Internet moet voor iedereen toegankelijk zijn breed UIT Prijswinnaars Nieuwe Burg mSSmI Wominjkranl Vrijheid is leven zonder angst faam /vlissinger VERVROEGDE AFSLUITING Lezing duurzaam toerisme Koopzondag 29 april Juwelier**™» f 299,- \AN DERJMADEN Sportshop Domburg heeft zowel het interieur als het assortiment watersportartikelen vernieuwd. Onder wooncomplex de Harlekijn aan de Bonedijkestraat in Viissingen, is vorige week de PLUS supermarkt feestelijk geopend. Hebu Sport in Viissingen is vorige week van de Sint Jacobsstraat naar de Walstraat verhuisd. SlKÜKMÜUWS Op de Streekpagina een beknopt overzicht van de Walcherse koninginnedagviering. Het COC in Middelburg viert vijfjarig bestaan van Café Goudwaard aan de Lange Noordstraat. Zaterdag 12 mei wordt in Vlissingen-Oost de Open Havendag gehouden. Bij CineCity in Viissingen deze week o.a. de films 'The Mexican' en 'Dungeons Dragons' In Bar Americain treedt de legendarische Armand op en in Rilland is het komend weekend feest met Dijkrock. In de Woningkrant onder meer een reportage van de Burendag 2001. Advertentieverkoop (0118) 484 316 Redactie (01 18) 484 276 Bezorgklachten (0118) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 In verband met Koninginnedag dient kopij voor de editie van woensdag 2 mei vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is vrijdag 27 april 17.00 uur, advertenties vrijdag 27 april 15.00 uur. De gelukkige prijswinnaars: v.l.n.r De heer Simonse en mevrouw Bender met de tweede prijs, mevrouw Van Everdingenen met haar dochters Frederieke en Eveline met de eerste prijs, Ruurd Wagenaar, ANWB-Vestigingsmanager. foto: Frank Husslage. Na helemaal op de schop ge weest te zijn werd zaterdag 14 april de Nieuwe Burg feestelijk heropend. Met een keur aan feestelijke activiteiten werd de fraaie winkelpromenade aan het Zeeuwse winkelpubliek overgedragen. Tot de feestelijkheden hoorde ook het trekken van de prijs winnaars van de Grote Verlo ting. De loten hiervoor werden gratis verstrekt bij aankopen in de Nieuwe Burg. Op een zonovergoten Nieuwe Burg was woensdag 18 april de uit reiking van de fantastische prijzen. De gelukkige winnaars kregen uit handen van de heer Ruurd Wagenaar, vestigingsmanager van de ANWB, reischeques ter waarde van 500, 1000 en 1500 gulden. Ben Offringa, docent duurzaam toerisme aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, houdt vrijdag 27 april van 19 tot 20.30 uur een lezing over duurzaam toeris me. Aan de hand van een boeiend verhaal met schitteren de beelden zal Offringa proberen het publiek een andere visie op toerisme te presenteren dan vanuit de bekende reisbureaufolders. Hij stelt een aantal problemen van het oppervlakkige massa-toerisme aan de kaak en geeft daar meteen suggesties voor verbetering bij aan. Bekende toe ristenattracties over de hele wereld, met de problemen die daar door ditzelfde toerisme veroorzaakt worden, passeren de kritische revue vanuit de doelstelling PPR PPP staat voor Planet, People en Profit: de lokale natuur moet door het toerisme ontzien worden, er moet wederzijds respect zijn tussen bewoners en bezoekers en de financiële vruch ten van het toerisme moeten ten goede komen aan de lo kale bevolking. De lezing is in 't Spui te Viissingen en toe gangskaarten zijn aldaar voor vijf gulden per stuk verkrijg baar. Reserveren kan via telefoonnummer 0118-422100. Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: - Gemeentelijke aanslagen uiterlijk volgende week in de bus - Restauratie Seismolen voltooid - Geeft het door, rechts gaat voor door Inge Adriaansen WOENSDAG 25 APRIL 2001 ^C^BEW. £X~^>\] JAARGANG 102 - NUMMER 17 faam /vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Sinds enkele maanden staat wijkgebouw Het Trefpunt aan de Middelburgse Nassaulaan iedere vrijdagmorgen open voor de wijkbewo ners. De invulling van deze inloopochtenden varieert van 'samen komen' tot uitwisseling van praktische informatie voor buurtbewoners of het volgen van een korte cursus. Al snel bleek er onder de bezoekers van de inloopoch tend veel belangstelling voor internet, dus werd er aansluiting gezocht bij de reeds be staande computeravond in het wijkgebouw. Dankzij de inzet van vrijwilligers en schenkin gen van het Zeeuwse bedrijfsleven en onder wijsinstellingen kan er binnenkort een profes sionele cursus internet van start gaan. Peter Braspenning is beheer der van wijkgebouw Het Tref punt en tevens vrijwillig bege leider van de donderdagavond computergroep. Als hobbyist raakte hij langzaam maar ze ker aardig bedreven op de computer en als zeg maar zo'n beetje dé sociale man van de wijk weet hij zijn kennis met alle soorten bewoners te de len. „Ik ben in 1999 met een clubje enthousiastelingen be gonnen om geïnteresseerden een beetje wegwijs te maken op de computer", vertelt Bras penning. „We hadden toen nauwelijks apparatuur, maar de wens lag er in de wijk en dan moet je daar ook op in spelen. Want dat is de gedach te van alle activiteiten die hier plaatsvinden. De bewoners moeten het zelf willen en als er dan uit de wijk een idee komt dan proberen wij zo'n plan uit te werken. De compu terwerkgroep groeide gestaag en ook vanuit de inloopoch tenden kwam het signaal dat er behoefte was aan compu terkennis. Uit de wijk werden spontaan enkele computers geschonken en na het laatste artikel in de FaamAdissinger over de inloopochtenden kre gen we van Zeelandnet een in ternetabonnement en een mo dem." Coördinator van het Activitei ten Centrum Middelburg (ACM) Monique Baltus is zeer enthousiast over de slagvaar digheid en inzet van de wijk bewoners van Nieuw Middel burg. Het is hartverwarmend om te zien wat hier in korte tijd allemaal is gerealiseerd. Er is echt sprake van saamhorig heid. Zo'n beetje alle denkbare partijen hebben meegewerkt aan de realisering van een wens van de wijkbewoners. Naast de bewoners heeft ook de wijkvereniging een belang rijke rol gespeeld in het verwe zenlijken van de computer- groep, zij subsidiëren de com putergroep. Daarnaast is er een subsidie van het Juliana Welzijnsfonds en als klap op de vuurpijl kregen we ook nog eens 6 computers van Basis school De Opstap uit 's Herto-, genbosch." Nu we voldoende apparatuur De donderdagavond computergroep in Nieuw Middelburg wordt wekelijks druk bezocht. in huis hebben kunnen we naast de vaste donderdag avond waar iedereen voor 2,50 per keer een avond onder begeleiding van ervaren vrij willigers kan computeren ook een echte cursus internet aan bieden", vervolgt Baltus en thousiast. „Wij zijn daar heel blij mee want juist voor mensen die niet in het arbeidsproces zit ten, is het heel belangrijk dat ook zij zinvol bezig kunnen zijn. Internet beheerst een groot deel van het maatschap pelijk leven en sociale minima of mensen die door andere re denen niet direct met dit medi um in aanraking komen mo gen niet verstoken blijven van deze communicatievorm. In ternet moet gewoon voor ie dereen toegankelijk zijn en op deze manier, dus met een laagdrempelige cursus en de computeravonden hopen wij daar een bijdrage aan te leve ren. De cursus die zal bestaan uit tien lessen wordt gegeven door een stagiair van System Management Zeeland, dus ook hier weer een vorm van ondersteuning uit het bedrijfs leven. Dat is toch fantastisch", stelt Baltus tevreden vast." Wanneer de cursus precies van start gaat is nog niet be kend, wel zal het op korte ter mijn zijn. Evenals alle andere activiteiten van ACM geldt ook hier dus weer dat het om een laagdrempelige voorziening gaat. „Juist voor die mensen die om welke reden dan ook foto: Jaap Wolterbeek een reguliere cursus niet kun nen volgen, willen wij er zijn. Dus altijd geldt dat we lage ei gen bijdragen hanteren." Hoe hoog de eigen bijdrage voor de internetcursus