Maritiem Vlissingen herleeft Ouderen maken inhaalslag op digitale snelweg DKNY M expert yp CANAL+ Zondag 29 juli zijn wij open Bij Konmar kan 't. KAMPERMAN Stkeeknüiuws Mosselfestival geslaagd TIME Juwelier^Rffi* VANDEKiMADEN WÊ KLEINE MARKT I VLISSINGEN Tel. 0118-412605 WOENSDAG 25 JULI 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 30 faam vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Het Small Sail festival Vlissingen dat dit jaar voor de vierde keer gehouden wordt laat van donderdag 16 tot en zondag 19 augustus Maritiem Vlissingen herleven. Vier dagen lang bruist de havenstad van maritieme en culturele activiteiten. Gelijktijdig met het Small Sail fes tival vindt ook het Vlissingse Mosselfeest plaats en dit jaar wordt voor het eerst de Mari tieme Dag tijdens het festival gehouden. Ge noeg ingrediënten dus voor een waar maritiem spektakel. Het Small Sail festival biedt vertier aan iedere leeftijds groep, jong en oud zal zich tij dens het Vlissingse evene ment geen minuut vervelen. Voor de publieksopening van het festival op vrijdag om 13 uur is gekozen voor een spec taculaire helikopterdropping op de glooiing van Boulevard de Ruyter. Natuurlijk zijn er heel veel moderne en histori sche schepen, sleepboten, werkvaartuigen en marine schepen te bezichtigen. En wie wil kan zelfs een unieke vaartocht maken over de Wes- terschelde. Kaarten voor een vaartocht zijn vanaf 6 augus tus te koop bij VVV of te be stellen via de website www.smallsail.com. Het prachtige zeilschip de Koh-i-Noor uit Harlingen is zo als ieder jaar ook nu weer be trokken bij de sponsortochten, de rondvaarten voor particu lieren en de vlootschouw. Tij dens de Small Sail kan er ook aan boord worden overnacht. Ook is het mogelijk op de te rugreis, maandagmorgen 20 augustus, mee te varen naar Stavoren, waar men op 24 au gustus moet afmeren. Uitgebreidere informatie hier over is verkrijgbaar aan boord, in de informatiestand of via nummer 06-53575743. Van vrijdag tot en met zondag houdt de Koninklijke Marine open dag. Op de 'Kop van 't Eiland' en in de 1e binnenha ven zijn er Road Shows van het Korps Mariniers en ook brengt de Marine de promo tiebus mee. De parachutistendropping op zondag is een echte publieks trekker. Kijken en kopen kan op de Maritieme Markt die vrijdag tot en met zondag op de Piet Heinkade gehouden wordt. Cultuur Verder is er tijdens het Vlis singse evenement ook volop cultuur. In het Arsenaal is er de expositie 'onderzeesche boten' waarbij wordt stilge staan bij het feit dat honderd jaar geleden de toenmalige Koninklijke Maatschappij De Schelde een licentie voor de bouw van 'onderzeesche bo ten' kreeg. De tentoonstelling geeft een overzicht van dit specifieke onderdeel uit de scheepsbouw en de rol van de stad Vlissingen in de maritie me historie. Deze expositie is op dit moment al te bekijken en loopt ook na het festival nog enige tijd door. Het nieu we historisch theaterstuk van theatergroep Nomade gaat tij dens de het Small Sail festival in première. Donderdag om 20.15 vindt de allereerste voorstelling van het stuk plaats in het Arsenaal Theater. Uiteraard is er ook veel mu ziek. Als vanzelf is er tijdens het Mosselfestival op diverse locaties muziek en direct na de officiële opening door de burgemeester vindt in de Sint Jacobskerk het tweede Small Sail Concert plaats. Op vrijdag en zaterdag treden er op de podia van het Dijktheater, de Zeilmarkt en de Piet Heinkade in totaal drie shantykoren op: Het Veerse Scheepstuig, De Lutine, het Scheldeloodsen- koor en het smartlappenkoor 'Mag Geen Naam hebben'. In het Schippercafé op de 'Kop van 't Eiland' is er vrijdag avond ook nog een Jamsessie Shantykoren. Zaterdag speelt hier de dweilband 'Trossen Los', die ook bij afvaart van de vlootschouw muzikaal zal om- De Koh-i-Noor uit Harlingen is vaste deelnemer aan het Small Sail festival Vlissingen. lijsten. Voor veel spektakel zorgt de vereniging 'Keep them Rolling'. Van vrijdag tot en met zondag laten de eige naren van legerauto's hun bij zondere voertuigen bezichti gen aan de Lampsinsstraat. De Scheeps Modelbouw Ver eniging Vlissingen presenteert zich ook dit jaar weer op de Piet Heinkade. Deze club be staat uit zo'n 70 leden, van 10 tot 73 jaar. Tijdens het festival zijn er demonstraties van de modelboten. Mosselfestival De Horeca Vlissingen houdt ook dit jaar het Mosselfestival tijdens de dagen van het Small Sail Festival. Wederom in samenwerking met de orga nisatie van dit maritieme fes tijn. Op de Zeilmarkt komt een Spiegeltent te staan waarin overdag shantykoren zullen optreden. In de loop van de middag