GEMEENTE MIDDELBURG iiiiitvadinUliiiiiiihtviiémblliiiittlt. I Infoavond over Langeviele in bibliotheek De nieuwe busterminal Zomerronde Wijktafels Middelburg Vergaderdata raadscommissies Wijkopruimdag Reijershove Rooiaan- vragen Woensdag 6 juni 2001 FAAM/VLISSINGER 3 Week 23 Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de afdeling Communicatie. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u bij Communicatie terecht: Stadhuisstraat 2, telefoon 675450, iedere werkdag open van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Internet site: www.middelburg.nl info@middelburg.nl MAXIMAAL TEXT VANAF PAG. 830 Informatienummer 6 75 555 Wegwerk zaamheden De komende weken vinden de ko mende werkzaamheden plaats. - In de week van 11 juni lol en mei 15 juni 2001 siarl de aannemer met de onderhoudswerken aan het wegdek van de Looierssingel. De werken zullen 's nachls uitge voerd worden en wel tussen 20.00 uur en 06.00 uur. De we gen worden tussen genoemde tij den volledig afgesloten. Tussen 06.00 uur en 20.00 uur zijn de Looierssingel en de Walensingel voor het verkeer opengesteld. - Van woensdag 20 tot en met vrij dag 22 juni aanstaande wordt de riolering in de rijbaan van de Breeweg tussen de Koninginne- laan en 't Zanddorp vernieuwd. - Op woensdag 13 juni gaat de af deling Eigendomsbcheer sectie civiele techniek onderhoud uit voeren aan de asfaltverharding van de Laurens Stommesweg tus sen de Laan der Verenigde Naties en de Walcherseweg. De werken L. Stommesweg worden in twee gedeeltes uitgevoerd. Eerste gedeelte Laan der Verenigde Na ties - Cleene Hoogeweg. Tweede gedeelte Cleene Hogeweg - Wal cherseweg. De rijbaangedeeltes worden hiervoor ieder een halve dag afgesloten. Zo veel als mogelijk wordt rekening ge houden met aanliggende bedrijven. He.t overige verkeer wordt omgeleid. Indien u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met de heer J. Gabriëlse van de dienst Stadsbeheer (675 333) of met de heer C. van Elsacker van de dienst Stadsbeheer(675 332). Tijdelijke afsluiting Prooyenseweg In verband met de aanleg van riole ring in de Prooyenseweg wordt de ze tussen het A.C. van Beestpad en de Geersesweg gedurende circa zes weken afgesloten voor doorgaand verkeer. De verbinding Boassonlaan - Veersepoort blijft, afgezien van enkele dagen, gehandhaafd. De voor het werk noodzakelijke verkeersomleidingen worden duide lijk aangegeven. De aanleg van riolering is noodza kelijk in verband met de ontsluiting van zes landhuiskavels aan de Prooyenseweg, die in het kader van het bestemmingsplan Veersepoort 2e fase worden aangelegd. Wijktafel Amemuiden 11 juni verplaatst De wijktafel Amemuiden zal om een bijzondere reden op 11 juni a.s. niet zoals aangekondigd gehouden worden in verenigingsgebouw "de Arne", maar in de raadszaal van het voormalige gemeentehuis Amemui den aan de Langstraat. Aanvangs tijd blijft 20.00 uur. Tafeltje Dekje "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, ge handicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maandag tussen 8.45 en 9.30 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 0118-638570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dag. Menu vanaf maandag II juni tot en met zondag 17 juni 2001 Maandag Varkensschnitzel 'cordon bleu', bloemkool, gestampte aardappelen. Dinsdag Rundvleesrolletjes in rode wijnsaus, sperziebonen, aardappelpuree. Woensdag Rundvleeshachee met hutspot. Donderdag Kippenborst in kerrie