ROC kookt voor Alstomteam Markt, folklore en muziek in Vrouwenpolder breed Rondje met 't pontje jraamggrwr/ Muzikale voorleesactie in Souburg GUESS Si Lezersreis London faam /vlissinger VERVROEGDE AFSLUITING WOENSDAG 23 MEI 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 21 faam /vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN door Inge Adriaansen Vanmiddag klonk op de Coolsingel in Rotter dam een oorverdovende knal. Het was het startsein van de Roparun. Honderdvijftig teams lopen de komende dagen van Rotterdam naar Parijs om geld in te zamelen voor projecten die het leven van kankerpatiënten kunnen veraan genamen. Ook het Zeeuwse Alstom Running- team verscheen fris en energiek aan de start. Voor dat de Zeeuwse lopers, fietsers en begeleiders konden vertrekken moest er eerst nog van alles en nog wat geregeld worden. Rob Mol: „Er komt natuurlijk nog heel wat bij kij ken eer je naar Rotterdam kunt rijden. Maar we hebben het weer allemaal keurig op tijd gered. Een van de laatste dingen die we vandaag nog moesten doen, was het ophalen van de maaltijden bij het ROC." Zoals bekend is sponsorwerving het belangrijkste item rond de Ro parun. Geldelijke bijdragen van zowel particulieren als be drijfsleven zorgen uiteindelijk voor de financiering van de doelen. En met name de spon soring in natura, bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een bus, sportkleding of iets anders ten behoeve van de sporters en de loop zelf ma ken het de lopers mogelijk mee te doen. Het ROC Zee land zorgde, net als twee jaar geleden, voor de maaltijden voor onderweg. Aan de loca tie aan de Merwedestraat in Middelburg waren de leerlin gen van de UHO-klas (oplei ding Uitvoerend Horeca On dernemer) afgelopen vrijdag druk in de weer om de voe- dingsrijke pakketten te berei den. Docent Peter Rijnnard stelde de maaltijden samen en hield tijdens de bereiding samen met een aantal deelnemers van het Alstom Runningteam een oogje in het zeil. Vlak voor de leerlingen aan de slag gaan met de macaroni en spaghetti overleggen de docent en de vier leden van het Alstom team nog even over de sa menstelling van de maaltij den. Vegetarisch 'Kan er nu wel of geen vlees in de maaltijden?' was de cen trale vraag in de discussie. „We hebben voor pasta's ge kozen omdat we door de MKZ-crisis nog steeds te ma ken hebben met de beperkin gen rond het uitvoeren van vlees. Alleen ingeblikt vlees mag de grens over, maar dat is voor deze gelegenheid niet geschikt. Het worden dus ve getarische maaltijden, maar zeker niet minder voedzaam en smakelijk", benadrukt Rijn nard. „Na de bereiding wor den de maaltijden vacuüm verpakt en diepgevroren. Zo blijven de voedselpakketten de hele duur van de Roparun goed." Mocht er onderweg niet zoveel trek zijn dan heeft fysiotherapeut Peter Meert in ieder geval voldoende ice packs tot zijn beschikking om als het nodig is een blessure te koelen. „In geval van nood zouden de pakketjes hiervoor kunnen dienen, maar we heb ben uiteraard voldoende ech te blessureverhelpende spul len bij ons", lacht Meert. En laten we hopen dat de lopers dat de lopers voldoende ge traind en in conditie zijn en dat er zich geen ongelukjes of blessures voor doen. Als het aan Rob Mol ligt komt het al lemaal dik voor mekaar, en thousiast als altijd weet hij 'zijn' team bemoedigend toe te spreken voor hij naar Sou burg voor zijn laatste inter view met de Zeeuwse media vertrekt. De Roparun is te vol gen via www.zeelandnet.nl/ro- parun. In Vrouwenpolder is het zo zachtjes aan een traditie geworden: de Vrouwenpolderse Da gen. Twee dagen lang gezelligheid, muziek, folklore en natuurlijk markt. Op Hemelvaarts dag beginnen de feestdagen traditioneel met de opening ven de eerste jaarmarkt van het zo merseizoen. En vrijdags staan het ringrijden en de hobby- en ambachtenmarkt centraal. Donderdag om 13 uur wordt het startsein van de Vrouwen polderse Dagen gegeven met het oplaten van honderden