VAN DE INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN GEMEENTEVLISSINGEN 14 FAAM/VLISSINGER Woensdag 6 juni 2001 INFORMATIE OVERHEID IjifMtiihiiiMflhlIiiriiill. GEMEENTE MIDDELBURG VERORDENING VERTROU WENSCOMMISSIE VERVUL LING BURGEMEESTERS VACATURE Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat de raad van de gemeente Middel burg in de vergadering van 21 mei 2001 heeft besloten tot instelling van een Vertrouwens commissie alsmede tot vaststelling van de Verordening Vertrouwens commissie vervulling burgemees tersvacature. In deze verordening is de taak, samenstelling en werk wijze van de vertrouwenscommis sie alsmede de geheimhouding ge- De vertrouwenscommissie heeft, ingevolge de geldende procedure regels bij burgemeestersbenoe mingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink rijksrelaties, tot taak een door de Commissaris van de Koningin aan te reiken selectie van kandi daten te beoordelen en daarover haar opvattingen schriftelijk en gemotiveerd aan de Commissaris van de Koningin ter kennis te brengen. De opvattingen van de vertrou wenscommissie worden door de Commissaris van de Koningin be trokken bij het opstellen van de aanbeveling voor benoeming bij de minister. Het instellingsbesluit alsmede de Verordening liggen voor een ie der ter inzage bij de afdeling Communicatie van de Bestuurs dienst, Stadhuisstraat 2 te Mid delburg. ONTWERPBESTEMMINGS- PLAN 'ARNEMUIDEN HAZENBURG - IE HERZIENING' Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening het ontwerpbestem- mingsplan 'Arnemuiden Hazenburg - I e Herziening' met ingang van vrijdag 8 juni 2001 gedurende 4 weken (tot en met 5 juli 2001) ter inzage ligt bij de af deling Communicatie, Stadhuis straat 2 en de dienst Stadsont wikkeling,Vlissingsestraat 21 Te vens ligt het ontwerp desge vraagd na telefonische afspraak (toestel 675225) op donder dagavond van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling. Genoemd ontwerpbestemmings- plan heeft eerder gedurende de periode I t/m 28 december 2000 ter inzage gelegen. Op 19 februari 2001 is het bestemmingsplan on gewijzigd door de raad vastge steld. Het vastgestelde plan is ver volgens gedurende de periode 2 tlm 29 maart 2001 voor een ie der ter inzage gelegd. Wegens een achteraf gebleken onvolkomen heid in de kennisgeving van de te- rinzagelegging van zowel het ont werp- als het vastgestelde bestem mingsplan, namelijk het ontbreken van inhoudelijke gegevens over het plan, welke tot onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Zeeland zou hebben geleid, hebben burgemeester en wethouders besloten de procedure vanaf de reeds gevolgde inspraak- en vooroverlegprocedure opnieuw te volgen. Zij zullen de gemeente raad voorstellen zijn besluit van 19 februari 2001 in te trekken. Het ontwerpbestemmingsplan be helst de algehele herziening van het op 26 augustus 1996 door de raad van de voormalige gemeente Arnemuiden vastgestelde bestem mingsplan 'Hazenburg'. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de aanleg van een nieuwe woonwijk in de kern Arne muiden welke ruimte biedt voor de bouw van ca. I50 woningen. De nieuwe woonwijk is gesitueerd tus sen de bestaande woonwijken Bra kenburg I, Brakenburg ll(west) en Brakenburg III en de Derringmoer- weg en wordt aan de zuidzijde be grensd door de Doeleweg. Naar aanleiding van enkele reac ties uit het vooroverleg en de in spraak is het plan op enkele on derdelen aangepast. Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestem mingsplan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Middelburg. De zienswijze dient te worden ge zonden aan de raad van de ge meente Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: het bouwen van een badka mer/vernieuwen achtergevel en trap op het perceel Singelstraat 4; het bouwen van een tuinhuisje op het perceel Dwarskaai 2a; het bouwen van een woning op het perceel Hengst 25 te Arne muiden; het bouwen van een bedrijfs- complex op een perceel aan de Ampereweg; het bouwen van een tuinhuis op het perceel J. Brasserstraat 39; luifel/verplaatsen geldautomaat op het perceel Vrijlandstraat 53a; het uitbreiden van de woning op het perceel Oranjeplaat 25 te Arnemuiden; het bouwen van een schuurtje/berging op een per ceel van het volkstuinencomplex Griffioen; het bouwen van een woning op het perceel Hengst 3 te Arne muiden; het uitbreiden van de woning op het perceel Oostgat 20 te Arne muiden; het verlengen van de woonka mer/serre op het perceel Nieu we Vlissingseweg 640; het wijzigen van de aanbouw op het perceel Bogardstraat 7; het restaureren van de woon boerderij op het perceel Bree weg 79; het verbouwen/uitbreiden van de woning op het perceel Lon- densekaai 11. N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt ver leend, afwijken van die welke ter inzage liggen. VERLEENDE VERGUNNINGEN De volgende bouw-, gebruiks- en/of sloopvergunningen zijn verleend enlof met de volgende meldingen is ingestemd (tussen haakjes staat de datum van verzending): het verbouwen/plaatsen van een dakkapel op een tuin/hobbyhuisje op het perceel Noordweg 67 (23- 5); het verbouwen van de woning op het perceel Molendijk 25 te Nieuw en Sint Joosland (28-5); het bouwen van een woning met garage op het perceel Zil vermeeuwstraat 25 (28-5); het plaatsen van een dakkapel op het perceel Noordsingel 54 (28-5); het bouwen van een berging op het perceel Van Cittersstraat 38 (28-5); het plaatsen van dakkapel en maken balkondeuren (fransbal kon) op het perceel Bree 20 (28-5); het bouwen van een tuinhuisje op het perceel Akkerlaan IO te Arnemuiden (28-5). Bij de hierboven genoemde beslui ten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belang hebbenden kunnen binnen zes we ken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 61,4330 AB Middelburg. VRIJSTELLING EX ARTIKEL I9.LID3WRO Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg maakt bekend dat zij voornemens is met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Dau- wendaele IA ten behoeve van het bouwen van een tuinschuurtje op het perceel Kruitmolenlaan 31. De aanvraag ligt met ingang van vrijdag 8 juni gedurende vier we ken (tot en met 5 juli 2001) ter inzage bij de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwik keling,Vlissingsestraat 21. Gedurende de termijn van ter in zagelegging kan een ieder schrifte lijk zijn zienswijze omtrent de aan vraag kenbaar maken bij het colle ge van burgemeester en wethou ders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. AANVRAAG OM MONU MENTENVERGUNNING Van 8 tot en met 21 juni 2001 liggen op de sectie Bouwen en Wo nen van de dienst Stadsontwikke ling de aanvragen om een vergun ning op grond van de Monumen tenwet 1988 ter inzage voor: het v/ijzigen van de aanbouw op het perceel Bogardstraat 7; het restaureren van de woon boerderij op het perceel Bree- weg 79; het verbouwen/uitbreiden van de woning op het perceel Lon- densekaai 11. Gedurende voornoemde periode kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Middelburg, Post bus 61,4330 AB Middelburg. VERKEERSMAATREGEL DE RUYTERSTRAAT Burgemeester en wethouders heb ben besloten het parkeren te ver bieden op een in de Ruyterstraat gelegen parkeervak, bij pandnr. 71, behalve voor de invalide waarvoor het parkeervak is bestemd. Tegen dit besluit kan iedere be langhebbende op grond van de Al gemene wet bestuursrecht tot 18 juli 2001 bij burgemeester en wet houders bezwaar maken door het indienen van een gedagtekend en gemotiveerd bezwaarschrift. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens, op grond van artikel 8:81 van voornoemde wet, de President van de Arrondissementsrechtbank ver zoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient dit verzoek te richten aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Mid delburg, sector bestuursrecht, Post bus 5015,4330 KA Middelburg. Voor het behandelen van een der gelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het volledige verkeersbesluit ligt bij de Sectie Interne en Juridische Zaken van de dienst Stadsbeheer, Vlissingsestraat 21 te Middelburg ter inzage. VERKEERSMAATREGEL GOUDPLEVIER Burgemeester en wethouders heb ben besloten het parkeren te ver bieden op een aan de Goudplevier gelegen parkeervak, behalve voor de invalide waarvoor het parkeer vak is bestemd. Tegen dit besluit kan iedere be langhebbende op grond van de Al gemene wet bestuursrecht tot 18 juli 2001 bij burgemeester en wet houders bezwaar maken door het indienen van een gedagtekend en gemotiveerd bezwaarschrift. