Na tweehonderd jaar weer Zeeuwse wijn Kunst Collectie Karin Ernens in Kadepand Straatspeeldag Westerzicht Woensdag 6 juni 2001 FAAM/VLISSINGER 17 door Frank Husslage Aan de Vrouwenpolderseweg in Vrouwen polder ligt, verscholen tussen boomgaar den en achter windsingels, een heuse wijn gaard. Na al enkele jaren appelwijn uit eigen boomgaard verkocht te hebben is het 15 juni eindelijk zo ver. Na tweehonderd jaar wordt er dan voor het eerst weer commercieel verbouw de Zeeuwse druivenwijn geschonken. Met de ontkurking van de eerste fles zal mevrouw De Bruijn, burgemeester van Veere, dit feit luister bijzetten. Wijngaardenier Jurjen van Opstal heeft al langer een tuinbouwbedrijf op de huidige locatie. Voorheen teelde hij hoofdzakelijk appels. „On danks dat we appels van A- kwaliteit leverden moest er toch nog vaak geld bij. Het was economisch niet rendabel om de boomgaarden daar voor in stand te houden." ver telt de baardige wijnkenner. „Zeeland heeft een bijzonder klimaat", gaat hij verder „we hebben hier bijna de meeste zonuren van Nederland per jaar en daarbij nog de zilte zeewind. De grote hoeveel heid zon is uiteraard erg gun stig voor de groei van de drui venwingerd. De zilte zeewind, met name in het najaar, draagt zorg voor een volle smaak van de wijn. Hiermee levert ons microklimaat een specifieke Zeeuwse wijn op." Riesling De wijngaard aan de Vrou wenpolderseweg is nu drie jaar oud. „Hoewel de win gerds nog erg klein ogen, zijn ze voor de kenner een lust voor het oog" legt Van Opstal uit. „Ik heb hier onder andere de soorten Sauvignon, Riorta en Regent staan. Hiervan ma ken we verschillende wijnen, ieder met een eigen karakter. De wijnen worden samenge steld uit verschillende drui- venrassen. Zo produceren we bijvoorbeeld 'Regendo'. Deze witte wijn wordt gemaakt van DONDERDAG Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetingsmid dag voor 50-plussers, 14 u. Sportzaal Van Doornlaan West-Souburg, internationale dans, 10 u. Buurthuis De Schuur Oost-Souburg, line- dance voor gevorderden, 19.30 u. FNV Zeeland, telefo nisch spreekuur ABW-uitke- ring van 10-12 u., tel. 625655. Fitnesscentrum Stamina Vlissingen, astmafitness voor mensen met astma en COPD, 14 u. Wijkcentrum Schelde- buurt Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. Strandpaviljoen Panta Rhei Vlissingen, jamses sie, 20 u. Activiteitencen trum Vlissingen, koffiecontact, 9.30 u. Crea-Doe, 9.30 u. Cur sus Schilderen, 13.30 u. Kook- café, 17.30 u. VRIJDAG de druivensoorten Regent en Dorrenvelder. Deze laatste soort wordt ook gebruikt in een aantal Duitse wijnen. De wijn die uit deze combinatie van soorten ontstaat lijkt qua smaak enigszins op Riesling. De namen van de twee soor ten zijn samengetrokken tot de naam waaronder we de wijn verkopen: Regendo." Bottelen Drie jaar geleden heeft burge meester van Veere, mevrouw De Bruijn, de eerste fles com mercieel geproduceerde ap pelwijn geopend. Vrijdag 15 juni zal ze de eerste fles drui venwijn openen. Na tweehon derd jaar is er daarmee weer commercieel verbouwde Zeeuwse wijn te koop. „Er is vanuit de handel veel belang stelling voor deze wijn" vertelt Van Opstal „Tijdens proeverij- en hier op het bedrijf is gecon cludeerd dat onze wijn boven het niveau van de meeste, geïmporteerde, huiswijnen uitsteekt. Er zijn ook al contac- Wijnmaker Jurjen van Opstal presenteert de eerste Zeeuwse