Ï^J itaiia®,o' yy/o breed Zeeuws Archief kan niet zonder vrienden Vierde editie Ster van Walcheren verreden Zeeland start ontwikkeling imagocampagne THE FIRM Korting Zondag 1 juli zijn wij open Bij Konmar kan 't. WOENSDAG 27 JUNI 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 26 faam vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN t zeezicht Kom ook eens gezellig brunchen aan de boulevard van Vlissingen Iedere zondag van 12.00 tot 14.30 Voor reservering kunt u bellen naar 0118410502 öf mailen info@hotelarion.nl ww.notelarion.nl ...WE DRESS MEN! MARIBORGCI.ASSICS K| 1»/^ CHiVlGNON Vlissingen, Oude Markt www.firm-fashion.com Het beeld werd onthuld door een jonge ondernemer, Elco Simon van internetbedrijf Fris bee. Hij vertegenwoordigt de doelgroep waar Zeeland zich in haar imagocampagne in ie der geval op wil gaan richten. Het doel van de imagocam pagne is om Zeeland onder de aandacht te brengen van jon ge gezinnen en bedrijven. Jonge mensen die mee willen bouwen aan de toekomst van Zeeland. In zijn toespraak gaf gedeputeerde Bruinooge aan dat het beeld dat is ontstaan over Zeeland niet overeen komt met de werkelijkheid. In de imagocampagne zal Zee land als aantrekkelijke combi natie van wonen en werken belicht worden. Veelzijdigheid in het werkaanbod en ruimte lijk wonen, geschikt voor jon ge gezinnen. Prof. dr. Th. De betrokken partijen zetten hun handtekening op het 'nieuwe jasje' dat de provincie gaat aan trekken.Gedeputeerde Bruinooge (voorzitter van de Stuurgroep Imago Zeeland) sloot de rij. Poiesz schetste in zijn analyse 'Wonen en werken; waarom in Zeeland?' wat mensen moti veert om zich in Zeeland te vestigen. Het aanwezige pu bliek bij de startbijeenkomst werd op ludieke wijze in een nieuw blauw jasje gestoken. De komende maanden zal de imagocampagne vorm krij gen. Begin volgend jaar zullen de eerste uitingen in de media te vinden zijn. (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Grondsanering Kantalweg klaar Milieuklachten telefoon Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 10.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl Bij CineCity deze week: Shrek. Binnenkort in Vlissingen: Straatfestival! Uit in Borsele en Reimerswaal. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (01 18) 484 316 (01 18) 484 276 (01 18) 484 216 zie pagina 2 In Serooskerke wordt zaterdag 7 juli de Stroskerksedag gevierd. De Souburgse Spar breidt het assortiment en de winkelruimte uit. In de Lange Noordstraat in Middelburg vestigde kledingreparaties Joke zich onlangs. (Advertentie) Op de streekpagina een verslag van de klassewedstrijden ringrijden. De speeldag in Westerzicht werd een groot succes. Feest is het thema van de 25e Middelburgse bouwspeelplaatsen. door Jerry Esajas Wielrenliefhebbers werden vorige week ver wend. Donderdag 21 juni, startte de vier de editie van de Rabobank Ster van Walcheren. Deze wielerronde - voor de Dames Elite - wordt verreden over drie dagen, met twee etappes op Walcheren, een tijdrit in Kamper land, en - dit jaar voor het eerst - een etappe over de Oosterscheldekering, via Schouwen- Duiveland en de Zeelandbrug, terug naar Noord-Beveland. Er heerste afgelopen donder dag een ontspannen sfeer in de permanence, gevestigd in de kantine van de Delta Nuts bedrijven. Het was nog vroeg en de meeste ploegen hadden zich nog niet ingeschreven. 