ballonnen en een vijfmeter ho ge Euromunt. Straatmuzikan ten, goochelaars en een karika tuurtekenaar zorgen ervoor dat het dorp de hele dag bruist. In de feesttent treedt 's middags Champagne Charlie op en 's avonds laat de Vrouwenpol derse formatie Wannabee de De ringstekers zorgen voor het nodige spektakel op de Vrouwenpolderse Dagen. tent swingen. Voor de kleintjes draait de hele dag de draaimo len en is er een bungee-run, ballenbak, springclown en kin- derkermis. Even uitblazen kan natuurlijk op een van de terras sen, maar ook in de paarden tram die de bezoekers mee voert langs de mooiste plekjes van Vrouwenpolder. Zorg er wel voor rond 18 uur weer te rug te zijn want dan staat er een optocht van trekpaarden en authentieke aanspanningen op het programma. Ringrijden Vrijdag komen de paardenlief- m j 27 MEI KOOPZONDAG Juwelier^ffijfc VAN DERJMADEN KLEINE MARKT 1 VLISSINGEN Tel. 01IX412605 M Brunchen met zeezicht c S'if'lip® Om gezellige nmurant 5 •yJjUBwoB' mei uitzicht op zer wordt 'Z watêjmSSm weer elke zondag, Omgetoverd lot brunchparadijt mei een v K-«en mntiev van overvloed aan warme en Kiecboi I4.3.0 koude gerechten. Prijs: f 49,50 p p,, tanden» tut 12 b» msnwwf taw v btifcn am J f25, 0Ü84503Ö2 of maifen infc>fi0ic>tahrknir-ï Voor 27 mei en 3 juni zijn er nog enkele phstsen vrij. 3» r., Tel: 0118-41ÖS02 Fvc0tfBAt6M2 (Sottfennwef Barker1266 4382'AC Vteslfigcm www.hötdariöf>,rtf Het Alstom Runningteam neemt een kijkje in de keuken van het ROC, waar hun proviand bereid wordt. foto: Frank Husslage Jarige Voetbalvereniging Oostkapelle zet dames in de spotlights. De traditionele Hemelvaartscross wordt de opening van het Open Zeeuws Kampioenschap. Patisserie Van Opdorp strijkt na Zierikzee en Goes neer in Middelburg. In Vlissingen wordt aanstaande vrijdag de Ruyterjaarmarkt gehouden en in Oost-Souburg vindt zaterdag de traditionel Karolingenmarkt plaats. hebbers wederom aan hun trekken, de hele dag kunnen zij genieten van een echte Walcherse traditie: het ringrij den. Keer op keer een show die voor het nodige spektakel zorgt. Op de hobby- en am bachtenmarkt wisselen creas- ets en streekproducten elkaar af. 's Middags zijn er diverse optredens van de Walcherse dans- en folkloregroep Wala- cra. En tussen de bedrijven door zorgt het straatorkest voor de nodige gezelligheid. Voor de kinderen is er deze dag 's morgens een vrijmarkt en 's middags een mini playback- show. De Vrouwenpolderse Vrijdag wordt afgesloten met een Summerparty met drive-in show in de feesttent. Wie toch in Vrouwenpolder is kan ook een kijkje nemen bij Wijn gaard 't Vierendeel van de fa milie Van Opstal, zij houden donderdag en vrijdag open dag. De Wijngaard ligt aan de Vrouwenpolderseweg 44. Deze week in CineCity de films Along came a spider en Sweet November. In Ovezande wordt op Hemelvaartsdag het Klompop-festival gehouden en voor Walcheren komt het Middelburgse Jazz festival er weer aan. Woongoed Middelburg vernieuwt 75 dakkapellen. Het rolletje behang maakt een spectaculaire comeback. Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (01 18) 484 276 Bezorgklachten (01 18) 484 216 Uitgebreid colofon: zie oagina 2 Met het oog op het komend toeristensei zoen heeft het Bureau voor Toerisme Zee land weer een nieuwe Almanak van de Zeeuw se Pontjes uitgebracht. De almanak is bedoeld voor mensen die wel eens willen 'eiland-hop pen' - al dan niet vergezeld door een stalen ros - door onze provincie. Het is voor de vijfde keer dat een dergelijk gidsje wordt uit gegeven. Het is verkrijgbaar bij alle VVV-kantoren in het Deltagebied en biedt toeristen èn inwoners een uitgelezen kans om het Zeeuwse achter land per fiets te verkennen. Het project 'Fiets een Rondje met het Pontje' beleeft deze zomer zijn eerste lustrum en is inmiddels uitgegroeid tot een bekende jaarlijks terugkerende attractie. Ter gelegenheid daarvan schreef het Bureau voor Toerisme Zeeland vorige zomer een fotowedstrijd uit voor