oogst. ten met inkopers van grote wijnhuizen die dit specifieke streekproduct graag in hun as sortiment op willen nemen." Voor de Walcherenaren is het prettig om te weten dat de wijn niet alleen via groothan dels de provincie verlaat. Op Vrouwenpolderseweg 44 kan de wijn ook ter plekke ge proefd en gekocht worden. In de voormalige appelkoelcel van het fruitteeltbedrijf is nu een proef- en verkoopruimte ingericht waar particulieren terechtkunnen. Vanaf daar loopt ook een route door de wijngaarden, langs de drui- venpers en door de bottelarij. Groepen vanaf 10 personen krijgen een persoonlijke rond leiding, individuele bezoekers kunnen aan de hand van een foto: Frank Husslage beschreven route zelf kijken hoe de Zeeuwse zon gebotteld wordt. Openingstijden in Juni: vrij dagmiddag, zaterdag van 13 tot 16 uur. In juli en augustus: dinsdag tot en met zaterdag van 13 tot 17 uur. Sinds afgelopen maandag is Middelburg een kunstgalerie rijker. Aan de Rouaanse Kaai 27 in Middelburg opende Karin Ernens tweede pinksterdag de deuren van haar Kunst Collec tie. De galerie is een verzamelplaats van alles wat Karin zelf mooi vindt en dat is véél. De col lectie bestaat uit een zeer gevarieerd scala schilderijen, zeefdrukken en brons van heden daagse kunstenaars in allerlei stijlen. eens tegen kunt komen in de kunstwereld, ledereen kan en mag van kunst genieten, on geacht wie je bent en wat je doet. En dat wil ik in de gale rie ook tot uiting laten komen. Het is een plek waar mensen op het gemak rond kunnen kij ken, en advies of informatie kunnen krijgen en zij kunnen hier natuurlijk terecht voor aankopen. Jongerencentrum Midgard Middelburg, grootbeeldvideo film, 20 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, kla verjassen, 13.15 u. Activitei tencentrum Vlissingen, koffie contact, 9.30 u. Cursus Pop pen maken, 9.30 u. EHBO, 13.30 u. Computerles Word, 13.30 u. ZATERDAG Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, buurtcontact, 15 u. Raayberg Bergen op Zoom, nachtwandelocht Bergen op Zoom-Vlissingen, 75 kilome ter, 24 u. Buurthuis Aldegon- de Vlissingen, Salsa party met demonstratie salsa dansen, 20 u. Plein Saronkerk Oostka- pelle, rommelmarkt, 9 u. Ontmoetingscentrum Dau- wendaele Middelburg, dans avond, 20 u. ZONDAG Café Zeelandia Hansweert, wandeltocht Hansweert-Vlis- singen, 45 kilometer, 5.30 u. Buurthuis Aldegonde Vlissin gen, darten, 14 u. MAANDAG Sporthal Baskenburg Vlissin gen, aangepast sporten voor mensen met Astma en COPD, 14.30 u. Theo van Doesburg centrum Vlissingen, country line dance voor beginners, 9.45 u. Wijkcentrum Schel debuurt Vlissingen, soosmid- dag, 13.30 u. Buurthuis De Schuur Oost-Souburg, klaver jassen en line dance voor be ginners, 19.30 u. Zwem school De Parel Domburg, ba- byzwemmen, 15 u. Activitei tencentrum Vlissingen, koffie contact, 9.30 u. Cursus Teke nen/Schilderen, 13 u. Koers- bal, 13.30 u. Cursus Spaans, 10 u. Cursus Surinaams ko ken, 17.30 u. Dansles, 19.30 u. Kunst Collectie Karin Ernens is een galerie en expositieruimte ineen. Het voorste gedeelte van het prachtige monumen- tenpand is gevuld met de vas te collectie en de achterkamer is ingericht voor wisselende exposities. Op dit moment is daar het werk van Anton Karssen te zien. Karin, zelf kunstliefheb ber pur sang, bemiddelt in aan- en verkopen van schilde rijen en zeefdrukken van he dendaagse kunstenaars