'Stilte voor de storm.' Moni que Arrebout is belast met de inschrijvingen en draait inmid dels al weer heel wat jaartjes mee. Zij kent het klappen van de zweep. Monique: „Vaak ko men ze allemaal tegelijk en dan is het hier een georgani seerde chaos, maar als we de eerste dag eenmaal achter de rug hebben wordt het alle maal wat rustiger." De eerste afmeldingen volgen al snel; drievoudig olympisch kam pioene - en publiekstrekker - Leontien Zijlaard-van Moorsel en de Zweedse Madeleine Lindberg - beiden van Farm Frites-Hartol - zullen niet aan de start verschijnen. Geheel onverwacht overleed de vader van ploeggenote Sis sy van Alebeek op de weg te rug van een wielerkoers waar hij naar de verrichtingen van zijn dochter had gekeken. Vooraf was al bekend dat tweevoudig winnares van de Ster, Hanka Kupfernagel niet zou komen wegens sponsor verplichtingen elders. Op het parkeerterrein waren de voor bereidingen inmiddels in volle gang. Michael van der Wolf - ploegleider van Farm Frites- Hartol - houdt nog een pep talk, maar de rensters zijn er met hun gedachten niet bij. „De wil is er", zegt Sharon van Essen, „alleen het gevoel ontbreekt." In een hoekje zit Bertine Spijkerman met de handen in het haar, er heerst totale verslagenheid. Geheel anders gaat het er aan toe bij Vlaanderen T-interim. Rustig en geconcentreerd bereiden de rensters zich voor op de wedstrijd. Van spanning lijkt geen sprake. „Nee, gespan nen ben ik niet", zegt Debby Mansfeld, „eerder nieuwsgie rig. Ik ben een tijd in het bui tenland geweest en dus heel erg benieuwd wat het niveau van de tegenstanders is op dit moment." Inmiddels is het 'oortje' waarmee ze in contact staat met de ploegleidster be vestigd en vertrekt de ploeg naar de markt, waar het start schot zal worden gegeven. Op weg naar de markt, in de auto bij Vlaanderen T-interim wordt duidelijk waarvoor zij hier zijn. Ploegleidster Herremans: „Voor ons is dit een goede voorbereiding op het Neder lands Kampioenschap." Als één van de laatste teams ko- Doorkomst van het peloton in Kortgene. men zij aan op de markt, waar het voorstellen van de ploe gen inmiddels begonnen is. Valpartij Voor Josephine Groenveld van de ploeg Bik-Toscany Sport begint de ronde slecht, ze komt al vrij vroeg na de start ten val. Groenveld: „Ik wilde naar voren in het pelo ton, toen enkele rensters uit weken naar de zijkant en mij de berm in drukten." Een op gezwollen pols was het ge volg en Groenveld stapte af. „Voor mij is het over, ik kan geen kracht meer zetten", zei een hevig teleurgestelde Groenveld. De eerste etappe, die ging over een afstand van 102 km, werd gewonnen door Anouska van der Zee. Op dag twee van de Ster van Walche ren was het Sharon van Essen die - ondanks haar emotionele stemming aan de start van het evenement net als vorig jaar - de etappe op haar naam schreef vlak voor Andrea Bos man. Hierdoor nam van Essen de gele trui over van Anouska van der Zee, beiden uitko mend voor de ploeg Farm Fri tes-Hartol. De derde dag be gon met een tijdrit over 13.9 km door Kamperland. Met een tijd van 18 minuten en 32 seconden won regerend Euro pees kampioene tijdrijden, La- da Kozlikova overtuigend. De foto: Jaap Wolterbeek etappe van Kamperland naar Kortgene werd gewonnen door Yvonne Brunen, gevolgd door Vanessa Cheatley uit Nieuw-Zeeland. Kozlikova fi nishte in het peloton met 7 se conden achterstand en zette daarmee de vierde editie van de Rabobank Ster van Wal cheren op haar naam. Ge volgd op 6 seconden door ploeggenote Andrea Bosman. Derde werd Anouska van der Zee van Farm Frites-Hartol. Niemand kan zonder vrienden. Ook het Zeeuws Archief niet. Door toedoen van de stichting 'Vrienden van het Zeeuws Archief' is het mogelijk geworden een aantal voor Middel burg belangrijke documenten uit de middeleeu wen aan te kopen. De symbolische overhandi ging vandaag van deze zogenoemde charters is ook het startsein om donateurs te werven. Want goede vrienden kun je nooit genoeg hebben. De pas aangekochte charters, de perkamenten documenten gingen van Middelburg naar Frankrijk en kwamen via een Duitse antiquair weer terug op de plaats waar ze horen. Het oudste charter is door een monnik van de Middelburgse abdij in 1298 geschreven. In de Franse tijd zijn ze waar schijnlijk als oorlogsbuit door een militair meegenomen. Waarschijnlijk is hier