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens, op grond van artikel 8:81 van voornoemde wet, de President van de Arrondissementsrechtbank ver zoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient dit verzoek te richten aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Mid delburg, sector bestuursrecht, Post bus 5015,4330 KA Middelburg. Voor het behandelen van een der gelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het volledige verkeersbesluit ligt bij de Sectie Interne en Juridische Zaken van de dienst Stadsbeheer, Vlissingsestraat 21 te Middelburg ter inzage. VERKEERSMAATREGEL MOLENWATER Burgemeester en wethouders heb ben besloten het parkeren te ver bieden op een aan het Molenwa ter gelegen parkeervak, tegen over pand nr. 115, behalve voor de arts waarvoor het parkeervak is be stemd. Tegen dit besluit kan iedere be langhebbende op grond van de Al gemene wet bestuursrecht tot 18 juli 2001 bij burgemeester en wet houders bezwaar maken door het indienen van een gedagtekend en gemotiveerd bezwaarschrift. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens, op grond van artikel 8:81 van voornoemde wet, de President van de Arrondissementsrechtbank ver zoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient dit verzoek te richten aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Mid delburg, sector bestuursrecht, Post bus 5015,4330 KA Middelburg. Voor het behandelen van een der gelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het volledige verkeersbesluit ligt bij de Sectie Interne en Juridische Zaken van de dienst Stadsbeheer, Vlissingsestraat 21 te Middelburg ter inzage. VERKEERSMAATREGEL SPUISTRAAT Burgemeester en wethouders heb ben besloten het parkeren te ver bieden op een in de Spuistraat aan te leggen parkeervak, behalve voor de arts waarvoor het par keervak is bestemd. Tegen dit besluit kan iedere be langhebbende op grond van de Al gemene wet bestuursrecht tot 18 juli 2001 bij burgemeester en wet houders bezwaar maken door het indienen van een gedagtekend en gemotiveerd bezwaarschrift. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens, op grond van artikel 8:81 van voornoemde wet, de President van de Arrondissementsrechtbank ver zoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient dit verzoek te richten aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Mid delburg, sector bestuursrecht, Post bus 5015,4330 KA Middelburg. Voor het behandelen van een der gelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het volledige verkeersbesluit ligt bij de Sectie Interne en Juridische Zaken van de dienst Stadsbeheer, Vlissingsestraat 21 te Middelburg ter inzage. Zie voor andere gemeentelij ke informatie van Middelburg pagina 3 in de Faam/Vlissin- ger, Maximaal Text 830 of www.middelburg.nl mm LL:LGU:V GEMEENTE POSTBUS I000 4357 ZV DOMBURG VEE ALGEMEEN Het gemeentehuis, Traverse I te Domburg, is op werkdagen geopend van 9.00 tot 16.00 uur en donderdags tot 19.00 uur. Telefoon: Ol 18-555444 Fax:0118-555433 Postadres: Postbus 1000,435 7 ZV Domburg Afval-informatielijn: 0800-0240064 (gratis) Klachtenlijn beheer en on derhoud: 0118-555447. Voor dringende zaken na werktijd kunt u ook dit nummer bellen. Voor de dienstverlening aan de 'klan ten'van de gemeente Veere is in het gemeentehuis een centrale publieks- balie ingericht De balie is verdeeld in drie "clusters". U kunt daar terecht voor de volgende zaken: Cluster Zorg telefoon: 0118-555445; onderwijs, subsi dies, uitkeringen, werkgelegenheid, wet voorzieningen gehandicapten. Cluster Burgerzaken tele foon: 