Vakantie nog altijd geen gemeengoed Economisch belang speelt hoofdrol in MKZ-crisis breed renTIrts i GlasGarage 5Zs'5c IN MIDDELBURG Bij Ben de Graaff denkt u natuurlijk aan GORDIJNEN! ratis* sterreparatie! Ben de Graaff n WOENSDAG 2 MEI 2001 i t)tv\ -■'Dnc JAARGANG 102 - NUMMER 18 faam vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN OP DE LOSKADE EN DE MARKT Met medewerking van o.a. Keep them Rolling, Landmacht, Marine, Luchtmacht, Marechaussee, Landelijke Politiedienst en Zeekadetten Vlissingen GRATIS PARKEREN EN GRATIS BUSVERVOER NAAR HET CENTRUM TOE (BORDEN VOLGEN) door Inge Adriaansen Wordt het deze zomer cultuur, zon en strand, crea-doe of safari? De moderne va kantieganger maakt een bewuste keuze pas send bij zijn belangstelling, portemonnee en niet meer en meer de huidige trends op het ge bied van vakanties. De wereld wordt steeds kleiner, het aantal vakantiebestemmingen blijft toenemen. Desondanks is er nog steeds een grote groep mensen waarvoor vakantieplan nen maken helemaal niet voor de hand ligt. Simpelweg omdat er geen geld voor is. Het Na tionaal Jeugd Fonds Jantje Beton kocht in 1995 buitencentrum Het Zilveren Schor aan om hier vakantiemogelijkheden voor sociale minima te realiseren. Joop van Rumste is manager en gastheer van Het Zilveren Schor in Arnemuiden dat be gin dit jaar door grootgrutter in vakantieparken 'Libema' van de Stichting Jantje Beton werd overgenomen. Ondanks deze overname blijft een deel van Het Zilveren Schor be schikbaar voor de ideële doel stelling waarvoor Jantje Beton het centrum destijds aan kocht. Vanaf het begin is ma nager Van Rumste intensief betrokken bij de vakanties voor sociale minima. Het eer ste jaar runde hij, naast zijn reguliere werkzaamheden als manager, de vakantieweken voor de sociale minima in zijn eentje. „Ontzettend mooi werk, maar al snel bleek het te veel te zijn en dus is er vanaf het tweede jaar besloten om met vrijwilligers te gaan wer ken", vertelt Van Rumste. Ie dere zomer zijn de vakantie woningen die speciaal voor deze doelgroep zijn gebouwd volgeboekt, aan belangstelling dus zeker geen gebrek. Ook de accommodatie en omgeving zijn prima geschikt voor de opvang van gezinnen met kin deren en toch maakt de ma nager zich zorgen. Het succes van zo'n vakantie staat of valt namelijk met de inzet en be schikbaarheid van vrijwilligers die de gasten tijdens hun ver blijf op Het Zilveren Schor be geleiden. Motiveren „Het wordt ieder jaar moeilij ker om mensen te vinden die de vakantiegroepen willen be geleiden", zucht Van Rumste. „En die begeleiding is echt nodig, want je moet niet den ken dat we het hier over door snee gezinnetjes hebben die heel goed weten hoe zij hun verblijf in gaan vullen. De mensen die hier tijdens de zo merweken verblijven komen uit een vrijwel kansloze groep als het om uitstapjes gaat. Een dagje Efteling of zelfs strand ligt ver buiten hun mogelijk heden, ze zijn het niet gewend om te recreëren. Meestal gaat het om moeders die alleen voor de opvoeding van de kin deren staan en die een min of meer uitzichtloos bestaan lei den. Geen werk, sociaal arm en vaak ook nog de nodige psychische problematiek. Zul ke mensen kun je niet in een vakantieverblijf zetten en dan verder aan hun lot over laten, dat heeft totaal geen zin. Ze moeten als het ware op sleep touw genomen worden. Be langrijk is dat deze mensen, veelal vrouwen zoals ik al zei, gemotiveerd raken om het voor hen bekende patroon te doorbreken. In het begin is dat vaak moeizaam, de vrouwen hebben vaak helemaal geen zin om te gaan wandelen, fiet sen of zwemmen met hun kin deren. Op dat moment is het heel belangrijk dat er iemand is die dit kan doorbreken. Een goede vrijwilliger met humor, doorzettingsvermo gen, mensenkennis en bo venal levenservaring. En daar zit nu de bottleneck: vind ze maar eens. In het professionele circuit is dat al niet eenvoudig en wij vragen nog om het werk vrijwillig te doen ook." Kost en inwoning Hoewel het niet eenvoudig is om geschikte vrijwilligers te vinden blijft Van Rumste opti- Dankzij de inzet van vrijwilligers konden deze kinderen drie weken lang écht vakantie houden. mistisch. Iets wat tekenend lijkt voor zijn karakter. „Ik denk ik dat er heel veel geschikte mensen zijn, die dit vrijwilli gerswerk heel goed zouden kunnen. Het