een sleu telwoord want het vermoeden bestaat dat gezien de waarde van de documenten, toen én nu, wel degelijk bewust déze stukken buitgemaakt zijn. Dat hoort bij het werk en vormt: „de detective-kant die iedere archivaris ook in zich heeft", zegt Peter Sijnke, die enthou siast kan vertellen over de di plomatiek; de oorkondeleer. Over duimafdrukken op de waszegels, verdwijnende let ters doordat de galnoteninkt zich door het papier vreet en Turkse passen waarbij akten in twee helften wordt gedeeld en beide rechthebbenden een stuk hadden. Zijn collega Pe ter Blom is niet minder geluk kig met het feit dat de docu menten weer terug zijn. Maar voor hem is de inhoud min stens zo belangrijk. Met deze perkamenten 'bewijsstukken' worden eigenlijk de wortels van onze rechtsstaat blootge legd. Want met een geschre ven document sta je letterlijk 'in je recht'. Het bewijst dat die lap grond of dat huis van jou is. Dat de charters na al die jaren weer in het bezit zijn van het Zeeuws Archief is niet alleen voor het historisch cen trum waardevol, maar in feite voor ons allemaal. Het gratis kunnen raadplegen van bron nen uit het Zeeuwse verleden lijkt zo vanzelfsprekend. Maar zoals nu met de charters blijkt moeten die bronnen er wel zijn. En als ze ergens anders zijn ook aangekocht kunnen worden. En daar komen de 'Vrienden van het Zeeuws Ar chief' in beeld. Voorrechten Ruth de Bruin is communica tiemedewerkster van het Ar chief. „Een voorrecht om hier te werken", vindt ze, wat ge zien haar werkplek, de blauwe sterrenkamer, niet verwonder lijk is. „De Vriendenstichting was er al een tijdje, maar om dat er zoveel tegelijk moest gebeuren sluimerde dat", legt ze uit. „Van drie archieven naar één gebouw met een meer open structuur en in eens 15 kilometer archiefma teriaal, zeg maar drie keer de Zeelandbrug, is natuurlijk niet niks. Toch kun je zonder extra financiële middelen niet aan erfstukken komen die eigenlijk niet in de collectie mogen ont breken. Om die geldelijke bij drage zoveel mogelijk te spreiden willen we de groep mensen die het belang hier van inzien er meer bij betrek ken. Bij de charters heeft Jan van Oosten van de Rabobank enorm veel werk verzet. Maar met een grote vriendengroep ontstaat er een wisselwerking en sta je ook sterker in onder handelingen. En natuurlijk hebben donateurs bepaalde voorrechten. Wie voor 17,50 euro per jaar de vriendschap bezegelt krijgt een gratis abonnement op de Nieuws brief die vier keer per jaar ver schijnt, heeft tien procent kor ting op georganiseerde activi teiten zoals cursussen en symposia en ook tien procent Deze middeleeuwse documenten vormen samen een transfix; opeenvolgende stukken over hetzelfde onderwerp. foto:Ruben Oreel korting op bestaande en nieu we publicaties. Daarnaast ont vangen zij een uitnodiging voor de donateursdag met een rondleiding door het Van de Perrehuis waarbij dona teurs op plekken komen die anders niet toegankelijk zijn. Eigenlijk net zoals je met goe de vrienden omgaat. Met als einddoel dat er ook in de toe komst belangrijke Zeeuwse cultuur-historische objecten behouden blijven." Vrienden voor het leven dus en zelfs daarna, zodat ook vol gende generaties nog steeds kunnen duiken in het verleden van Zeeland. Met de ondertekening van een symbolisch conve nant ging donderdag 21 juni de imagocampagne voor de provincie Zeeland officieel van start. Met deze ondertekening zetten de betrokken partijen, vertegenwoordigd in de Stuurgroep Imago Zeeland, hun voorgenomen samenwer king kracht bij. Vertegen woordigers van VNG, de Ka mer van Koophandel, de Bra bants Zeeuwse Werkgevers vereniging (BZW), FNV, MKB Zeeland, Hogeschool Zeeland, Sepaz en de Provincie Zee land plaatsten hun handteke ning op een beeld van het nieuwe jasje dat de provincie gaat aantrekken.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1