Hogeschool gastheer Youth World Water Forum mrr rrm ill El 2-paar GRATIS! KORTINGEN De Schipper V A c LURTSTt WttK! Culinaire Zeeuwse hoogstandjes op Abdijplein Mexx ÜS h: Menu tweede 'Smaefz van ZeêCand Première met allure bij CineCity BEACH BAR KIEKIERIS OP ALLE SHOWROOMMODELLEN WOONCENTRUM 28, 29 EN 30 JUNI A.S. WOENSDAG 20 JUNI 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 25 faam vlissing WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Dit jaar bestaat de opleiding Aquatische Eco- technologie (ook wel watermanagement genoemd) 10 jaar. Om dit jubileum te vieren en om de waterproblematiek bij het grote publiek aan te kaarten houdt de Hoge School Zeeland van 25 tot 28 juni het Youth World Water Fo rum (YWWF). Vier dagen lang wordt op allerlei manieren het water centraal gesteld. Tijdens de tweede dag van het congres, dinsdag 26 juni om 10 uur, opent Prins Willem Alexander offi cieel de YWWF-website. Volgens Ab Harpe, woord voerder van het YWWF, is de waterproblematiek een zorg van iedereen. „Er wordt nog wel eens gedacht dat water al leen in arme landen voor pro blemen zorgt en dat wij ons daar in onze rijke Europese landen geen zorgen over hoe ven te maken. Het probleem wordt echter steeds nijpender ook in rijke landen. En dan moet je niet alleen denken aan overstromingen, maar ook aan de kwaliteit van het be schikbare water. Het is een wereldwijd aandachtspunt en omdat de jeugd de toekomst heeft besloot de Hoge School Zeeland een Jongeren Wereld Water Forum te organiseren. Waarbij de nadruk ligt op be wustmaking. We moeten het probleem onderkennen en nu al plannen maken om de toe komst van het water veilig te stellen." Het belang van water wordt tijdens het congres in vier deelprojecten aan de orde gesteld: overstromingen, dammen, kwaliteit en beschik baarheid van water. Rode draad door het congres is het debat waarbij zo'n 200 jongeren uit de hele wereld met senior deskundigen dis cussiëren over vraagstukken die verband houden met de watervoorziening. Samen wis selen zij kennis, ervaring en ideeën uit. De bedoeling is om tijdens deze dagen het 'Youth Action Plan', dat vorig jaar tijdens het Tweede We reld Water Forum in Denhaag werd opgesteld, nader uit te werken. De afspraken en plannen die uit de debatten volgen zullen tijdens het WWF3 in 2003 in Japan gepresenteerd worden. Vooralsnog worden de forum resultaten gepresenteerd tij dens de publieksdag op 28 ju ni. Om er voor te zorgen dat plannen en afspraken wereld wijd worden opgepakt is er een speciaal ambassadeurs team samengesteld. In de re alisering van de voorgenomen acties staan de jongeren er niet helemaal alleen voor. Zo is er een supportgroep uit het bedrijfsleven die de studenten met raad en daad terzijde zul len staan. Publieksdag Als afsluiting van het Youth World Water Forum is er don derdag 28 Juni van 10 tot 17 uur in en rond de Hogeschool een publieksdag. Op deze dag zijn alle geïnteresseerden wel kom op de Hogeschool Zee land (HZ) om een kijkje te ne men in de wereld van het wa ter. Bezoekers kunnen hier hun kennis vergroten over re gionaal waterbeheer. Langs een route van verschillende attracties en activiteiten kun nen bezoekers kennis opdoen van de mogelijkheden en knel punten met betrekking tot voornamelijk regionaal water beheer. Zo kan er een kijkje genomen worden op de Argus boot, een meetschip van de Meetinformatiedienst van Rijkswaterstaat die wordt ge bruikt om waterkwaliteit gege vens van onder andere de Westerschelde te verzamelen. In de Met Andere Ogenbus van het Ministerie van Buiten landse Zaken is een film te zien over o.a. waterbeleid in ontwikkelingslanden. (www.met-andere-ogen.nl) Ook op meer regionaal niveau is er wat te doen; de Provincie Zeeland heeft in hun truck een discussie forum over de Oosterschelde kering. Wie zelf aan de slag wil kan terecht in het ecologielaboratorium om bijvoorbeeld een biologische waterkwaliteitsbepaling te doen. Tevens worden op de publieksdag de resultaten van het congres gepresen teerd. Om 15 uur is er een presentatie van de nieuwe Schelde-sites; een site met het Schelde lespakket en een site met excursiegebieden. Naast al deze activiteiten kan er een kijkje genomen wor den op de fair waar verschil lende bedrijven en organisa ties tonen op welke manier zij met water bezig zijn. Lekker zitten en wat drinken en lui steren naar live muziek kan de hele dag door. 