roomsaus met vruchten en groenterijst. Vrijdag Scheveningse schol, puree met bieslook. Zaterdag Macaronischotel met ham en kaas. Zondag Wat de pot schaft. Herinrichting Geere-gebied gestart Onlangs is gestart met de herinrichting van het Gee re-gebied. In een half jaar wordt opnieuw7 een groot deel van de binnenstad opgeknapt met nieuwe bes trating en straatmeubilair. Over wat er precies in de omgeving van de Langeviele gaat gebeuren, vindt op vrijdag 8 juni een informatieavond plaats in de Zeeuwse Bibliotheek. Het Geere-gebied zal er net zo uit komen te zien als de Gravenstraat, de Nieuwe Burg en de Markt, die al eer der onder handen zijn genomen. De binnenstad wordt zo meer en meer één geheel door het gebruik van de zelfde materialen. In de Zeeuwse Bibliotheek vindt op vrijdag 8 juni aanstaande weer een informatieavond plaats over de herinrichting van de Langeviele, aanvang 20.00 uur. Die start in het vierde kwartaal. Het gaat dan om de Langeviele, Kromme Weele, Pottenmarkt, Vlas- markt en een deel Achter de Houttuinen. De voorlopige detaillering van de plannen is nu gereed en de Gemeen te wil die graag met belanghebbenden bespreken. Ook komt de planning aan de orde. Geere-gebied Om de overlast te beperken en de bereikbaarheid zoveel als mogelijk te waarborgen zal de straat in zeven fasen aangepakt worden, waarbij aan de volgende fase be gonnen mag worden als circa 50% van de voorafgaande fase gereed is en de bereikbaarheid gewaarborgd is. De eerste fase betreft de Korte Geere vanaf de Gort- straal t/m huisnr. 10 (pleintje). De tweede fase betreft de Lammerensteeg vanaf de Lange Viele tot hsnr 10 (pleintje). De derde fase betreft het pleintje Korte Geere en loopt van hsnr. 10 lot de Geerepassage. De vierde fase betreft de Korte Geere vanaf de Geere passage tot de Rabo-bank. De vijfde fase betreft de Lange Geere vanaf het "Kon- mar" bruggetje tot de "Aldi" c.q. toegang parkeerkelder. De zesde fase betreft de Lange Geere vanaf de Lange Viele tot de Rabo-bank. De zevende fase betreft het blaasvormige pleintje Lan ge Geere; voor dit pleintje zal nog een nieuw ontwerp gemaakt worden. Er komt géén keermuur met trappen, alles blijft in een min of meer hellend vlak met een goede ontwatering. In verband met het vervangen van de bestaande bomen is i.v.m. het plantseizoen deze fase aan het eind van hel werk gepland. In tijd gezien zijn voor de fasen de volgende perioden voorzien: eerste fase tweede fase derde fase bouwvakvakantie vierde fase vijfde fase zesde fase zevende fase week 21 mei medio juni begin juli half juli half augustus begin september - medio september - begin november - medio juni begin juli half juli half augustus begin september medio september begin oktober begin december Het totale werk zal ongeveer 6 maanden duren; waar van een maand bestemd is voor de bouwvakvakantie (half juli tol half augustus). Wat komt terug? In het hele gebied wordt van gevel tot gevel alle be staande verharding verwijderd en van een nieuwe ver harding voorzien, de roodbruine klinkers die ook op de Markt zijn gelegd. Verder wordt alles wat zich nu op straatniveau bevindt door nieuw vervangen op enkele beeldbepalende bomen op de pleintjes na. Denk hierbij aan de openbare verlichting, hel straatmeubilair, keer- muren en dergelijke. De keitjes op het pleintje in de Lammerensteeg blijven gehandhaafd en zullen in een waaierverband gelegd worden. Ook de hier aanwezige historische lantaarns