en biedt kunstenaars de gelegen heid om in haar sfeervolle 'achterkamer' te exposeren. Met de galerie hoopt Karin een brug te slaan tussen de kunstliefhebber en de kunste naar. „Openheid en laagdrem peligheid zijn de dingen die ik met de galerie nastreef. Ik ben zelf een heel open mens en hou niet van dat stijve opge dirkte gedoe wat je nog wel DINSDAG Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, koffie contactoch tend, 9.30 u. Bachten Reede Vlissingen, handwerkgroep voor 55-plussers, 14 u. FNV Zeeland, telefonisch spreek uur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koersbal, 13.30 u., country line dansen, 18.30 u. Buurthuis De Schuur Oost-Souburg, dammen voor jong en oud, 18.30 u., dansles voor gevor derden, 19.30 u. Mensa Stichting Majoraat Vlissingen, sporten voor 50-plussers, 10- 12 u. Activiteitencentrum Vlissingen, koffiecontact, 9.30 u. Kaarten maken, 9.30 u. Klei- club, 13.30 u. Cursus Bier-wijn brouwen, 13.30 u. WOENSDAG Wijkcentrum Open Hof Vlis singen, soosmiddag voor 50- plussers, 13.30 u. Diensten centrum Ouderen Westkapel- le, wekelijkse soos voor 55- plussers, 19 u. Sportfond- senbad Vlissingen, aangepast zwemmen voor mensen met astma en COPD, 12.30 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sociaal spreekuur, 13.30 u. Buurthuis De Schuur Oost-Souburg, naai cursus, 9.30 en 19.30 u., dans les voor beginners, 19.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, darten, 19.30 u.* Buurthuis De Schuur Oost- Souburg, line-dance voor kin deren, 14 u. Jongerencen trum Midgard Middelburg, grootbeeldvideofilm, 20 u. Activiteitencentrum Vlissin gen, Computerles, 9.15 u. Franse les, 11 u. Cursus En gels voor beginners, 13.30 u. Cursus Engels voor gevorder den, 14.45 u. Naast de Kunst Collectie in Middelburg heeft Karin een gelijksoortig bedrijf in West broek, haar voormalige woon plaats. Een echte nieuwkomer in het vak is zij dan ook niet. „Ik heb de liefde voor de kunst geërfd van mijn familie. Mijn vader en ooms zaten allemaal in de kunsthandel, ik heb het dus met paplepel ingegoten gekregen. In 1996 heb ik het familiebedrijf doorgestart. Dankzij en door mijn familie heb ik heel veel kennis en er varing kunnen opdoen in de kunstwereld. Daar ben ik heel blij om want ook dankzij de goede basis die mijn familie in het bedrijf gelegd heeft kan ik nu bogen op een heleboel kennis en een zeer groot net werk. Want dat is natuurlijk in de kunsthandel ook heel be langrijk: je moet de juiste mensen kennen. En dat maakt dit beroep nu ook weer zo ont zettend leuk, al die contacten. Kunstenaars zijn over het al gemeen hele mooie mensen en er zijn er dan ook veel waar ik een hele leuke relatie mee heb. Maar ook het speurwerk is heel fascinerend. Op zoek naar een bepaald werk, al dan niet in opdracht van een klant, kom je van alles tegen." Artistieke waarde Hoe enthousiast Karin Ernens ook is, zij laat zich niet met ie dere kunstenaar in. „Ik moet er zelf een goed gevoel bij hebben en natuurlijke moet de artistieke waarde van het werk hoog zijn. Dat is natuurlijk een moeilijk te definiëren begrip, maar door de loop der jaren ontwikkel je daar een gevoel voor. Iets is voor mij pas kunst als er gevoel en passie in zit. Een perfecte weergave van de werkelijkheid maar zonder uit straling en emotie is geen kunst." Of iets al dan niet ver koopbaar is kent ongeveer hetzelfde