wordt is nog niet precies vastgesteld maar gedacht wordt aan een bedrag tussen de vijf en tien gulden per les. Voor meer inlichtingen over de inloopochtend, com puteravond of internetcursus kan contact opgenomen wor den met Monique Baltus, tel. 629004 (advertentie) Vanaf KLEINE MARKT 1 VIISSINGEN Tel. 0118412605 Van 21 april tot en met 5 mei wordt in de hele provincie Zee land de Maand van de Vrijheid ge vierd. Deze maand durende van 21 april tot en met 19 mei wordt onder de vlag van de provincie Zeeland georganiseerd door het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland, de Four Freedom Awards, De Kunst bende, Festival Cultureel Gekleurd en het Bevrijdingsfestival Zeeland. Een intensieve samenwerking met als voornaamste doel de gedachten achter het begrip verdraagzaamheid uit te dragen richting jongeren. Zuco 103. Een jaarlijks terugkerend onderdeel van De Maand van de Vrijheid is het Festival Cultureel Gekleurd. Dit festival werd 21 april op feestelij ke wijze geopend in Zierikzee. De Tsjechische Zigeunergroep 'Vêra Bila luidde hier met een spetterend muzikaal optreden het festival in. Maar ook op Walcheren wordt Cultureel Ge kleurd de komende periode op allerlei wijzen belicht. In de Drvkkery in Middelburg en 't Spui in Viissingen worden in dit kader op resp. 26 en 27 april lezingen gehouden over reizen en duurzaam toerisme. Tijdens de afsluiting van Cultureel Gekleurd op 5 mei betrekt het educa tieve project de 'Met andere Ogen Bus' jonge ren bij de ontwikkelingssamenwerking. En bij het Middelburgse Schuttershoftheater staan de maanden april en mei traditiegetrouw in het te- ken van de wereldcinema. Bevrijdingsfestival Viissingen 'Vrijheid is leven zonder angst' is de noemer waaronder het bevrijdingsfestival 2001 gepre senteerd wordt. Sinds twee jaar maakt het Be vrijdingsfestival Zeeland deel uit van de 'Maand van de Vrijheid'. Ook dit jaar wordt de bevrijding in Viissingen op feestelijke wijze ge vierd. Viissingen staat zaterdag 5 mei weer he lemaal in het teken van het Bevrijdingsfestival Zeeland. Het voornaamste doel van het festival is om jongeren op aansprekende en eigentijd se wijze te betrekken bij de viering van de be vrijding. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil vrijheid, het belang ervan en de verplichting die het de samenleving oplegt tot onderwerp van gesprek maken. Jaarlijks wordt hierbij voor een andere invalshoek gekozen. Voor 2001 is de invalshoek zoals gezegd 'Vrijheid is leven zonder angst'. De keuze van deze slogan drukt op een positie ve manier uit dat vrijheid geen gegeven is maar mensenwerk en dat vrijheid alleen sa men met de ander gerealiseerd kan worden. Het Nationaal Comité plaats de actualiteit zo wel in het perspectief van het verleden als van de toekomst met oog voor de multiculturele samenleving. Het programma van het Zeeuw se Bevrijdingsfestival kenmerkt zich door een combinatie van geëngageerde pop- en wereld muziek, informatieoverdracht door spraakma kende sprekers, informatiemarkten, theater, de cors, thema-activiteiten, kunst en kinderprojec ten. Drie Nederlandse Pop-acts reizen met een helikopter langs de Nederlandse festivals. Trijntje Oosterhuis treedt op in Haarlem, Wage- ningen, Assen, Leeuwarden en Almere. Kane in Roermond, Groningen, Zwolle en Amster dam en Zuco 103 (winnaar van de Hei- neken Crossover Award 2000) in Viiss ingen, Rotterdam, 's Hertogenbosch en Utrecht. De formatie Zuco 103 treedt om 13.00 uur op op het Bellamypark. Verder staan op het podium in Viissingen onder andere Racoon en Postmen. Een volledig programmaoverzicht van alle activiteiten in 'De Maand van de Vrijheid' is te vinden in de huis-aan-huis bezorgde Bevrijdings krant. Tevens is ook op Internet informatie te vinden over de Maand van de Vrijheid op: www.maandvan- devrijheid.nl

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1