en bomen zullen blijven. De wateropvang en afvoer gebeurt op een bijzondere manier namelijk met een zogenaamde sleufgoot. Deze sleufgoot is vergelijkbaar met de goot die in het hart van de Markt en de Nieuwe Burg ligt met dit verschil dat de sleuf heel erg smal is (ca. 1,5 cm.). Voor hel Geeregebied wordt dit voor Middelburg een primeur. Voorts wordt de straat bij de historische gevels opge deeld in rabatten, tegen de gevels, in breedte variërend van 1 tot 1,5 meter, uitgevoerd in bijzondere klinkers U zult begrijpen dat deze werkzaamheden met enige overlast gepaard gaan. De aannemers zullen trachten deze overlast, die helaas niet te vermijden valt, zoveel mogelijk te beperken en hopen op begrip en medewer king. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de heer Pekaar van de dienst Stadsontwikkeling (tel. 0118- 675210) die het werk heeft voorbereid of de heer Baar- ends (tel. 0118-675212) die het werk buiten namens de Gemeente zal begeleiden. De aanleg van de nieuwe buster minal naast het station is inmid dels in volle gang. Hieronder ziet u alvast hoe het er straks onge veer uit komt te zien. Volgens planning is onlangs de hel- lingbaan van de NS-tunnel afgebro ken. Al eerder is het parkeerterrein afgegraven. Stap voor stap wordt nu de buster minal opgetrokken. Op de impres sie ziet u links de bomen die op de (nog aan te leggen)kademuur staan. Dan komen de vrije fiets- en voet paden, de Kanaalweg en tenslotte de busterminal. Er komt een overdekte wachtruimte en voldoende gelegenheid om de fiets te parkeren. Het ontwerp van de busterminal is langgerekt en transparant en is af gestemd op de andere onderdelen van het project Stationsgebied. De busterminal in artist impression van NPK. (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend) Bij de afdeling Communicatie aan de Stadhuisstraat 2 is de nieuwe maquette van de Kanaalweg te be zichtigen. Die is geactualiseerd en geeft u een goed beeld over hoe de Kanaalweg en omgeving er over een paar jaar uitzien. Kijk voor meer informatie over Mid delburg op internet www.middel- burg.nl. De vergaderingen van de gemeenteraad van Middel burg worden voorafgegaan door vergaderingen van de vaste Raadscommissies van Advies en Bijstand. Normaalgesproken beginnen de vergaderingen om In Middelburg zijn vijf commissies actief, namelijk: ABZ: Algemene en Bestuurlijke Zaken; WPOM: Welzijn, Personeel, Onderwijs en Milieu; CORT: Cultuur, Ouderenbeleid, Recreatie en Toerisme; ESI: Economische Zaken, Sociale Zaken en Infrastructuur; 19.30 uur en vinden ze plaats in de Burgerzaal van het stadhuis. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door iedere geïnteresseerde vanaf de publie ke tribune worden bijgewoond. VRSF: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Sport en Archief, Financiën. De vergaderingen voor de komende weken zijn gepland op de volgende data: Datum Commissie Commissie Commissie Commissie Commissie raadsverg. ABZ WPOM CORT ESI VRSF Portefeuille Burgers Van Dijk-Sturm Visser Luitwieler Bruinooge Secretaris Mw. Beije Mw. de Nooijer Mw. de Nooijer Dhr. de Wolf Mw. Vermast 0118-675434 0118-675531 0118-675531 0118-675304 0118-675289 25 juni 12 juni 13 juni 14juni 18 juni 19 juni 27 aug. 14 aug. 15 aug. 16 aug. 20 aug. 21 aug. 24 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept. 17 sept. 18 sept. 22 okt. 09 okt. (16.00 u.) 10 okt. 11 okt. 08 okt. 16 okt. 05 nov. (begr.) 09 okt. (16.00 u.) 10 okt. 