verhaal. Volgens Karin is dat ook een kwestie van gevoel, waarbij ze op merkt dat er altijd wel iemand is die een bepaald stuk prach- - tig vindt. Kunst Collecties Karin Ernens is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 18 uur en tijdens koopavonden. Tijdens de openingsuren staat het iedereen vrij om een kijkje binnen te nemen. Als deelne mer aan de kunst en cultuur route is de galerie ook iedere eerste zondag van de maand geopend. Karin Ernens: "Kunst om van te genieten". Westerzicht krijgt zijn eigen Kinderspeeldag. Woensdag 20 juni om 13 uur opent wethouder mevrouw Poppe-de Looff de dag waarbij jong en oud in de buurt betrokken wordt. De speeldag is een initiatief van Ru- di Hamers uit Westerzicht. Hij kreeg dit idee toen hij hoorde Westerzicht niet aan de Nationale Straatspeeldag meedoet. Hamers koppelt het aan gename aan het nuttige door de opbrengst van de dag te schenken aan het Vlissingse dierenasiel. Tussen de huisnummers 606 en 678 is het woensdag 20 ju ni vanaf 13 uur groot feest. Voor de kleinste ukkepukken worden er spelletjes georgani- die daar te groot voor zijn ko men aan hun trekken; de kin dertheatergroep 'Jazoo' gaat de kids van 4 tot 7 jaar verma ken. Daarnaast kunnen ze ook dat beschikbaar gesteld is door de Fa. Soolsma. Ook de rommelmarkt ontbreekt niet aan het geheel. Om minder af hankelijk te zijn van de luimen seerd. Maar ook de kinderen terecht op het springkussen van de weergoden zijn er voor Organisator Rudi Hamers hier op de foto met zijn eigen kids. „Ik vond het heel jammer dat Wes terzicht als wijk niet meedoet aan de nationale straatspeeldag, daarom heb ik zelf gewoon een buurtevenement georganiseerd. de rommelmarkt overdekte kraampjes aanwezig. De speeldag wordt afgesloten met een groots opgezette buurtbarbeque. Het ziet er naar uit dat dit een groot suc ces gaat worden: al ruim 50 gezinnen hebben zich voor dit bak- en braadfestijn opgege ven. Gedurende de hele dag wordt de muzikale omlijsting verzorgd door Kojak Show- productions. „Het liefst hadden we deze speeldag op de rondweg van Westerzicht gehouden" vertelt organisator en buurtbewoner Rudi Hamers. „Deze straat wordt teveel als racebaan ge bruikt en het zou een mooi signaal zijn als deze een dag per jaar als kinderspeelplaats gebruikt mag worden. On danks alle medewerking die we als buurt krijgen van de gemeente is ons dat dit jaar nog niet gelukt. We gaan nu proberen om dit volgend jaar wel te realiseren." De speeldag krijgt veel spon tane ondersteuning van ge meente en bedrijfsleven. De theatergroep komt gratis op treden, de gemeente Vlissin gen draagt 600 gulden bij aan de organisatiekosten en Albert Heijn en café De Pauw stellen bijdragen in natura ter be schikking. „Een evenement als dit komt de sfeer en onderlin ge verstandhouding in de wijk heel erg ten goede" gaat Ha mers verder „Als je ziet hoe breed het draagvlak in de buurt nu al is, verwacht ik dat deze speeldag de opmaat is tot een jaarlijks terugkerend evenement dat de wijk nog aantrekkelijker zal maken." Christenvrouwen in Afrika- Vrouwen voor Vrouwen houdt zaterdag 9 juni een verkoping en verzorgt creatieve workshops ten bate van de PACWA. De Pacwa staat voor Pan African Christian Woman Alliance. DE verkoping en de workshops zijn van 10 tot 16 uur in de Gasthuis- kerk aan de Lange Delft 94 in Middelburg. Foto-expositie- Dorpsvereni ging