begint daar dan ook het culinaire deel: mosselen op verschillende wijzen klaar gemaakt. In de avonduren, zo rond 21 uur zorgt de Horeca Vlissingen dan nog voor extra live- muziek. Bijvoorbeeld op de donderdag de groep 'Held' en op zondagavond 'The Old Firm'. Kortom: in de spiegel tent een aantrekkelijke combi natie van mosselen, muziek en 'magic mirrors'.De Maritie me Dag viert dit jaar haar lus trum en wordt voor het eerst gelijk met het Small Sail festi val gehouden. Zondag 19 au gustus vormt het Plaza-ge- deelte van de Boulevard Ban- kert het toneel voor de Mari tieme dag. In Hotel Arion is het werk van Maritiem schil der Jan de Quelery te bezichti gen. Onder de titel 'Maritiem werk by Jan de Quellery' ex poseert hij hier tot en met 29 september. De Quelery werd in 1957 in Vlissingen geboren en was op jonge leeftijd al veel te vinden aan de water kant. Gewapend met potlood en kladblok bestudeerde hij de scheepvaart op de Wester- schelde en werkte dat thuis uit. Later ging hij werken bij 'De Schelde'en wist zodoende zijn maritieme interesse te combineren met zijn vak. Zijn eerste schilderijen vonden toen al hun weg naar de ware 'shiplovers'. In 1986 ging hij met zijn vrouw naar Nieuw- Zeeland, waar hij zijn eerste aquarellen maakte. Terug in Hofland ging hij werken als fulltime kunstschilder. Jan de Quelery heeft inmiddels vele exposities in binnen-en bui tenland op zijn naam staan, werkt mee aan publicaties en bracht diverse kunstdrukken uit. Nu dus aanwezig met ma ritiem werk in zijn eigen woonplaats. Op de Plaza zijn er diverse koren en bands te beluisteren en ook dit jaar is er een zingende en dichtende maritieme troubadour. Verder natuurlijk de oude ambachten. Het Senioren Computer Internet Project wordt na een succesvolle lancering in Bra bant uitgebreid naar Zeeland. Vanaf juli 2001 staat een team van computerconsulenten (stu denten en senioren) paraat om ook in Zeeland senioren te helpen om de inhaalslag te maken op het gebied van computers en internet. Dit gebeurt aan de hand van een speciaal voor se nioren ontwikkelde lesmethode. Medio maart 2001 is het Seni oren Computer Internet Pro ject in Brabant gelanceerd om ouderen te ondersteunen bij het leren omgaan met de computer, internet en e-mail. Dit project sluit aan op de be hoefte van een groeiende groep ouderen die de inhaal slag naar het computertijd perk willen maken. Het project wijkt fundamenteel af van an dere initiatieven omdat het werkt met een speciale lesme thode. De nieuwe ster-5-les- methode sluit aan op de mo gelijkheden en beperkingen van ouderen met betrekking tot het leren omgaan met computers. Vanwege het suc ces in Brabant is besloten om het project nu uit te breiden naar de provincie Zeeland. De afgelopen weken is het team van computerconsulenten, dat bestaat uit zowel studenten als ouderen, uitgebreid om ook overal in Zeeland compu terlessen te gaan verzorgen aan senioren. Computers en internet lijken al niet meer weg te denken uit onze heden daagse maatschappij. Veel za ken. kunnen tegenwoordig thuis vanuit de luie stoel gere geld worden, even 'surfen' op internet is vaak al genoeg om de juiste informatie te vinden, aankopen te doen of bankza ken te regelen. Uit cijfers van de overheid blijkt echter dat vooral ouderen achterblijven op het gebied van computers en internet. De overheid gebruikt de slo gan 'Nederland gaat digitaal' maar er zijn nog maar weinig concrete plannen om ook de ouderen digitaal te krijgen. Er worden wel al computer- en internetcursussen aangebo den door de bibliotheken, de lokale afdelingen van Senior web en enkele buurthuizen. Echter, deze cursussen kennen lange wachtlijsten en worden enkel in groepsverband gege ven. Door deze initiatieven kunnen ouderen wel kennis maken met computers, maar het daadwerkelijk goed leren omgaan met computers en in ternet blijft vaak moeilijk. Het Senioren Computer Internet Project pakt het fundamenteel anders aan. Dit project is op gestart door studenten van de Katholieke Universiteit Bra bant die onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkhe den en beperkingen van oude ren met betrekking tot het werken met computers. De bevindingen van het onder zoek hebben geleid tot de vor ming van het SeniorPC Totaal pakket. Dit pakket bestaat uit een moderne computer met kleurenprinter, een e-maih internetaansluiting en wordt geleverd met een uitgebreid pakket van les, persoonlijke begeleiding en nazorg. De computer wordt aan huis be zorgd en geïnstalleerd, waar na aan huis in de vertrouwde omgeving van de cursist, een cursus computer-, internet- en e-mailgebruik verzorgd wordt. Daarnaast wordt de cursus aangepast aan het individuele leertempo van de cursist, waarbij zelfstudie gecombi neerd wordt met privé-lessen. Na de cursus wordt de cursist niet aan zijn of haar lot over gelaten, maar wordt er lang- (advertentie) Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 10.