was hij, als knappe jonge kerel, bakker-be zorger bij Bakker Toemen in het Brabantse Heeze. Een van de leuke aspecten van bakker zijn, was het bezorgen van brood bij meisjesgroepen die de vakantie doorbrachten bij boer De Ko ning op het Huisven in Heeze. Van de Biggelaar was, zeker als het meidengroepen betrof, doorlopend zeer attent en dat werd zowel door de groepslei ding als door de leden van de groep zeer gewaardeerd. Als herinnering aan zo'n leuke va- Legi gionellapreventie ilkstuinders- Specia; voor Speciaal voor besturen van volkstuinvereni gingen zijn er dit najaar voor lichtingsbijeenkomsten die gaan over de noodzaak om be smetting met de legionellabac- terie te voorkomen. De voor lichtingsbijeenkomsten zijn met name belangrijk voor volkstuin verenigingen die een eigen wa- terleidingstelsël beheren. De avonden zijn op verschillende avonden in november. Meer in formatie is verkrijgbaar via www.avvn.nl of via 036- 5384436. kantietijd en dank voor de ver leende service werd er dan een groepsfoto geschoten, waar de broodbezorger dan als een soort hoofdfiguur het beeld comple teerde. Enkele weken na vertrek kreeg deze hoofdfiguur dan de foto's thuisgestuurd, die van de 'hartelijke groeten' vergezeld gingen. Zo liep het ook in 1947, met de geschiedenis van een meidengroep uit Middelburg. Waarschijnlijk waren het 'gid sen'. Leuke contacten, een tot in de puntjes en broodjes gelever de service, een allerhartelijkst af scheid en de gebruikelijke foto met daar achterop geschreven: „Groeten uit Middelburg". Wel licht herkent u zichzelf, of een van de meisjes op de foto. TIJDENS KERMIS (behalve zondag) OP TRANSFERIUM ZEELANDHALLEN (afslag Goes-Zuid) GRATIS PENDELBUS naar het stadscentrum vanaf 09.00 tot I 9.00 uur (donderdag tot 22.00 uur, zaterdag tot 18.00 uur)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 19