belangrijkste is dat je over een aantal weken beschikbaar bent, creatief bent, respect op kan brengen voor de doel groep en dat je op basis van zeg maar naastenliefde een ander graag een leuk verblijf hier gunt. En zelf heb je er als begeleider ook nog een hoop plezier aan. Naast het goede werk is Het Zilveren Schor een prima accommodatie en de omgeving is schitterend. De vrijwilligers krijgen hier kost en inwoning en voor de reis kosten is er een vergoeding. Het is tenslotte het jaar van de vrijwilliger, dus ik blijf hopen dat we ook dit jaar weer een aantal mensen vinden die het aandurven om een ander een paar zonnige weken in een verder nogal grijs bestaan te geven. Want, laat het duidelijk zijn dat deze vakanties ge woon nodig zijn. Ook arme mensen moeten zo nu en dan gewoon eens even lekker bij kunnen komen. Weg uit de achterstandswijk, het vaak niet al te rooskleurige milieu en de sores van alledag. Al leen al het feit dat de maaltij den helemaal verzorgd wor den wordt als een luxe op zich ervaren." Van Rumste is overtuigd van de noodzaak en het positieve effect van de vakantieweken. Waarbij hij benadrukt dat het in geen enkel opzicht de be doeling is om de zomergasten te gaan omvormen of betutte len. „Het loopt zoals het loopt en het is niet aan ons om de bezoekers iets bij te brengen, wel willen we ze een geslaagd verblijf bieden." Sociale contacten Dat de vakanties vaak een po sitieve bijdrage leveren aan het bestaan van de gasten blijkt uit de succesverhalen die Van Rumste moeiteloos en zichtbaar enthousiast opsomt. „Het mooie is dat hier contac ten gelegd worden. Contacten die later goud waard kunnen zijn. Het gebeurt vaak genoeg dat vrouwen elkaar hier voor het eerst tegenkomen en dan gewoon in dezelfde wijk in Rotterdam blijken te wonen. Het is heel mooi om te zien dat er dan een basis gelegd wordt voor een vriendschap, die contacten werken dan in de thuissituatie door en zo wordt een stukje van het so ciale isolement opgeheven. Dat klinkt heel onbenullig, maar in een milieu waar alles Door de mond- en klauwzeerepidemie die ons land en andere landen teistert worden op dit moment vele duizenden gezonde dieren 'preventief geruimd'. Dit is een gevolg van politieke beslissingen die in het verleden genomen zijn op basis van financiële overwegingen. In deze overwegingen komen levende dieren alleen als economische factor voor. Ellen en Albert Meijns, een dierenartsenpaar uit Grijpskerke, vinden dat er hiermee een grens overschreden is in het denken over dieren. Via een handtekeningenactie wordt gepoogd om in ieder geval de gezel schapsdieren een beter lot beschoren te laten blijven. Geconcentreerd op een aan tal plaatsen in ons land heerst een mond- en klauw zeer (MKZ) epidemie. Rond om de getroffen boerderijen worden honderden dieren preventief geruimd. Tot enke le jaren geleden was het ge bruikelijk om dieren een maal per jaar in te enten tegen MKZ. Hierdoor werden derge lijke epidemieën grotendeels voorkomen. Dit inenten kost echter geld. Uit een kille re kensom volgt dat het accep teren van af en toe een MKZ- epidemie, met de bijbehoren de kosten van het afmaken en vernietigen van gezonde die ren, minder geld kost dan het jaarlijks vaccineren. De leven de dieren worden hierbij ge reduceerd tot economische rekeneenheden. Politiek Toen half maart de MKZ-crisis nog niet in Nederland speelde is Ellen Meijns een handteke ningenactie gestart. Via deze actie wilde ze bereiken dat in ieder geval de hobbydieren 'preventief geënt' zouden mo gen worden. Op 28 maart heeft ze dit verzoek, vergezeld van 3009 handtekeningen, aangeboden aan een mede werkster van minister Brink horst. Ondanks herhaald infor meren heeft Ellen nog geen reactie op het ingediende ver zoek gekregen. „Je kunt ech ter wel zien wat de reactie is", zegt Ellen Meijns „de ruimin gen gaan gewoon door en het preventief enten is nog steeds niet toegestaan". De vermoe delijke reden om het preven tief enten niet toe te staan is, dat iemand die kwaad wil er makkelijk misbruik van Ellen en Albert Meijns vragen aandacht voor het dierenleed dat de MKZ-crisis veroorzaakt. foto: Jaap Wolterbeek kan maken. Het is tenslotte moeilijk te zien of een dier een 'hobbydier' is of onder deel van een commerciële veestapel. Op deze manier worden allerlei dieren van