breed li IT faam /irligcintfpr S, HHUA U0OAUgVA Abdijplein kloppend hart van Nazomerfestival Kunst achter de ramen GlasGarage in Vlissingen! MIDDELBURGSE KOOPJESDAGEN Zaken Zon Zaken Stkeekweuws i/oorruit vervanging: sterreparatie! Internetcafé in Verpleeghuis Vliedberg IEIVIé Voorrangsbord zorgt voor humoren verbazing 3irf A-1 VUOENSDAG 6 JUNI 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 23 Nagels als blikvangers.Vijf jaar Oriental Garden. Nieuwe Pottenbakkerij in Vlissingen. Good Medicine breidt uit met kleding. Karin Ernens opent kunstgalerie. Druivenwijn uit Vrouwenpolder. Kinderspeeldag in Westerzicht. Deze week bij CineCity de films: Spy Kids, Bridget Jones Diary, Exit Wounds. In de Magistraatwijk wordt gestart met Buitengewoon Veilig. Nieuwe interieurtrends zijn chic en glossy. Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (0118) 484 276 Bezorgklachten (0118) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 advertentie) normaal: 24.50 (Hfi.54,-) "Vanaf standaard WA-extra verzekering. Wij betalen uw eigen risico! Het Zeeland Nazomer Festival (ZNF) wordt geopend op dins dag 28 augustus en loopt door tot en met zondag 9 sep tember. Heel deze periode zal het besloten plein van de Middelburgse Abdij het klop pend hart van het festival zijn. Artistiek leider Alex Mal- lens:„ledereen moet op het Abdijplein terechtkunnen, er is altijd voor iedereen iets te doen. De ene keer een gratis toegankelijk optreden, de vol gende keer een grote produc tie en weer een volgende keer een bezoek aan het terras". Op het centraal in de provin cie gelegen Neeltje Jans meert het vlaggenschip van het ZNF af. In het weidse landschap van de Oosterscheldemonding wordt een reusachtige theaterboot gebouwd. Deze is voor het publiek alleen toegankelijk via een wande ling door een nagebouwd oorlogslandschap: de opera die in de boot opgevoerd wordt gaat over een onmo gelijke liefde in de Trojaanse oorlog. Oorlog, liefde, vreug de en verdriet blijken van al le tijden te zijn en worden door landschap, opera en wandelroute aan elkaar ge koppeld. De opera wordt, na de première op maandag 27 augustus, tot zaterdag 8 sep tember iedere dag uitge voerd. GlasGarage Vlissingen Pr. Rooseveltlaan 768, Tel: 0118 - 41 56 62 www.glasgarage.nl Meesterverteller Behalve het festivalhart in de Abdij en de opera op Neeltje Jans is het ZNF over heel de provincie verspreid. Op een aantal onalledaagse locaties worden uitvoeringen gegeven die perfect bij de omgeving passen. De diepmenselijke, ontroerende 'Monoloog in Kasteeltuin Eerste Liefde' van Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Schema commissievergaderingen Wijkbeheer en wijktafels Busterminal Terwijl Louis Muller via Internet contact legt met zijn broer in Amerika zoekt Mevrouw Karelse sa men met consulente vrijetijdsbesteding Karin Birkenfeld naar een treinverbinding. foto.Frank Husslage In Verpleeghuis Vliedberg in Koudekerke werd dinsdag 22 mei het internetcafé geopend. Dit café biedt de cliënten van de Vliedberg de mogelijkheid hun horizon te verbreden en deel te nemen aan de zogenaamde cyberwereld. Na de officiële ope ning van het café volgde een korte presentatie over de moge lijkheden van internet voor de bewoners. Internet, het snel groeiende medium met een steeds be langrijkere plaats in de sa menleving is nu ook toegan kelijk voor mensen die in een verpleeghuis wonen. Een e- mail aan een kleinkind in Aus tralië of studerend in Gronin gen verzenden behoort tot de mogelijkheden Verder kunnen de cliënten zelf op het inter net op zoek naar informatie. Speciale pagina's voor oude ren zoals het seniorenweb of voor mensen met een functie beperking zoals het gezond heidsplein staan in de lijst van favorieten waardoor de bewoners gemakkelijk hun weg kunnen vinden. Ver pleeghuis Vliedberg is het eerste verpleeghuis in de re gio dat bewoners de mogelijk biedt