Sint Laurens houdt voor de zesde achtereenvolgende keer een expositie in de Nederlands Hervormde Kerk in Sint Laurens. Zeven plaatselijke fotografen to nen werk met als thema's 'Roest' en 'Vergankelijk'. De opening van de tentoonstelling is donderdag 14 juni om 17 uur door wethouder Bruinooge. De expositie is geopend op donder dag en vrijdag 14 en 15 juni van 17 tot 21 uur en zaterdag 16 juni van 11 tot 17 uur. Zaterdagmid dag wordt de expositie muzikaal opgeluisterd door een ensemble dat barokmuziek uitvoert. Avondvierdaagse Veere- Wandelsportvereniging 't Zand uit Middelburg en wijkvereni- ging Zanddijk Veere houden van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 •juni de 14e avondvierdaagse. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5 en 10 kilometer per avond. De start is vanaf 't Praetuus aan de Frans Naere- boutstraat 1 te Zanddijk. Het startbureau is geopend vanaf 18 uur en het vertrek is om 19 uur. De laatste wandeldag zijn de starttijden voor de vijf kilometer 17.45 uur en voor de tien kilo meter om 18.45 uur. Dit laatste in verband met de feestelijke in tocht in Veere vanaf het Bastion, die om 19.30 uur begint. Special Olympics- Sporters met een verstandelijke handicap uit Noord-Brabant en Zeeland komen 9 juni bijeen in het racket centrum te Breda voor de jaar lijkse Special Olympics. De dag wordt om 9.30 uur geopend door Nelli Cooman en de ope ning wordt luister bijgezet door het onsteken van de olympische vlam en het afleggen van de olympische eed door de spor ters. Tijdens de dag wordt er ge streden door wielrenners, judo ka's, zwemmers en badminton- spelers. Meer informatie bij de Zeeuwse Sportraad, Joost Hop mans, telefoon 0118-670837. Evertsen: varen en vech ten- De Archeologische Werk gemeenschap Nederland, afde ling Zeeland, houdt vrijdag 8 juni een lezing over het admiralenge- slacht Evertsen. De heer Doeke Roos uit Vlissingen schetst tij dens deze avond een beeld van het geslacht Evertsen in de pe riode 1550 tot 1750. Deze fami lie leverde in de genoemde pe riode een aantal luitenant-admi raals en vice-admiraals aan de Admiraliteit van Zeeland. De le zing is in de Zeeuwse Biblio theek aan de Kousteensedijk in Middelburg en begint om 19.30 uur. Rommelmarkt- De muziek vereniging Oefening na den Ar beid (ONDA) uit Nieuw- en Sint Joosland, houdt zaterdag 9 juni een rommelmarkt. Vanaf 9 uur is de markt rond de Nederlands Hervormde kerk geopend. Om 9.30 begint de verkoping bij op bod van de meer waardevolle, antieke voorwerpen. De op brengst van de markt is be stemd voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten. Rommel- en kleedjes- markt- Zaterdag 9 juni houdt Wijkverening Zuid een rommel en kleedjesmarkt op het school plein van de Cypressenhof aan de Prinsenhove in Middelburg. Voor de verkopers is het school plein om 9.30 uur open, het pu bliek is van 10 tot 13 uur wel kom. Handelaren zijn niet wel kom en bij slecht weer wordt de markt verplaatst naar een ande re datum. Strandjutten- Met de jutter van het Zeeuws Biologisch Mu seum lekker struinen langs het strand, op zoek naar natuurlijke en onnatuurlijke aanspoelsels. Zondag 10 juni om 14 uur ver trekt de jutter weer vanaf het Biologisch Museum aan de Duinvlietweg 6 te Oostkapelle. De rondleiding is bedoeld voor alle leeftijden en kost 3 gulden per persoon. Aanmelden is noodzakelijk en kan via telefoon