Start project Buitengewoon Veilig Magistraatwijk Nieuwe woonsfeer is uitgesproken uitdagend KORT KORT KORT KORT KORT KORT li? Echte Energie garandeert groene stroom Cultuurprijs voor Bouwen in de Beurs Veel publieksinformatie op vernieuwde site VROM Goed Hout voor Aannemers Koopsominfo via internet Rijksmonumenten krijgen facelift' van 200 miljoen HUREN in Midden Zeeland. Bepaal dan uw - met: door Inge Adriaansen De herstructurering van de Middelburgse Magi- straatwijk is in voile gang. Na de spectaculaire sloop van de hoogbouwflats is inmiddels in het hart van de wijk de eerste paal van de 'multi functionele accommodatie Magistraatwijk' ge slagen. Op deze locatie worden de basisscholen, het gymnastieklokaal, het wijkcentrum. Stich ting Kinderopvang en een onderdeel van Arduin gevestigd. Ook de nieuwbouwplannen voor de appartementen en het winkelcentrum krijgen steeds meer hun definitieve vorm. Op bouwkun dig gebied is er dus volop actie in de wijk. de leefbaarheid in de Magi straatwijk verbetert is het 'Boomspiegel-adoptieplan'. Een boomspiegel is de grond rondom een boom in het trot toir. Bewoners die een derge lijke boom voor de deur heb ben staan krijgen de gelegen heid de boomspiegel te adop teren. Dat wil zeggen dat de bewoner zelf plantjes of bol len in de grond zet en deze ook onderhoudt. De bedoe ling is dat er zo allerlei kleu rige eilandjes ontstaan die straten een vrolijk en leven dig beeld geven. Voor bewo ners die tijdens de wijk- opruimdag besluiten een boomspiegel te adopteren heeft de gemeente als extra stimulans leuke plantjes be schikbaar. Wie zich (alsnog) aan wil mel den als vrijwilliger of meer in formatie wenst over de wijk- opruimdag Reyershove kan contact opnemen met Wijkbe- middelaar Tiny Swierts in het Wijkondersteuningspunt aan de Rentmeesterlaan 4, tel. 640834 of Anja Jonkman van Wijkbeheer, tel. 675788. ken en de wijk een flinke schoonmaakbeurt te geven. De wijkopruimdag gaat om 9.45 uur officieel van start. Daarna gaan bewoners, politie, Woon- goed, toezichthouders, de wijk- vereniging, de SKWM met de Troepgroep, groenbeheer, de stadsreiniging en de wijkon- derhoudsploeg aan de slag om in de wijk diverse opknapwerk- zaamheden te verrichten, on kruid en zwerfvuil op te ruimen en de straten te vegen. Vol gens de organiserende partijen zit de kracht van dit soort pro jecten in de samenwerking. De ervaring leert dat 'samen aan de slag in de woonwijk' een band schept tussen bewoners. Anja Jonkman van Wijkbeheer Middelburg hoopt dan ook dat de bewoners massaal aan de actie zullen deelnemen. „De bewoners zijn door ons geïn formeerd middels een nieuws brief. Hierop staan de straten waar de wijkopruimdag ge houden wordt en de oproep natuurlijk om mee te doen." Boomspiegel De bewoners kunnen op ver schillende manieren een bij drage leveren aan de wijk- Maar een prettige woonwijk ontstaat niet door alleen maar mooie gebouwen en huizen neer te zetten. Parallel aan de bouwkundige ontwikkelingen loopt de aandacht voor de leef baarheid van de wijk. Uit on derzoek is gebleken dat veel bewoners zich niet altijd veilig voelen in de wijk en dat de so ciale cohesie in de wijk, de contacten tussen bewoners onderling, niet erg groot is. Dit terwijl veel bewoners te ken nen geven hier wel behoefte aan te hebben. Om deze, en nog meer, knelpunten aan te pakken is er voor de Magi straatwijk een speciaal leef baarheidproject ontwikkeld: 'Buitengewoon Veilig'. Een in tensief samenwerkingsver band tussen bewoners, ge meente, politie en Woongoed Middelburg. Op het program ma staan de volgende onder delen: Herbestraten achterpa den door Woongoed; opknap pen voor- en achtertuinen door bewoners; aanpak schuttingen achterpaden door bewoners; aanpak illegale bouw