gebruik te maken van internet in een internetcafé. Voor het internetcafé werd een speciale ruimte ingericht, waar vier computers ter be schikking van de bewoners staan. Om de bewoners weg wijs te maken op de elektroni sche snelweg worden er cur sussen gegeven, maar zij kun nen even zo goed zelfstandig aan de slag. Het café is dage lijks geopend van 9 tot 21 uur en voor de bewoners vrij toegankelijk. Het initiatief voor het internetcafé is geno men vanuit het beleid van het verpleeghuis. Een internet café past binnen de visie van Vliedberg waarin het zo nor maal mogelijk doorgaan met leven zoals men gewend was centraal staat. Hierbij worden naasten, kinderen, vrijwilli gers en dieren nadrukkelijk betrokken. De Vliedberg wil hiermee een slagvaardige instelling zijn waarbinnen de samenleving een belangrijke rol vervult in de dagbesteding van de cliënt Een internetcafé sluit hier naadloos bij aan. (advertentie) Op vrijdag 15 juni van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag 16 juni van 10.00 tot 17.00 uur met veel amusement en natuurlijk héél veel koopjes i ('s Maandags gesloten) WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN (advertentie) De nazomer in Zeeland wordt warm en sfeer vol. Een grote bijdrage hieraan wordt gele verd door de Zeeland Nazomer festivals. Ook dit jaar weer zijn er op veel plaatsen in onze provincie kleine, grote en hele grote optredens en manifestaties. Hoewel er in alle regio's acti viteiten ontplooid worden, zijn er twee locaties die een sterke nadruk krijgen: Neeltje Jans en het Middelburgse Abdijplein. Onder de vleugels van artistiek leider Alex Mailems wordt, op het centraal in Zeeland gelegen kunstmatige eiland, een overweldigende operaproductie in een min stens even overweldigend decor opgevoerd. Samuel Beckett wordt uitge voerd in parkachtige tuinen en landgoederen op de Bevelan- den, Tholen, Schouwen-Duive- land en Walcheren. Dit verhaal met een verrassende ontkno ping wordt gespeeld door meesterverteller Bert André. Niet alleen regiogrenzen, maar zelfs landsgrenzen worden overschreden met het DECAP- project. De dansorgels van de familie Decap hebben voor veel men sen het decor van hun eerste kennismaking en eerste liefde gevormd. In een antieke spie geltent op de Markt van Hulst wordt het publiek ten dans ge vraagd op de nostalgische to nen van een DECAP-orgel. Waar het orgel en Beckett ro mantische nostalgie oproepen wordt deze in Vlissingen ruw verstoord. ZNF is van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 september in de Abdij van Middelburg het slotcongres van het onder zoeksproject 'Rederijkers, conformisten en rebellen', een onderzoek naar de be langrijke Nederlandse cultuur stroming in de 15e, 16e en 17e eeuw. Informatie over- en kaartverkoop voor het Zee land Nazomer festival loopt via de Zeeuwse Theater Stich ting op 0118-659659. Het programma verschijnt 1 augustus en nu al is de nodi ge informatie te halen op www.nazomerfestival.nl Eerste Liefde van Beckett Een CAP-orgel De held van de stad Vlissin gen, Michiel de Ruyter, was niet alleen een kundig zeero ver maar was tevens bekend om zijn roemruchte scheldpar tijen. In een kameropera voor twee zangers, uitgevoerd voor klein publiek in de intieme ruimtes onder het standbeeld van De Ruyter worden de scheldkanonnades tegen Cor nells Tromp nieuw leven inge blazen. Onder de vleugels van het Het nieuwe voorrangsbord op de Vlasmarkt in Middelburg zorgde vorige week woens dag voor de nodige hilariteit onder bewoners en ondernemers. Het bord dat geplaatst is in het kader van de nieuwe voor- rangsregels (rechts gaat voor) is volgens de bewoners vol strekt overbodig en staat ook nog eens op een absurde plaats. „Een voetganger is nu genoodzaakt om op straat te lopen en een kinderwagen of rolstoel kan er al helemaal niet meer langs", merkt een van de bewoners op. Wat de functie van