Jong geleerd is oud gedaan breed J Defensiedagen op herhaling in Middelburg r Brunchen met zeezicht c Ore, gezellige restaurant o met uitzicht op zee wordt Z weer elke zondag omgetoverd n tot brunchparadtjs met een ai iedere zondag van overvloed aan warme en 12.00 ra M.30 koude gerechten. Prijs: f 49,50 p.p.. kinderen int 12 jaar VooE reservenng kunt r hellen naar 5 f 25 - 0' 18 410502 of mailen info<?fihotelarion.i I/oor 20 en 27 mei zijn er nog enkele plaatsen vrij. 11 v"^ jVIQ Tel; 0118-4 S 0502 Boulevard Bankert 266 Ni JU?'Fax: 0118-416362 4382 AC Vfesingen infa@hotelarion.nl wvrw.hotelarion.nl WOENSDAG 16 MEI 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 20 faam /vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL 1 Esprit in Middelburg is verhuisd naar het buurpand op de Markt. Arnemuiden heeft er een kapsalon bij en de Koudekerkse Handwerkshop werd twee keer zo groot. In Westkapelle wordt 19 mei de Wasschappelse Dag gevierd. Het voetbal elftal van Arnemuiden speelt dinsdag een benefietwedstrijd tegen FC Den Bosch. pag- 19 Deze week bij CineCity de film Te mummy returns'. In de Schouwburg in Middelburg wordt er 19 mei vrolijk op los gestampt. Middelburger Jos de Jonge speelt 'Job' in het Minitheater. pag. 16 Een speciale pagina over 'wheels' en alles wat daarbij komt. Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (011 8) 484 276 Bezorgklachten (0118) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 In Middelburg is vrijdag 18 en zaterdag 19 mei tussen 10.00 en 17.00 uur op de Loskade en de Markt veel marineblauw, luchtmachtgrijs en legergroen te zien. Tijdens deze dagen wil De fensie het publiek nader informeren en betrek ken bij de vele taken in binnen- en buitenland en alles wat daar bij komt kijken. Defensie pre senteert zich in Middelburg met alle onderde len en het nodige materieel. Bij de eerste edi tie, vorig jaar, hebben veel mensen hun weg naar de Loskade gevonden. Dit jaar is ook de Markt bij het evenement betrokken. Orion verkenningsvliegtuig van de Koninklijke Marine. foto's.Centrum Audiovisuele Dienstverlening Kon. Marine Om de mogelijkheden van de Koninklijke Landmacht als een goede start van een beroeps- carrière, of het leger als mo gelijkheid voor verdere scho ling en uitzonderlijke training bij een groot publiek bekend te maken hebben ook Arbeids voorziening Nederland en de afdeling 'Werving' van de Ko ninklijke Landmacht de han den ineengeslagen. Met voor lichtingsacties, wervingscam pagnes en banenwinkels hoopt Defensie het huidige te kort aan mensen te verhelpen. De Arbeidsvoorziening Neder land (AVN) is de overkoepe lende organisatie van instel lingen die nu nog bekend zijn als 'arbeidsbureaus', maar die overal moeten uitgroeien tot 'Centra voor Werk en Inko men'. Dat moet dan weer het ene loket zijn waar de burger bij aanklopt voor het zoeken naar een baan of voor een of andere uitkering (variërend van bijstand tot WAO, van stu diefinanciering tot huursubsi die). Daarom dus kan de AVN de spil worden in het spel van vraag en aanbod op de ar beidsmarkt. De afdeling 'Wer ving' van de Koninklijke Land macht staat voor de enorme taak om jaarlijks 7.000 nieuwe arbeidskrachten in de leef tijdscategorie van 17 tot 30 jaar aan te trekken. "A heil of a job! Zeker met de huidige krappe arbeidsmarkt", verze kert Bredanaar Peter Hel- monds, als sergeant-majoor verbonden aan het leger met als taak 'beroepenvoorlich- ting'. Hij werkt in Breda in de banenwinkel van Defensie. In het land zijn er in totaal elf van die 'banenwinkels'. Overeenkomst Dat is te weinig om voldoende mensen te kunnen bereiken met voorlichting. Daarom heb ben AVN en de Koninklijke Landmacht in november vorig jaar een overeenkomst ('con venant') gesloten, waarbij de Arbeidsbureaus ook actief worden voor de werving voor kandidaten om soldaat te wor den. Helmonds: "De Banen winkel in Breda moet heel Zuidwest Nederland bestrij ken. Dus ook de provincie Zee land. Dat is organisatorisch haast niette behappen. Met de Arbeidsbureaus erbij hebben wij nu echter ineens wel mo gelijkheden om in deze regio iedereen te bereiken." Om dit optimaal te laten gebeuren zijn op de Arbeidsbureaus diverse consulenten