en aan bouw door gemeente en Woongoed; verbeteren veilig heid door politie en gemeente en buurtpreventie door politie. Al deze projecten moeten bij dragen aan een veilige, schone wijk waar het goed wonen is. Verlichting Met de herbestrating van de achterpaden wordt volgende week al gestart. Ook zullen de achterpaden door Woongoed worden voorzien van verlich ting. Dit zal het gevoel van vei ligheid zeker verhogen. „Wie fysiek niet in staat is het grof vuil naar de wagen te brengen kan dit uiterlijk dins dag doorgeven aan het wijk ondersteuningspunt Zuid, tel. 640111. Bij deze mensen kan het dan opgehaald worden. En wij roepen de bewoners op de omgeving rond het huis vooraf of op de dag zelf netjes te maken. Voor het vegen van de stoepen worden bezems uitgedeeld. Tijdens de wijkopruimdag in Nieuw Middelburg werd gretig gebruik gemaakt van de grofvuilinza- meling. Met een groep vrijwilligers trekken we de wijk door om het zwerfafval op te ruimen. En dan hopen we dat zo rond drieën de hele wijk weer blinkt. En dat de mensen er ook nog een gezellige dag aan gehad hebben. Tot nu toe zijn de wijkopruimdagen altijd zeer geslaagd, vandaar dat we dit project ook in de Stromen- wijk uitvoeren. Hier vindt de schoonmaakactie 20 juni plaats." Een ander project dat De wijkonderhoudsploeg levert een belangrijke bijdrage aan de opruimdag. Woensdag 13 juni is er in Rey ershove een wijkopruimdag, waarbij alle bewoners worden uitgenodigd gezamenlijk de handen uit de mouwen te ste- opruimdag. De Stadsreiniging zorgt voor een grofvuilwagen in de wijk waar iedereen zijn grofvuil uit huis, dus geen as best, puin, chemisch afval of groot tuinafval, kwijt kan. Glamourchic is de meest gedurfde woonsfeer deze zomer. Geïnspireerd op de uitbundige Amerikaanse lifestyle uit de jaren zeventig, wanen de bewoners zich in een ideaal decor voor een flirterige cocktailparty, een hippe kaasfondue of een Chinese 'take away' in stijl. De luxe van glanzende materialen en ver leidelijke kleuren viert hoogtij. Goud, cash- mier, zijde en leer geven dit interieur een rijk gevoel. Caramel, camel en crème brulé, zijn de nieuwste basis- kleuren, die verrassend goed combineren met sensuele pastels en hier en daar een knalroze accent. Chinese des sins, handgeborduurde bloemmotieven en fragiele stoffen met pailletjes en gouddraad komen terug in kleding en in het interieur. Deze subtiele toevoegingen geven dit interieur een span nende uitstraling, die past bij de tikkeltje decadente smaak van de bewoners. Glamourchic is een interieur met internationale allure. Het laat zien dat er uitbundiger geleefd en gewoond wordt. Meer uitgesproken, meer uit dagend. Zakelijk en sexy, ro buust en fragiel, het zijn deze contrasten die een geheel nieuwe look creëren voor het modern-klassieke interieur. Bij binnenkomst wanen de bewoners zich in een suite van het Beverly Hills Hotel. Elegantie, luxe en comfort zijn zichtbaar de uitgangs punten. Charlie's Angels Geïnspireerd op de laatste mode- en interieurtrends, met een knipoog naar de re vival van Charlie's Angels, krijgt dit interieur een zachte, vrouwelijke uitstraling met een decadente en sexy on dertoon. Klassieke materia len zoals goud, leer, zijde, cashmier en bont worden gecombineerd met moderne materialen als plexiglas, glas, lurex en hout. Naast de war me basiskleuren als caramel, zitelementen worden opge steld in een hoek of in een halve cirkel. Opvallend detail is dat de meubelen geen rechte vormen hebben. Ze zijn (half)rond van vorm of hebben afgeronde hoeken. Deze grote, royale zitmeube len zijn bekleed met leer en suède dat varieert van ge kleurd en bewerkt leer tot patchwork. De cocktailbar, met bijbehorende krukken op draaipoot, is in ere hersteld. Evenals