11 okt. 08 okt. 23 okt. 19 nov. 06 nov. 07 nov. 08 nov. 12 nov. 13 nov. 17 dec. 04 dec. 12 dec. 06 dec. 10 dec. 11 dec. Spreekrecht Tijdens de vergaderingen van de raadscommissies kunt u gebruik maken van het spreekrecht. In eerste instantie krijgt iedereen tijdens commissievergaderingen de kans om zich maximaal 5 minuten lang uit te spreken over één van de agendapunten. Vervolgens krijgt men de gelegenheid om na de opmer kingen van de commissieleden en de portefeuillehouder nogmaals te spreken gedurende maximaal 3 minuten. Het spreekrecht dient voor de vergadering te worden aangevraagd bij de secretaris van de commissie. Namen en telefoonnummers van desbetreffende secretarissen staan in bovenstaande tabel vermeld. De agenda's van de raadscommissievergaderingen kunt u inzien bij de afdeling Communicatie, vanaf twee da gen voorafgaand aan de vergadering. Binnenkort worden in de verschillende wijken van Middelburg weder om de wijktafels gehouden. Het wijkoverleg tussen de gemeente, de be woners en allerlei instellingen gaat over onderwerpen die u als bewo ners direct aangaan. Onderwerpen zoals de leefbaarheid in uw wijk, de verkeerssituatie, spelen, het voorzieningenniveau, en bijvoorbeeld de nieuwe plannen voor uw wijk. Een korte toelichting op de spelregels voor de wijktafel. Zoals blijkt uit de onderwerpen, bespreekt de wijktafel de algemene gang van zaken in uw wijk. De te bespreken onderwerpen kunnen door de gemeente, door bewo ners of door instellingen op de agenda geplaatst worden. Tijdens de bespre king van de onderwerpen wordt zoveel als mogelijk het algemeen belang voor de wijk in de gaten gehouden. Individuele klachten van bewoners worden in principe niet in de wijktafel besproken, tenzij duidelijk is dal iemand al van alles geprobeerd heeft om een oplossing te bereiken voor haar of zijn klacht en de wijktafel de zaak vlot zou kunnen trekken. Zijn er zaken waar u klachten over heeft, dan kunt u vrijwel dagelijks terecht bij een van onze wijkbemiddelaars. De wijkbe- middelaars zijn bereikbaar in het WOP in uw buurt. U kunt uw melding be spreken met de wijkbemiddelaar, of telefonisch doorgeven. Zelfs faxen of per e-mail is hel mogelijk contact te zoeken. De wijkbemiddelaar kent de gemeentelijke organisatie en kan u verder helpen. Meer informatie over wijkbeheer? Kijk ook op www.middelburg.nl digitale loketten wijkbeheer. Reageren? Mail ons dan op wijkbeheer@middelburg.nl Vergaderschema wijktafels 2001 De wijktafels vormen het wijkoverleg lussen bewoners, gemeente en maat schappelijke instellingen. De bijeenkomsten van de wijktafels zijn open baar en voor alle inwoners van Middelburg toegankelijk. Onderwerp van gesprek is de algemene gang van zaken in uw wijk en de leefbaarheid in de wijken in het bijzonder. Voor allerlei kleine wensen of klachten kunt u vrijwel dagelijks terecht bij een van onze wijkbemiddelaars op een van onze wijkondersteuningspunten (WOP's). Agenda's en verslagen van de bijeenkomsten van de wijktafels vindt u ook op internet onder www.middelburg.nl/digitale loketten/wijkbeheer. Zomerronde 2001 Maandag I I juni Amemuiden Raadszaal voormalig gemeentehuis Amemuiden Woensdag 20 juni Noord Stadsschouwburg Donderdag 21 juni Dauwendaele Onim. Centrum Dauwendaele Dinsdag 26 juni West Kerk.Ccntr. "de Morgenster" Donderdag 28 juni Zuid Ontm. Centrum Dauwendaele Alle wijktafels starten om 20.00 uur en zijn uiterlijk om 23.00 uur algelo pen. U kunt desgewenst