0118-555446; reisdocu menten/rijbewijzen uittreksels verklaringen, bevolkingsadmi nistratie, burgerlijke stand, be lastingen, algemene zaken. Cluster Grondgebied tele foon: 01 18-555447; bouwza ken, bestemmingsplannen, grondverkoop, milieu en verkeer. De medewerkers van deze balie zijn het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over deze on derwerpen. TER INZAGE Stukken die ter inzage liggen, kunt u TEL. 0118-555444 FAX 0118-555433 tijdens openingstijden inzien bij de centrale publieksbalie van het ge meentehuis,Traverse I te Domburg. BEZWAAR/BEROEP/VOOR LOPIGE VOORZIENING Volgens de Algemene wet be stuursrecht kunnen belangheb benden bezwaar maken tegen overheidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord be vonden meldingen en vrijstellin gen). Dat moet schriftelijk, gemoti veerd en ondertekend gebeuren. Het bezwaar moet uiterlijk wor den verzonden (per ptt-post) op de laatste dag van de in de publi catie genoemde termijn. U moet uw bezwaren richten aan het be stuursorgaan dat de beslissing heeft genomen: het college van B&W, de burgemeester of de ge meenteraad. Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u de President van de arrondissements rechtbank ook verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor zijn griffierechten ver schuldigd. Arrondissementsrecht bank Middelburg, sector Bestuurs recht, Postbus 5015,4330 KA Middelburg. Info: 0118-555444. BOUWISLOOPI AANVRAGEN (bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet) Aanvragen om bouw-lsloopvergun- ning, meldingen zijn ingekomen voor: Aagtekerke het bouwen van een ligboxen- stal Geschieresweg 8; het slopen van een loods en wij zigen dak van een loods Zuid- weg 17; Biggekerke het bouwen van een tuinhuisje M. Nijhoffstraat 22; Domburg het verbouwen van een zomer woning de Casembrootplein 23; Grijpskerke het uitbreiden/verbouwen van een woning Hogelandseweg 6; Koudekerke het uitbreiden van een woning Anthonissenstraat 21; het bouwen van een garage/ber ging Meulpad I; Oostkapelle het plaatsen van een tuinhuisje Dunopark 14; het plaatsen van een GSM mast Ambachtstraat; Serooskerke het bouwen van een tuinberging Bisschopstraat 36; Veere het bouwen van twee woningen onder I kapWolfertlaan; Vrouwenpolder het plaatsen van twee dakka pellen Polredijk 7; het plaatsen van een tuinhuisje Zoekweg 26; huis Vuurbakenstraat 2 7; Zoutelande het uitbreiden van een balkon aan de achterzijde van de Bel- link 7; het plaatsen van een houten tuinhuisje Duinweg 109; Wij wijzen u erop dat tegen deze aanvraag om een bouw-lsloopver- gunning géén bezwaarschrift inge diend kan worden. Een bezwaar schrift kan pas worden ingediend nadat op de aanvraag is beslist (in principe binnen 13 weken). VERLEENDEfBOUWISLOOPI AANLEG) VERGUNNIN GEN/MELDINGEN/ MONUMENTENVERGUN NINGEN. De volgende vergunningen zijn verleend enlof met de volgende meldingen is ingestemd:(tussen haakjes staat de datum van ver zending.) Aagtekerke het plaatsen van een serre Zuid- weg 9;(23-5) Domburg het verbouwen van een woning Karregat 7;(23-5) Oostkapelle het bouwen van een geitenstal Boshoekweg 3;(23-5) Veere het uitbreiden/vergroten van een woning Oude Wacht 2;(23-5) het uitbreiden van een woning Fazantenlaan 5;(23-5) Zoutelande het geheel slopen van een as- bestgolfplaten dak de Zandput 76;(23-5) het verbouwen van een zomer huis de Zandput 76;(23-5) Belanghebbenden hebben een wettelijke mogelijkheid om tot 6 weken na de tussen haakjes staande datum bezwaar te maken tegen de verleende vergunningen, akkoord bevonden meldingen en verleende vrijstellingen .