't Spui Om te voorkomen dat het YWWF een introvert geheel blijft dat zich in het engels op hogeschool niveau afspeelt binnen de muren van de HZ wordt er de komende weken in de Vlissingse bibliotheek ook op verschillende manie ren aandacht besteed aan het congres. Marloes Wilbers van 't Spui: „Het YWWF heeft een belangrijke internationale uit straling voor de HZ en de stad Vlissingen. Het leek ons een goed idee om hier als bibliotheek een steentje bij te dragen. Wij wil len zoveel mogelijk inwoners van de stad bij het congres betrekken en laten zien wat er zich de komende dagen af speelt rond het thema water en het forum. Samen met een aantal studenten hebben we bekeken hoe we ervoor kun nen zorgen dat het thema 'wa ter' voor iedereen toegankelijk wordt. Dus ook voor kinderen en mensen die niet zo bekend zijn met de toch wel ingewik kelde materie. We hebben er voor gekozen om op de bega ne grond continu films en de journaals van de website van het YWWF te vertonen. Pos ters en nieuwsbrieven over het forum geven inzicht in de ontwikkelingen rond het con gres. Verder is er in de bieb een waterelement dat laat zien hoe een gesloten systeem van lopend water werkt." Ook wordt ïn 't Spui met een proe- verij ingegaan op de vraag waar het Vlissingse drinkwa ter nu eigenlijk vandaan komt. In de landenkamer zijn er vi deopresentaties over de oplei ding aquatische ecotechnolo- gie, een film over het meet schip Argus en films over de advertentie Wanneer u 2 artikelen uitzoekt, krijgt u het artikel met de laagste prijs HELEMAAL GRATIS! Deze sttie geldt voor do HELE collectie. uitsluitend k in onze winkel In Mg MIDDELBURG LANGE I ?ch EX Het Argus meetschip staat donderdag 28 juni open voor het publiek. wateronderzoeken in de Wes terscheid e en de Eems. Om het water extra te belich ten wordt er in 't Spui ook een boekentafel ingericht met bij het thema passend leesvoer voor alle leeftijden. Vrijdag 22 juni om 19.30 uur houdt Marion Hommels, 3e jaars studente, een lezing in de bieb, waarbij zij op begrij pelijke uitleg geeft over de in houd en het belang van het forum. Ook hier worden weer de vier hoofdthema's belicht overstromingen, dammen waterkwaliteit en beschikbaar heid. Na de lezing en video beelden gaat Marion in op vragen van het publiek. Met de lezing richt de studente let wordt smullen I geblazen in Middel burg komend week end, Zaterdag en zon dag vormt het sfeer volle Abijplein het de cor van de tweede 'Smaek van Zeeland'. Het culinaire evene ment van Zeeland waar maar liefst 17 Zeeuwse restaurants hun culinaire kunsten zullen vertonen. Op het kookpodium in de 'restauranttent' de monstreren Zeeuwse koks twee dagen lang hoe zij de heerlijkste gerechten met authen tieke Zeeuwse streek producten bereiden. Zaterdag 23 juni 12 uur 13 uur 14 uur 15 uur 16 uur 17 uur 18 uur 12 uur 13 uur 15 uur 16 uur 17 uur Christ Huysman, Restaurant De Schouwse Pot: Gestoofde Paling in het groen. Cor-Jan Hoogerheide, Restaurant De Peperboom: Biefstukje van botfilet gevuldmet forel, gerookte zalm en kokkkels, omwikkeld met Zeeuws spek, snijbonen en tarly. Marco Adriaanse, Restaurant De Kameel: Babbe- laarbavarois Gepocheerde paling met vlierbessen- compöte. Matthias Ahlers, Strandpaviljoen Zomerzon: Bo(o)rdevol vitame Z(eeland). Lanny van Waarde, Restaurant de Mug: Zeeuwse struisvogelfilet. Marco Buts, Restaurant Desafinado: Huisgerookte zalm op Zeeuwse zeegroenten met dressing van Borselse bessenwijn. Leden van het Culinaire Gilde: Entrecote van Zeeuws rund met asperges en risotto van gort met Zeeuwse kruidenkaas. Zondag 24 juni Maurice de Coninck, Restaurant De Gouden Leeuw: Paling met stroopvet. Martijn van der Walle, Restaurant De 7 Provincien:Tartaar van gemarineerde zeebaars, mousse van hangop en zachte Zeeuwse geitenkaas met gefrituurde ravioli van aardappel met grijze garnaaltjes. Erick van Bochoce, Restaurant De Campveerse Toren: Zeeuws lamshammetje met lauwwarme salade van duinpostelein en toffee van filodeeg gevuld met venkel risotto. Ferdi Dolk, Restaurant In den Walchersen