nummer 0118-582620.. Een nieuw anti-puistjesmiddel van Marbert Slimme verzorgers van Marbert Uitgaan, daten, sporten, op school of tijdens de vakantie: de meeste jongeren willen er altijd goed uitzien. Soms werkt hun huid niet goed mee. Puist jes en pukkeltjes pak je aan met Pura Cut van Marbert. Pu- ra Cut reinigt, verzorgt en kal meert je huid. De Regulating Cleansing Foam is een reinigend schuim dat talgresten en stof- en vuildeel- tjes oplost. Astringent Lotion verfrist en verzacht de huid ex tra. Gebruik de Regulating Cre am 's ochtends en 's avonds na de foam: deze crème ver hoogt de weerstand van je huid al binnen enkele weken. Pura Cut is verkrijgbaar bij de betere drogisterij of parfume rie. De producten zijn te koop vanaf 22,95. Kado-doos van Bizon Zet vader aan het werk. Dat is de tip die lijmfabrikant Bizon dit jaar voor alle vrouwen heeft. Als voorzetje brengt de Goese fa brikant een Doe-Kado-Doos op de markt. Het pakket bevat tien verschillende lijmen waaronder Bison Kit, Montagekit, Houtlijm, Secondelijm, Plasticlijm, Kombi-Snel (spuit), en Dubbel Fix blokjes. Verder een lijmwijzer met daarop tal van tips en ant woorden op veelgestelde vragen. De doos is voor 27,95 te koop bij supermarkten, bouwmarkten en warenhuizen. De win kelwaarde van de losse inhoud bedraagt overigens 7,-. Meer vaderdagtips van Bizon zijn te vinden op de internetpagina www.bison.nl. Swatch voor kids De tweede collectie van de kinderhorloges van Flik Flak en Cata- mini is uit. De reeks brengt het beste van de twee bekende mer ken samen voor modebewuste jongens en meisjes. Het 'Little Backpackers'-horloge is uitgevoerd in stralend roze, fris groen en pittig oranje. Het Tipsi Tapsi-horloge was gemaakt als een ge schikte accessoire voor alle matroosjes. De blauwe vogeltjes op het donkerblauwe bandje kijken uit naar mooie avonturen tussen wind en golven. De zomerkleuren van een grasvlakte leverden de inspiratie op voor het model Wild Stripes, voorzien van dansende zebra's. Elk Flik Flak Catimini horloge wordt in Zwitserland ge maakt en voldoet aan de volgende specificaties: schokbestendige aluminium kast, mineraal glas, waterdicht tot dertig meter. Elk horloge kan in de machine gewassen worden en wordt verkocht met een klein kartonnen oefenhorloge waarmee de kinderen kun nen leren klokkijken. De verkoopprijs ligt rond de 55,-. Filodoro siert zomerbenen Bruine benen, open schoenen en gelakte tenen. In de zomer zijn benen echte eyecatchers. Maar echt charmant zijn de 'melkfles sen' aan het begin van het seizoen meestal niet. Het Italiaanse Filodoro heeft daarom een collectie panty's speciaal voor het seizoen van de zon. Ragfijn, ultradun, koel en comfortabel voor een satïntouch of een zonge bruinde teint, maar ook vrolij ke netpanty's voor een speels kleurtje op uw huid. Door de open structuur die alle lucht doorlaat zijn juist de netpan ty's geschikt voor de zomer, verkrijgbaar in roze, licht blauw, camel of zwart. Voor witte benen zijn er de 'absolute summer'-panty's. De superdunne (8 denier) en on zichtbare kousen geven een prachtig zomers tintje aan elk been. Door het transparante broekje, teennagels en hiel stuk zijn ze zelfs in open schoenen absoluut onzicht baar. De collectie is verkrijg baar in de kousenspëciaal- zaak. Netpanty's voor een speels ef fect.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 11