gebruikers van pontjes. Enkele tientallen amateurfoto grafen stuurden hun foto's toe, De veerboot Vlissingen-Bres- kens ontbreekt uiteraard niet in de almanak. foto: Frank Husslage al dan niet voorzien van en thousiaste verhalen. De win nende foto is van W.A. Broek huizen uit Nieuw-Vossemeer. Hij mag dit seizoen onbeperkt gebruik maken van de pontjes in Zeeland. In de vijfde editie van de alma nak is van alles over de Zeeuwse veren te vinden. Uit gevoerd in het bekende hand zame formaat zijn er dit jaar een paar nieuwe verbindingen in opgenomen: van Bruinisse naar Sint Annaland, Zierikzee naar de Sophiahaven op Noord-Beveland, van Colijns- plaat naar Zierikzee en van Veere naar Kamperland. Han dig is de grote kaart met alle verbindingen in de uitklapbare voorflap. In het hart van het boekje staat een overzicht van de vaardagen (niet alle pontjes varen elke dag), de prijzen, het schip, een aantal voorbeeld rondjes en een stukje over de stoomtrein Goes-Borsele die aansluit op de veerpont Ter- neuzen-Hoedekenskerke. (advertentie) Lezers van de Faam/Vlissinger kunnen met een flinke korting naar London. Thames Travel stelde speciaal voor de lezers een interessante aanbieding samen. Kijk snel op de Streekpagina. Zie pagina 13 Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Gewijzigde ophaal data huisvuil Speeleiland op Zandkreekplein Ongediertebestrijding (advertentie) In verband met Pinksteren dient kopij voor de editie van woensdag 6 Juni vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is donderdag 31 mei 12.00 uur, advertenties donderdag 31 mei 17.00 uur. Op heel veel Walcherse basisscholen werd vorige week woensdag de Nationale Voor leesdag gehouden. Op de meeste scholen ge beurde dit met een voorleesontbijt. In Veere gingen de kinderen zelfs in pyjama naar school. Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikke ling, vandaar dat al op peuterspeelzalen en kin derdagverblijven begonnen wordt met voorle zen, en prentenboeken bekijken. In het kader van de Nationale Voorleesdag organiseerden de kinderdagverblijven van Kin deropvang Walcheren afgelo pen week verschillende voor- leesacties. Op allerlei manie ren werd invulling gegeven aan het landelijke thema 'mu ziek'. Op peuterspeelzaal 'de Paddelstoel' in Oost-Souburg konden de peuters samen met een echte drummer muziek maken en werd er een muzie- koptocht gehouden. IVIuziek en zingen bevorderen de taalont wikkeling, leidster Elise Roodenburg legt uit hoe dat zit: „Zingen is heel goed voor de spraak en de woorden schat. De peuters leren klan ken, woorden en zelfs zinnen. Door te praten over de tekst van een liedje leren ze ook wat bepaalde woorden betekenen. Muziek maken is niet alleen heel leuk, het leert een kind ook te luisteren en verschillen in klank en volume te horen." Het drumstel in de kring bleek een groot succes. Alle kinde ren kregen ook een muziekin- strumentje en al snel vormden de peuters samen met muzi kant Richard Brand een heuse band. Het muziekthema is vol gens Elise Roodenburg zeker voor herhaling vatbaar. „We zullen in de toekomst dit abso luut nog eens herhalen. De peuters reageren er heel goed op en het is een hele leuke manier om met taal en klanken bezig te zijn." Naast de aan dacht die op de Paddestoel aan taalontwikkeling wordt be steed is het volgens de leidster ook van belang dat er thuis taalspelletjes worden gedaan. „Wij stimuleren het om ook thuis regelmatig samen met het kind een boek te lezen. Gisteren was er een ouder avond speciaal rond het thema voorlezen. Daar werd door An ne de Jager uitgelegd wat nou eigenlijk goede peuterboeken zijn en hoe je voorlezen leuk kunt maken." RUYTER JAARMARKT yJMJSSINGEN 25 MEI Grootse STANDWERKERS WEDSTRIJD en 2000 meter markt KRENTENBROODACTIE 2,20 of 1 legen inlevering GRATIS verstrekte bon) foto: Frank Husslage De peuters van de Paddestoel geven een swingend concert.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1