(Zie: be zwaar, beroep en voorlopige voor zieningen). U kunt de stukken inzien op het gemeentehuis te Domburg. COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING, VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTENZORG donderdag 7 juni 200 lom 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Domburg,Traver se I. Agendapunten 2e herziening van het bestem mingsplan Kom Domburg. krediet voor een bijdrage in het geheel vernieuwen van een wo ning en het verbeteren van de verkeerssituatie hoek Kerk- ring/Noordstraat te Grijpskerke. jaarrekening en het jaarverslag 2000 en de meerjarenbegroting 2003-2004-2005 van het Woonwagenschap Midden- en Noord Zeeland en het instem men met de begroting 2002 van het Woonwagenschap. positief adviseren aan de Staats secretaris van O.C. W. over het verzoek om boerderij "Klein Berkenbosch"te Oostkapelle aan te wijzen als beschermd monument vaststellen van de grondnota 2001. vervolg procedure voor de uit breiding van Hotel Westduin te Koudekerke. COMMISSIE OPENBARE WERKEN EN MILIEU maandag 11 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het ge meentehuis te Domburg,Traverse Iagendapunten: Ontwerp- begroting 2002, meer jaren begroting en I e wijziging 2002 OLAZ. Jaarrekening 2000 OLAZ. COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN en RECREATIE EN TOERISME (EZ) dinsdag 12 juni om 16.30 uur in het gemeentehuis te Domburg, Traverse I. Agendapunten verruimen sluitingstijdstip hore cabedrijven op het strand in het hoogseizoen verlenen van een nieuwe meer jarige budgetsubsidie aan de Stichting Strandexploitatie Walcheren (SSW) verhogen van de (water) toeris tenbelasting van 1,45 naar 1,76 0,80) per persoon per overnachting/verblijf economisch beleidsplan Veere (mededelingen/stand van zaken voortgang opstelling); COMMISSIE WELZIJN, SOCIALE ZAKEN, ONDER WIJS, SPORT IVOLKSGE ZONDHEID EN CULTUUR dinsdag, 12 juni 200lom 19.30 uur in het gemeentehuis te Dom burg,Traverse I. agendapunten: wijziging Gemeenschappelijke Regeling Arbeidsintegratiebedrijf Walcheren (GR). beschikbaar stellen van een ex tra krediet voor het aangaan van een overeenkomst leerlin genvervoer voor de schooljaren 2001-2004. vaststelling van de begroting 2002 Zeeuwse Muziekschool. vaststelling jaarrekening 2000 van de GGD. vaststelling van de jaarrekening 2000 Stichting Dorpscentrum Biggekerke. vaststelling van de Cultuurnota Veere 2001-2007. vaststelling van de definitieve bij drage 2000 van het Zeeuws Ar chief (wordt nagezonden). vaststelling van de begroting 2001 van het Zeeuws Archief (wordt nagezonden). vaststelling van de begroting 2002 van het Zeeuws Archief (wordt nagezonden). vaststelling van de begroting 2002 Gemeenschappelijke Ge zondheidsdienst Zeeland (GGD) (wordt nagezonden). vaststelling van de begroting 2002 van het Regionaal Indica tie Orgaan Walcheren (RIO) (wordt nagezonden). vaststelling van de jaarstukken 2000 en 2 e begrotingswijziging 2001 RIO (wordt nagezonden). COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR en FINANCIËN woensdag 18 juni 2001 om 19.30 uur in de raadzaal van het ge meentehuis te Domburg,Traverse Agendapunten: Verruiming sluitingstijdstip voor horecabedrijven op het strand gedurende het hoogseizoen. Instemmen met 2e begrotings wijziging 2001 van de Regionale Brandweer Zeeland. Herhuisvesting van de Regionale Brandweer Zeeland. krediet ad 381.500 ten be hoeve van verhuizing van de uit- rukpost brandweer te Westka- pelle. krediet ad 440.000 ten be hoeve van vervanging van de tankautospuit van de uitrukpost Zoutelande Vaststelling jaarrekening 2000. Grondnota 2001 Wijziging legesverordening Aanpassen verordening precario- belasting. Verhoging van het tarief water) toeristen belasting 2002. Beschikbaar stellen gelden voor uitvoering WOZ-werkzaamheden. krediet ad 280.000 ten be hoeve van invoeren euro. krediet ad 13.800 ten be hoeve van het uitvoeren van de bedrijfshulpverlening. Financiële stukken Regionaal Halt Buro Walcheren. Standpuntbepaling meerjaren beleidsplan 2001-2005 Stich ting Strandexploitatie Walche ren" en het verlenen van een nieuw budgetsubsidie. Overeenkomst leerlingenvervoer 2001-2004. Jaarrekening 2000 Gemeen schappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD). Ontwerp-begroting 2002 GGD 1 Jaarstukken 2000 en 2e begro tingswijziging 2001 RIO Ontwerp-begroting 2002 RIO Jaarverantwoording 2000 Zeeuws Archief Begroting 2001 Zeeuws Archief Begroting 2002 en meerjaren begroting Zeeuws Archief Begroting 2002 Zeeuwse Mu ziekschool. Cultuurnota 2001-2007 Jaarrekening 2000 Stichting Dorpscentrum Biggekerke. Verkeerseducatie Voortgezet On derwijs. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Arbeidsintegratiebedrijf Walcheren (GR). Jaarrekening 2000 van het OLAZ Ontwerp-begroting 2002 en meerjarenramingen en I e wijzi ging 2002 van het OLAZ. Jaarrekening en jaarverslag 2000 en begroting 2002 en meerjarenbegroting 2003-2005 van het Woonwagenschap Mid den- en Noord Zeeland. krediet ad 47.000 voor een bijdrage in het geheel vernieu wen van een woning en het ver beteren van de verkeerssituatie KerkringINoordstraat te Grijps kerke Domburg 6 juni 2001 Burgemeester en wethouders van Veere BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen tb.v.: - verbouwen van het pand Groe- newoud 38 Dortsmansstraat 14 - verbouwen van de winkelpui Scheldestraat 60 - uitbreiden van een woning Lin- gestraat 14 bouwen van een tuinkamer Breugelplantsoen I verbouwen/uitbreiden van een winkel't Allegaartje'Vlissings- estraat 12 bouwen van een tuinkamer Chopinlaan 61 bouwen van een dakkapel Wil- helmina Druckerlaan 64 plaatsen van erfafscheidingVan Hogendorpweg 12 bouwen van een tuinhuis en schutting Zuiderzeestraat 11 - uitbreiden van een woning Van Doornlaan 47 - wijzigen/veranderen van de voorgevelpui Bellamypark 4 - aanbrengen van vaste markie zen Bellamypark 2 - verbouwen van kerkgebouw "Open Hof'Alexander Gogel- weg 57 - bouwen van een tuinhuis Popu lierenstraat 22 Eventuele bedenkingen tegen deze bouwaanvragen kunnen pas wor den ingediend nadat op de aan vragen is beslist. Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend, afwijken van die ter inzage liggen. VERLEENDE BOUW VERGUNNINGEN In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend: - bouwen van een woning met ga rage Lunet 2 - uitbreiden van een keukenraam de voorgevel Gerbrandystraat 99 - plaatsen van kozijn in westgevel Maria Van Bourgondiestraat 3 - bouwen van een garage Beatrix- laan 55 Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending daar van bij ons bezwaar worden ge maakt. WELSTANDSCOMMISSIE De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is op 14 juni 2001. Uw plan moet tenmin ste één week voor de vergaderda tum bij bouw- en woningtoezicht ingediend zijn. VOORBEREIDINGSBESLUIT Wij maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, be kend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 mei 2001 heeft verklaard dat (een herzie ning van) het bestemmingsplan Papegaaienburg wijkcentrum wordt voorbereid. Dit voorbereidingsbesluit met bij behorende tekening, waarop het gebied staat aangegeven waarvoor het besluit geldt, ligt, met ingang van 7 juni 2001 tijdens kantoor uren, voor een ieder ter inzage in het stadhuis (begane grond, kamer 034). Het besluit treedt in werking op donderdag 7 juni 2001. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb benden gedurende een periode van zes weken na de datum van deze publicatie een bezwaar schrift tegen bovengenoemd voor bereidingsbesluit indienen bij de gemeenteraad van Vlissingen, Post bus 3000,4380 GV Vlissingen. Tevens kan de President van de Ar rondissementsrechtbank te Mid delburg worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. BELASTINGVERORDENING Wij delen mee dat de raad van de gemeente Vlissingen op 31 mei 2001 heeft vastgesteld de veror dening tot wijziging van de 'Leges verordening Vlissingen 1997'. Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die van bekendma king. De genoemde verordening ligt ter inzage bij de afdeling be- stuursondersteuning (kamer 130). Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de verschuldigde le ges een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit Vlissingen, 6 juni 2001 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2 4382 LG VLISSINGEN Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de in formatiepagina 'In den blauw geruiten kiel' elders in dit blad. MIDDELBURG I VLISSINGEN I VEERE r

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 8