een onderwerp op de agenda plaatsen, maar wilt u dat voorafgaand aan de bijeenkomst melden aan de voorzitter van de wijk tafel. Agenda en notulen zijn in te zien af te halen op de WOP's bij u in de buurt, op internet of bij de afdeling Communicatie van de gemeente Mid delburg (Stadhuisstraat 2). www.middelburg.nl Dynamica stratenloop in binnenstad De Atletiek- en duursportvereni- ging Dynamica houdt voor het eerst een hardloopwedstrijd, de Stratenloop Binnenstad, in de Middelburgse binnenstad, op vrijdagavond 8 juni. De Stratenloop bestaat uil de vol gende twee onderdelen: 1scholierenloop, lussen 19.00 en 20.00 uur. Start en finish op de Markt. De deelnemers lopen al leen rondjes rond het marktplein; 2. stratenloop binnenstad, tussen 20.00 en 21.00 uur. De deelne mers lopen de volgende route (één of meer rondes): start op de Markt, dan Lange Delft, Koor kerkstraat, Koorkerkhof, Abdij plein, Balans, Sint Pieterslraat, Damplein noordzijde. Dam noordzijde, Molstraat, Koepoort straat, Zuidsingel, Pcnninghoek- singel, Krommeweele, Vlasmarkt en dan de finish op de Markt. De genoemde straten zullen lussen 20.00 en 21.00 uur, voor zover no dig, kortstondig voor het verkeer worden afgesloten. Ook zullen dui delijk herkenbare verkeersregel aars voor een goede begeleiding zorgen. Informatieavond nieuwe Schouwburg Voor alle geïnteresseerden in de nieuwe schouwburg houdt de Ge meente op 11 juni 2001 in de Schouwburg aan het Molenwater een informatieavond. Aanvang is 19.30 uur. Tijdens deze infoavond - een ver volg op de bijeenkomsten van janu ari en februari - wordt u op de hoogte gebracht van de stand van zaken over de planontwikkeling voor de nieuwe schouwburg. Kort samengevat hebben de conclusies/voorstellen van de pro jectgroep de volgende invloed op hel raadsvoorstel van januari j.l.: het theater krijgt een restaurant- voorziening en een multifunctio nele ruimte; het filmhuis (Stichting Cinema Middelburg) krijgt twee zalen in plaats van één, voor respectieve lijk honderd en zestig bezoekers; desgewenst kan worden gekozen voor een kleinere parkeergarage: de begroting van hel theater is ge toetst aan de uitvoeringspraktijk; enkele gemeentelijke gebouwen kunnen eventueel worden ver kocht om de bouw van het nieu we theater mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat het advies bureau BBN, de Stichting Stads schouwburg en Concert-zalen Mid delburg en de Stichting Cinema Middelburg aan u op 11 juni de plannen toelichten. Hiervoor is tijd uilgetrokken lol ongeveer 20.30 uur. Daarna verlaten zij de zaal en vergadert de Belangenvereniging "Van A tot Z" door om een stand punt te bepalen. Op 14 juni wordt het voorstel in de raadscommissie behandeld, waarbij u desgewenst gebruik kunt maken van hel in- spreekrecht. U moet dit wel vooraf melden bij de secretaris, mevrouw A. de Nooijer. tel. 675531Tenslot te neemt de gemeenteraad op 25 ju ni a.s. een definitief besluit. Desgewenst kunt u nadere informa tie verkrijgen bij de heer C.E. van Reijmersdal (intern projectcoördi nator), tel. 675 681 Hieronder volgen de ver schillende overzichten van de Wop's en wijkbemidde laars en de spreekuren van de wijkwethouders. Volgende week: Wijkbeheer en stadsloezicht en Buitengewoon Veilig in Keurhove. WOP Wijkbemiddelaars Adres E-mail Telefoon Openingstijden Amemuiden incl Kleverskerke Lieven Theune Jaques den Engelsman Kees d' Huy Kees Grootjans Wim Schuit Korenbloemlaan 3A 4341 JD Amemuiden