de verrijdbare salon tafel, zorgvuldig gestyled met designlampen, cocktail glazen en drankflessen. De styling met accessoires, sfeerverlichting en groende- coraties is bij Glamourchic erg subtiel. Dit om geen 'fout' beeld te krijgen met te veel klatergoud of overdadi ge tierelantijnen. Vazen van gerookt glas en schalen van mozaïek zijn eyecatchers. Ze ker in combinatie met exoti sche bloemen zoals orchi deeën en strelitia. Maar ook eenvoudige grassoorten, be plakt met bladgoud, dragen bij aan het exclusieve sfeer tje. De palm en de yucca ge ven een exotisch retro-tintje aan dit chique decor. honing, crème en camel wordt de sfeer fris en zo mers door subtiele pastel kleuren, zoals zalm, groen, li la en roze. Hier en daar wordt een fel kleuraccent aange bracht, bijvoorbeeld in fuch sia, om het wat saaie ton- suurton kleurenpalet te door breken. De brede verticale .lamellen zijn, als raamdecoratie of als ruimteverdeler, weer hele maal terug. Dit keer op maat gemaakt en zijdeglans goud gespoten waardoor een glossy effect ontstaat. Deze strak ogende lamellen wor den moeiteloos gecombi neerd met een meer dramati sche decorering van glan zende, rijke stoffen. Dat kan zware tafzijde zijn maar ook soepele satijn, stijve tule of broze voile. Vernieuwend is de dessinmix van Chinese bloesems, geometrische vlakken, pucci-motieven, cro- coprints en handgeborduur de klassieke dessins. De sub tiele afwerking van gordij nen, kussens en bedtextiel met kant, kwastjes en roman tische roosjes geeft het inte rieur iets extra persoonlijks. Ronde vormen Op de vloer dragen hoogpo lig tapijt of glanzend natuur steen zichtbaar bij aan het luxe gevoel. Dit jaar worden succesvolle collecties zitmeu belen uit de zeventiger jaren opnieuw geïntroduceerd. Ook de nieuwe meubelen hebben meestal een retro- look. De aaneengeschakelde m mf IM Elegantie, luxe en comfort zijn zichtbaar de uitgangspunten bij Glamourchic. foto: Perscentrum Wonen. ^Tie zijn wasmachine op 'groene' stroom wil laten draaien kan vanaf 1 juli terecht bij het nieuwe energiebedrijf Echte Energie. Dit bedrijf levert uitsluitend stroom die is opge wekt uit wind, zon of waterkracht. Aanmelden kan sinds kort via de website www.echte-energie.nl. De benodigde groene stroom is voor de eerste tienduizend klanten reeds door Echte Energie ingekocht en wordt voor honderd procent opgewekt door Nederlandse windmo lens. De stroom van Echte Energie is geen cent duurder dan gewone energie, wordt verzekerd. De Prijs voor Kunst- en Cultuureducatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds is dit jaar toegekend aan de Stich ting Bouwen in de Beurs. De prijs bedraagt honderddui zend gulden en wordt 30 oktober uitgereikt in De Nieuwe Kerk te Amsterdam. De Stichting Bouwen in de Beurs stelt zich ten doel het bevorderen en vergroten van interesse voor architectuur in de samenleving door het geven van voorlichting en het organiseren van een workshop in de Beurs van Berlage, waar kinderen van 7 tot 12 jaar in de vorm van maquettes hun droomwoonplek kunnen bou wen. De workshop Bouwen in de Beurs vond voor het eerst plaats in 1998. Sindsdien realiseren jaarlijks 600 kin deren onder leiding van 70 architecten en 80 vrijwilligers hun persoonlijke droom. De vierde 'Bouwen in de Beurs' vindt dit jaar op 25 november plaats. De werving van deel nemers gaat via bezoek aan scholen en de verspreiding van folders en posters. Het evenement is voor kinderen gratis toegankelijk. Het initiatief en de methodiek van Bou wen in de Beurs zijn inmiddels overgenomen door vier ar chitectuurcentra in Leiden, Amersfoort, Groningen en Haarlem. De vernieuwde site van het ministerie van VROM (www.minvrom.nl) bevat sinds kort algemene informatie over een groot aantal