het bord is is de bewoners ook niet helemaal duidelijk. Volgens de heer Houtekamer van de afdeling Eigendomsbeheer van de ge meente Middelburg voldoet de gemeente met de plaatsing van dit voorrangsbord aan de vereiste veiligheidsmaatrege len omtrent de nieuwe voor- rangsregels voor fietsers. „Wij moeten er als beheerder voor zorgen dat gewijzigde situ aties, zoals het geval op de Vlasmarkt waar sinds woens dag het verkeer komende uit de Penninghoek voorrang moet verlenen aan het recht- doorgaande verkeer op de Vlasmarkt, duidelijk aangege ven worden. Het bord geeft aan dat fietsers of bromfiet sers die richting Markt rijden voorrang hebben op verkeer dat uit de Penninghoek komt. Wij begrijpen overigens heel goed dat dit nog enige ver warring met zich meebrengt." Dat het bord midden op het smalle trottoir staat is volgens Houtekamer een ongelukkige samenloop van omstandighe den. „Wij moeten uit voorzorg en veiligheidsoogpunt een bord plaatsen en helaas is het trottoir niet breder." Het gaat hier overigens om een tijdelij ke maatregel, volgend jaar wordt de hele binnenstad 30- kilometerzone en daardoor verdwijnen dan weer zoveel mogelijk borden. Op ludieke wijze uiten ondernemers en bewoners hun verbazing over het 'ongelukkig geplaatste' voorrangsbord. foto: Marek hebben eerst een fotoreporta ge gemaakt van alle ramen en daarna zijn de kunstenaars aan de slag gegaan met de ven sters van hun keuze. Gemid deld zijn het twee ramen per kunstenaar. Daarbij hebben ze intensief contact gehad met 'hun' bewoners. Die uitwisse ling tekent de sfeer. De meeste bewoners denken mee over hoe het werk zo optimaal mo gelijk gepresenteerd kan wor den en zijn graag bereid de gordijnen te verhangen of een extra spijkertje in te slaan." Sommige kunstenaars kennen de monumentale Seisdam goed. Ze wonen en werken in Middelburg, zoals Anne Breel, Leen van Duivendijk, André Kappert, Giel Louws en Gerda Rutters. Maar de lijst vermeldt ook namen als Ernst Joachim uit Biervliet, Adri Geelhoed uit Goes en Renée Mink uit Kort- gene. Schouwen-Duiveland tenslotte is de thuisbasis van Els van Baarle, Tessa Braat- Voorhuis, Miems van Citters, Saskia Eggink, Marijke Fol- kertsma, Marja de Lange, Mar- greet Leijdekker, Rijn Schre- gardus, Fransje v.d. Swan en Christel Wijland. Ook het tentoongestelde werk kent een grote verscheiden heid. Keramische objecten, werk in brons, foto's, grafisch werk, batik en schilderijen in diverse technieken. Bij de opening van de exposi tie zullen alle met vellen pa pier afgeplakte ramen, per pand onthuld worden zodat letterlijk de kunstwerken 'in zicht' komen. Er zijn folders gedrukt, ook in het Duits, waarin de route beschreven wordt en waar ook wat histo rie over de Seisdam in staat, want de expositie is natuurlijk niet alleen voor de Middelbur gers en andere Zeeuwen inte ressant. Door Anne Breel ver vaardigde vlaggen trekken daarnaast de aandacht voor de kunstroute langs huisnum mer 1 tot en met nummer 40 én de Scoopera. De traditionele zomerexpositie van de Zeeuw se Kunstkring is dit jaar geconcentreerd op de Seisdam in Middelburg. Achttien leden van de kunstkring hebben de bewoners van zestien aan de Seisdam gelegen panden bereid gevon den een aantal ramen 'af te staan' om hun werk ten toon te stellen. Onder de titel "Seisdam In zicht" wordt de expositie vrijdag 8 juni geopend en tot en met 24 juni is de kunstroute te belo pen onder het motto: Wandel en Kijk. Het wordt door veel mensen als onbeleefd ervaren; bij een ander naar binnen kijken. Vol gens Anne Breel, deelnemend kunstenaar en bestuurslid van de Zeeuwse Kunstkring is dat voor de bewoners aan de Seisdam echter geen enkel probleem. „Zonder uitzondering doen ze allemaal mee en ze zijn enorm enthousiast", vertelt ze. „We Het op huisnummer 36 te vinden werk Renée Mink 'n Geschenk" van

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1