De Vers-Passage... da's vers y Groen licht Provincie Zeeland De kracht van cultuur ■Officiële Mededelingen Maak AAP Miles van uw Air Miles AVP 98 Barbecue pakketten Jl Ijsbergsla Kiwi's Woensdag 6 juni 2001 FAAM/VLISSINGER 7 Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 23/200Ï Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Abdij Nieuws Op 15 december 2001 is de nota De kracht van cultuur; uit gangspunten provinciaal cultuur beleid 2001-2004 vastgesteld. Belangrijke beleidsonderdelen van deze nota zijn de incidentele kunst- en cultuursubsidies en het Stimuleringsprogramma Cultuur participatie Zeeland 2001-2004. Voor de subsidieaanvragen zijn per regeling aparte voorwaarden opgenomen. Aanvragen subsidie Subsidieaanvragen op grond van de Regeling Incidentele kunst- en cultuursubsidies 2002 voor acti viteiten en projecten op de ge bieden podiumkunsten, beel dende kunst, cultuureduca tie, amateurkunst, orkestbe geleiding 2003 of leesbevor dering moeten, evenals voor gaande jaren, via een aanvraag formulier worden gedaan. Uiter lijk 1 oktober 2001 moet het volledig ingevulde formulier bij de provincie Zeeland binnen zijn. De Raad voor de Cultuur Zee land zal over de subsidieaan vraag een advies uitbrengen aan het college van Gedeputeerde Staten waarna het college een besluit neemt over het wel of niet honoreren van de aanvraag. Nieuwe projecten Het Stimuleringsprogramma Cul tuurparticipatie Zeeland 2001- 2004 is met de vaststelling van de nota De kracht van cultuur officieel van start gegaan. Een belangrijke doelstelling van dit programma is het bereiken van meer en ander publiek voor kunst en cultuur in Zeeland. Zeeuwse (culturele) instellingen en organisaties kunnen in dit kader een subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan het bereiken van deze doelstel; ling. Inmiddels is een eerste aan- vraagronde achter de rug. Enkele conclusies van de eerste ronde: - Er is veel belangstelling voor het stimuleringsprogramma. In totaal zijn er voor 2001 62 aanvragen ingediend; - Het aantal projectvoorstellen dat voldeed aan de doelstel ling en criteria was teleurstel lend. Een aantal projecten was bijvoorbeeld matig onder bouwd, zowel inhoudelijk als financieel. Daarnaast waren veel aanvragen op een tradi tionele manier ingediend, als- of het stimuleringsprogramma een gewone subsidieregeling Doelstelling Uit deze ervaringen blijkt o.a. dat de doelstelling en de criteria van het Stimuleringsprogramma Cultuurparticipatie nog onvol doende bekend en duidelijk zijn. Het stimuleringsprogramma is geen gewone subsidieregeling, maar is specifiek bedoeld om nieuwe projecten te ontwikkelen die als doel hebben een nieuwe doelgroep of een groter publiek te bereiken. Kortom, het stimule ringsprogramma betekent: nieuw geld voor nieuwe projecten voor een' nieuw of groter publiek. Informatiebijeenkomst Om ervoor te zorgen dat er meer bekendheid aan en duide lijkheid over de doelstelling en de criteria van het stimulerings programma wordt gegeven, wordt door de provincie dit najaar een informatiebijeen komst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zal, onder andere aan de hand. van voor beeldprojecten, duidelijk worden gemaakt wat voor soort projec ten passen binnen het Stimu leringsprogramma Cultuur participatie. Organisaties die vorig jaar een aanvraag hebben ingediend krijgen automatisch een uitnodiging. Anderen die ook belangstelling hebben voor deze bijeenkomst, kunnen zich hier voor vanzelfsprekend ook opge geven. Voor het opvragen van het aan vraagformulier voor incidente le subsidies of opgave voor de informatiebijeenkomst kan contact worden opgenomen met mevrouw P.D. Dieleman, directie Welzijn, Economie en Bestuur, tel. 0118-631418. E-mailen kan ook: cultuurnota@zeeland.nl. Rondom het Veerse Meer Het herstructureringsproject voor het Veerse Meergebied is enige tijd geleden gestart. Door middel van een stuurgroep en een pro jectgroep, beiden met vertegen woordigers van gemeenten rond om het Veerse Meer, rijkswaters taat, provincie, waterschap Zeeuwse Eilanden en organisa ties op het gebied van landbouw, recreatie, natuur en milieu, wordt gezamenlijk ingezet op een suc cesvolle herstructurering van het gebied. Inmiddels is de proble matiek verkend en zijn er per sector visies opgesteld. Op de werkconferentie van 29 maart in de Grote Kerk in Goes.werden door diverse sectoren visies op het gebied gepresenteerd. In de eerste nieuwsbrief staan de visies op natuur en recreatie, infrastructuur en mobiliteit, de landbouw en het projectplan. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Wie belangstelling heeft voor de eerste nieuwsbrief of een gratis abonnement wil, kan contact op nemen met het informatiecen trum van de Provincie Zeeland, Abdij 9, Middelburg, tel. 0118- 631400. E-mail adres: infocen- trum@zeeland.nl. Het informatie centrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur. Het provinciale milieubeleidsplan 2001-2001, Groen licht, is vastgesteld. De komende jaren zal blijken of de doelstellingen gehaald zijn of gehaald kunnen worden. Provinciale Onderwijsraad De afdeling Basis- en Speciaal onderwijs (BOSO) van de Provinciale Onderwijsraad vergadert op woensdag 13 juni om 14.00 uur in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De vergadering is openbaar Op de agenda staan onder andere het jaarverslag Provinciale Ónderwijs Raad, advies vakantierooster schooljaar 2Q02-2003 en schoolmaatschappelijk werk. De volledige agenda en de bijbehoren de stukken komen ter inzage te liggen bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Middelburg, tel. 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur. In het milieubeleidsplan worden drie hoofdthema's onderschei den: stedelijke leefomgeving en milieu, landelijk gebied en milieu en duurzaam ondernemen. In het plan wordt een streefbeeld beschreven, waarin letterlijk en figuurlijk geen vuiltje meer aan de lucht is. Ook de grond en het water zijn schoon. Mens en na tuur zijn met elkaar in evenwicht. Voor het zo ver is moeten nog wel wat zaken worden aange pakt, zoals de risico's die klimaat verandering met zich brengt, geluidshinder, fijn stof en zomer smog. Ook de verzuring en ver mesting van het milieu moeten nog verder worden teruggedron gen. Duurzaamheid Bij de ontwikkeling van de eco nomie of andere grote projecten in de wegensector of de aanleg van bedrijfsterreinen moeten dusdanige maatregelen worden getroffen dat schoon wordt ge produceerd. Zodoende hoeven op termijn geen dure schoon- maakoperaties te worden uitge voerd. Bouwplannen in de dor pen en steden worden op duur zaamheid getoetst, wat onder meer inhoudt dat toekomstige bewoners optimaal gebruik kun nen maken van lichtinval, opvang van regenwater voor toi letspoeling en soortgelijke zaken. Bescherming In het landelijk gebied moeten kwestbare natuurgebieden extra worden beschermd om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwik kelen. Verstoring en vervuiling zijn er zonder meer uit den boze. Controle Naarmate bedrijven meer en beter aantonen dat zij ernst maken met de terugdringing van milieuvervuiling kunnen de regels in vergunningen globaler worden opgesteld en kunnen controles minder vaak of minder intensief worden uitgevoerd. Die zelfregulering kan alleen op basis van wederzijds vertrou wen. Zodra de bereidheid om zelf maatregelen te nemen min der is, zullen de voorschriften en contolles strenger zijn. Sanering In de bodemsanering hoeft niet altijd meer de laatste korrel ver vuild zand of druppel grondwa ter te worden geschoond. Het uitgangspunt bij de aanpak van de vervuiling wordt gevormd door het gebruik van de grond. Zodoende kunnen de sanerings- kosten worden beperkt. Voor waarde blijft wel dat de vervui ling zich niet ondergronds ver der kan verspreiden. Aanvragen Het milieubeleidsplan 2001- 2006 is gratis verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maan dag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Door ons gedaen Na in het Zeeuws Museum al een record aantal bezoekers (7.500 in 3 maanden) getrokken te heb ben is de Zeeuwse merklap Door ons gedaen in april dit jaar aan haar Tour de Zélande begonnen. De merklap staat te boek als 'De grootste Merklap van Nederland en België' en zal worden opgeno men in de komende editie van Guinness World Records. In samenwerking tussen Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, de provincie, gemeenten en expo santen is in twee van de vier regio's de tentoonstelling Door ons gedaen te zien geweest. Op verzoek van de Kunstkring Tholen vond de Zeeuwse merklap in april en mei een plaats in de Nederlands Hervormde Kerk in Tholen. Daar kwamen maar liefst 5.500 mensen dit speciale stuk cultureel erfgoed bekijken. Aanstaande zaterdag, 9 juni, is Zeeuwsch-Vlaanderen aan de beurt. De Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" heeft ruimte gevonden in de Basiliek van Hulst. De heer P. Weemaes, wet houder van cultuur van de gemeente is gevraagd de officië le opening te verrichten. Tot 8 augustus is de tentoonstelling daar te zien. Voor de volgende twee tentoon stellingen van Door ons gedaen wordt op dit moment naar ruim tes gezocht op Schouwen- Duiveland en de Bevelanden. Een expositieruimte van op zijn minst 12 bij 22 meter is gewenst. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, telefoon 0118-631051. Het boek Door ons gedaen, merklappen en merklapmotieven uit Zeeland is al enige tijd uitver kocht. Het is de bedoeling dat er een herdruk komt. Al meer dan 400 mensen hebben ingeschre ven op een nieuw exemplaar. Het boek vond zijn weg in binnen- en buitenland. Nog 200 inschrijvin gen zijn nodig om een herdruk mogelijk te maken. Het boek is rechtstreeks te bestellen bij de boekhandel en tijdens de exposi tie in Hulst. RH HHHHH Milieu Vergunning Gemeente Vlissingen Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan de gemeente Vlissingen een vergunning Grondwaterwet met voorschrif ten ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen verleend voor het ont trekken van grondwater ten be hoeve van de bouw van het stad- gewestelijk zwembad Vlissingen- Middelburg. De vergunning ligt van 7 juni tot en met 18 juli 2001 ter inzage bij: - de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 en desgevraagd bui ten kantooruren - in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en 13.30- 15.00 uur en (na telefonische afspraak 0118487204) op woensdagavond van 17.15- 20.15 uur en - in het gemeentehuis van Middelburg, dienst stadsont wikkeling, afd. milieuzaken, op werkdagen van 8-12 en 13- 16 uur en (na telefonische af spraak 0118-675241) op don derdagavond van 18-21 uur. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ont- werp-vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning en belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver gunning kunnen tot en met 18 juli 2001 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De ver gunning wordt op 19 juli 2001 van kracht, tenzij overeenkom stig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet be stuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor ziening is gedaan bij de Voorzit ter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toe lichting en kopieën van ter in zage gelegde stukken kunt u zich wenden tot E.J. Lere (tel. 0118- 631189). Vergunningen bagger- depot Westkapelse kreek Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aanvragen ontvan gen van het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden te Goes om vergunnin gen Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging opper vlaktewateren voor het oprich ten en in werking hebben van een depot bestemd voor het ontwate ren van baggerspecie afkomstig uit de Westkapelse kreek te Westkapelle. De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer gecoör dineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het water schap Zeeuwse Eilanden hebben de vergunningen verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu. De vergunningen liggen van 7 juni 2001 tot en met 18 juli 2001 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren; in het gemeentehuis van Veere, Traverse 1 te Domburg, op werk dagen van 9-12 en 14-16 uur en op donderdagavond van 17.30 - 19.00 uur, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 912 en van 1416 uur, in het en bij de receptie van het water schap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 te Goes, op werk dagen van 9-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0113- 241268) van 18-21 uur. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning(en), de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning(en) en belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver- gunning(en) kunnen tot en met 19 juli 2001 tegen de vergunning(en) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De vergunning(en) worden op 20 juli 2001 van kracht, tenzij over eenkomstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8.81 van de Algemene wet be stuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor ziening is gedaan bij de Voorzit ter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). Bij Stichting AAP krijgen uitheemse dieren weer een kans. Dankzij het Air Miles spaarprogramma vliegen de dieren kosteloos naar een nieuwe bestemming, die de stichting over de hele wereld zoekt in dierentuinen of reservaten. Zo vloog chimpansee Judy onlangs op Air Miles naar Zuid-Afrika, waar zij nu in een prachtig verblijf woont. En dat terwijl zij als baby met kleertjes aan door het huis liep! Vele Air Miles- spaarders gaven dit voormalig huisdier weer een volwaardig apenleven. Spaart u mee voor de dieren van Stichting AAP? Bel 036 538 44 84 STICHTING Vers belegde broodjes... Broodje Eisalade de Luxe 4 Krentenbollen The Real American Pizza champignon/beef slice per stuk 295 295 4 Puntjes samen voor Van 2 tot 200 personen, wij leveren alle benodigdheden: gasbarbecues, salades, sauzen, stokbrood en natuurlijk diverse grillspecialiteiten. Waaronder: french steak, voorgegaarde spareribs, voorgegaarde drum sticks, kip- en varkens saté uit eigen keuken, shaslicks, barbecue- Groentehal flfoyiuoe, oo^st! Nieuw Zeelandse 12 stuks Hollandse Ai onze Nieuwe vissalades zijn ppr stuk 3,25 uit eigen keuken! per 100 gram van 3,45 voor no. 23/24 geldig t/m zaterdag 16 juni 'S le^e/ste^0VV,^<?/ ka|1 dfi

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 19