Dolphijn: Amuses van Zeeuws kalfsvlees. René Colijn, Grand Hotel Arion: Gegrilde zeebaars met asperges en zeekraal. Corné Rasenberg, Badhotel Domburg: Rugfilet met rib van Zeeuws scharrelvarken van de gril, gevuld met groene kruiden met puree van Zeeuwse truffel aardappels. Rinaldo Traas, Restaurant 't Roggeveenhuys: Creatie van Zuid-Bevelandse honing en appels. In navolging van het succes van de eerste 'Smaek van Zeêland' sloegen het Bureau voor Toerisme Zeeland, de Zeeuwse horeca en de ZLTO wederom de handen ineen om de culinaire hoogstand jes van Zeeuwse restaurants de verassende mogelijkhe den van Zeeuwse producten bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Met het evenement hoopt de or ganisatie zowel bij Zeeuwen als toeristen het Zeelandge- voel te ontwikkelen en ver sterken. De gerechten die tijdens deze twee heerlijke dagen de revue passeren varieren van een babbelaarsbavarois tot paling met stroopvet. Het kijken naar de bereiding van al dit lekkers doet is op zich al een bele- Tijdens de première van Spy Kids, een James Bond film voor kinderen, die overigens ook leuk is voor ouders, was het vooral zien en gezien wor den. De Vlissingse bioscoop liet deze première niet onge merkt voorbijgaan en nodigde de kinderen uit om verkleed als geheim agent of 'in gala' Juwelier \AN DEF&MADEN KLEINE MARKT 1 VLISSINGEN Tel. 0118412605 zaterdag 23 juni: BAVA BEACH PARTY zaterdag 23 juni: COTTONNIGHT 25+ m.ffl.tf. DE2Z in de Geveltjes zaterdag 30 juni: SURPRISE NIGHT Let us surprise you! BEN JIJ GESLAAGD VOOR JE EXAMEN? NEEM JE CIJFERLIJST MEE EN JE KRIJGT VAN ONS EEN FLES CHAMPAGNE!! Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl IR» /Tp zich op belangstellenden van af 12 jaar. Op de website van het YWWF is de gang van zaken rond het forum op de voet te volgen. Het adres: www.ywwf.net. Sinds kort in Middelburg: De Waterput voor platen, cd's en instore-optredens. Tweewielerspeciaalzaak Joosse zet prijswinnaars in het zonnetje. Sprint Photo legt de link tussen camera en computer. In Vlissingen opende wereldmuziekwinkel DeBard. iferihPa 10 Zaterdag 23 juni wordt op het terrein van de Karolingische burg in Oost-Souburg Highland Games gehouden. Uitreiking Vlissingsche Fles eindigt in moord. De organisatie van het Zeeland Nazomer Festival zoekt vrijwilligers. Bij CineCity deze week: Pearl Harbor, Keizer Kuco en Spy Kids. Volgende week donderdag bruist Middelburg met de 1e Streetparade. Van 21 t/m 30 juni: derde Internationale Muziekfeest Middelburg. Zeelands beste koks verassen zaterdag en zondag Zeeuw en toerist met de ongekende moge lijkheden van Zeeuwse streekproducten. Foto: Rien Lous ving, maar voor de echte lek kerbek worden de gerechten ook tegen aantrekkelijke prij zen geserveerd in de restau ranttent. Kiezen zal nog niet eenvoudig zijn want de menukaart wis selt ieder uur (zie onderstaand overzicht). Naast de kookde monstraties zijn er op het Ab dijplein tientallen marktkra men waar tal van Zeeuwse streekproducten te zien, rui ken, proeven en te koop zijn. Ook hierop volop lekkers rond het thema 'Zeeuws eten en drinken'. Op de tijden dat er niet gekookt wordt zorgen Zeeuwse artiesten als het Westkapels Kwartet, Remake, Champagne Charlie en Anja Kopmels voor entertainment en muziek van Zeeuwse bo dem. Fokuswoningen stellen gehandicapten in s taat zelfstandig te blijven wonen. Woningcorporatie AWR breidt het dienstenpakket uit. Advertentieverkoop (0118) 484 316 Redactie (01 18) 484 276 Bezorgklachten (0118) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Herbestemming voormalig stadhuis Arnemuiden Agenda gemeenteraadsvergadering Wijkopruimdag (advertentie) naar de film te komen. Tijdens de after-party in het Cine-Café werden de winnaars van het Kids Gala bekend gemaakt. Er werden twee eerste en dertien tweede prijzen verdeeld. De hoofdprijs was een videoband van de 'making of' van Spy Kids een T-shirt en 2 vrijkaar ten. Als echte sterren kwamen de verklede jongens en meisjes naar het Kids Gala van CineCity. foto: Jaap Wolterbeek ilïwd PROFITEER VAN ONZE EENMALIGE ZOMER-OPRUIMWOEDE! LET VOLGENDE WEEK OP ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT!

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1