wopa@middelburg.nl 603242 (is ook faxnr) Di, Wo, Do 10.30-12.00 Dauwendaele incl. Nieuw en St Joosland Emily van Soolingen Marian van Egdom Vrijlandstraat 65 4337 EC Middelburg wopd middelburg.nl 613950 (is ook faxnr) Ma t/m D 09.00-12.00 13.00-17.00 wo en do 09.00-12.00 Noord Nw Middelburg Klarenbeek, St Laurens, Centrum Veerse Poort Vacature Tijdelijke waarneming Zach Janssestraat 15 A 4332 VC Middelburg wopz@middelburg.nl 640834 (is ook faxnr) Di en Do 10.00-12.00 West Stromenwijk 't Zand, Griffioen Rudolf van der Feen "Woelige Werf Rijnstraat 12 4335 KB Middelburg Ingang ijsselstraal 641180 (is ook faxnr) Ma t/m Do 09.00-12.00 13.00-17.00 Zuid Erasmuswijk, Magistraatwijk, Reijershove Veldzigt Tiny Swierts Rentmeeslerlaan 4 4336 EM Middelburg wopm@middelburg.nl 640111 (is ook faxnr) Ma l/m Do 09.00-12.00 13.00-17.00 Coördinatie Wijkbeheer Hans Vergeer Anja Jonkman Gemeente Middelburg wijkbeheer Postbus 570 4330 AN Middelburg hanver@middelburg.nl anjjon@middclburg.nl 675520 675680 (fax) 675788 675680 (fax) Ma t/m Vr 09.00-17.00 Coördinator WOP-Ploeg John Verhage Gemeente Middelburg WijkOnderhoudsPloeg Postbus 680 4330 AR Middelburg johver@middelburg.nl 675237 675370 (fax) Ma t/m Vr 8.00-16.00 Woensdag 13 juni aanstaande wordt door Wijkbe heer van de gemeente Middelburg een Wijkopruim dag gehouden voor de wijk Reijershove. De Stadsrei niging, de troepgroep, de wijkonderhoudsploeg en buurtbewoners en anderen slaan de handen ineen en ruimen de wijk goed op. Het gebied waar de opruimdag is betreft de volgende straten: Torentrans Omloop Steunbeer Kanteel Pinakel Galmgat Speeltoren Watertoren Seintoren Weerhaan Kerktoren Belfort Romp Rondeel Minaret De Koepel Carillon Traptoren Vuurtoren Wachttoren Windwijzer Klokketoren Doel De wijkopruimdag heeft als doel dat gemeente, politie en toezichthouders, woongoed en allerlei maatschappelijke organisaties samenwerken met de bewoners en op deze manier een goed woon- en leefklimaat creëren en be houden. Bewoners ontvangen ongeveer een week van tevoren een bewo- nersbrief, waarin zij kunnen lezen wat er allemaal gaal gebeuren, een pro gramma van de dag en waar zij zich als vrijwilliger kunnen opgeven. Op 13 juni krijgt de wijk Reijershove dus extra aandacht van de gemeente lijke afdeling Stadsbeheer en Woongoed zal ook opknapwerkzaamheden in de wijk verrichten. De SKWM komt ons in de middag versterken met de Troepgroep. Zij gaan hel zwerfvuil in de wijk opruimen. De gemeente hoopt dat bewoners enthousiast raken door dit initiatief en zich opgeven als vrijwilliger. Er is op zo'n dag echt van alles en nog wat te doen en iedereen is welkom. De wijkbemiddelaar Tiny Swierts kunt u hier over meer vertellen. Zij zit op het-Wijkondersteuningspunl in de Rentmees terlaan 4, telefoon: 640111 In het algemeen is voor het rooien van bomen een ver gunning nodig. Deze ver gunning is niet nodig voor populieren langs wegen, vruchtbomen, kweekgoed en uitdunning van groen voorzieningen en een boom met een stamdiameter van maximaal 25 cm (gemeten op 1.30m boven het maai veld, maximaal 3 bomen per locatie). Een aanvraag is ontvangen voor: Drie iepen aan de Lange- vieleweg/Willem Barentsz- straat Een ceder aan de Dr.v.d. Moerstraat Vier essen aan de Geerses weg Een els aan de Oude Veer- seweg Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer H. ten Klooster van de afdeling Groenbeheer, 0118 - 675 312.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 3