speciaal getraind Hydra duikvaartuig. en geschoold voor de voor lichting over de mogelijkhe den van een baan in het leger. In het Arbeidsbureau aan de Kolveniershof 33 in Goes is dat Jan-Kees Karelse. Hij is en thousiast met zijn nieuwe taak begonnen. "Veel jongeren zijn niet op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is in het le ger. ledereen denkt dat het gaat om door de modder krui pen met een geweer in de hand onder een prikkeldraad versperring door. Een maga zijnbediende kan bijvoorbeeld de fijne kneepjes van zijn vak volledig onder de knie krijgen bij de logistieke dienst. En wat te denken wat voor ervaring een verpleegkundige niet alle maal kan opdoen? Dat alle maal met een ruime mogelijk heid tot verdere scholing op kosten van en in de tijd van 'de baas', de Koninklijke Land macht", vertelt Karelse met vuur. Om de nieuwe voorlich tingsmogelijkheden via de Ar beidsbureaus meer bekend heid te geven is er een specia le informatieverstrekking bij grote evenementen, zoals de 'Defensiedagen' in Middelburg op 18 en 19 mei. Wie onafhan kelijk daarvan eens het fijne wil weten van 'werken bij de Koninklijke Landmacht' kan contact opnemen met het Ar beidsbureau Goes, Jan-Kees Karelse, tel. 0113-240500 of met de Banenwinkel Defensie in Breda, sergeant-majoor Pe ter Helmonds, tel. 076- 5223111. Activiteiten Op de Loskade is beide dagen van alles te zien en beleven. De Landmacht presenteert zich met onder andere: Een YPR 765 rupspantserwagens waarin rondritten voor het pu bliek worden verzorgd. Een Verbindingswagen, gewond entransportvoertuig, ber gingsschip van de Genie met museum, Geniepontons, rub ber boten. De Marine demon streert een Hydra duikvaar tuig, er is een Lynx helikopter, een Vlootroadshow, klimwand en een Orion verkennings vliegtuig. De Luchtmacht de monstreert F 16 gevechts vliegtuig, afkomstig van vlieg basis Leeuwarden. De Mare chaussee is er met onder an dere: YPR rupspantserwa gens, een patrouillevaartuig, demonstratiebus, en motoren. Ook de Landelijke Politie dienst stelt deze dag voor met een patrouillevaartuig. En de Zeekadetten Vlissingen zullen er zijn op de Loskade met het Opleidingsschip. Op de Markt staat een klimtoren en de voorlichtingsbus. (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Boomspiegel-adoptieplan Actie Zonnin Walcheren Wijkopruimdag VADY fAADUTO www.rederij-dijkhuizen.nl tel. 01 18-419367 Rederijkv^45fjkhuïzen i: Rondvaarten Recepties Verzorging van: Personeelsfeesten Wij houden uw feest op de juiste koers!! Recepties y familiefeesten op het w door Inge Adriaansen Dat sport een band schept tussen de deelne mers is geen nieuws en ook niet zo verwon derlijk. Dat het een levenslange innige vriend schap teweegbrengt komt minder vaak voor. Tussen Richard Leeuwesteyn en Henk Buijs is sprake van die echte verbroedering die je alleen bij soulmates vindt. Hun gezamenlijke passie voor motorcross bracht hen zo'n twintig jaar ge leden samen. Jarenlang streden zij weliswaar in verschillende klassen, maar met dezelfde drive en toch min of meer zij aan zij, voor een eervolle kwalificatie in de crosssport. Sinds kort laat het duo weer serieus van zich horen. Wat ouder dan de gemiddelde crossers in hun klassen, maar ze ker niet minder enthousiast en fanatiek. Oude liefde roest niet, dat is iets waar Leeuwesteyn en Buijs het over eens zijn. Heb je ooit je hart verpand, dan hoeft er niet veel te gebeuren om je opnieuw in vuur en vlam te zetten. „Je raakt het gewoon nooit meer kwijt", stelt Buijs overtuigend. „Ik ben op der tienjarige leeftijd begonnen met crossen en al heel snel wilde ik de beste zijn en draai de mijn hele léven om crossen. De basis ligt dus heel diep." In de periode van zijn dertiende tot zijn vijfentwintig ste werd Buijs vele malen Zeeuws kampioen in de 125cc klasse en in de landelijke com petitie wist hij door te dringen tot een tweede plaats. Zijn ver diende titel als senior is echter zijn grootste trots. „Dat is ge woon dé onderscheiding waar je het voor doet". Rond zijn vijfentwintigste hield Buijs het crossen echter voor gezien. Gezin en zaak eisten zijn inzet en betrokkenheid en dit liet zich niet langer combineren met motorcrossen. Elf