publieksonderwerpen. De informatie is geclusterd rond thema's als 'In en om het huis', 'Ge zondheid veiligheid', 'Subsidies', en 'Huren en kopen'. De clusters bevatten in totaal bijna 70 onderwerpen waar over bij Publieksvoorlichting van VROM de meeste vragen binnenkomen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld Legionella, Huursubsidie, GSM-antennes, Recreatiewoningen en Mi lieukeurmerken.. Voor veel onderwerpen verwijst de site door naar andere informatiebronnen, zoals MilieuCentraal, het milieu-informatiepunt voor consumenten (www.mi- lieucentraal.nl). Afhankelijk van de actualiteit en de bin nenkomende vragen zal VROM over meer onderwerpen publieksinformatie aanbieden. Specifieke en specialistische informatie over VROM-onder- werpen is nog steeds rechtstreeks via de knoppen Milieu, Ruimte en Wonen toegankelijk, maar is in veel gevallen ook via de publieksinformatie te vinden. Naast het pu- blieksdeel heeft de site ook een nieuwe vormgeving gekre gen, een aangepaste navigatiestructuur en een verbeterde zoekfunctie. De afdeling Houttoepassingen van TNO Bouw roept aan nemers op deel te nemen aan het project Goed Hout voor Aannemers. Dit project, met een looptijd van ruim een jaar, heeft tot doel het verantwoord gebruik van duurzaam geproduceerd hout in de bouw een nieuwe impuls te ge ven. Aannemers kunnen door experts van TNO begeleid wor den bij hun houtaankoop, houttoepassingen en houtsoor tenkeuze in bouwprojecten. Hiermee wil TNO Bouw de overstap naar toepassing van uitsluitend duurzaam gepro duceerd hout faciliteren. De begeleiding door TNO is mede dankzij een bijdrage van de Stichting Doen! kosteloos en bestaat onder meer uit het oplossen van knelpunten rond levertijden, garantiere gelingen en ontwerpkwesties. Voor meer informatie kan gebeld worden met 015-284 22 20. Als een woning wordt verkocht maakt de notaris een transportakte op, die wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Zoals het woord al aangeeft zijn die gegevens openbaar. Dat wil zeggen dat het Kadas ter op verzoek bepaalde gegevens kan verstrekken: ver koopdatum, prijs, perceelsoppervlakte en eventuele zake lijk rechten, zoals de aanwezigheid van een erfdienstbaar heid. Koopsommen kunnen al langer opgevraagd worden via bijvoorbeeld de Koopsomtelefoon, maar vanaf 1 mei ook via de website van de Vereniging Eigen Huis: www.ei- genhuis.nl. Door het intoetsen van een postcode, plaats, of straat en huisnummer, kunnen koopsommen worden opgevraagd van woningen die de afgelopen vijf jaar zijn verkocht. Voor het opvragen van deze Kadastergegevens vraagt Vereni ging Eigen Huis een vergoeding. Betaling geschiedt via een eenmalige machtiging in een beveiligd systeem. De prijsinformatie is alleen voor leden van Vereniging Eigen Huis. Het rijk heeft in totaal 200 miljoen beschikbaar gesteld om de restauratieachterstand bij kanjermonumenten - om vangrijke en complexe rijksmonumenten die dringend aan restauratie toe zijn - aan te pakken. Verder uitstel van res tauratie zou tot grote vervolgschade en hoge kosten lei den. Enkele kanjermonumenten die op de lijst staan zijn het Vredespaleis in Den Haag, het Van Nellecomplex in Rotter dam, de Beurs van Berlage (Amsterdam), Kasteel Ameron- gen (Amerongen), Kasteel Broekhuizen (Leersum), Kasteel de Haar in Haarzuilens, de Basiliek van St. Jan ('s-Herto- genbosch), Kasteel Neubourg (Gulpen), het Glaspaleis in Heerlen, Grote of Jacobijnerkerk (Leeuwarden), de Nieuw- stadskerk (Zutphen), Kasteel Nederhemert (Zaltbommel) de Synagoge in Enschede en de Nederlandse Israëlitische Hoofdsynagoge in Arnhem. (Advertentie) '.k Mtp jeetand.woonkouM.nl Woensdag 6 juni 2001 Jaargang 5 nummer 11

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 13