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl advertentie ook dealer van fHBiisÖMiO HSBEEBEZ1 Middelburg heeft er een nieuw café bij. Aan de Vlasmarkt opende Jeroen Nouse en John Poppe Café 't Fust. Aanstaande zaterdag sluiten Jaspert en Nel Heijnsdijk, na 18 jaar, voorgoed de deuren van hun dierenspeciaal zaak aan de Kanaalstraat 17 in Oost-Souburg. 15 zoals paling roken, babbelaars bakken, garnalen pellen, scheepjes in flessen en zee mansknopen. Voor de klein tjes is er het spectaculaire springkussen 'Titanic'. Small Sail speelt zich af op de Binnenhaven, Lampsinstraat, Piet Heinkade, Zeilmarkt, Ar senaalplein, Roeiershoofd en de boulevards. Onderling alle maal goed aan te lopen, maar voor het extra gemak rijdt een gratis pendelbus tussen de Zeilmarkt en de Piet Heinkade. Verder is er vrijdag, zaterdag en zondag gratis busvervoer tussen parkeerterrein Olau en het festivalgebied. Op vrijdag en zaterdag rijdt er van 22 tot 0.00 uur ook nog een gratis bus vanaf de Spuistraat naar het parkeerter rein Olau. Zaterdag vaart er van 10 tot 17 uur, eveneens gratis, een voetveer tussen de Binnenhaven en de Piet Hein kade. Na het grote succes van vorig jaar wordt zaterdag 28 en zondag 29 juli aan de Blikkendijk 1 in Arnemuiden de tweede schapendrijfwedstrijd voor Border Collies gehouden. Op de streekpagina leest u alles over elfdorpen skeelertocht die volgende week woensdag wordt verreden. De Stichting Het Zeeuwse Landschap bestaat 65 jaar en om dat te vieren is er een bijzonder boek uitgegeven: Zeldzaam Zeeuws. Bij CineCity deze week: Doctor Dolittle, The Hole en de voorpremière van Jurassic Park 3. Circus Bongo op toernee. De orgels van de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn nu te beluisteren op cd. Het Groot Russisch Staatscircus staat deze week in Vlissingen. Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (0118) 484 276 Bezorgklachten (01 18) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 L I Het Senioren Computer Internet Project richt zich voornamelijk op ouderen. foto Erik van der Burgt durige nazorg (1 tot 3 jaar) ge boden door middel van een telefonische hulplijn waarmee de cursist tegen normale tele foonkosten ondersteuning en informatie kan krijgen over computergebruik. Op alle ap paratuur wordt drie jaar ga rantie en service aan huis ge boden. De deelnemers aan het project krijgen bovendien een strippenkaart waarmee zij recht hebben op nog twee ex tra bijeenkomsten met per soonlijke begeleiding. Zo is de senior in staat om 3 jaar lang goed en zeker aan de slag te gaan met de computer en internet zonder bijkomende kosten, en waar alles aan huis geregeld wordt. Dus ook voor senioren die om wat voor re den dan ook aan huis gebon den zijn is dit totaalpakket een uitkomst. De prijs van het Se niorPC Totaalpakket bedraagt 2085,12 inclusief BTW (4595 gulden). Het is ook mogelijk om alleen een basis compu- ter&internetcursus te volgen met internetaansluiting, een eigen e-mailadres en één jaar lang telefonische ondersteu ning voor 224,62 inclusief BTW (495 gulden). Het losse cursuspakket is speciaal be doeld voor senioren die thuis reeds over een computer be schikken, maar nog niet echt uit de voeten kunnen met de materie. Wie meer informatie wilt over dit project kan bellen met dhr. Looman, telefoonnummer: 013 5811108. Of schrijf een kaartje onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en volledige adres naar: Senio ren Computer Internet Pro ject, Antwoordnummer 60735, 5000 WB Tilburg (een postze gel is niet nodig). De kroning van de Middelburgse 'Mosselkoning'. foto: Frank Husslage Ondanks de problemen rond de aanvoer van verse mosselen was het Middelburgse Mosselfestival wederom een groot suc ces. Zelfs het wisselvallige weer gooide geen roet in het eten. De ondernemers hadden dan ook alles uit de kast gehaald om er voor Zeeuw en toerist ook dit jaar een echt feest van te ma ken. Het tekort aan mosselen werd handig opgevangen met de meest verassende en smakelijke alternatieven. De bands en straatartiesten zorgden voor de vrolijke ongedwongen sfeer waar het Middelburgse Mosselfeest om bekend staat. Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Verplaatsing goederenloods Kermis in Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1