jaar lang raakte hij geen motor meer aan. Tot begin dit jaar. Teampartner Leeuwesteyn heeft zijn carrière nooit echt helemaal definitief vaarwel ge zegd. Noodgedwongen, door een langdurige blessure, kwam de motormonteur enke le jaren geleden wel in een wat rustiger vaarwater terecht. „Met name die blessure heeft ervoor gezorgd dat ik de laat ste jaren een beetje crossmoe was geworden. Het ging niet meer echt lekker en vorig jaar kwam ik op een punt dat ik dacht ik stop er gewoon mee." Tot begin dit jaar dus. Want als gevolg van een overmoedige uitspraak op een feest waar veel crossers waren staan bei- 'Sky is the limit'. foto's: Jaap Wolterbeek Leeuwesteyn (I) en Buijs: wel ouder maar niet minder gek en gedreven. soulmates horende eigen ma nier van communiceren zijn weer helemaal terug. Leeu westeyn: Het is weer net als vroeger. We zijn wel wat ouder geworden, maar niet minder gek." En dat gek zijn is volgens de Walcherse crossers een ei genschap die je bij deze sport nodig hebt. Risico durven en willen ne men, grenzen verleggen, jezelf helemaal opfokken en natuur lijk heel veel lol maken." Buijs omschrijft zichzelf zonder blik ken of blozen als een streber en een bluffer. „Dat is nu een maal mijn karakter. Zonder een ander voor het hoofd te willen stoten bluf ik er nogal eens op los. Dat versterkt mijn prestatiedrang en vaak helpt dat in een wedstrijd. Ik denk ook dat zulk gedrag wel een beetje bij de 125cc klasse hoort. Er wordt wat agressiever gere den dan in de 250 klasse." Leeuwesteyn beaamt dit. „Wij rijden anders, een 250cc motor is ook niet te vergelijken met een 125. Zelf ben ik veel rusti ger dan Henk en ik rijd ook meer op techniek. Dat vereist de motor ook. Maar ondanks de verschillen in stijl en cc's weten we precies van elkaar hoe iets voelt, wat er goed ging en wat mis. Dat hadden we vroeger al maar nu we een team zijn wordt dat alleen maar sterker. Crossen is vol gens deze ervaren herintre ders iets wat je niet half kunt doen, je moet er helemaal voor gaan. „Kijk, zegt Buijs, „hoeveel lol we ook hebben voor een wedstrijd, de cross zelf is absoluut geen grapje. Dat vergt het uiterste van je zowel fysiek als mentaal. Je concentratie mag geen secon de afnemen want dan ben je een gevaar voor jezelf en de andere crossers." Tot nu toe zit het fysiek en mentaal wel goed: Buijs staat momenteel derde in de KNMV-competitie en ouwe rot Leeuwesteyn maar liefst eerste. Het is waar: oude liefde roest ni§t en jong geleerd is oud (weer) gedaan. de heren nu weer hoog geno teerd in de KNMV-competitie. „We hadden het al eens vaker over een comeback gehad, ei genlijk meer voor de gein", vertelt Leeuwesteyn. „Al de ja ren dat ik niet gereden heb is cross nooit uit mijn gedachten geweest", vult Buijs aan. „Het zit gewoon in je bloed. Nou en toen was er dat feest waar ik met mijn grote bek met een paar biertjes op riep: "Richard en ik ko men bin nenkort met een eigen team te rug." Daar werd na tuurlijk wel wat cynisch op ge re- Want wat moesten die ouwe knarren nu nog begin nen? En ja, wie A zegt moet ook B zeggen. Dus de volgende dag zijn we maar gelijk plan nen voor onze comeback gaan maken. We zijn als een gek gaan trainen, want we mogen dan de jongste niet meer zijn, een echt modderfiguur wilden we ook niet slaan." Naast de fysieke voorbereidingen moesten er ook een hoop praktische zaken geregeld worden, niet onbelangrijk: er moesten motors komen. Te gen alle verwachting in was het vinden van sponsors, doorgaans geen makkelijke zaak, zo gepiept. In totaal wordt het team gesponsord door acht Zeeuwse bedrijven. „Dat hadden we natuurlijk nooit durven dromen, dat er nog zoveel vertrouwen in ons gesteld zou worden. Dankzij die sponsors kunnen we over de beste spullen beschikken. En het is ook een extra stimu lans om te presteren. Naar je sponsors toe ben je dat na tuurlijk verplicht" Sinds die be wuste feestavond bestaat het leven van Leeuwesteyn en Buijs weer als vanouds voor een groot deel uit motorcross. Ook de randverschijnselen als de overbekende spanningen voor de wedstrijd, de vreemde met humor en bijgeloof door spekte rituelen en de zo bij

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1