kinderboerderijen en dieren tuinen ook door de MKZ-cri sis bedreigd. Er zijn in Nederland veel men sen die menen dat levende dieren meer zijn dan alleen maar economische eenheden. In de politiek roeren met na me de confessionele partijen en Groen Links zich op dit vlak. Op 17 april hebben 250 dierenartsen uit het hele land een petitie aangeboden in Den Haag. Hierin werd minister Brinkhorst ondersteund in zijn pogingen het preventief enten in 'Brussel' ter sprake te bren gen. Helaas zijn deze pogin gen tot nu toe zonder resul taat gebleven. Met name bij het preventief ruimen van dieren die tot een productieveestapel horen is nogal eens te horen 'dat het voor die dieren niets uitmaakt of ze nu gedood worden voor de slacht of vanwege de MKZ- crisis'. Hiermee wordt gesug gereerd dat boeren, die klagen over dit preventief ruimen hy pocriet zouden zijn. Albert Meijns is het hiermee niet eens. „Er is een groot verschil of een kalf op kan groeien en als melkkoe 8 of 9 jaar in de wei kan lopen, of dat het als kalf 'preventief geruimd' wordt. Zo mogen we niet met levende dieren omgaan." Bij wijze van gebaar naar hen die de handtekeningenactie voor preventief ruimen gesteund hebben stuurt Ellen Meijns nu de overgebleven sympathie betuigingen naar David Byrne, de Eurocommissaris voor Consumentenzaken en Volks gezondheid. GlasGarage Vlissingen Pr. Rooseveltlaan 768, Tel: 0118 - 41 56 62 www.glasgarage.nl pag. 17 Creijf's Interim opent een derde Zeeuwse vestiging in Middelburg, familie De Witte neemt café-restaurant 't Raedthuys in Westkapelle over en Liesbeth Meijer opent aan de Nieuwendijk in Vlissingen Eetkaffee De Meijerij. draait om je hoofd boven wa ter zien te houden zijn sociale contacten van levensbelang. Het lost je problemen niet di rect op door met iemand te praten, maar een bezoek aan een kennis of vriendin geeft je dag wel kleur en zin. Het be lang voor de kinderen spreekt voor zich. Ze kunnen hier lekker kind zijn, buiten ravotten en spelen met andere kinderen. Bovendien zijn zij hier samen met hun moeder in een heel andere omgeving als zij ge wend zijn, dus ook weer zonder de grijze wolken die thuis vaak boven hun hoofd hangen." Wie er iets voor voelt om deze zomer als vrijwilliger aan de slag te gaan op Het Zilveren Schor of wie meer info wil over de activiteiten en accommoda tie kan contact opnemen met Joop van Rumste, tel. 0118- 601610 of 06-55714973 of Rietje van Sluis, tel. 0118-601610. Martine Allemekinders Op de Streekpagina vindt u de uitslag van de paaspuzzel. De VVV heeft vier nieuwe elektronische informatiepunten en de Zeeuwse Martine Allemekinders heeft de Kinderhulpprijs gewonnen. 13 Bij CineCity in Vlissingen deze week o.a. de films 'The Mexican' en 'Men of honour'. Een Dummy crasht op het toneel en Bonte breidt zijn verzameling zandmonsters uit. Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (0118) 484 276 Bezorgklachten (0118) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 (advertentie) NU OOK IN VLISSINGEN CAF£ DONDERDAG 3 MEI OPENING OPENING V.A. 20.00 UUR - SMALLEKADE 15 - WWW.NATIONAAL.NL (advertentie) normaal:24.50 (Hfi.s4,-> *Vanaf standaard WA-extra verzekering. Wij betalen uw eigen risico! Ben de Graaff levert gordijnen, tapijten, vinyl, laminaat- én parketvloeren. Wij bieden volop keuze, de beste kwaliteit en een scherpe prijs. Kom gerust eens langs in één van onze vestigingen en verbaas u over net enorme aanbod! V|L tapijt&parket Echte vÉcmensen. Je ziet 't verschil. BERGEN OP ZOOM BREDA CULEMBORG EINDHOVEN 'S-HERTOGENBOSCH SPRANG-CAPELLE TERNEUZEN TILBURG VLISSINGEN www.bendegraaff.nl (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Onkruidbestrijding Wijkopruimdagen Bewonersavond Zandkreekplein H Brunchen met zeezicht Ons gezellige restaurant met 5 uifzicht op zee wordt vanaf r Imei weer elke zondaq m omgete verd tot brunchparadijs [tedere zondag van met een overvloed aan warme 2 112,00 rot 14.30 en keude gerechten O Prijs: MO;50'p.p., kinderen tor 12 jaar Voor gf«™g kunt u bellen' naar J f 25,- 0' 18-4105.02: of mailen info@hotelarion.nl Op moederdag zijn er nog enkele plaatsen vrij. I 1 A3 I Q n Tel' 01 18-410502 Boulevard Banken: 266 \l Fax: 01 18-416362 4382 AC Vlissingen info@hoce!arion:nl www.hotelarion.nl

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1